Publicēts: 2019-03-27 08:55:20 CET
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

PAPILDINĀTS: Likvidējamās ABLV Bank, AS auditētais pārskats par 2018. gadu

Rīga, Latvija, 2019-03-27 08:55 CET -- (Pievienots auditētais 2018. gada finanšu pārskats un paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2018. gadā angļu valodā.)

Likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) Likvidācijas komiteja ir apstiprinājusi Sabiedrības auditēto finanšu pārskatu par 2018. gadu. 2018. gada finanšu pārskatu auditu veica zvērinātu revidentu komercsabiedrība Nexia Audit Advice, SIA.

Kā ziņots, pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) izplatītā paziņojuma 2018. gada 13. februārī un 23. februārī sekojošā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padomes lēmuma “Par noguldījumu nepieejamības iestāšanos”, lai maksimāli aizsargātu klientu un kreditoru intereses, 26. februārī ABLV Bank, AS akcionāru ārkārtas sapulce pieņēma lēmumu par pašlikvidāciju. Lēmums tika pieņemts pēc tam, kad Eiropas Centrālā banka un Vienotā Noregulējuma valde nolēma, ka ABLV Bank ir jālikvidē atbilstoši vietējai – Latvijas likumdošanai. FKTK pieteikumu par pašlikvidāciju apstiprināja 2018. gada 12. jūnijā, kas uzskatāms par Sabiedrības likvidācijas uzsākšanas dienu.

2018. gada 18. jūnijā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Sabiedrība publicēja paziņojumu par likvidāciju, kas bija sākums kreditoru prasījumu pieteikumu iesniegšanas trīs mēnešu termiņam. Likumā noteiktajā termiņā tika saņemti pieteikumi par 98% kreditoru prasījumiem. Kreditori savus prasījumus var iesniegt arī pēc noteiktā termiņa, vienīgi šādi kreditori kvalificēsies citai (vēlākai) kreditoru prasījumu izmaksu kārtai, kā to paredz Kredītiestāžu likums.

Pēc kreditoru pieteikumu termiņa beigām Likvidācijas komiteja uzsāka darbietilpīgu procesu kreditoru prasījumu atzīšanā. Tā ietvaros tika izskatīti kreditoru prasījumu pieteikumi un tiem pievienotie dokumenti, atzīstot vai noraidot prasījumus un/vai norādot uz konstatētajiem trūkumiem. Jāuzsver, ka kreditoru prasījumu atzīšana nozīmē to, ka iesniegtie dokumenti ir pietiekami, lai kreditoru iekļautu sarakstā. Tam sekos kreditoru pārbaudes, kas notiks saskaņā ar FKTK 2019. gada 6.martā saskaņoto metodoloģiju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un sankciju atbilstības kontrolei.

Metodoloģijā, ko izstrādājusi konsultantu komanda no starptautiskā konsultāciju uzņēmuma EY, noteiktas kreditoru pārbaudes prasības, ņemot vērā labāko starptautisko praksi un normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju jomā. Pēc atbilstības pārbaužu veikšanas sāksies kreditoru naudas izmaksas process, sākot ar tā dēvētās otrās kārtas kreditoriem. Pirmās kārtas kreditoru prasījumu — par noguldījuma apmēru līdz 100 000 EUR — naudas izmaksa jau ir nodrošināta kopš 2018. gada 3. marta, izmaksājot to caur Noguldījumu garantiju fondu.

Likvidācijas procesa mērķis ir apmierināt Sabiedrības kreditoru prasības 100% apmērā, ja vien tam nebūs likumisku šķēršļu, jo gan uzsākot likvidāciju, gan šobrīd Sabiedrības aktīvi būtiski pārsniedz tās saistību apmēru. Sabiedrība paredz, ka līdz 2021. gada beigām būs izmaksāta lielākā daļa no visa noguldījumu apmēra, kā arī uzsāktas citu kreditoru prasījumu, tai skaitā par obligācijām un pakārtotajām prasībām, izmaksas.

Kopš darbības uzsākšanas Likvidācijas komiteja īpašu uzmanību pievērsa aktīvu atgūšanai. Līdz 2018. gada beigām kopumā atgūti aktīvi 355 miljonu EUR vērtībā, tai skaitā no kredītiem vairāk nekā 150 miljoni EUR un vērtspapīriem — 190 miljoni EUR. Sabiedrības aktīvu apjoms ir pilnīgi pietiekams, lai segtu visus kreditoru prasījumus pilnībā.

Galvenie Sabiedrības darbības rādītāji 2018. gada 31. decembrī:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,4 miljardi EUR, t.sk. naudas līdzekļi Latvijas Bankā 1 miljards EUR;
  • kapitāls un rezerves: 295,8 miljoni EUR;
  • likvidācijas procesā atgūto aktīvu apjoms: 355 miljoni EUR;
  • 2018. gadā nodokļos valsts budžetā samaksāti 15,6 miljoni EUR;
  • darbinieku skaits: 313.

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com


FS_ABLV_2018_LV.pdf
pazinojums_korporativo_parvaldibu_2018.pdf