Avaldatud: 2014-11-11 15:30:00 CET
Tallink Grupp
Erakorralise üldkoosoleku kutse

Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinn, 2014-11-11 15:30 CET -- Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

 

Lugupeetud AS Tallink Grupp aktsionär!

AS Tallink Grupp (registrikood 10238429, asukoht ja aadress Sadama 5/7, 10111 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 05.detsembril 2014 algusega kell 11:00 Tallink SPA & Conference hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinnas.

Aktsionäride registreerimine algab kell 10:00.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord ning nõukogu ja juhatuse ettepanekud päevakorrapunktide kohta:

      1.  Nõukogu liikme valimine.

Valida alates 01.01.2015 AS Tallink Grupp uueks nõukogu liikmeks Enn Pant.

      2.  Nõukogu liikme töö tasustamine.

Tasustada nõukogu liikme tööd vastavalt AS Tallink Grupp 07.juuni 2012.a. aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.               

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 27.11.2014.a. kell 23:59.

AS-i Tallink Grupp erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda AS-i Tallink Grupp kodulehel aadressil www.tallink.com, Tallinna Börsi kodulehel aadressil http://www.ee.omxgroup.com ja AS-i Tallink Grupp kontoris, Sadama 5/7, Tallinnas, IV korrus, tööpäevadel alates kella 09:00 kuni 16:00 üldkoosoleku teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimumise päevani.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info@tallink.ee.

Aktsionäril on õigus AS-i Tallink Grupp üldkoosolekul saada juhatuselt teavet AS Tallink Grupp tegevuse kohta. Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Eelpool nimetatud dokumendid tuleb aktsiaseltsile esitada kirjalikult aadressile: AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111 Tallinn. 

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Erakorralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (pass või ID kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument (pass, ID kaart) ning kirjalik volikiri.

Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti  juriidilistel isikutel väljavõte B-kaardist,  mitte vanem kui 15 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti. AS Tallink Grupp võib registreerida eelnimetatud aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale  välisriigis väljastatud  notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Tallink Grupp esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: info@tallink.ee või viies eelpool nimetatud dokumendi(d) AS-i Tallink Grupp kontorisse, Sadama 5/7, Tallinnas, IV korrus (tööpäevadel alates kella 9:00 kuni 16:00) hiljemalt 04.12.2014.a. kella 16:00-ks, kasutades selleks AS-i Tallink Grupp kodulehe aadressil www.tallink.com avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate AS-i Tallink Grupp kodulehe aadressilt www.tallink.com.

 

Lugupidamisega

AS Tallink Grupp juhatus

 

         Harri Hanschmidt
         Finantsosakonna juhataja
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel +372 640 8981
         E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee


Draft_Resolutions_et_05-12-2014.pdf