English Lithuanian
Paskelbta: 2019-12-30 08:00:00 CET
Vilniaus Baldai
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2019 m. gruodžio 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2019 m. gruodžio 27 d., priimti šie sprendimai:

1. Darbotvarkės klausimas - konsoliduotas metinis pranešimas. Išklausytas konsoliduotas metinis pranešimas už 2019 metus, pasibaigusius 2019 m. rugpjūčio 31 d.

2. Darbotvarkės klausimas – auditoriaus išvada. Išklausyta audito įmonės uždarosios akcinės bendrovės “KPMG Baltics“ išvada apie konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2019 metus, pasibaigusius 2019 m. rugpjūčio 31 d.

3. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2019 metus, pasibaigusius 2019 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2019 metus, pasibaigusius 2019 m. rugpjūčio 31 d.

4. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą už 2019 metus, pasibaigusius 2019 m. rugpjūčio 31 d.:

                                                                                                         (tūkst. EUR)

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje   10.544
Grynasis 2019 metų, pasibaigusių 2019 m. rugpjūčio 31 d., pelnas   4.165
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2019 metų, pasibaigusių 2019 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai) 

   90
Paskirstytinas rezultatas   14.799
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą  -
Pelno paskirstymas į kitus rezervus   -
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti    - 
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams    -
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus   14.799

Dividendai už 2019 finansinius metus nebus mokami.

Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 252 57 00

Priedas


AB VILNIAUS BALDAI konsoliduotos ir bendroves finansines ataskaitos uz 2019 m. pasibaigusios 2019 rugpjucio 31 d..pdf