Paskelbta: 2021-08-31 08:15:00 CEST
Ignitis grupė
Tarpinė informacija

2021 m. I pusmečio tarpinis pranešimas: augimas paremtas Žaliosios gamybos plėtra

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad 2021 m. I pusmetį „Ignitis grupės“ (toliau – Grupė) koreguotas EBITDA buvo 30,5 proc. didesnis nei 2020 m. I pusmetį ir siekė 168,4 mln. Eur.

Stiprų koreguoto EBITDA augimą visuose veiklos segmentuose daugiausiai lėmė Žaliosios gamybos instaliuotos galios augimas, dėl Kauno kogeneracinės jėgainės (KJ) ir Vilniaus KJ atliekas į energiją verčiančio bloko komercinės veiklos pradžios bei geresnių Kauno hidroelektrinės (HE) rezultatų, kuriuos lėmė aukštesnės elektros kainas. Taip pat, prie koreguoto EBITDA augimo prisidėjo geresni Sprendimų klientams segmento rezultatai dėl palankių kainų pokyčių dujų rinkoje ir padidėjęs paskirstytas kiekis Tinklų segmente, kurį daugiausiai lėmė šaltesni orai, lyginant su 2020 m. I pusm., ir kuris išsilygins metų eigoje.

2021 m. prognozė

Atsižvelgiant į tvirtus 2021 m. I pusmečio rezultatus, toliau laikomasi metinio koreguoto EBITDA prognozės – 300-310 mln. Eur (3-6 % didesnis nei faktiniai 2020 m. rezultatai), kuri yra paremta augimu Žaliosios gamybos segmente dėl praėjusiais metais veiklą pradėjusios Kauno KJ pilnų metų rezultato, Vilniaus KJ atliekas į energiją verčiančio bloko ir Pomeranijos VP komercinės veiklos pradžios.

Grąža akcininkams

Patvirtinus neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, Grupė planuoja išmokėti 43,75 mln. Eur dividendus (arba 0,589-0,599 Eur už akciją1) už pirmąjį 2021 m. pusmetį.

Strategijos įgyvendinimas

Per ataskaitinį laikotarpį, Grupė padidino Žaliosios gamybos instaliuotą galią 43 MW iki 1 120 MW, lyginant su 2020 m. I pusm., nes 2020 m. rugpjūtį komercinę veiklą pradėjo Kauno KJ (24 MWe, 70 MWth) ir 2021 m. kovą pradėjo veikti atliekas į energiją verčiantis Vilniaus kogeneracinės jėgainės blokas (19 MWe, 60 MWth).

Visi likę Žaliosios gamybos projektai vyksta pagal planą, išskyrus Pomeranijos VP (94 MW) ir I saulės parkų portfelį Lenkijoje (iki 170 MW). Pomeranijos VP visos turbinos yra pradėtos eksploatuoti ir šiuo metu gamina elektros energiją, tačiau pilna komercinės veiklos pradžia numatoma apie 2021 m. trečiąjį ketvirtį, kuomet bus gautas gamybos leidimas. Apie 6 mėnesių komercinės veiklos vėlavimas daugiausiai susijęs su COVID-19 ir kitomis įprastomis rizikomis, vystant tokio pobūdžio projektus. Atsižvelgiant į I saulės parkų portfelį Lenkijoje, buvo inicijuotos sutarties derybos su vystytoju („Sun Investment Group“), nes nei vienas projektas nebuvo laimėjęs ilgalaikės paramos schemos (CfD) per pastaruosius dvejus aukcionus.

Tai pat, po ataskaitinio laikotarpio, Grupė padidino vystomus Žaliosios gamybos pajėgumus apie 160 MW, pasirašydama sąlygines sutartis įsigyti tris ankstyvos vystymo stadijos vėjo parkus Latvijoje.

Be to, Grupė inicijavo Grupės atsinaujinančių išteklių energetikos įmonių konsolidavimo projektą. Tai leis užtikrinti konkurencingesnį, lankstesnį ir efektyvesnį Žaliosios gamybos projektų įgyvendinimą, sustiprinti UAB „Ignitis renewables“ finansinį pajėgumą bei plėsti ir gilinti šios srities kompetencijas.

Tinklų segmente Grupė sudarė sutartį su išmaniosios apskaitos infrastruktūros tiekėju ir nustatė šios infrastruktūros diegimo sistemą, atitinkančią aukščiausius rinkos standartus, tarp jų kibernetinio saugumo, dėl ko projekto įgyvendinimo pabaigos data buvo pakeista į 2025 m. (vietoje anksčiau buvusių 2023 m.). Be to, plėtra Tinklų segmente toliau tęsiama prijungiant naujus klientus ir didinant prijungimų galią bei prižiūrint tinklą, taip pat vykdoma tinklo techninė priežiūra daugiausiai keičiant oro linijas požeminėmis.

2021 m. I pusmetį investicijos siekė 76,9 mln. Eur ir, lyginant su 2020 m. I pusmečiu, buvo 58,9 % mažesnės. Tai daugiausia lėmė mažesnės investicijos į Vilniaus KJ – dėl perplanuoto investicijų plano, Kauno KJ – ji pradėjo veiklą 2020 m. rugpjūtį, ir Pomeranijos VP – projektas artėja prie komercinės veiklos pradžios. Sumažėjimą iš dalies atsvėrė didesnės investicijos į Tinklų segmentą.

Darnumas ir valdysena

2021 m. pirmąjį pusmetį Grupė tęsė šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų valdymo plano rengimą siekiant įgyvendinti savo įsipareigojimą iki 2050 m. pasiekti nulinį emisijų balansą (angl. net-zero). Šiuo metu Grupė bendradarbiauja su Mokslu paremtų tikslų iniciatyva (angl. Science Based Targets Initiative) siekdama užtikrinti, kad tarpiniai emisijų mažinimo tikslai atitiktų šią ambiciją. Tarpinius tikslus planuojama paskelbti 2021 m. trečiąjį ketvirtį.

Galiausiai, pastangų judėti link ASV valdymo meistriškumo rezultatų dėka, Grupė dabar yra lyderė tarp šio sektoriaus bendrovių pasaulyje, vertinant pagal „MSCI“ ASV reitingų agentūros suteiktą „AA“ reitingą. Tai didele dalimi lėmė Grupės tęstinis įsipareigojimas mažinti poveikį klimato kaitai, atsinaujinančios energetikos projektų portfelio plėtra ir pagrindinių socialinės atsakomybės ir valdysenos praktikų stiprinimas.

Valdysenos pokyčiai

Stebėtojų tarybos kadencija baigėsi 2021 m. rugpjūčio 29 d., o dėl tebevykstančio atrankos proceso, už kurį atsakingas daugumos akcininkas (Lietuvos Respublikos Finansų ministerija), dar nėra paskirtų naujų stebėtojų tarybos narių. Tai neturėtų paveikti Grupės veiklų, nes nauja stebėtojų taryba turėtų būti paskirta visuotinio patronuojančios bendrovės akcininkų susirinkimo metu iki 2021 m. spalio mėn. pabaigos.

Pagrindiniai Grupės 2021 m. I pusmečio finansiniai rodikliai (AVR)2 

EUR, mln.  2021 m. pusm. 2020 m. I pusm.  Pokytis  
EBITDA169,9149,713,5 %
Koreguotas EBITDA168,4129,030,5 %
Koreguoto EBITDA marža22,9 %22,7 %0,2 p. p.
Grynasis pelnas  48,871,9(32,1 %)
Koreguotas grynasis pelnas  77,754,642,3 %
Investicijos76,9187,3(58,9 %)
FCF 70,217,9292,2 %
ROE (12 mėn.)9,0 %7,7 %1,3 p. p.
Koreguotas ROE (12 mėn.)9,3 %8,1 %1,2 p. p.
ROCE (12 mėn.)  9,1 %5,8 %3,3 p. p.
Koreguotas ROCE (12 mėn.) 8,5 %5,9 %2,6 p. p.
EUR, millions2021.06.302020.12.31Pokytis 
Grynoji skola /Koreguotas EBITDA (12 mėn.)1,732,06(16,0 %)
FFO /Grynoji skola55,8 %52,1 %3,7 p. p.

1Jei Bendrovė, remdamasi 2021 m. liepos 29 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, įsigytų savų akcijų iki teisių apskaitos dienos, tai yra iki 2021 m. spalio mėn. 11 d. dienos pabaigos, akciją skiriamų dividendų suma galėtų proporcingai kisti priklausomai nuo patronuojančios bendrovės įsigytų savų akcijų skaičiaus, bet neviršytų 0,599 Eur akciją (atsižvelgiant į maksimalų savų akcijų skaičių, kurį patronuojanti bendrovė gali įsigyti). Nepaisant to, bendra dividendų suma, kuri yra 43,75 mln. Eur, nesikeistų.

2 Visi, išskyrus grynasis pelnas, yra alternatyvūs veiklos rodikliai. Grupės finansinių rodiklių formulės pateikiamos Grupės svetainėje (nuoroda).

Rezultatų pristatymas  

„Ignitis grupė“ 2021 m. pirmojo pusmečio rezultatus investuotojams ir analitikams pristatys 2021 m. rugpjūčio 31 d. 11:00 val. Lietuvos laiku. 

Registruotis prisijungimui prie pristatymo galite čia: https://edge.media-server.com/mmc/p/8nqe4aft

Taip pat prie pristatymo galite prisijungti telefonu žemiau esančiais numeriais:

Vilnius, Lietuva: +370 5 214 0081
Londonas, Jungtinė Karalystė: +44 20 7192 8338
Niujorkas, Jungtinės Amerikos Valstijos: +1 (646) 7413-167
Prisijungimo kodas: 5082919

Klausimus „Ignitis grupės“ ryšių su investuotojais atstovams galite užduoti iš anksto žemiau nurodytais kontaktais, užsiregistravę internetiniam pristatymui arba gyvai pristatymo metu.

Pristatymo skaidrės bus prieinamos prieš pristatymą: 
https://www.ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai 

Tarpinį pranešimą galėsite atsisiųsti adresu: 
https://www.ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai

---

Tarpinis 2021 m. I pusmečio pranešimas pridedamas prie šio pranešimo, jį ir praėjusius pranešimus Bendrovė taip pat skelbia savo svetainėje, adresu: https://ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis: 

Komunikacija 
Artūras Ketlerius 
+370 620 76076 
arturas.ketlerius@ignitis.lt 

Ryšiai su investuotojais 
Ainė Riffel-Grinkevičienė 
+370 643 14925 
aine.riffel@ignitis.lt 

 

PriedasIgnitis grupes 2021 m. 1 pusm. tarpine ataskaita.pdf