Paskelbta: 2021-04-16 16:00:00 CEST
Utenos Trikotazas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2021 m. balandžio 28 d. sprendimų projektai

PRIEDAS Nr. 4  PRIE 2021-04-14 AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“ VALDYBOS SPRENDIMO Nr. 20-06

AB „Utenos trikotažas“ (toliau – Bendrovė) valdybos siūlomi sprendimų projektai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1.    Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas.
Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2020 m. Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas.
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas

2.    Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų bei metinio pranešimo.
Pristatytos auditoriaus išvados dėl 2020 m. Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduotojo metinio pranešimo.
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas

3.    2020 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas
Patvirtinti 2020 m. Bendrovės ir konsoliduotąsias finansines ataskaitas.

4.    Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
Sprendimo projektas
Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės valdybos pasiūlytą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).

               5.    Valdybos narių skaičiaus padidinimas, kitų bendrovės įstatų nuostatų keitimas.
                     Sprendimo projektas
Padidinti Bendrovės valdybos narių skaičių nuo 4 (keturių) narių iki 6 (šešių) narių, pakeisti kitas Bendrovės įstatų nuostatas ir išdėstyti įstatus nauja redakcija (pridedama).

               6.    Valdybos rinkimai naujai valdybos kadencijai ir atlyginimo valdybos nariams nustatymas.
                     Sprendimo projektas

 1. Išrinkti šiuos 5 narius naujai Bendrovės valdybos kadencijai:
  • Dovilė Tamoševičienė;
  • Vytautas Vaškys;
  • Auksė Žukauskienė;
  • Nortautas Luopas (nepriklausomas narys);
  • Artūras Užgalis (nepriklausomas narys);
 2. Šešto Bendrovės valdybos nario šiame akcininkų susirinkime nerinkti.
 3. Atsižvelgiant į tai, kad šiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta pakeisti Bendrovės įstatus, kuriuose, be kita ko, numatyta padidinti Bendrovės valdybos narių skaičių nuo 4 narių iki 6 narių, nustatyti, kad penktasis naujai išrinktas narys, t.y. Artūras Užgalis, veiklą pradeda nuo pakeistų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Likę išrinkti Bendrovės valdybos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus šiam juos išrinkusiam Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.
 4. Nustatyti, kad nepriklausomiems Bendrovės valdybos nariams už valdybos nario veiklą yra mokamas atlygis, atitinkantis šias sąlygas:

                           - valandinis atlygis ne didesnis nei 80 EUR/val. (atskaičius mokesčius);
                           - per mėnesį mokamas atlygis ne daugiau nei 2000 EUR (atskaičius mokesčius);
                           – minimalus kiekis valandų per ketvirtį, už kurias Bendrovė sumoka nepriklausomiems valdybos nariams už veiklą valdyboje yra 10 val. Sutartyje su nepriklausomu valdybos nariu gali būti numatyta, kad minimalus kiekis valandų nėra nustatomas.

 1. Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti atlygio skaičiavimo ir mokėjimo nepriklausomiems Bendrovės valdybos nariams tvarką bei patvirtinti sutarties dėl Bendrovės valdybos nario veiklos valdyboje formą.
   
 2. Dėl sutarties su audito įmone sudarymo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patvirtinimo.

                     Sprendimo projektas
                       AB „Utenos trikotažas“ audito įmone finansinių ataskaitų rinkinio auditui už 2021 m. – 2023 m., (su galimybe pratęsti sutartį 2024 m.) išrinkti KPMG Baltics, UAB. Nustatyti, kad už auditą yra mokamas tokio dydžio atlygis: pirmais metais – 33.300 EUR plius PVM, antrais metais – 34.800 EUR plius PVM, trečiais metais 35.500 EUR plius PVM, ketvirtais metais (jei būtų pratęsta) – 35.500 EUR plius PVM.


Papildomą informaciją  apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“ Finansų direktorė Živilė Jonaitytė tel. 8-686-5193.
AB ,,Utenos trikotažas” generalinis direktorius Petras JašinskasPriedaiUT nauja istatu redakcija.docx
valdybos nariu CV 2021-04-15 LT.docx
2020_UT_Final_ LT_ataskaita.pdf
LT 2020 m. Bendroves pelno nuostoliu paskirstymo projektas.docx