Julkaistu: 2014-08-15 07:05:00 CEST
Componenta Oyj
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Componenta Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Componenta Oyj Pörssitiedote 15.8.2014 klo 8.05

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 5.9.2014 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa Käpylässä, Satotalon auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.                   Kokouksen avaaminen

2.                   Kokouksen järjestäytyminen

3.                   Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.                   Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.                   Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.                   Suunnattu osakeanti

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää yleisölle suunnatusta osakeannista, jossa yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yhteensä enintään 53 000 000 uutta osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa liitteenä olevien ehtojen mukaisesti. Osakeannin tarkoituksena on yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen vahvistamalla merkittävästi yhtiön rahoitusasemaa, joten osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

7.                   Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainittu yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotus, tämä kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät kokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.componenta.com viimeistään 15.8.2014. Päätösehdotus, tämä kokouskutsu ja mainitut kokousasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 19.9.2014 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.8.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 2.9.2014 klo 10.00 kirjeitse osoitteella Componenta Oyj, Panuntie 4, 00610 Helsinki, puhelimitse 010 403 2744, telefaxilla 010 403 2721 tai sähköpostitse ir.componenta@componenta.com. Ilmoittautumiskirjeen tai viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 26.8.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.9.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Componenta Oyj, Panuntie 4, 00610 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä 15.8.2014 yhteensä 29 269 224 osaketta ja ääntä.

Helsinki 15. elokuuta 2014

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LIITE: Osakeannin 2014 ehdot

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja 
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

 

RAJOITUKSET

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa arvopapereita sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka ja Japani. Yhtiöllä tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiön mahdollisesti liikkeeseen laskemia arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.


tiedote_15082014_kutsu Componentan ylimaar yhtiokokoukseen.pdf
Componenta Osakeannin 2014 ehdot.pdf