English Estonian
Avaldatud: 2021-10-28 07:30:00 CEST
Arco Vara
Kvartaliaruanne

2021. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHATAJA KOMMENTAARID

2021. aasta III kvartal tõi põnevad ajad Arco Vara ajalukku: lattu ei jäänud ühtegi eelmüügita korterit, aktsia hind näitas rekordtasemeid ja uute aktsiate emissioon läks väga menukalt.

Hetkel on Arco Varal ehituses Kodulahe IV ja V etapi majad Merimetsas. Valmivast 72 korterist viimase 5 vaba korteri eelmüügid vormistati just III kvartalis. Seega on grupp Kodulahe projektist garanteerinud endale 2022. aastasse müügitulu 12 miljonit eurot. Ehituse kulg ja eelarve on graafikus.

Hetkel käib Kodulahe järgmise etapi, Rannakalda, ehitushange ning loetud nädalate jooksul plaanime alustada ka müügiga. Rannakalda arendus koosneb 3- ja 4-kordsetest kortermajadest, kus on kokku 108 kodu ja lisaks 5 äripinda. Rannakalda teeb eriliseks asukoht, mis on nii mere ääres kui võimalik, kortermajade ja mere vahele jääb üksnes Stroomi rannast Rocca al Maresse kulgev kergliiklustee. Teeme projekti raames esmakordselt koostööd ka Enefit Voltiga, kes pilootprojekti raames võimaldab elektriauto laadimisjaama paigaldada igale parkimiskohale – varasemalt pole selline mugavus tehnilistel põhjustel olnud võimalik.

Aruande ilmumise ajaks saame jagada rõõmusõnumeid ka Bulgaariast. Täiskäigul käib Botanica Lozeni projekteerimine ning 2022. aasta kevadel loodame juba ehitamisega alustada. Plaan on kolmes etapis ehitada kokku 54 eramaja, suurusega 270-350 m2. Bulgaarias on nõudlus avarate kodude järgi ning Lozeni puhta loodusega asukoht sobib selleks suurepäraselt.

Mul on hea meel, et Arco Vara on viimase aasta jooksul tõusnud tugevalt nii klientide kui ka investorite huviorbiiti.

Arco Vara otsustas 12. augustil anda välja täiendavad 1 000 000 uut aktsiat hinnaga 2,25 eurot aktsia. Emissioon oli edukas arvestades, et pakutud aktsiate maht märgiti üle 4,84-kordselt! Samal ajal käis mitu teist aktsiate ja võlakirjade emissiooni ja investorite valikuvõimalus raha paigutamiseks aina kasvab. See kinnitab meie varasemat veendumust, et inimeste soov investeerida kasvab ja kinnisvaraarendus on jätkuvalt atraktiivne – Arco Vara aktsiate märkimisel osales 6116 uut pakkujat! Seatud eesmärk 1000 uue investori näol sai seega oluliselt ületatud - Arco Vara aktsionäride arv on kasvanud viimase aasta jooksul ligikaudu seitse korda.

Hetkel saame nautida edu, kuid me pole unustanud kindlustada ka tagalat. Arco Vara omakapitali positsioon on tugev ja saame vaadata julgelt tulevikku, et pakkuda investoritele mahtude ning kasumlikkuse kasvu.

PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2021. aasta III kvartali müügitulu oli 613 tuhat eurot, mis on 8% enam kui 2020. aasta III kvartali müügitulu 569 tuhat eurot. Grupi 2021. aasta 9 kuu müügitulu 11 283 tuhat eurot on kaks korda suurem 2020. aasta 9 kuu müügitulust 3 758 tuhat eurot.

2021. aasta III kvartali ärikasumiks (=EBIT) kujunes 336 tuhat eurot ja puhaskasumiks 202 tuhat (9 kuud 2021: ärikasum 2 724 tuhat eurot ja puhaskasum oli 2 425 tuhat eurot). 2020. aasta III kvartalis sai grupp ärikahjumit 126 tuhat eurot ja puhaskahjumit 228 tuhat eurot (9 kuud 2020: ärikasum 49 tuhat eurot ja puhaskahjum oli 277 tuhat eurot).

2021. aasta III kvartalis vormistati lõppmüüke vaid garaažidel, kuid 9 kuuga müüdi kokku lisaks ka 63 korterit ja äripind. 2020. aasta III kvartalis müüdi 2 korterit ning 9 kuuga kokku 17 korterit ja kinnistu Lätis.

Grupi laenukoormus (netolaenud) tõusis 2021. aasta esimese 9 kuuga 973 tuhande euro võrra, tasemele 9 472 tuhat eurot 30.09.2021 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 30.09.2021 seisuga 5,2%, mis on 0,4% võrra kõrgem võrreldes 31.12.2020 seisuga.

TEGEVUSTE ARUANNE                            

Grupi müügitulu oli 2021. aasta III kvartalis 613 tuhat eurot (III kvartal 2020: 569 tuhat eurot) ja 9 kuuga 11 283 tuhat eurot (9 kuud 2020: 3 758 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides moodustas III kvartalis 305 tuhat eurot ja 9 kuuga 10 441 tuhat eurot (2020. aasta: III kvartalis 337 tuhat eurot ja 9 kuuga 3 114 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2021. aasta III kvartalis oli 214 tuhat eurot ja 9 kuuga 608 tuhat eurot (2020. aasta III kvartalis 178 tuhat eurot ja 9 kuuga 488 tuhat eurot). Käesoleva aruande ilmumise ajal oli 1 kontori pind vaba, kõik kaubanduspinnad kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud. Rentnikuta kontori pind moodustab 11% renditavast büroo- ja kaubanduspinnast.

Merimetsa linnaosas Tallinnas Kodulahe kvartali II etapis on müümata üks äripind. 2020. aastal sai Lahepea 9 maja kasutusloa.

2020. aasta IV kvartalis lõppesid ehitustööd Kodulahe kvartali III etapis, kus valmis 50 korteriga eluhoone aadressile Soodi 4. Projektis on kõik korterid müüdud ning majal on olemas kasutusluba.

2020. aasta lõpus alustati Kodulahe IV-V etapi hoonete ehitust. Valmimisel on kaks 36 korteriga eluhoonet aadressile Pagi 3 ja Pagi 5. Lõppmüügi faasi jõuavad kortermajad 2022. aasta suvel. Aastaaruande avaldamise päevaks on 72 korterist kõik eelmüüdud.

Kodulahe projekti VI etapp aadressil Paldiski mnt 74 ootab ehitusluba, projekteerimine on töös. Kodulahe VI etapi ehituse algus on kavandatud 2021. aastasse. Plaanis on ehitada paviljon, 4 teeninduspinda ja 108 korterit, millest paljud on merevaatega. Korterelamud saavad valmis umbes 2 aastat pärast ehituse algust.

Arco Vara tütarettevõte Aktsiaselts Kolde sõlmis lepingu maa ostuks Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb enam kui 35 000 m2 elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav arendusperiood on 6 aastat. Projekti esimese etapi ehituse algus on planeeritud 2023. aastasse. Projekti detailplaneeringu eskiislahenduse konkurss on lõppenud, käimas on detailplaneeringu protsess.

2021. aasta II kvartalis lõppesid müügid Oa tänava kinnistutel Tartus, kuhu rajati 4 väiksemat kortermaja kokku 30 korteriga Kodukalda projektinime all. 2021. aasta II kvartalis said Kodukalda majad ka kasutusloa.

Iztok Parkside projekti realiseerimine Sofias hoogustus 2020. aasta detsembris, mil hoone sai kasutusloa. 2021. aasta aprillis müüdi viimane korter. Projekt koosnes kolmest kortermajast kokku 67 korteriga. Kuna korterid anti bürokraatlike takistuste tõttu kätte aasta hiljem kui lubatud, soovib 2 klienti hüvitist kokku summas 40 tuhat eurot. Kuna nimetatud korteriomanikud soovivad valuraha, aga mitte korteritest loobuda, ei ole hüvitise maksmise kohustus realistlik ja reservi selleks pole moodustatud.

Botanica Lozeni projekti värskeim vaade näeb ette 54 kodu (eramud) rajamist. Oodatav ehituse alguse aeg on 2022. aasta kevad. Ehitusaeg on vähemalt 2 aastat.

Lätis oli 30.09.2021 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga müümata veel 4 Marsili elamukrunti.


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 9 kuud 20219 kuud 2020III kv 2021III kv 2020
     
Müügitulu enda kinnisvara müügist10 4413 114305337
Müügitulu teenuste müügist842644308232
Müügitulu kokku11 2833 758613569
     
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu-8 455-2 981-277-440
Brutokasum2 828777336129
     
Muud äritulud27202500
Turustuskulud-109-66-44-9
Üldhalduskulud-631-654-230-239
Muud ärikulud-58-8-18-7
Kasum kinnisvarainvesteeringute ümberhindamisest422000
Ärikasum (-kahjum)2 72449294-126
     
Finantstulud ja -kulud-299-326-92-102
Kasum (kahjum) enne tulumaksu2 425-277202-228
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)2 425-277202-228
     
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)2 425-277202-228
     
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
- tava0,26-0,030,02-0,03
- lahustatud0,24-0,030,02-0,02


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 30.09.202131.12.2020
   
Raha ja raha ekvivalendid1 3582 200
Nõuded ja ettemaksed6911 344
Varud17 41714 960
Käibevara kokku19 46618 504
   
Nõuded ja ettemaksed55
Kinnisvarainvesteeringud9 9109 564
Materiaalne põhivara 16022
Immateriaalne põhivara99136
Põhivara kokku10 1749 727
VARAD KOKKU29 64028 231
   
Laenukohustused7273 482
Võlad ja saadud ettemaksed2 7453 308
Lühiajalised kohustused kokku3 4726 790
   
Laenukohustused10 1037 217
Pikaajalised kohustused kokku10 1037 217
KOHUSTUSED KOKKU13 57514 007
   
Aktsiakapital6 5726 299
Registreerimata aktsiakapital0273
Ülekurss2 2852 285
Kohustuslik reservkapital2 0112 011
Jaotamata kasum5 1973 356
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital16 06514 224
OMAKAPITAL KOKKU16 06514 224
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU29 64028 231


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630

www.arcovara.com

ManusAVG 2021 Q3 EST.pdf