Paskelbta: 2020-02-28 15:15:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Tarpinė informacija

AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės 2019 m. 12 mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai

AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės 2019 m. dvylikos mėnesių neaudiduotų veiklos rezultatų pristatymas pateiktas priede.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102

Priedas


2019 m. 12 men. veiklos rezultatai.pdf