English Estonian
Avaldatud: 2008-08-11 08:08:52 CEST
Nordecon
Poolaastaaruanne
2008 II KVARTALI JA ESIMESE POOLAASTA KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA)
TEGEVUSARUANNE                                 


AS Eesti Ehitus kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja 
  
rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt 
   
tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Lätis, Leedus ja Ukrainas.
Eestis on  
täiendavateks tegevusvaldkondadeks teedeehituse ja -hoolduse
ning        
keskkonnaehituse ja betoonitööde otsetöövõtt. Kontserni
emaettevõte on AS Eesti 
Ehitus, mis on registreeritud ja asub Tallinnas,
Eestis. Alates 18.05.2006 on  
emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX
Tallinna Börsi põhinimekirjas.
   
 
Missioon              
                      
Olla oma klientidele parim partner
hoonete ja rajatiste projekteerimisel ja   
ehitamisel, aidates neil seeläbi
oma vara väärtust kasvatada.          
Tagada kontserni töötajate
motivatsioon, selged arenguvõimalused ja moderne   
töökeskkond ning
suurendada seeläbi ettevõtte väärtust.             

Visioon   
                                  
Kasvada
ehituskontserniks, mis suudab alati pakkuda pisut enam kui klient
oodata
oskab.                                 
    


Jagatud väärtused 
                      
        
Kvaliteet                          
         
Oleme professionaalsed ehitajad - rakendame läbimõeldult
asjakohaseid töövõtteid
ja tehnoloogiaid ning järgime tunnustatud
kvaliteedistandardeid. Pakume     
klientidele madalate kogukuludega
terviklahendusi. Hoolime ümbritsevast     
keskkonnast ja tegutseme
säästlikult. Väärtustame oma töötajaid, tagades neile 
modernse, loovusele
innustava töökeskkonna ning ettevõtlikkust soosiva     

motivatsioonisüsteemi.                            
 

Usaldusväärsus                              
   
Pidades kinni antud lubadustest ja kokkulepetest, oleme oma klientidele
    
usaldusväärseks partneriks. Tegutseme avatult ja läbipaistvalt.
Seisame     
ehitusala heade tavade järgimise eest. Me ei võta riske
klientide arvel.    

Innovatiivsus                   
              
Oleme inseneridena uuendusmeelsed ja loovusele
orienteeritud. Kasutame     
optimaalselt infotehnoloogia poolt
pakutavaid võimalusi. Arendame oma töötajaid 
läbi järjepideva koolituse ja
tasakaalustatud karjäärivõimaluste.        

AS Eesti Ehitus kontserni
struktuur ja tegevusalad               
2008 I poolaasta
auditeerimata majandustulemused on konsolideeritud emaettevõtte
ja järgmiste
konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete raamatupidamisaruannete 
põhjal:  
                                  
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
AS Eesti Ehitus otsene ja kaudne osalus kontserni ettevõtetes |       
|
| kokku:                            |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ettevõte      |        30.06.2008 |  30.06.2007 |  31.12.2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS Linnaehitus   | Eesti    |   100,0% |    100,0% |    100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS ASPI      | Eesti    |   100,0% |    100,0% |    100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS Järva Teed   | Eesti    |   100,0% |    100,0% |    100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Hiiu Teed    | Eesti    |   100,0% |    100,0% |    100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Estcon OY     | Soome    |   100,0% |    100,0% |    100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ EE Ressursid  | Eesti    |   100,0% |    100,0% |    100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
UAB Eurocon LT   | Leedu    |    70,0% |    100,0% |    70,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Kaurits     | Eesti    |    66,0% |    52,0% |    52,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Infra Ehitus OÜ  | Eesti    |    66,0% |    52,0% |    52,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Eurocon     | Eesti    |    63,0% |    64,0% |    64,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eurocon Ukraine  | Ukraina   |    63,0% |    61,4% |    61,4%
|
| LLC        |       |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Eurocon West  | Ukraina   |    63,0% |    61,4% |    61,4%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Instar Property OÜ | Eesti    |    63,0% |      0% |      0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Instar     | Ukraina   |    63,0% |      0% |      0%
|
| Property      |       |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Bukovina    | Ukraina   |    62,4% |    60,8% |    60,8%
|
| Developments    |       |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
SIA Abagars    | Läti    |    56,0% |    34,3% |    34,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
SIA Vides Tikli  | Läti    |    56,0% |    34,3% |    34,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Mapri Projekt  | Eesti    |    52,0% |    52,0% |    52,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS Eston Ehitus  | Eesti    |    52,0% |     0,0% |    52,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ DSN       | Eesti    |    43,6% |     0,0% |    34,3%
|
| Ehitusmasinad   |       |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV V.I. Center 	 | Ukraina   |    32,8% |    32,0% |    32,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV EA Reng Proekt | Ukraina   |    32,1% |    31,3% |    31,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Technopolis-2 | Ukraina   |    31,5% |    30,7% |    30,7%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
P/S BKT      | Läti    |    28,0% |    17,2% |    17,2%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Kastani     | Eesti    |    26,0% |    26,0% |    26,0%
|
| Kinnisvara     |       |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Sepavara    | Eesti    |    26,0% |      0% |    26,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Kalda Kodu   | Eesti    |    22,9% |      0% |    22,9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Passage    | Ukraina   |    17,0% |    55,3% |    17,8%
|
| Theatre      |       |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Crislivnica   | Eesti    |    17,7% |      0% |    17,7%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS E-Trading    | Eesti    |    6,2% |      0% |     6,2%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV European    | Ukraina   |     0% |      0% |     6,1%
|
| House*       |       |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Baltik     | Ukraina   |     0% |    30,7% |    30,7%
|
| Development    |       |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Eurobeton   | Ukraina   |     0% |    30,7% |      0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*
seoses sõlmitud eellepingutega on ettevõtted tervikuna või nende osad    

kajastatud kui müügiootel põhivara (vt tegevusaruandes „Muudatused Kontserni 
 
struktuuris 2008 I poolaastal“ ja raamatupidamisaruande lisa 5)      
  


Kontserni ettevõtete tegevusalad  
                
      
Eesti Ehitus kontserni tütarettevõtted Eestis osutavad
ehitusteenuseid kõikides 
kontserni tegevussegmentides. Emaettevõte AS Eesti
Ehitus, AS Linnaehitus ja AS 
Eston Ehitus tegelevad peamiselt ehituse
peatöövõtuga ja projektijuhtimisega. AS
ASPI koos oma tütarettevõtetega ehitab
keskkonnarajatisi ja teid ning teostab  
teehooldust. AS ASPI kontserni
kuuluvad lisaks ettevõtted, kes tegelevad    
ehitusmasinate renditeenuste
osutamisega. OÜ Mapri Projekt teenib olulise osa  
oma müügitulust
betoonitöödest ning ülejäänu põhiosas projektijuhtimisest ning 

peatöövõtust.
                               
  
Eesti Ehitus kontserni tütarettevõtted Ukrainas on keskendunud tegevusele
   
hoonete segmendis. Olulised tütarettevõtted Eurocon Ukraine LLC ja TOV
Eurocon 
West on tegevad peamiselt ärihoonete ning tööstus- ja laohoonete
ehitamisega. EA
Reng Proekt TOV on projekteerimisteenuseid osutav ettevõte.
Muud Ukrainas asuvad
tütarettevõtted on seotud peamiselt erinevate kinnisvara-
ja ehitusprojektide  
arendamisega Kiievis ja Lvovis.
           
             
Lätis registreeritud ja tegutsev tütarettevõte
Abagars SIA koos oma       
tütarettevõtetega on keskendunud peamiselt
rajatiste segmendis muude      
infrastruktuuri (teedealused torustikud
jms.) projektide teostamisele.
     
Leedu tütarettevõte Eurocon LT UAB
põhitegevus toimub hoonete segmendis ning  
ettevõte keskendub peamiselt
äri- ja elamuhoonete ehitamisele.         


Muudatused Kontserni
struktuuris 2008 I poolaastal
               
Osaluste
omandamine ja tütarettevõtete asutamine 
                
05.
veebruaril 2008 omandas OÜ Eurocon 4%lise osaluse TOV Eurocon Ukrainas ja 

sai seega nimetatud ettevõtte ainuomanikuks.
                
  
12. veebruaril 2008. aastal omandas AS Eesti Ehitus OÜ Eurocon      
   
vähemusaktsionärilt 2,5% tema osalusest ning tehingujärgselt on AS
Eesti Ehituse
osalus OÜs Eurocon 66,5%.
                   
         
18. veebruaril 2008 asutas AS Eesti Ehitus tütarettevõtja OÜ
Eurocon uue    
äriühingu Instar Property OÜ (osalus 100%). Instar
Property OÜ osakapital    
asutamisel on 40 000 krooni (ligikaudu 2 557
eurot). Instar Property OÜ hakkab 
tegutsema peamiselt valdusäriühinguna,
millesse kavatsetakse kontsernisiseste  
ümberkorralduste käigus koondada
otsesed ja kaudsed osalused Ukrainas      
teostatavates
kinnisvaraarendusprojektides.
                   
02. mail
2008 omandas AS Eesti Ehitus 100%line tütarettevõtja AS ASPI 56%lise 

osaluse oma tütarettevõtjalt OÜ Kaurits Läti Vabariigis tegutsevas ettevõttes
 
SIA Abagars. Peale tehingut omab AS ASPI otseosalust Abagras SIAs 56%.
  
   
19. mail 2008 suurendas AS ASPI (AS Eesti Ehitus 100%line
tütarettevõte) oma  
osalust OÜs Kaurits 14% võrra. Peale tehingut omab AS
ASPI OÜs Kaurits osalust 
66%.

                      
                
Osaluste võõrandamine 
           
                  
04. aprillil 2008 võõrandas AS Eesti
Ehitus osakapitali suurendamise teel    
Ukraina residendile 4%lise osaluse
ettevõttes Eurocon OÜ.
            
10. aprillil 2008 võõrandas AS
Eesti Ehitus tütarettevõtja Eurocon Ukraine TOV 
33%lise osaluse Ukraina
äriühingus TOV Passage Theatre.
             
14. aprillil 2008
võõrandas AS Eesti Ehitus tütarettevõtja Eurocon Ukraine TOV 
50%lise osaluse
Ukraina äriühingus TOV Baltic Development.
           
Juunis
sõlmis AS Eesti Ehitus tütarettevõtja Eurocon Ukraine TOV aktsiate   

müügilepingu, mille kohaselt ta müüb oma kogu 10% suuruse
finantsinvesteeringu 
Ukraina äriühingus TOV European House. Poolaastaaruande
koostamise seisuga on  
TOV European House kajastatud kui müügiootel põhivara
(vt raamatupidamisaruande 
lisa 5).
                     
               
Juunis müüs AS Eesti Ehitus tütarettevõtja
Eurocon Ukraine TOV varem müügiootel 
põhivarana kajastatud 30% osaluse
Ukraina äriühingus TOV Passage Theatre.    
Tehingujärgselt on Eurocon
Ukraine TOV osalus TOVs Passage Theatre 27%.     


Majandustulemuste
kokkuvõte 2008 I poolaasta
                  
Kontserni
kasumlikkus                              
AS
Eesti Ehitus kontserni 2008 I poolaasta brutokasum moodustas 238,7 miljonit 

krooni (15,3 miljonit eurot), mis on võrreldes eelmise aastaga kasvanud
10,4%, 
millal brutokasumi suuruseks kujunes 216,2 miljonit krooni (13,8
miljonit    
eurot).
                           
          
Kontserni 2008 I poolaasta puhaskasum oli 110,8 miljonit
krooni (7,1 miljonit  
eurot). Võrreldes aastataguse perioodiga, kus I
poolaasta puhaskasum oli 129,9 
miljonit krooni (8,3 miljonit eurot), on
puhaskasum vähenenud 14,8%. Puhaskasumi
vähenemisele avaldasid suuremat mõju
põhitegevusega mitteseotud valdkonnad nagu 
finantstulud- ja kulud ning
kontserni poolt eelmiste majandusaastate tulemuste 
põhjal väljamakstud
rekordiliste dividendide tulumaksukulu.
           
Oodatult on
kontserni rentaablusnäitajatele mõju avaldanud ehitusturul
tihenenud
konkurentsitingimused ja majanduskasvu ning koos sellega ehitusturu
kasvu    
pidurdumine Eestis. Kontserni juhtkonna poolt jälgitavates
olulistes      
rentaablusnäitajates on toimunud vähenemine eelkõige
nimetatud põhjustel. 2008 I
poolaasta brutokasumi määra näitajaks kujunes
12,8% kui võrreldaval perioodil  
oli brutokasumi määr müügitulust 14,2%.
Siiski on brutokasumi absoluutnumbreid 
suudetud kasvatada ning brutokasumi
marginaal püsib piirides, mis on Kontserni 
juhtkonna hinnangul tegevusharu
kontekstis hea tulemus. Marginaalide langemise 
tendentsi on eelpool viidatud
sündmustele (sh tulumaksukulu) viidates oodatult 
näha ka äri- ja puhaskasumi
rentaablusnäitajates, mis on poolaasta seisuga   
vastavalt 7,8% ja 5,9%
(2007: 9,6% ja 8,6%).
                  
Kontserni
ettevõtete arvu suurenemine ja kiirenenud inflatsioon ei ole kaasa  
toonud
üldhalduskulude olulist kasvu. Üldhalduskulud moodustavad poolaasta   

seisuga müügitulust 5,0% (2007: 4,6%), mis Kontserni juhtkonna hinnangul
annab 
tunnistust tegevusharu konteksti silmas pidades efektiivsest kulude
juhtimisest.
Kontserni juhtkonna eesmärk on proovida säilitada sarnastes
suurusjärkudes   
üldhalduskulude taset müügitulude suhtes ka järgmistes
perioodides.

       
Kontserni rahavood 
              
                 
Kontserni äritegevuse rahavoog 2008 I
poolaastal on positiivne 107 miljoni   
krooniga (6,8 miljonit eurot) kui
võrreldaval perioodil eelmisel majandusaastal 
oli vastav näitaja negatiivne
75 miljoni krooniga (4,8 miljonit eurot).     
Positiivse rahavooni on
viinud eelkõige ostjatelt laekumiste suurenemine, sh  
lõpetatud
ehitusprojektide lepinguliste maksete laekumine.           


Võrreldes eelmise aastaga (-1,6 miljonit krooni / -0,1 miljonit eurot) on 
  
Kontserni investeerimistegevusega seotud väljaminekud märgatavalt
suurenenud  
ning 30.06.2008 seisuga oli investeerimistegevuse rahavoog
negatiivne 130    
miljonit krooni (8,3 miljonit eurot). Olulise osa
väljaminekutest moodustavad  
tütarettevõtete soetamisega seotud väljaminekud
215 miljonit krooni (13,8    
miljonit eurot), mis on tasutud osaliselt ka
eelmistel perioodidel toimunud   
äriühenduste eest. Raha sissetulek
investeerimistegevusest on seotud peamiselt 
eelmistel perioodidel antud
laenude tagasimaksetega ning sidusettevõtete    
müügiga.         
                           


Finantseerimistegevuse positiivne rahavoog 109 miljonit krooni (7 miljonit 
  
eurot) on seotud peamiselt võetud laenumahtude suurenemisega. Võrreldes
eelmise 
aastaga on saadud ja tagasimakstud laenusummade rahavoogude netosumma
suurenenud
174 miljonit krooni (11,1 miljonit eurot). Suurimad ühekordsed
väljaminekud   
seoses finantseerimistegevusega on seotud
dividendimaksetega, mis võrreldes   
eelmise aastaga suurenesid 2 korda ning
moodustasid 104 miljonit krooni (6,6  
miljonit eurot).           
                     

Kontserni rahajäägi muutus oli
2008 I poolaastal positiivne 86 miljonit krooni 
(5,5 miljonit eurot) ning
võrreldaval perioodil negatiivne 85 miljonit krooni  
(5,4 miljonit eurot).
Bilansipäeva seisuga oli Kontsernil vabu rahalisi     
vahendeid 321,8
miljonit krooni (20,6 miljonit eurot) (I poolaasta 2007:    
70,9/4,5
miljonit krooni/eurot).                        


Olulisemad suhtarvud ja näitajad                      
  
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Suhtarv / näitaja        | 6k 2008 | 6k 2007 |  6k 2006 |   2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kaalutud keskmine aktsiate arv, | 30 756 |    30 | 30 756 72 |  30 756
|
| tk               |   728 | 756 728* |    8* |   
728
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), |  3,39 |   4,03 |   1,78 |   8,70
|
| krooni             |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), |  0,22 |   0,26 |   0,11 |   0,56
|
| eurot              |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Müügitulu kasv         |  23,1% |  64,0% |  192,3% |   49,9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskmine töötajate arv     |  1209 |   1113 |    882 |   1103
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu töötaja kohta, tuhat |  1 547 |  1 365 |   1 050 |   3 402
|
| krooni             |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu töötaja kohta, tuhat |   98 |    87 |    67 |    217
|
| eurot              |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tööjõukulude määr müügitulust, |  12,4% |  11,6% |   11,0% |   12,3%
|
| %                |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulude määr      |  5,0% |   4,6% |   5,0% |   4,7%
|
| müügitulust, %         |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
EBITDA, tuhat krooni      | 179 579 | 176 310 |  85 208 |  370 575
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
EBITDA, tuhat eurot       | 11 477 |  11 268 |   5 446 |  23 684
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
EBITDA määr müügitulust, %   |  9,6% |  11,6% |   9,2% |   9,9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasumi määr müügitulust, % |  12,8% |  14,2% |   9,9% |   13,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasumi määr müügitulust, %  |  7,8% |   9,6% |   7,7% |   8,2%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasumi määr ilma varamüügi  |  7,6% |   9,2% |   4,9% |   7,8%
|
| kasumita, %           |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasumi määr müügitulust, % |  5,9% |   8,6% |   5,8% |   7,7%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Investeeritud kapitali tootlus, |  11,7% |  17,8% |   12,6% |   32,7%
|
| %                |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vara tootlus, %         |  6,3% |   9,3% |   6,4% |   17,1%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Omakapitali tootlus, %     |  13,7% |  23,9% |   19,2% |   44,1%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Omakapitali osakaal, %     |  33,0% |  33,7% |   27,5% |   36,9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantsvõimendus        |  27,4% |  32,5% |   12,1% |   13,5%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajaliste kohustuste     |  1,45 |   1,45 |   1,20 |   1,30
|
| kattekordaja          |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                | 30.06.2 | 30.06.20 | 30.06.200 | 31.12.200
|
|                 |   008 |    07 |     6 |    
7
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Ehituslepingute teostamata osa, |  3 196 |  2 730 | 1 987 547 | 2 526 652
|
| tuhat krooni          |   937 |   813 |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata osa, | 204 322 | 174 531 |  127 027 |  161 482
|
| tuhat eurot           |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*
kaalutud keskmiseks aktsiate arvuks on võrreldavuse tagamiseks loetud
aktsiate
arv pärast fondiemissioone                      
     
   


--------------------------------------------------------------------------
   ------
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) =   | Puhaskasumi määr müügitulust =    
|
| Emaettevõtte aktsionäride osa    | Aruandeperioodi puhaskasum /    
 |
| puhaskasumist/Kaalutud keskmine   | Müügitulu            
  |
| aktsiate arv             | Investeeritud kapitali tootlus
=   |
| Müügitulu töötaja kohta = Müügitulu | (Kasum enne tulumaksustamist
+    |
| / Keskmine töötajate arv       | intressikulud) / Perioodi
keskmine  |
| Tööjõukulude määr müügitulust =   | (intressi kandvad
kohustused +    |
| Tööjõukulud / Müügitulu       | omakapital)  
           |
| Üldhalduskulude osakaal müügitulust | Vara tootlus
= Ärikasum / Perioodi  |
| = Üldhalduskulud / müügitulu     | keskmine
vara kokku          |
| EBITDA = Ärikasum + Kulum      |
Omakapitali tootlus = Aruandeperioodi |
| EBITDA määr müügitulust = EBITDA / 
| puhaskasum / Perioodi keskmine    |
| Müügitulu             
 | omakapital kokku           |
| Brutokasumi määr müügitulust = 
  | Omakapitali osakaal = Omakapital   |
| Brutokasum / Müügitulu    
   | kokku / Kohustused ja omakapital   |
| Ärikasumi määr müügitulust =
    | kokku                 |
| Ärikasum / Müügitulu   
     | Finantsvõimendus = (Intressikandvad  |
| Ärikasumi määr ilma
varamüügi    | kohustused - raha ja raha       |
| kasumita =
(Ärikasum - põhivara   | ekvivalendid) / (Intressikandvad   |
|
müügikasum - kinnisvara müügikasum) | kohustused + omakapital)       
|
| / Müügitulu             | Lühiajaliste kohustuste
kattekordaja |
|                   | = Käibevara kokku /
Lühiajalised   |
|                   | kohustused kokku 
          
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Müügitulu
jaotus geograafiliste segmentide lõikes               
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
           |  6k 2008 |   6k 2007 |   6k 2006 |     2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eesti        |   80,1% |    90,0% |    94,3% |    87,9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ukraina       |   14,9% |    10,0% |    5,7% |    11,6%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Leedu        |    2,2% |     0% |     0% |     0,5%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Läti         |    2,8% |     0% |     0% |      0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Kontsern
on 2008 I poolaastal võrreldes varasemaga suurendanud oma tegevust  

Ukrainas, Lätis ja Leedus. Eesti Ehitus Kontserni väljaspool Eestit teenitud 
 
müügitulud moodustavad 2008 I poolaasta seisuga 20% kogu müügituludest kui
see 
sama perioodil aasta tagasi ning eelmisel majandusaastal oli 10%
piirides.   
Müügitulu hajutamine erinevate geograafiliste segmentide vahel
on olnud     
Kontserni juhtkonna eesmärgistatud strateegia, mille abil
hajutatakse riske, mis
võivad tuleneda liigsest kontsentreeritusest ühele
turule.           


2008 I poolaasta tegevusvaldkondade lõikes

                   
Eesti Ehitus kontsern on keskendunud
hoonete ja rajatiste ehituse        
projektijuhtimisele ja
peatöövõtule ning tegutseb muuhulgas teedeehituse,    
-hoolduse,
keskkonnaehituse, betoonitööde ja kinnisvaraarenduse vallas.    

Kontserni müügitulu 2008 I poolaastal oli 1 870,6 miljonit krooni (119,6   
 
miljonit eurot). Võrreldes eelmise perioodiga, mil vastav näitaja oli
1 519,6  
miljonit krooni (97,1 miljonit eurot), on müügitulu kasvanud 23%.
Müügitulu   
kasvule absoluutnumbrites on mõju avaldanud konsolideeritavate
ettevõtete    
lisandumine.
                       
           
Kontserni üheks eesmärgiks on hoida erinevate segmentide
esindatust võimalikult 
tasakaalus, kuna see võimaldab hajutada riske ja tagab
kindlama seljataguse ka 
raskemates turutingimustes. Ettevõtte fookusest ja
strateegiast lähtuvalt    
hoitakse elamuarendusprojektide osakaalu
suhteliselt madalal müügitulust (mitte 
rohkem kui 20%). 
          
                      
Hoonete ja rajatiste segmendi
tulud ehituslepingutest olid vastavalt 1 327,6 ja 
520,1 miljonit krooni (84,8
ja 33,2 miljonit eurot). 2007 vastavad näitajad olid
793,2 ja 667,3 miljonit
krooni (50,7 ja 42,7 miljonit eurot). Müügitulu langus 
rajatiste segmendis
võrreldes eelmise aastaga tuleneb peamiselt suurprojektide 
teostamise
ajastamisega seotud asjaoludest keskkonna- ja sadamaehituses.    

Müügitulu jaotus põhisegmentides on Kontserni juhtkonnale ootuspärane ning  
 
teisel poolaastal on oodata mahtude kasvamist rajatiste segmendis
tulenevalt  
eelkõige teedeehituse sesoonsusest ning samuti sõlmitud uutest
ehituslepingutest
(vt tegevusaruandes „2008 I poolaastal sõlmitud olulisemad
ehituslepingud“).  

Hoonete segmendis on müügitulu jaotus püsinud eelmiste
perioodidega sarnastes  
vahemikes, kus ärihoonete osakaal moodustab üle 50%
kogu müügitulust. Võrreldes 
aastataguse olukorraga on oodatult turuolukorrast
tingituna vähenenud      
korterelamute ehitamisest saadud tulud.
Rajatiste segmendis on võrreldes eelmise
perioodiga suurenenud teedeehituse-
ja hoolduse osakaal segmendi müügitulus.  
Kasv teedeehituse alamsegmendis
on tingitud nii teedeehituse mahtude kasvust kui
ka eelmisel aastal samal
perioodil kestnud sadama- ja keskkonnaehituse     
suurprojektide
lõpetamisest käesolevaks ajaks.                 
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
Müügitulu jaotus     |     |     |      |       | 
|
| segmenditi        |     |     |      |       |
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärisegmendid       | 6k 2008 | 6k 2007 | 6k 2006  |   2007   | 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Hooned          |  72%  |  54%  |  62%   |   53%   | 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rajatised        |  28%  |  46%  |  38%   |   47%   | 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu jaotus hoonete | 6k 2008 | 6k 2007  |  6k 2006  |   2007  
|
| segmendis        |     |      |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärihooned        |  59%  |  53%   |   47%   |   61%   
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tööstus- ja laohooned  |  20%  |  10%   |   25%   |   11%   
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ühiskondlikud hooned   |  13%  |  20%   |   17%   |   16%   
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Korterelamud       |  8%  |  17%   |   11%   |   12%   
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---

-------------------------------------------------------------------------
   -------
|
Müügitulu jaotus rajatiste  |  6k 2008 | 6k 2007 | 6k 2006* |  2007  
|
| segmendis          |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Teedeehitus ja -hooldus   |  51%  |  30%  |   -   |  41%  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sadamaehitus         |  26%  |  28%  |   -   |  33%  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud rajatised        |  19%  |  17%  |   -   |  13%  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskkonnaehitus       |  4%   |  25%  |   -   |  13%  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*Rajatiste
segmendis ei olnud 2006. aastal detailset jaotust          Ehituslepingute teostamata tööde mahud ja 2008 sõlmitud
olulisemad
ehituslepingud 
                         
       
Ehituslepingute teostamata tööde mahud             
        
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
                | 30.06.2 | 30.06.20 | 30.06.200 | 31.12.200
|
|                 |   008 |    07 |     6 |    
7
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata osa, |  3 196 |  2 730 | 1 987 547 | 2 526 652
|
| tuhat krooni          |   937 |   813 |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata osa, | 204 322 | 174 531 |  127 027 |  161 482
|
| tuhat eurot           |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
Kontserni
ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht    
seisuga
30.06.2008 oli 3 197 miljonit krooni (204 miljonit eurot), mis on 17%  
enam
võrreldes aastataguse 2 731 miljoni krooniga (175 miljonit eurot).    

Teostamata tööde portfelli mahu kasvu mõjutab võrreldes eelmise aastaga
lisaks 
kontserni edukatele pakkumisvõitudele (vt tegevusaruande alapeatükk
„2008 I   
poolaastal sõlmitud olulisemad ehituslepingud“) ka
konsolideerimise ulatus   
võrreldavas perioodis.  
           
                 

2008 I poolaastal sõlmitud olulisemad
ehituslepingud              
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
Ehituslepingu lühikirjeldus   | Maksumus    | Regioon  | Planeeritud
|
|                 | (tuh      |      | valmimine
 |
|                 | EEK/tuhEUR)   |      |    
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Riigimaantee 92 Rõhu-Puhja   | 92 336 / 5 901 | Eesti   | august 2009
|
| lõigu taastusremont       |         |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Paldiski Lõunasadama kai nr. 8 | 316 363 / 20  | Eesti   | mai 2009  
|
| ja 9 ehitamine         | 219       |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Teaduskeskus AHHAA hoone    | 179 100 / 11  | Eesti   | august 2010
|
| projekteerimine         | 447       |      |     
 |
| ja ehitamine          |         |      |    
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tarmeko KV sisustuskaubamaja  | 63 000 / 4 026 | Eesti   | oktoober  
|
| Tartus             |         |      | 2008   
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Väike-Paala ärihoone Tallinnas | 101 500 / 6 487 | Eesti   | mai 2009  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tallinn-Tartu maantee Mäo    | 402 881 / 25  | Eesti   | august 2010
|
| möödasõidu projekteerimine ja  | 749       |      |     
 |
| ehitamine            |         |      |    
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sempeterise linnaosa vee- ja  | 194 242 / 12  | Läti    | detsember 
|
| kanalisatsioonivõrgustiku    | 414       |      | 2009   
 |
| laiendamistööd Riias      |         |      |    
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tartu Lõunakeskuse       | 284 270 / 18  | Eesti   | september 
|
| laiendamistööd         | 168       |      | 2009   
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

2008
I poolaastaaruande koostamise käigus perioodil 01.07.2008 kuni 06.08.2008 

sõlmis Eesti Ehitus järgmised olulisemad ehituslepingud:           
 
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
Ehituslepingu lühikirjeldus   | Maksumus    | Regioon  | Planeeritud
|
|                 | (tuh      |      | valmimine
 |
|                 | EEK/tuhEUR)   |      |    
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vabaaja- ja kaubanduskeskuse  | 112 398 / 7 184 | Ukraina  | mai 2009  
|
| ehitustööd Darnitski rajoonis  |         |      |     
 |
| Kiievis             |         |      |    
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Koidula Raudteepiirijaama    | 279 760 /    | Eesti   | detsember 
|
| esimene ehitushange (Eesti   | 17 880     |      | 2010   
 |
| Ehitus ja AS Teede REV-2    |         |      |    
  |
| ühishange)           |         |      |   
   
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Töötajad
ja tööjõukulud                             

2008
I poolaasta seisuga töötas kontserni tütarettevõtetes kokku keskmiselt
1221
inimest, neist pea 500 omab insenertehnilist haridust. Viimastel aastatel
on  
insenertehnilise personali osakaal seoses kontserni ja projektide
mahtude    
suurenemisega tõusnud ning mõningast kasvu jätkumist on oodata
ka lähiaastatel, 
seda muuhulgas ka seoses Kontserni laienemisega Leedu, Läti
ja Ukraina turul.  
Võrreldes eelmise aastaga on töötajate arv samas
perioodis suurenenud pea 100  
töötaja võrra, mis on tingitud peamiselt Läti
ettevõtte Abagars SIA saamisega 
tütarettevõtteks alates maist 2008 (vt vt
tegevusaruandes „Muudatused Kontserni 
struktuuris 2008 I poolaastal“).    
                    


Töötajate arv kontserni
tütarettevõtetes:                   
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
  Periood   |    ITP     |   Töölised   |  Keskmine kokku 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
  6k 2008   |    493     |    716    |    1209    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
  6k 2007   |    412     |    701    |    1113    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
  6k 2006   |    316     |    566    |    882    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
   2007    |    425     |    678    |    1103    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Kontserni
2008 I poolaasta tööjõukulud olid 232,9 miljonit krooni (14,9 miljonit
eurot),
mida on 32% rohkem kui 2007 võrreldavas perioodis. Tööjõukulude kasv on

tingitud peamiselt uute tütarettevõtete soetamisega, aga ka tulenevalt
Kontserni
personalipoliitikast.                        
      
2008 I poolaastal on AS-i Eesti Ehitus kontserni nõukogu
liikmetele arvestatud 
tasusid 545 tuhat krooni (35 tuhat eurot). AS-i Eesti
Ehitus juhatuse liikmetele
on arvestatud tasusid 8 257 tuhat krooni (528 tuhat
eurot). 2007 I poolaasta  
andmed on nõukogu ja juhatuse liikmetele
arvestatud tasude osas vastavalt 540  
tuhat krooni (35 tuhat eurot) ja 5 252
tuhat krooni (336 tuhat eurot).     


Aktsia ja aktsionärid      
                       
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
ISIN                   | EE3100039496           
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Väärtpaberi lühinimi           | EEH1T               
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nominaal                 | 10,00 EEK/0,64EUR        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emiteeritud väärtpabereid        | 30 756 728            
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Noteeritud väärtpabereid         | 30 756 728            
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Noteerimise kuupäev           | 18.05.2006            
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Aktsionäride
struktuur 
                            
Seisuga
30.06.2008 oli Eesti väärpaberite keskregistri andmetel AS Eesti Ehitus

aktsionäride struktuur järgmine:                       
 
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
                |   Aktsionäride arv | Osaluse protsent (%)
|
|                |         (tk) |          
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsionärid osalusega > 5%  |          1 |        61,15%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsionärid osalusega 1%-5%  |          15 |        21,88%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsionärid osalusega < 1%  |        1 381 |        16,97%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku             |        1 397 |        100,00%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---Riskide
kirjeldus 
                               

Äririskid                                  
 
Igapäevaste ehitustegevuse riskide haldamiseks on kontserniettevõtted
sõlminud 
ehituse koguriskikindlustuse lepingud. Sõltuvalt konkreetse
projekti iseloomust 
kasutatakse nii üldiseid raamlepinguid kui ka konkreetse
projekti eripära ning 
tellija soove arvestavaid projektipõhiseid
kindlustusi. Alltöövõtjatega sõlmitud
töövõtulepingutest tulenevate
alltöövõtjate kohustuste täitmise tagamiseks   
esitatakse AS-i Eesti
Ehitus kasuks reeglina pangagarantii. Garantiiperioodil 
ilmneda võivate
ehitajast tingitud puuduste kõrvaldamiseks on kõigis      

kontserniettevõtetes loodud garantiieraldiste reserv. 2008 I poolaasta lõpus 
 
moodustas reserv (lühi- ja pikaajaline osa) kokku 11,7 miljonit krooni
(0,75  
miljonit eurot). Võrreldava perioodi vastav näitaja on 8 miljonit
krooni (0,5  
miljonit eurot).                        
        

Krediidiriskid                       
          
Krediidiriski haldamisel analüüsitakse juba
pakkumistegevuse etapis tulevase  
võimaliku lepingupartneri senist
maksekäitumist ja -võimet. Lepingu sõlmimise  
järgselt aga toimub kliendi
maksekäitumise pidev monitooring, alates ettemaksu 
lepingukohasest
tasumisest kuni edaspidise lepingujärgsest maksegraafikust   

kinnipidamiseni, mis omakorda on reeglina sõltuvuses valminud ehitustööde  
 
akteerimisest. Usume, et kirjeldatud viisil toimimine võimaldab
maksehäirete  
ilmnemisele piisava kiirusega reageerida. Aruandeperioodi
lõpu seisuga hindame 
oma klientide maksekäitumist heaks. Kontserni 2008 I
poolaasta hinnang kahjumile
nõudesummade mittetähtaegsest laekumisest oli 7
miljonit krooni (0,5 miljonit  
eurot) (2007: 0 krooni/eurot).        
                 

Likviidsusriskid             
                   
Vabu rahalisi vahendeid hoiab ettevõte
Eesti suurimates pankades üleöö- või   
fikseeritud intressiga tähtajalistel
hoiustel. Kohustuste tähtaegse täitmise  
tagamiseks hoitakse arveldus- või
üleöödeposiidi kontodel ligikaudu kahe nädala 
käiberaha ning vajadusel
kasutatakse arvelduskrediiti. Kontserni käibevara   
ületab lühiajalisi
kohustusi 1,45 kordselt (2007: 1,45). Bilansipäeva seisuga  
oli Kontsernil
vabu rahalisi vahendeid 322 miljonit krooni (20,6 miljonit    
eurot), mis
koos sõlmitud arvelduskrediidi lepingute kasutamata jääkidega    
moodustab
piisava likviidsusvaru Kontserni majandusaasta tegevustsükli     

lõpetamiseks senisest ebakindlates majandustingimustes võrreldes eelmise   
 
aastaga.                                  
  

Intressiriskid                             
    
Kontserni poolt Eesti, Läti ja Ukraina pankadelt võetud laenud on
peamiselt   
fikseeritud intressimääraga. Kapitalirendi lepingud on ujuva
intressimääraga ja 
põhinevad EURIBOR-il. Kontserni intressikandvad
laenukohustused on kasvanud   
võrreldes eelmise aasta I poolaastaga 362
miljoni krooni võrra (23 miljonit   
eurot) ehk 94%. Intressikulud on samal
perioodil kasvanud 11,2 miljonit krooni 
(0,71 miljonit eurot) ning kokku
moodustavad 18,4 miljonit krooni (1,18 miljonit
eurot).            
                         

Valuutariskid       
                           
Ehituslepingud ja
allhankelepingud on reeglina sõlmitud asukohamaa valuutas,  
Eesti kroonides
(EEK), Läti lattides (LVL), Leedu littides (LTL) ja Ukraina   
grivnades
(UAH). Välisriikidest sisseostetud teenused on olulises osas eurodes, 
mille
osas valuutarisk kontserni Eesti, Läti ja Leedu ettevõtetele puudub.   

Ukrainas võib esineda üksikuid materjalide tarneid, mille arveldusvaluutaks
on 
euro. Samuti arveldab kontserni emaettevõte AS Eesti Ehitus oma Ukraina 
   
tütarettevõtte Eurocon Ukraine LLC-ga eurodes, kuid mitte olulises
mahus.    
Arvestades, et Ukraina grivna kursi kõikumine USA dollari suhtes
jääb väga   
väikesesse vahemikku, eksisteerib sellest tulenevalt Ukrainas
grivna      
kursikõikumistes euro suhtes valuutarisk, kuid mõistlikud
võimalused selle riski
maandamiseks koostöös kohalike pankadega on pea
olematud. Ukraina tegevusest sai
Kontsern 2008 I poolaastas kahjumit
valuutakursi muutustest 6,1 miljonit krooni 
(0,39 miljonit eurot), mis on 4
miljonit krooni (0,26 miljonit eurot) rohkem kui
võrreldaval perioodil
eelmisel majandusaastal.                 
 
        
                               
Väljavaated
lähitulevikuks 
                          
Eesti 
                                    

Järgnevatel aastatel prognoositav majanduskasvu aeglustumine Eestis väljendub
 
kohalikul ehitusturul eeldatavasti eelkõige järgnevates trendides:
    
   
ehitusturu senisest suurem sõltuvus riigihangetest ning Euroopa Liidu 
    
finantstoel alustatavate (infrastruktuuri, keskkonna jmt) projektide
hulgast  
ning hinnakujundusest; 
                    
        
infrastruktuuri objektide tähtsustumise kaudu kujunevad
senisest olulisemateks 
eduteguriteks eriline (insenertehniline) oskusteave
ja kogemused, spetsiifiliste
ressursside olemasolu; 
            
                
elamuarenduse ja -ehituse mahtude kahanemine.
Elamuarendusele ja -ehitusele   
spetsialiseerunud ettevõtete hulga
vähenemine (konsolideerumine). Esmase    
konsolideerumisprotsessiga
kaasneb ettevõtetevahelise konkurentsi teravnemine  
ning surve
kasumimarginaalidele;
                        

viimastel aastatel teravnenud tööjõupuuduse kahanemine-kadumine ehituses ning
 
sedakaudu tööjõukulude kasvu normaliseerumine;
              
   
kinnisvaraarendusettevõtete olemasolevate laenude teenindamise võime ja
uute  
laenude võtmisel krediidikõlbulikkuse vähenemine. Ehitusettevõtetel 
     
ebatõenäoliselt laekuvate ja lootusetute nõudesummade kasvamise
suurenev    
tõenäosus;
                         
          
ehitusprojektide finantseerimisskeemide muutumine ning
täiendavad nõuded    
seetõttu projektide peatöövõtu ettevõtete poolsele
finantseerimisele      
ehitustegevuse perioodil, mis avaldab survet
ettevõtete likviidsusele.
     
Kontsern on valmistunud selliseks
majanduskeskkonna muutumiseks eelkõige riskide
hajutamisega projektiportfelli
kujundamise kaudu (viimaste aastate elamuehituse 
osakaal ei ületa 20%
müügitulust) ning geograafiliselt (senine Eesti osatähtsus 
kogutegevustes
väheneb teiste riikide osatähtsuse kasvu kaudu).         

Läti ja
Leedu                                  
Läti
ja Leedu ehitusturgu mõjutab Eestiga sarnane majandussituatsioon.     

Segmendid, kus Kontserni tütarettevõtted on nendel turgudel esindatud, on  
 
lähitulevikus oodata järgmisi trende:                   
  
Lätis jätkub samal tasemel või suurenevad riigi- ja kohalike
omavalitsuste poolt
Euroopa Liide toetusfondide rahade abil finantseeritavate
mitmesuguste     
infrastruktuuriprojektide mahud. Ehitushindadele
avaldab survet eelkõige kõrge 
inflatsioon.                 
                 

Leedus on kolmest Balti riigist kõige
paremad väljavaated lähiaastate      
majanduskasvu osas, millel on
otsene mõju ehitusturu arengule. Hoonete segmendis
on head väljavaated
korterelamute (Kontserni ettevõte kui peatöövõtja, mitte  
arendaja) ning
muude äri- ja ühiskondlike hoonete ehitamise jätkumisele.    
Olulisemad
riskid on seotud inflatsiooni mõjudega ehitushindadele.       


Ukraina                                  
  
Ukrainas jätkub eelduste kohaselt majanduskasv, mis ületab Baltimaade oma
ning 
seoses sellega on aktiivne ka kohalik ehitusturg, mis on koondunud
hetkel    
suuremate linnade juurde. Ärihoonete segmendis on põhiline
nõudlus mitmesuguste 
kaubandus- ja logistikahoonete ning büroopindade järele.
            
Kontsern jätkab Ukrainas selliste kinnisvara
arendusprojektide läbiviimist,   
mille osas on läbi viidud põhjalik
eelanalüüs ning koostatud nõuetekohane    
äriplaan. Samuti tegelevad
kontserni ettevõtted Ukrainas jätkuvalt kui ehituse 
peatöövõtuettevõtted.  
                            
Kohalikku ehitusturu
põhilised riskid on seotud riigi- ja omavalitsuse nõrga  

toimimisefektiivsusega, Ukraina grivna sõltuvusest USA dollariga,
inflatsiooni 
ja kvaliteetsete ehitussisendite kättesaadavusega.       
        
Konsolideeritud bilanss               
             
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
Auditeerimata EEK`000       | 30.06.2008 | 30.06.2007 | 31.12.2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARAD               |       |       |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara             |       |       |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid     |   321 768 |   70 871 |   236 112
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu        |   440 501 |   511 810 |   511 819
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud nõuded ja ettemaksed     |   354 171 |   261 793 |   264 551
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Edasilükkunud tulumaks       |    1 905 |    1 015 |    1 905
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Varud               |   428 925 |   377 859 |   393 529
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügiootel põhivara        |   14 956 |      0 |   43 362
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara kokku          |  1 562 226 |  1 223 348 |  1 451 277
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara              |       |       |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised finantsinvesteeringud |   73 326 |   51 082 |   111 686
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringud      |   133 523 |   24 199 |   133 984
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalne põhivara        |   365 853 |   264 647 |   221 748
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalne põhivara       |   308 105 |   165 413 |   273 223
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara kokku           |   880 807 |  505 341 |   740 641
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARAD KOKKU            |  2 443 033 |  1 728 689 |  2 191 918
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED             |       |       |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused      |       |       |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laenukohustused          |   192 492 |   97 666 |   135 856
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad hankijatele         |   424 585 |   347 739 |   335 754
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksuvõlad             |   60 056 |   42 293 |   54 771
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad ja ettemaksed      |   393 338 |   363 615 |   574 722
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised eraldised       |    7 761 |    6 097 |   12 458
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused kokku   |  1 078 232 |   857 410 |  1 113 561
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused      |       |       |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised laenukohustused    |   554 370 |   287 186 |   263 723
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud pikaajalised võlad      |     761 |     490 |     714
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised eraldised       |    4 001 |    1 885 |    4 328
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused kokku   |   559 132 |   289 561 |   268 765
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED KOKKU          |  1 637 364 |  1 146 971 |  1 382 326
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL             |       |       |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vähemusosalus           |   78 431 |   39 492 |   90 095
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsiakapital           |   307 567 |   307 567 |   307 567
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ülekurss              |     509 |      0 |      0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kohustuslik reservkapital     |   34 800 |    8 216 |   11 766
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed     |  -891   |    2 416 |    2 354
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaotamata kasum (kahjum)      |   385 253 |   224 027 |   397 810
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv |   727 238 |   542 226 |   719 497
|
| omakapital             |       |       |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL KOKKU          |   805 669 |   581 718 |   809 592
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU   |  2 443 033 | 1 728 689 |  2 191 918
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----


Konsolideeritud
bilanss                            
   


--------------------------------------------------------------------------
   ------
|
Auditeerimata EUR`000       | 30.06.2008 | 30.06.2007 |  31.12.2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARAD               |      |       |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara             |      |       |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid     |   20 565 |    4 529 |    15 090
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu       |   28 153 |   32 711 |    32 711
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud nõuded ja ettemaksed     |   22 636 |   16 732 |    16 908
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Edasilükkunud tulumaks      |    122 |     65 |      122
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Varud               |   27 413 |   24 150 |    25 151
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügiootel põhivara        |    956 |      0 |     2 771
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara kokku          |   99 844 |   78 186 |    92 753
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara             |      |       |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised           |   4 686 |    3 265 |     7 138
|
| finantsinvesteeringud       |      |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringud     |   8 534 |    1 547 |     8 563
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalne põhivara       |   23 382 |   16 914 |    14 172
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalne põhivara      |   19 691 |   10 572 |    17 462
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara kokku          |   56 294 |   32 297 |    47 336
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARAD KOKKU            |  156 138 |   110 483 |    140 089
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED            |      |       |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused      |      |       |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laenukohustused          |   12 302 |    6 242 |     8 683
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad hankijatele         |   27 136 |   22 225 |    21 459
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksuvõlad            |   3 838 |    2 703 |     3 501
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad ja ettemaksed     |   25 139 |   23 239 |    36 731
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised eraldised      |    496 |     390 |      796
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused kokku   |   68 912 |   54 798 |    71 170
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused      |      |       |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised laenukohustused   |   35 431 |   18 355 |    16 855
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud pikaajalised võlad      |     49 |     31 |      46
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised eraldised      |    256 |     120 |      277
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused kokku   |   35 735 |   18 506 |    17 177
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED KOKKU         |  104 647 |   73 305 |    88 347
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL            |      |       |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vähemusosalus           |   5 013 |    2 524 |     5 758
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsiakapital           |   19 657 |   19 657 |    19 657
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ülekurss             |     33 |      0 |       0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kohustuslik reservkapital     |   2 224 |     525 |      752
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed     |    -57 |     154 |      150
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaotamata kasum (kahjum)     |   24 622 |   14 318 |    25 425
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emaettevõtte aktsionäridele    |   46 479 |   34 655 |    45 984
|
| kuuluv omakapital         |      |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL KOKKU         |   51 492 |   37 179 |    51 742
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU  |  156 138 |   110 483 |    140 089
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---Konsolideeritud
kasumiaruanne                         
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
             | II KV | II KV |  6 kuud |  6 kuud |   2007
|
| Auditeerimata EEK`000   |  2008 |  2007 |   2008 |   2007 |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu         | 1 097 |  959 |  1 870 |  1 519 |  3 752
|
|              |  125 |  847 |   635 |   582 |   
028
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müüdud toodangu kulu   |  959 |  809 |  1 631 |  1 303 |  3 252
|
|              |  741 |  545 |   897 |   330 |   
051
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasum        |  137 |  150 | 238 738 | 216 252 | 499 977
|
|              |  384 |  302 |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Turunduskulud       | 2 575 | 1 437 |  3 402 |  1 969 |  2 395
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulud      | 49 595 | 42 090 |  93 088 |  70 509 | 176 273
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud äritulud       | 11 298 | 3 569 |  18 420 |  6 539 |  16 411
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud ärikulud       | 12 577 | 2 412 |  15 689 |  4 178 |  30 256
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasum (kahjum)     | 83 935 |  109 | 144 978 | 146 135 | 307 464
|
|              |    |  369 |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud       | 18 868 | 3 384 |  23 427 |  13 209 |  31 486
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantskulud       | 5 284 | 5 964 |  25 135 |  12 001 |  30 028
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud ja -kulud  | 13 584 | -2 580 |  -1 708 |  1 208 |  1 458
|
| kokku           |    |    |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil |  -16 |  237 |    0 |   994 |   856
|
| arvestatud kasum     |    |    |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil |  -381 |  688 |   347 |   926 |  4 031
|
| arvestatud kahjum     |    |    |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil |  365 |  -451 |   -347 |    68 |  -3 175
|
| arvestatud kasum/kahjum  |    |    |     |     |    
 |
| kokku           |    |    |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kasum (kahjum) enne    | 97 884 |  105 | 142 923 | 147 411 | 305 747
|
| tulumaksu         |    |  806 |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaks         | 32 005 | 7 275 |  32 150 |  17 467 |  15 976
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aruandeperioodi      | 65 879 | 98 531 | 110 773 | 129 944 | 289 771
|
| puhaskasum (-kahjum)   |    |    |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sh emaettevõtte      | 58 134 | 94 386 | 104 273 | 123 878 | 267 482
|
| aktsionäride osa kasumist |    |    |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vähemusosaluse osa    | 7 745 | 4 145 |  6 501 |  6 066 |  22 289
|
| kasumist         |    |    |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tavapuhaskasum aktsia   |  1,89 |  3,07 |   3,39 |   4,03 |   8,70
|
| kohta (kroonides)*    |    |    |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lahustatud puhaskasum   |  1,89 |  3,07 |   3,39 |   4,03 |   8,70
|
| aktsia kohta (kroonides)* |    |    |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


*
kaalutud keskmiseks aktsiate arvuks on võrreldavuse tagamiseks loetud
aktsiate
arv pärast (fondi)emissioone                     
     
ehk 30 756 728 aktsiat                       
      


Konsolideeritud kasumiaruanne                
         
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
Auditeerimata EUR`000  |  II KV |  II KV | 6 kuud |  6 kuud |   2007
|
|             |  2008 |  2007 |  2008 |   2007 |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu        | 70 119 | 61 345 | 119 555 |  97 119 | 239 798
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müüdud toodangu kulu   | 61 339 | 51 739 | 104 297 |  83 298 | 207 844
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasum        |  8 780 |  9 606 | 15 258 |  13 821 |  31 954
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Turunduskulud      |   165 |   92 |   217 |   126 |   153
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulud      |  3 170 |  2 690 |  5 949 |  4 506 |  11 266
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud äritulud      |   722 |   228 |  1 177 |   418 |  1 049
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud ärikulud      |   804 |   154 |  1 003 |   267 |  1 934
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasum (kahjum)    |  5 364 |  6 990 |  9 266 |  9 340 |  19 651
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud       |  1 206 |   216 |  1 497 |   844 |  2 012
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantskulud       |   338 |   381 |  1 606 |   767 |  1 919
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud ja -kulud  |   868 |  -165 |  -109 |    77 |    93
|
| kokku          |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil |   -1 |   15 |    0 |    64 |    55
|
| arvestatud kasum     |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil |   -24 |   44 |   22 |    59 |   258
|
| arvestatud kahjum    |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil |   23 |   -29 |   -22 |    4 |   -203
|
| arvestatud kasum/kahjum |     |     |     |     |    
 |
| kokku          |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kasum (kahjum) enne   |  6 256 |  6 762 |  9 134 |  9 421 |  19 541
|
| tulumaksu        |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaks         |  2 045 |   465 |  2 055 |  1 116 |  1 021
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aruandeperioodi     |  4 210 |  6 297 |  7 080 |  8 305 |  18 520
|
| puhaskasum (-kahjum)   |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sh emaettevõtte     |  3 715 |  6 032 |  6 664 |  7 917 |  17 095
|
| aktsionäride osa     |     |     |     |     |    
 |
| kasumist         |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vähemusosaluse osa    |   495 |   265 |   415 |   388 |  1 425
|
| kasumist         |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tavapuhaskasum aktsia  |  0,12 |  0,20 |  0,22 |   0,26 |   0,56
|
| kohta (eurodes)*     |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lahustatud puhaskasum  |  0,12 |  0,20 |  0,22 |   0,26 |   0,56
|
| aktsia kohta (eurodes)* |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


*
kaalutud keskmiseks aktsiate arvuks on võrreldavuse tagamiseks loetud
aktsiate
arv pärast (fondi)emissioone                     
     
ehk 30 756 728 aktsiat.                      
      

                                
        

Konsolideeritud rahavoogude aruanne            
          
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
               |    EEK`000    |    EUR`000    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
               |  6 kuud |  6 kuud |  6 kuud |  6 kuud
|
|               |   2008 |   2007 |   2008 |   
2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavood äritegevusest    |      |      |      |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laekumised ostjatelt     | 2 235 724 | 1 529 072 |  142 889 |  97 726
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksed hankijatele      |  -1 828 | -1 402 07 | -116 860 |  -89 609
|
|               |    465 |     2 |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksed töötajatele ja    | -286 494 | -196 846 |  -18 310 |  -12 581
|
| töötajate eest        |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud tulumaks       |  -13 868 |  -5 200 |   -886 |   -332
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog äritegevusest  |  106 897 |  -75 046 |   6 832 |  -4 796
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Rahavood           |      |      |      |     
|
| investeerimistegevusest   |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalse põhivara     |  -6 109 |  -15 506 |   -390 |   -991
|
| soetamine          |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara müük        |   6 329 |  11 560 |    404 |    739
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tütarettevõtete soetamine  | -215 370 |  -9 342 |  -13 765 |   -597
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tütarettevõtete müük     |   9 800 |     0 |    626 |     0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lisandunud raha       |   4 116 |     0 |    263 |     0
|
| tütarettevõtte soetamisest  |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sidusettevõtete müük     |  32 605 |   8 449 |   2 084 |    540
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud investeeringud     |     0 |  -4 104 |     0 |   -262
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Antud laenud         |  -17 776 |  -4 811 |  -1 136 |   -307
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Antud laenude laekumised   |  46 815 |   7 980 |   2 992 |    510
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud intressid       |   9 357 |   4 126 |    598 |    264
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog         | -130 233 |  -1 648 |  -8 323 |   -105
|
| investeerimistegevusest   |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Rahavood           |      |      |      |     
|
| finantseerimistegevusest   |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud laenud        |  332 686 |  90 140 |  21 263 |   5 761
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud laenude maksed    |  -78 279 |  -9 800 |  -5 003 |   -626
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitalirendi maksed     |  -29 295 |  -32 230 |  -1 872 |  -2 060
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud dividendid      | -103 790 |  -52 135 |  -6 633 |  -3 332
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud intressid      |  -12 465 |  -4 391 |   -797 |   -281
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud maksed         |    148 |    12 |     9 |     1
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog         |  109 005 |  -8 404 |   6 967 |   -537
|
| finantseerimistegevusest   |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Rahavoog kokku        |  85 669 |  -85 098 |   5 475 |  -5 439
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Raha ja raha ekvivalendid  |  236 112 |  155 980 |  15 090 |   9 969
|
| perioodi algul        |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Valuutakursimuutused     |    -13 |    -11 |    -1 |    -1
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha jäägi muutus      |  85 669 |  -85 098 |   5 475 |  -5 439
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid  |  321 768 |  70 871 |  20 565 |   4 529
|
| perioodi lõpul        |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
AS
Eesti Ehitus kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete
ja
rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule.
Geograafiliselt
tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Lätis, Leedus ja
Ukrainas. Eestis on
täiendavateks tegevusvaldkondadeks lisaks teedeehituse ja
-hoolduse ning
keskkonnaehituse ja betoonitööde otsetöövõtt. Kontserni
emaettevõte on AS Eesti
Ehitus, mis on registreeritud ja asub Tallinnas,
Eestis. Kontserni kuulub
lisaks emaettevõttele üle 20 tütarettevõtte.
Kontserni 2007. aasta
konsolideeritud müügitulu oli 3,8 miljardit krooni (240
miljonit eurot) ja
konsolideeritud puhaskasum 290 miljonit krooni (19 miljonit
eurot). AS Eesti
Ehitus kontsern annab tööd rohkem kui 1200 inimesele. Alates
18.05.2006 on
emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi
põhinimekirjas. 

1 euro = 15,6466 krooni


Raimo Talviste
AS Eesti
Ehitus
Investorsuhete juht
Tel: +372 6400 450    
Email:
raimo.talviste@eestiehitus.ee 
http://www.eestiehitus.ee
 


ee_6m_2008_est_uni.pdf