English Lithuanian
Paskelbta: 2022-09-13 11:20:00 CEST
Ignitis grupė
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Update: Dėl AB „Ignitis grupė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, valdyba 2022 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu sušaukė neeilinį visuotinį Grupės akcininkų susirinkimą (toliau – VAS).

Grupės valdybos 2022 m. rugsėjo 13 d. siūlymu ir sprendimu VAS darbotvarkė papildyta 4 ir 5 klausimais: dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė” įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo ir dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių atlygio.

VAS įvyks 2022 m. rugsėjo 29 d. (ketvirtadienį) 13.00 val. (Vilniaus laiku), Business Garden Vilnius verslo centras, Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215. Akcininkų registracijos pradžia – 12.00 val. (Vilniaus laiku), akcininkų registracijos pabaiga – 12.45 val. (Vilniaus laiku).

Atvykstantiems į VAS būtina turėti asmens tapatybės dokumentą. Įgaliotam atstovui papildomai būtina turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

2022 m. rugsėjo 29 d. VAS darbotvarkė su papildytais klausimais, kuri yra išsamiau pristatyta pridedamame pranešime, yra:

  • dėl AB „Ignitis grupė“ konsoliduoto tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., svarstymo;
  • dėl audituoto AB „Ignitis grupė“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., patvirtinimo;
  • dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo AB „Ignitis grupė“ akcininkams;
  • dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė” įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo (papildyta);
  • dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių atlygio (papildyta).

Dėl tebesitęsiančio neužtikrintumo dėl COVID-19 pandemijos, Grupė:

  • prašo informuoti apie ketinimą dalyvauti VAS asmeniškai ne vėliau kaip 2 darbo dienos prieš VAS (arba iki 2022 m. rugsėjo 27 d. imtinai) el. paštu IR@ignitis.lt;
  • pasilieka teisę neleisti dalyvauti VAS tiems akcininkams arba tiems, dėl kurių sveikatos būklės kyla pagrįstų abejonių.

Bendrąjį balsavimo biuletenį ir informaciją apie jo pasirašymą ir pateikimą galima rasti Grupės interneto svetainėje:  https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt

Priedai09-13_Bendrasis balsavimo biuletenis.docx
09-13_Pranesimas apie neeilini akcininku susirinkima.pdf
2022 m. I pusm. tarpinis pranesimas.pdf