Publicēts: 2020-10-28 18:26:36 CET
Valmieras stikla škiedra
Būtiskas līdzdalības iegūšanas vai zaudēšanas paziņojumi

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA vairākuma akcionāri noslēdz līgumu ar Duke I S.à r.l.

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr. 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201) (turpmāk - Sabiedrība) ar šo paziņo, ka saskaņā ar tās vairākuma akcionāru sniegto informāciju ir noslēgts līgums par 83,14% (astoņdesmit trīs, komats, četrpadsmit procenti) akciju pārdošanu un pirkšanu no Sabiedrības pamatkapitāla, ievērojot noteikumus, kas izklāstīti Akciju pirkuma līgumā, kas noslēgts starp Sabiedrības kontrolējošo akcionāru grupu, no vienas puses, un Duke I S.à r.l. (“Duke”), Luksemburgas sabiedrību ar ierobežotu atbildību, no otras puses (turpmāk – Pirkums). Duke ir Warwick alternatīvo ieguldījumu fonda European Opportunities Fund III LP, kuru pārvalda Warwick Capital Partners LLP (“Warwick”), Luksemburgas meitas uzņēmums. Warwick ir Londonā bāzēts ieguldījumu pārvaldnieks, kas darbību koncentrē uz Eiropas “special situations” jeb īpašos apstākļos nokļuvušiem uzņēmumiem, un tā pārvaldīto fondu pārvaldībā esošie aktīvi pārsniedz 2 miljardus ASV dolāru.

Pirkuma darījuma pabeigšana ir atkarīga no tā, vai tiks izpildīti vairāki paredzētie nosacījumi. Paredzēto nosacījumu izpilde galvenokārt ir atkarīga no Sabiedrības ASV meitas uzņēmumu izslēgšanas no ASV kompetento reģistrācijas iestāžu reģistriem un noteiktu Sabiedrības kreditoru piekrišanu saņemšanas.

Vienlaikus, bet atsevišķi no Pirkuma, Sabiedrība lūgs piekrišanu no tās kreditoriem grozīt, papildināt vai mainīt dažus tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma plāna noteikumus, kuri pašlaik attiecas uz Sabiedrību.

Tiks iesniegts pieteikums Vācijas Konkurences iestādē Bundeskartellamt par piekrišanas saņemšanu Pirkumam. Apstiprinājuma saņemšana no Bundeskartellamt ir viens no paredzētajiem nosacījumiem, kas attiecas uz Pirkuma noslēgšanu.

Papildu informācijai:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tālrunis: +371 6420 2216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
www.valmiera-glass.com