Avaldatud: 2020-07-10 08:00:00 CEST
Nordic Fibreboard
Korralise üldkoosoleku kutse

Nordic Fibreboard AS korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042, edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 10.08.2020.a. kell 09:00 aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu 80042.

 Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1. 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2019. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2019. a. oli 9 045 035 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 1 398 130 eurot.

2. 2019.a. majandusaasta kahjumi katmine

Nõukogu ettepanek: Kanda 2019.a. majandusaasta puhaskahjum summas 1 398 130 eurot eelmiste perioodide kahjumisse.

3. 2020. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2020.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Majandusaasta aruandega, kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitori järeldusotsusega 2019.a. majandusaasta aruandele on võimalik alates 10.07.2020.a. tutvuda Nordic Fibreboard AS kontoris, Rääma 31, Pärnu ning ettevõtte interneti koduleheküljel https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/uldkoosolekud/2019

Teave Äriseadustiku § 287, § 293 lg 2 ja lg 21 ning § 2931 lg 4 nimetatud õiguste kohta avalikustatakse eraldi dokumendis Nordic Fibreboard AS interneti koduleheküljel www.nordicfibreboard.com

Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on Nordic Fibreboard AS aktsiakapital 2 699 436.60 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 aktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks 04.08.2020 a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 08:45.

 Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:

Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument

Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja volitatud isiku isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Nordic Fibreboard AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust seisuga 04.08.2020.a.

Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionäril on võimalik teavitada Nordic Fibreboard AS-i esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info Nordic Fibreboard AS-i juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile torfinn.losvik@nordicfibreboard.com või kirjalikult postiga Nordic Fibreboard AS, Suur-Jõe 48, Pärnu 80042 või tuues dokumendid isiklikult kohale Nordic Fibreboard AS-i kontorisse aadressil Rääma 31, Pärnu hiljemalt 04.08.2020 (k.a).

 Kõik asjakohased küsimused võib saata enne Üldkoosolekut aadressile group@nordicfibreboard.com 

Aktsionär võib esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad Nordic Fibreboard AS-i interneti koduleheküljel www.nordicfibreboard.com

Torfinn Losvik
Juhatuse esimees
Telefon: + 372 56 99 09 88
E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com