Avaldatud: 2020-06-30 16:46:50 CEST
Nordic Fibreboard
Majandusaasta aruanne

Auditeeritud Majandusaasta Aruanne 2019

Nordic Fibreboard AS nõukogu kinnitas 30. juuni 2020 toimunud koosolekul ettevõtte 2019. aasta auditeeritud majandusaasta aruande.

MAJANDUSTEGEVUSE ÜLEVAADE

Müügitulu ja majandustulemus

Nordic Fibreboard EBITDA oli 2019. aastal jätkuvatelt tegevustelt positiivne 325 tuhat eurot (2018 jätkuvad tegevused: positiivne 428 tuhat eurot). 2019. aasta EBITDA sisaldab ühekordset tulu kinnisvarainvesteeringu ümberhindamisest 327 tuhat eurot, samas kui 2018. aasta EBITDA sisaldab ühekordset kulu hüviste reservi suurendamisest 25 tuhat eurot. Kiudplaadi kasumlikkuse vähenemise taga oli peamiselt puiduhakke hinnatõus jat ühe kuivati lekked, mis põhjustas neljandas kvartalis oluliselt suuremat energiakulu. Mööbli jaemüügi EBITDA muutus võrreldes 2018 aastaga veelgi negatiivsemaks salongide sulgemise tõttu.

Puhaskahjum oli aastal 2019 jätkuvatelt tegevustelt 1 127 tuhat eurot (2018 jätkuvatelt tegevustelt kahjum 360 tuhat eurot). Konsolideeritud müügitulu jätkuvatelt tegevustelt oli 2019 aastal 13,33 miljonit eurot, mis on 6%  tõusu 2018. aastaga võrreldes (2018: 12,53 miljonit eurot).

Puitkiudplaadi müügitulu 2019 aastal oli 11,75 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aastaga, kui müügitulu oli 11,01 miljonit eurot, tõusnud 7% ning mis tulenes uute klientide lisandumisest märkmetahvlite ning uksesisude segmendis. Müügitulu kasv tulenes oluliselt Aasia ja Aafrika arenevatelt turgudelt ning Euroopa Liidu klientidelt seoses uue toote turuosa kindlustamisega. Meie suurima turu, Soome, müük oli jätkuvalt langustrendis, hoolimata sellest, et Nordic Fibreboard hoiab oma turuosa pehme tihedusega puitkiudplaatide segmendis, mis näitab, et ehitussektoris kasutatavate alternatiivsete materjalide  kasutus, peamiselt kortermajade uusehitistes, on kasvanud.

Mööbli hulgimüügi, kuni selle segmendi müügihetkeni 05.09.2019, müügitulu oli 2019. aastal 1,22 miljonit eurot (2018 terve aasta müügitulu 2,27 miljonit eurot). Käesolevas aruandes käsitletakse mööbli hulgimüüki lõpetatud tegevusena.

Mööbli jaemüügi müügitulu vähenes aastaga 1% (1,54 miljonilt eurolt 1,52 miljonile eurole). Müügitulu langes Tallinnas Pärnu mnt salongi ning Tartu, Riia ja Vilniuse salongide sulgemise tõttu. Mööbliäri  jaemüügi EBITDA oli 2019. aastal negatiivne 200 tuhat eurot (2018. aastal negatiivne 104 tuhat eurot).

KONTSERNI MÜÜGITULU JAOTUS TEGEVUSALADE LÕIKES

  tuh EUR % müügitulust
  2019 2018 2019 2018
Jätkuvad tegevused        
Kiudplaadi tootmine ja müük 11 745 11 007 81% 74%
Mööbli jaemüük 1 515 1 536 10% 10%
Kinnisvara haldamine 111 0 1% 0%
Elimineerimine (38) (15) (0%) (0%)
Kokku 13 333 12 528 92% 85%
     
Lõpetatud tegevus 1 215 2 270 8% 15%
     
KOKKU 14 548 14 797 100% 100%

 

KONTSERNI MÜÜGITULU regioonide LÕIKES

  tuh EUR % müügitulust
tuh EUR 2019 2018 2019 2018
Euroopa Liit 10 244 9 820 70% 67%
Venemaa 1 545 1 531 11% 10%
Aasia 544 294 4% 2%
Aafrika 523 168 4% 1%
Teised riigid 245 403 2% 3%
Lähis-Ida 232 312 1% 2%
KOKKU 13 333 12 528 92% 85%
     
Lõpetatud tegevus 1 215 2 270 8% 15%
     
KOKKU 14 548 14 797 100% 100%

Kontserni müügitulu näitas suurenemist mõnedel turgudel nagu Euroopa Liit, Aasia ja Aafrika samas kui müügitulu langes märkimisväärselt Ida-Euroopas.

KASUM ÄRISEGMENTIDE LÕIKES

tuh EUR 2019 2018
Jätkuvad tegevused    
EBITDA ärisegmentide lõikes    
Kiudplaadi tootmine ja müük 68 280
Mööbli jaemüük (200) (104)
Kinnisvara haldamine 352 0
Elimineerimine 105 252
KOKKU EBITDA 325 428
Põhivara kulum ja amortisatsioon (668) (558)
KOKKU ÄRIKASUM/-KAHJUM (343) (130)
Neto finantskulud (784) (228)
Tulumaksukulu 0 (2)
PUHASKASUM/-KAHJUM (1 127) (360)
   
Lõpetatud tegevus (271) (532)
   
KOKKU (1 398) (891)

FINANTSSEISUNDI JA RAHAVOOGUDE ARUANNE

Seisuga 31.12.2019 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 9,1 miljonit eurot (31.12.2018: 10,3 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku olid seisuga 31.12.2019 7,5 miljonit eurot (31.12.2018: 7,4 miljonit eurot), milledest Nordic Fibreboardil oli laenukohustisi 4,6 miljonit eurot seisuga 31.12.2019 (31.12.2018: 4,8 miljonit).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 1,4 miljonit eurot seisuga 31.12.2019 (31.12.2018: 1,1 miljonit eurot). Varud seisuga 31.12.2019 0,9 miljonit eurot (31.12.2018 2,3 miljonit eurot). Finantsinvesteeringud (ehk Trigon Property Development aktsiad) olid 422 tuhat eurot seisuga  31.12.2018 ja 397 tuhat eurot seisuga 31.12.2019. Kinnisvarainvesteeringud seisuga 31.12.2019 olid 1,12 miljonit eurot (31.12.2018 0,18 miljonit eurot), materiaalne ja immateriaalne põhivara kokku seisuga 31.12.2019 on 5,2 miljonit eurot (6,3 miljonit seisuga of 31.12.2018).

Kontserni äritegevuse rahavoog oli 2019. aastal 516 tuhat eurot (2018: 507 tuhat eurot). Investeerimistegevusest tulenevalt toimus 2019. aastal raha väljavool summas 153 tuhat eurot, võrreldes raha väljavooluga 275 tuhande euroga 2018. aastal. Finantseerimistegevuse tulemuseks oli 2019. aastal samuti raha väljavool summas 410 tuhat eurot (2018: raha väljavool 252 tuhat eurot). Netorahavoo tulemuseks oli 2019. aastal raha väljavool summas 47 tuhat eurot, mis on 27 tuhat eurot rohkem raha väljavoolu võrreldes raha väljavooluga summas 20 tuhande euroga aastal 2018.

Investeeringuid põhivaradesse tehti 2019. aastal summas 133 tuhat eurot, 2018. aastal 270 tuhat eurot.

ÄRIÜKSUSTE ülevaade

Nordic Fibreboard Ltd

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2019. aastal 11,75 miljonit eurot, mis on 7% suurem kui 2018. aastal (2018: 11,01 miljonit eurot). Me müüsime oma tooteid 2019. aastal 39-e riigi klientidele. See on tingitud peamiselt uute klientide lisandumises Euroopa Liidu piirkonnas märkmetahvlite ja uksetööstuse täitematerjalide segmentides. Venemaa turuosas oli 2019. aasta jooksul märgata tagasihoidlikku tõusu, mis peegeldab ettevõtjate usalduse ja ettevõtlusaktiivsuse kasvu turul. Lähis-Ida turgudel valitseb endiselt nõrk majanduskeskkond, kuid Aasia turul oleme leidnud uusi kliente ning Aafrika turu tõus toimus suurelt osalt sealse konkurendi turult kadumisest.  Puitkiudplaadi EBITDA oli 2019. aastal 68 tuhat eurot (2018. aastal 280 tuhat eurot), kasumlikkuse vähenemine 2019. aastal võrreldes 2018. aastaga tulenes ühelt osalt uutele klientidele uute toodete väljaarendamise tegevustest uksetööstuse täitematerjalide ja märkmetahvlite segmendis ning teiselt osalt ühe tehase kuivati rikkest põhjustatud oluliselt suuremast energiatarbimisest.

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

  tuh EUR % müügitulust
  2019 2018 2019 2018
Euroopa Liit 8 656 8 297 74% 75%
Venemaa 1 545 1 531 13% 14%
Aasia 544 294 5% 3%
Aafrika 523 168 4% 2%
Lähis-Ida 232 312 2% 3%
Teised 245 404 2% 4%
Kokku 11 745 11 007 100% 100%

 

Siseviimistlusplaadid

Siseviimistlusplaate toodetakse 100% oma kaubamärgi Isotex all. Siseviimistlusplaate valmistatakse Pärnu kiudplaadivabriku põhi tootmisliinil toodetavatest naturaalsetest puitkiudplaatidest, mille servadesse töödeldakse punntapid ja pealispind kaetakse paber- või tekstiilkattega. See tehnoloogia võimaldab toota erineva värvi ja mustriga plaate.

Üldehitusplaadid

Tuuletõkkeplaadid ja uste täitematerjal olid jätkuvalt suurimad Pärnu kiudplaadivabriku tootegrupp. Püssi kiudplaaditehase peamine toodang kuulub märkmetahvlite segmenti, mida Nordic Fibreboard müüb mitmel kontinendil.

SKANO FURNITURE FACTORY: MÖÖBLI TOOTMINE JA HULGIMÜÜK

05.09.2019 müüs Nordic Fibreboard AS oma tütarettevõtte Skano Furniture Factory OÜ ja väljus sellega mööbli tootmise ja mööbli hulgimüügi ärist. Pärast Skano Furniture Factory OÜ müüki sai Nordic Group ASist otsene emaettevõte Skano Furniture OÜ-le, kelle peamiseks tegevusalaks on oma ja kolmandate osapoolte poolt toodetud kodusisustusmööbli müük Baltikumis.  Skano Furniture Factory äritegevusesks oli käsitööna valmistatud, puidust, originaalse, kõrgema hinnaklassi kodusisustusmööbli tootmine ja hulgimüük. Skano Furniture Factory tootmine asus Pärnus.

Kuni mööbli hulgimüügiga tegeleva tütarettevõtte Skano Furniture Factory OÜ müügini 05.09.2019 oli mööbli hulgimüügi 2019. aasta müügitulu koos kontsernisiseste tehingutega 1,70 miljonit eurot (2018. aasta müügitulu oli 3,01 miljonit eurot). Mööbli hulgimüügi EBITDA tulemus, kuni müügihetkeni 05.09.2019, oli negatiivne 176 tuhat eurot (2018. aastal terve aasta negatiivne 334 tuhat eurot).

Mööbli hulgimüügitulu geograafiliselt

tuh EUR tuh EUR % müügitulust
  2019 2018 2019 2018
Venemaa 627 1 217 36% 40%
Soome 335 798 20% 27%
Skano jae 476 733 28% 24%
Teised riigid 265 258 16% 9%
Kokku 1 703 3 006 100% 100%

Skano furniture: mööbli jaemüük

Mööbli jaeäri opereeritakse tütarettevõtte Skano Furniture OÜ ning selle Läti ja Leedu tütarettevõtete kaudu. Seisuga 31.12.2019 olid jäänud alles 2 salongi, üks Tallinnas ja üks Pärnus, mõlemad salongid suleti 31.01.2020. Läti ja Leedu salongid suleti 30.09.2019. Nende kaupluste sulgemine tähendas kontserni väljumist mööbli jaemüügisektorist.

Mööbli jaemüügi 2019. aasta müügitulu vähenes 1%  võrreldes 2018 aastaga (1,54 miljonilt eurolt 1,52 miljonile eurole). 

Mööbli jaemüügitulu geograafiliselt

tuh EUR tuh EUR % müügitulust Kaupluste arv
  2019 2018 2019 2018 31.12.2019 31.12.2018
Eesti 1 152 962 76% 63% 2 4
Läti* 137 272 9% 18% 0 1
Leedu* 226 302 15% 20% 0 1
Kokku (toimivad kauplused) 1 515 1 536 100% 100% 2 6

* Läti ja Leedu salongid suleti 30.09.2019.

Mööbli jaemüügiäri EBITDA oli 2019 aastal negatiivne 200 tuhat eurot (2018. aastal negatiivne 104 tuhat eurot).

TULEVIKU VÄLJAVAADE

Nordic Fibreboard Ltd

Kiudplaadi segmendis tegeleme erinevate aplikatsioonipõhiste toodete müügi edendamisega, milledel on rahvusvahelisem haare kui senistel tuuletõkke ja isolatsiooniplaatidel senistel traditsioonilistel turgudel nagu Soome, Venemaa ja Eesti. Tööstuslik segment pakub rohkem võimalusi, kuna kliendid väärtustavad üha enam keskkonnasõbralikke materjale nagu seda on meie puitkiudplaat. Me näeme potensiaali märkmetahvlite segmendis, eriti Aasia turgudel.

Pärnu Riverside Development

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist.

Finantssuhtarvud

tuh EUR   
Kasumiaruanne 2019 2018
Müügitulu 13 333 12 528
EBITDA 325 428
EBITDA rentaablus 2% 3%
Ärikasum/-kahjum (343) (130)
Ärirentaablus (3%) (1%)
Puhaskasum/-kahjum (1 127) (360)
Puhasrentaablus (8%) (3%)
   
Lõpetatud tegevus (271) (532)
   
KASUM/KAHJUM KOKKU (1 398) (891)
   
   
Bilanss 31.12.2019 31.12.2018
Koguvarad 9 045 10 307
Koguvarade puhasrentaablus (12%) (3%)
Omakapital 1 542 2 901
Omakapitali puhasrentaablus (73%) (12%)
Võlakordaja 83% 72%
   
Aktsia 31.12.2019 31.12.2018
Aktsia viimane hind (EUR)* 0,41 0,36
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,31) (0,20)
Hind-tulu (PE) suhtarv (1,32) (1,81)
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,34 0,64
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 1,20 0,56
Turukapitalisatsioon tuh EUR 1 845 1 611
Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital
Võlakordaja = kohustised / koguvarad
Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv
Hinna-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv
*http://www.nasdaqbaltic.com/

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

   
tuh EUR 31.12.2019 31.12.2018
Raha ja raha ekvivalendid 7 54
Nõuded ja ettemaksed (Lisa 5) 1 394 1 142
Varud (Lisa 6) 894 2 255
Kokku käibevarad 2 296 3 452
     
Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 7) 1 121 175
Müügiootel finantsvarad (Lisa 9) 397 422
Materiaalne põhivara (Lisa 8) 5 212 6 223
Immateriaalne põhivara (Lisa 8) 19 34
Kokku põhivarad 6 749 6 855
     
Kokku varad 9 045 10 307
     
Võlakohustised (Lisas 10) 4 547 662
Võlad ja ettemaksed (Lisas 11) 2 665 2 418
Lühiajalised eraldised (Lisa 12) 20 15
Kokku lühiajalised kohustised 7 232 3 095
     
Pikaajalised võlakohustised (Lisas 10) 92 4 102
Pikaajalised eraldised (Lisa 12) 179 210
Kokku pikaajalised kohustised 271 4 311
Kokku kohustised 7 503 7 406
     
Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 13) 2 699 2 699
Ülekurss 364 364
Kohustuslik reservkapital 288 288
Muud reservid 84 45
Jaotamata kahjum (1 894) (496)
Kokku omakapital 1 542 2 901
     
Kokku kohustised ja omakapital 9 045 10 307

* Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 25 kuni 72. 

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

tuh EUR 2019 2018
Jätkuvad tegevused    
Müügitulu (Lisa 24) 13 333 12 528
Müüdud toodangu kulu (Lisa 15) 11 538 10 479
Brutokasum 1 796 2 049
     
Turustuskulud (Lisa 16) 1 698 1 898
Üldhalduskulud (Lisa 17) 658 498
Muud äritulud (Lisa 19) 351 14
Muud ärikulud (Lisa 20) 134 89
Ärikahjum  (343) (422)
     
Finantstulud (Lisa 21) 19 22
Finantskulud (Lisa 21) 803 243
KAHJUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST (1 127) (643)
Ettevõtte tulumaks 0 2
     
ARUANDEAASTA PUHASKAHJUM JÄTKUVATELT TEGEVUSTELT (1 127) (645)
     
Aruandeaasta puhaskahjum lõpetatud tegevustelt (271) (246)
ARUANDEAASTA PUHASKAHJUM KOKKU (1 398) (891)
     
Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 14) (0,31) (0,20)
Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 14) (0,30) (0,20)

* Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 25 kuni 72.

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuh EUR 2019 2018
Äritegevuse rahavood    
Ärikahjum (343) (423)
Korrigeerimised:    
Kulum (Lisad 7, 8) 669 558
Kasum/kahjum kinniavarainvesteeringu ümberhindlusest (Lisa 7) (327) 0
Kasum/kahjum põhivara mahakandmisest 2 0
Mitterahalised tehingud: aktsiaoptsioonide reserv 39 37
   Kasum/kahjum müügiootel finantsvara ümberhindlusest (Lisa 9;21) 25 2
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded 1 0
  Nõuete ja ettemaksete muutus (Lisa 5) (651) (1 532)
  Varude muutus (Lisa 6) 581 83
  Äritegevusega seotud kohustiste muutus (Lisa 11) 617 653
  Lõpetatud tegevused 131 1 374
     
Äritegevusega genereeritud rahavood 744 752
Intressimaksed (Lisa 21) (221) (240)
Tulumaks 0 (2)
Muud finantstulud ja –kulud ( Lisa 21) (7) (3)
Äritegevuse rahavood kokku 516 507
     
Investeerimistegevuse rahavood    
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus (Lisad 8) (133) (30)
Kinnisvarainvesteeringu soetus (Lisa 7) (20) (5)
Müügiootel finantsvarade soetus (Lisa 9) 0 (240)
Investeerimistegevuse rahavood kokku (153) (275)
     
Finantseerimistegevuse rahavood    
Saadud laenude tagasimaksed (Lisa10) (306) (246)
Saadud laenud seotud osapooltelt (Lisa 10) 304 120
Saadud laenude tagasimaksed seotud osapooltele (Lisa 10) (284) (120)
Rendikohustuste põhiosa tagasimaksed (Lisa 10) (96) 0
Arvelduskrediidi muutus (Lisa 10) (28) 137
Faktooringu muutus (Lisa 10) 0 (143)
Finantseerimistegevuse rahavood kokku (410) (252)
     
RAHAJÄÄGI MUUTUS (47) (20)
Raha ja raha ekvivalentide valuutakursi muutuse mõju 0 0
RAHA ALGJÄÄK 54 74
RAHA LÕPPJÄÄK 7 54

* Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 25 kuni 72.

  

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

tuh EUR Aktsia­kapital Ülekurss Kohustis­lik reserv­kapital Muud reservid Jaotamata kasum Kokku
             
Saldo 31.12.2017 2 699 364 288 9 393 3 753
             
Aktsiaoptsioonid 2018 0 0 0 37 0 37
Muud muudatused 0 0 0 0 2 2
Aruandeaasta puhaskahjum 2018 0 0 0 0 (891) (891)
Muu koondkahjum 2018 0 0 0 0 0 0
2018 koondkahjum 0 0 0 0 (891) (891)
Saldo 31.12.2018 2 699 364 288 45 (496) 2 901
             
Aktsiaoptsioonid 2019 0 0 0 39 0 39
Aruandeaasta puhaskahjum 2019 0 0 0 0 (1 398) (1 398)
Muu koondkahjum 2019 0 0 0 0 0 0
2019 koondkahjum 0 0 0 0 (1 398) (1 398)
Saldo 31.12.2019 2 699 364 288 84 (1 894) 1 542

* Täiendav informatsioon omakapitali osas on toodud lisas 13.
* Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 25 kuni 72.

KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK

  tuh EUR
Jaotamata kasum seisuga 31.12.2018 (496)
Koondkahjum 2019 (1 398)
Kohustuslik reservkapital 288
Ülekurss 364
Jaotamata kasum / (akumuleeritud kahjum) 31.12.2019 (1 242)


 

Nordic Fibreboard AS 2019.a. auditeeritud majandusaasta aruanne on kättesaadav ka ettevõtte kodulehelt www.nordicfibreboard.com


 

Torfinn Losvik
Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

Manus


Nordic Fibreboard Majandusaasta Aruanne 2019.pdf