English Latvian
Publicēts: 2020-07-22 16:55:00 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrība “Olainfarm”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV 2114, Valde paziņo, ka 2020. gada 8. jūlijā ir saņemts akcionāra OLFIM OÜ, reģistrācijas Nr. 14601045, juridiskā adrese Harju maakond, Kuusalu vald, Pudisoo küla, Männimäe, 74626, Igaunija, kas pārstāv 7.79% no akciju sabiedrības “Olainfarm” pamatkapitāla, pieprasījums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu.

Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde, pamatojoties uz akcionāra pieprasījumu, saskaņā ar Komerclikuma 270. panta prasībām sasauc akciju sabiedrības “Olainfarm” Ārkārtas akcionāru sapulci un paziņo, ka Ārkārtas akcionāru sapulce  notiks 2020. gada 22. septembrī plkst. 15:00 akciju sabiedrības  “Olainfarm” teritorijā Olainē, Rūpnīcu ielā 5.

Darba kārtība:

  1. Padomes atsaukšana un jaunās padomes ievēlēšana;
  2. Revīzijas komitejas atsaukšana un jaunās revīzijas komitejas ievēlēšana.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2020. gada 22. septembrī – no plkst. 14:00 līdz 14:45 akcionāru sapulces norises vietā.

Akciju sabiedrības  „Olainfarm” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 14 085 078.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2020. gada 14. septembris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem uz ieraksta datumā piederošo akciju skaitu piedalīties akciju sabiedrības  „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē 2020. gada 22. septembrī plkst.15:00.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

  • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
  • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.lv, Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” interneta mājas lapā: http://www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojuma apliecinošs dokuments.

Akcionāriem ir tiesības:
-              akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt akciju sabiedrības  „Olainfarm” Valdei papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildus jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt akciju sabiedrības  „Olainfarm” Valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus;
-              7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti;
-              ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz Valdei rakstveida pieprasījumu, Valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem no 2020. gada 08. septembra akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.lv, Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” interneta mājas lapā: http://www.nasdaqbaltic.com) un akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Pilnvaras veidlapa ir pieejama akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.lv, Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” internēta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Akcionāri tiek aicināti būt atbildīgiem un ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kā arī pirms akcionāru sapulces iepazīties ar akciju sabiedrības “Olainfarm” tīmekļa vietnē www.olainfarm.com publicēto informāciju par akcionāru sapulces norisē piemērojamiem drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Akciju sabiedrība “Olainfarm” lūdz personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, neapmeklēt akcionāru sapulci, savukārt akcionāri šādā gadījumā tiek aicināti pilnvarot pārstāvi, uz kuru nav attiecināmi iepriekš minētie apstākļi. Drošības pasākumu ietvaros akciju sabiedrības “Olainfarm” valde aicina akcionārus pilnvarot ne vairāk kā vienu personu savai pārstāvībai akcionāru sapulcē.

Akciju sabiedrība “Olainfarm” informē, ka stājoties spēkā valdības noteiktam aizliegumam pulcēties vai citiem ierobežojumiem, kas nepieļauj akcionāru sapulces organizēšanu vai norisi, akciju sabiedrībai “Olainfarm” un tās akcionāriem ir pienākums rīkoties atbilstoši spēkā esošiem valdības lēmumiem.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm un teritorijām, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

Olainē, 2020.gada 22. jūlijā

Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
Akciju sabiedrības “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Pielikums


Pilnvaras veidlapa_LV_Final.docx