Avaldatud: 2021-04-21 17:00:24 CEST
UPP & CO Kauno 53
Majandusaasta aruanne

UPP & CO Kauno 53 OÜ konsolideeritud auditeeritud 2020. majanduaasta aruanne

Kontserni müügikäive aruandeaastal oli 1 304 950 (2019: 1 287 781) eurot. Töötajaid Kontsernis ei ole, mistõttu ei ole kulusid nende töötasule, küll on arvestatud tasusid juhatuse liikmetele. Aruandeaastal olid kulud koos maksudega 264 (2019: 292) eurot, muid soodustusi ettenähtud ei ole.

Aruandeaasta lõpu seisuga puudub hoones vakantsus, kõik maksed laekuvad klientidelt õigeaegselt ning Kontsern on täitnud kõik kohustused võlausaldajate ees korrapäraselt.

Aruandeaastal toimus muudatus K53 tütarettevõtte Promalita UAB Juhtimisorganis. UPP & CO Kauno 53 OÜ osanike ning nõukogu 4. novembril 2020 peetud koosolekul otsustati muuta Promalita UAB juhatuse koosseisu. Senine juhatuse liige Hallar Loogma kutsuti tagasi ning tema asemel asus Promalita UAB juhatusse Siim Sild. Marko Tali jätkab UPP & CO 53 OÜ juhatuse liikmena.

Tegevuskeskkonna üldist (makromajanduslikku) seisu hindab Kontsern heaks ning selle mõju majandustulemustele neutraalseks. Samuti ei ole Kontserni äritegevus mõjutatud hooajalisusest, majandustegevus ei ole tsüklilise loomuga. Äritegevusega ei kaasne olulisi keskkonna- ega sotsiaalseid mõjusid.

Majandusaastal ja aruande koostamise perioodil ei ole ilmnenud valuutakursside, intressimäärade ega börsikursside muutumisega seonduvaid riske.

Kuna Kontsern on loodud vaid antud tegevuse tarbeks, siis struktuurseid muutusi äritegevuses ei planeerita.

Olulisi uurimis- ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud väljaminekuid aruandeaastal ei olnud ja järgmistel aastatel samuti ette nähtud ei ole. Ka ei ole Kontsern võtnud kohustusi ega andnud välja garantiisid, mis võiksid oluliselt mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.

         Siim Sild
         Managing Director


K53_14194597_2020 MAA.pdf