English Lithuanian
Paskelbta: 2019-05-31 18:41:49 CEST
AUGA group, AB
Tarpinė informacija

„AUGA group“, AB tarpinė informacija už 3 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. kovo 31 d.„AUGA group“, AB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius) pateikia tarpinę neaudituotą konsoliduotą finansinę informaciją ir atsakingų asmenų patvirtinimą už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. kovo 31 d.

Per 2019 m. pirmus tris mėnesius AUGA group, AB ir jos dukterinių bendrovių (toliau – Grupė) pardavimo pajamos siekė 14,89 mln. Eur ir buvo 30% didesnės nei 2018 m. atitinkamą laikotarpį, kai jos sudarė 11,49 mln. Eur. Pajamos didėjo visuose keturiuose segmentuose, tačiau didžiausias indėlis teko augalininkystės segmentui.

Grupės 2019 m. pirmojo ketvirčio bendrasis pelnas sudarė 2,95 mln. Eur ir buvo 1,27 mln. Eur didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai (2018 m. pirmojo ketvirčio bendrasis pelnas – 1,68 mln. Eur). Bendrasis pelnas daugiausiai augo augalininkystės segmente.

Per 2019 m. pirmąjį ketvirtį Grupės EBITDA, eliminavus 16 TFAS įtaką, buvo 3,38 mln. Eur palyginus su 1,56 mln. Eur atitinkamu laikotarpiu pernai.

Naujųjų 16 TFAS reikalavimų įgyvendinimas turėjo reikšmingą įtaką Grupės EBITDA rodikliui, todėl palyginimo tikslais visus 2019 metus Grupė finansinėse ataskaitose skelbs du EBITDA rodiklius: (a) neeliminavus 16 TFAS įtakos ir (b) eliminavus 16 TFAS įtaką.

Per 2019 m. pirmuosius tris mėnesius Grupė uždirbo 0,17 mln. Eur grynojo pelno palyginus su 0,63 mln. Eur metais prieš tai.

Išsamesnis vadovybės komentaras pateikiamas kartu su tarpinėmis neaudituotomis konsoliduotomis 2019 m. trijų mėnesių, pasibaigusių kovo 31 d., finansinėmis ataskaitomis.Generalinis direktorius

Kęstutis Juščius

+370 5 233 5340

Priedai


1. Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
2. AUGA group AB FS2019Q1 LT.pdf