English Estonian
Avaldatud: 2024-04-19 06:00:00 CEST
Hepsor
Majandusaasta aruanne

Hepsor AS-i auditeeritud majandusaasta aruanne 2023

Hepsor AS-i juhatus on koostanud 2023. aasta majandusaasta auditeeritud aruande. Võrreldes 14. veebruaril 2024 avaldatud auditeerimata majandustulemustega ei ole auditeeritud aruandes finantstulemuste osas olulisi erinevusi.

Hepsori 2023. aasta konsolideeritud müügitulu ulatus 41,1 miljoni euroni ja puhaskasumiks kujunes 3,5 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 1,2 miljonit eurot).

Lõppenud arendusprojektid - 2023. aasta jooksul anti klientidele üle kokku 274 uut kodu (asjaõiguslepingute arv) Paevälja hoovimajade ja Lilleküla Kodude projektist Tallinnas ning Kuldigas Parks, Mārupes Dārzs ning Strēlnieku 4b projektides Riias. Kuldigas Parks projektis said aasta lõpuga kõik kodud müüdud.

Ärikinnisvara osas müüsime teises kvartalis Riias asuva Ulbrokas 30 kinnistu koos Hepsori poolt arendatud StokOfiss 30 ärihoonega ning Tallinnas asuvad Tooma tänava kinnistud. Lisaks valmis teise kvartali lõpuks Tallinnas rohelise mõtteviisiga Grüne Maja, mille viimased pinnad anti perioodi lõpuks üürnikele üle. Büroohoone on neljanda kvartali lõpu seisuga 100% üürilepingutega kaetud. Sidusettevõttena kajastatud Büroo 113 puhul pidi Hepsor septembri alguses üürniku poolse üürilepingu rikkumise tõttu üürilepingu ühepoolselt üles ütlema, mille tulemusena vabanes ca 3 500 m2 äripinda. Büroo 113 kontekstis oleme keskendunud läbirääkimistele uute üürnikega, huvi ja läbirääkimiste hulk on igati arvestatav. Paralleelselt on pooleli kohtuvaidlus endise üürnikuga.

Ehituses ja müügis olevad arendusprojektid - 2023. aastal  on Hepsoril ehituses neli elukondlikku arendusprojekti kokku 329. korteriga - Ojakalda Kodud (101 korterit) ja Manufaktuuri 7 (150 korterit ning 453 m2  äripinda) Tallinnas ning Nameja Rezidence (38 korterit) ja Annenhof Majas (40 korterit) Riias. Nende projektide valmimine on plaanitud 2024 aastasse ning enamus müügitulu kajastatakse samuti 2024. aastal, kuid võlaõiguslikke lepinguid ja kirjalikke broneeringuid oli nimetatud nelja projekti peale sõlmitud 31. detsember 2023 seisuga 135-le korterile (41%).

Uued projektid Tallinnas ja Riias - Hepsor omandas augustis 2023 uued kinnistud Lätis soetades 50% SIA “Riga Properties 4” osadest. Eesmärk on Riia lähistel Dreilini piirkonnas asuvatele kinnistutele arendada etapiviisiliselt 40 000 m2 äripindasid. Kinnistud asuvad atraktiivses piirkonnas, kus juba paiknevad IKEA kauplus ja SAGA ostukeskus.

Hepsor AS 50%-line tütarettevõte Hepsor VT49 OÜ omandas novembris 2023 kaks kinnistut Harju maakonnas Rae vallas. Ostetud kinnistutel on olemas detailplaneering, mis lubab sinna rajada 4 500 m2 üüritava pinnaga ärihoone.

Hepsor Kanadas - Hepsor alustas oma Kanada ärisuuna arendamisega 2022. aasta kevadel pärast Venemaa sõjalise sissetungi algust Ukrainasse eesmärgiga leida uusi kasvuvõimalusi ning hajutada praeguste koduturgudega seotud geopoliitilisi riske. Kahe aastaga on Kanadas ülesehitatud äri alustamiseks vajalik koostöövõrgustik alates juriidilistest- ja finantsnõustajatest ning lõpetades pankade, turuanalüüsi- ning maaklerettevõtetega ning tehtud kaks investeeringut Toronto kinnistutesse aadressidel 3406-3434 Weston road ja 164 – 168 Isabella street. Eesmärk on ostetud kinnistuid väärindada, mis võtab eelduslikult aega 2-2,5 aastat.

Kokkuvõte ja tulevikuvaade
Kontsernile tervikuna oli 2023. aasta kasumlik vaatamata jätkuvalt keerulisele majanduskeskonnale ning kõrgel püsivatele intressimääradele.

2024. aastal soovime alustada vähemalt kolme uue projekti ehituse ja müügiga. Lätis plaanime alustada kahe projekti ehituse ja müügiga - Ulbrokas 34 ärihoone üüritava pinnaga ca 9 000 m2 ja  Zala Jugla projekt 105 uue koduga. Tallinnas, Manufaktuuri kvartalis, kavandame järgmise etapi ehitust ja müüki aadressil Manufaktuuri 5. Rekonstrueerime endise Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabriku peahoone A energiklassi hooneks, kuhu rajame äärmiselt omanäolised kõrgete lagedega ning maakütte- ja jahutusega energitõhusad kodud ja äripinnad. Projekti müügiga startisime 2024 I kvartalis.

Oleme Hepsoris endiselt mõõdukad optimistid ning vaatame kinnisvaraäri kui pikaajalist protsessi. Soovime projekte käivitada ja arendada, analüüsides riske ning võimalusi, alati üle turutsüklite.


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes31.12.202331.12.2022
   
Varad  
Käibevarad  
Raha ja raha ekvivalendid7 6043 754
Nõuded ja ettemaksed1 5441 731
Lühiajalised laenunõuded3110
Varud77 43969 760
Käibevarad kokku86 89875 245
Põhivarad  
Materiaalne põhivara162232
Immateriaalne põhivara47
Finantsinvesteeringud2 0052
Investeeringud sidusettevõtetesse 01 086
Pikaajalised laenunõuded 1 7291 766
Muud pikaajalised nõuded20330
Põhivarad kokku4 1033 123
Varad kokku91 00178 368
Kohustised ja omakapital  
Lühiajalised kohustised  
Lühiajalised laenukohustised 40 60022 565
Lühiajalised rendikohustised4046
Võlad tarnijatele, muud võlad ja ettemaksed9 8087 061
Lühiajalised kohustised kokku50 44829 672
Pikaajalised kohustised  
Pikaajalised laenukohustised16 30526 015
Pikaajalised rendikohustised2968
Muud pikaajalised kohustised2 0582 290
Pikaajalised kohustised kokku18 39228 373
Kohustised kokku68 84058 045
Omakapital  
Aktsiakapital3 8553 855
Ülekurss8 9178 917
Reservkapital3850
Jaotamata kasum9 0047 551
Omakapital kokku22 16120 323
sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku20 99319 866
sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku1 168457
Kohustised ja omakapital kokku91 00178 368


Konsolideeritud koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes20232022
   
Müügitulu41 13512 870
Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-)-34 067-11 096
Brutokasum7 0681 774
Turustuskulud (-)-576-446
Üldhalduskulud (-)-1 472-1 095
Muud äritulud16670
Muud ärikulud (-)-152-68
Ärikasum5 034235
Finantstulud1 1921 889
Finantskulud (-)-2 746-787
Kasum enne tulumaksu3 4801 337
Tasumisele kuuluv tulumaks0-6
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum3 4801 331
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis1 1851 396
    Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis2 295-65
   
Koondkasum/-kahjum  
   
Omanikuvahetusega seotud muutused286-26
Varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus-2 05310
Aruandeperioodi  muu koondkasum/-kahjum-1 767-16
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa  muu koondkasumis/-kahjumis-58-434
    Vähemusosalusele kuuluv osa  muu koondkasumis/-kahjumis-1 709418
Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum1 7131 315
    Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis1 127962
    Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis586353
Kasum aktsia kohta  
    Tava (eurot aktsia kohta)0,310,36
    Lahustatud (eurot aktsia kohta)0,310,36


Hepsor AS-i auditeeritud aastaaruanne 2023 on lisatud sellele teatele ning aruandega saab tutvuda ka Hepsori kodulehel: https://hepsor.ee/investorile/aktsia/aruandedjaesitlused/.

Aastaaruanne esitatakse kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.Henri Laks
Juhatuse liige
Telefon: +372 5693 9114
e-post: henri@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis, kes tegutseb alates 2023. aastast ka Kanada kinnisvaraturul. Kaheteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1600 kodu ja ligi 36 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 171 800 m2.
ManusedHepsor_2023_EST.pdf
Hepsor AS ESEF aruanne 2023 auditeeritud est.zip