Finnish
Julkaistu: 2004-08-05 06:03:10 CEST
Elisa
neljännesvuosikatsaus
ELISA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS HUHTI-KESÄKU
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.8.2004 KLO 8.00

ELISA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS
HUHTI-KESÄKUU 2004

·Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja parani 28
miljoonaan
euroon (7). Liikevaihto oli 339 miljoonaa euroa
(391).

·Matkaviestinnässä Elisan oman palveluoperaattorin
liittymämäärä
kasvoi 14 000 liittymällä ja vaihtuvuus aleni
merkittävästi 47 prosentista 29
prosenttiin edelliseen
vuosineljännekseen verrattuna

·Rahoitusasema
vahvistui: omavaraisuusaste parani 46
prosenttiin, ja nettovelka supistui 513
miljoonaa euroon

·Kustannussäästöohjelma on edellä aikataulusta, ja
asetettu
tavoite vuodelle 2005 (80 miljoonaa euroa) ylitetään
selvästi

Huhti-kesäkuussa Elisan tunnusluvut olivat:

Tuloslaskelma    
     4-6/2004  4-6/2003  Pro forma
miljoonaa euroa           
        4-6/2003*

Liikevaihto            339    391 
    351
Käyttökate             95     97     
96
Liikevoitto             35     17      26
Tulos ennen
satunnaiseriä                   
ja veroja         
    28     7      17
Tulos/osake, euroa        0,11  
0,27**     0,04
Investoinnit            
käyttöomaisuuteen  
        33     47      43

* Ilman Saksan liiketoimintaa sekä
siihen liittyvää 41 miljoonan
euron laskennallista verosaamista ja oikaistuna
vastaamaan 2004
alusta tehtyä matkaviestinnän liikevaihdon
kirjauskäytäntömuutosta

** sisältää laskennallisen
verosaamisen

Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat
tunnusluvut:

Rahoitusasema        30.6.2004 30.6.2003 
31.12.2003
Nettovelka             513    742     
654
Omavaraisuusaste, %        46,2    40,0     40,4
     
                          
Rahoituslaskelma     
  1-6/2004  1-6/2003  1-12/2003
Kassavirta investointien      86  
  15     105
jälkeen

Markkinatilanne

Kilpailutilanne jatkui
kireänä. Matkaviestintäliiketoiminnassa
hintojen lasku jatkui, ja liittymien
käyttö kasvoi. Kiinteän
verkon liiketoiminnassa laajakaistaliittymien kysyntä
oli edelleen
voimakasta ja perinteisten liittymien määrä pieneni.

Elisa
panosti markkinointiin ja myyntiin voimakkaasti, josta osa
kohdistui uuden
Elisa-brandin lanseeraamiseen.
Matkaviestinliittymäkanta kehittyi
myönteisesti. Perinteisissä
täyden palvelun liittymissä Elisa vahvisti
markkina-asemaansa.
Myös Elisan lanseeraama Kolumbus-liittymä menestyi
kasvattaen
liittymämääräänsä. Kiinteän verkon
liiketoiminnassa
laajakaistaliittymien määrä kasvoi edelleen voimakkaasti
ja
perinteisten liittymien määrä pieneni.

Elisa uudisti huhtikuussa
brandiaan osana konsernin strategian
toteuttamista. Konsernin kattobrandiksi
tuli Elisa. Lisäksi Elisa
käyttää valikoituja jakelu- ja
tuotebrandeja.

Konsernirakenteen muutoksia

Elisa-konserniin kuuluva Soon
Net Oy ja Eltel Networks solmivat
sopimuksen asennusliiketoiminnan siirrosta.
Kaupan myötä siirtyi
67 Soon Netin henkilöä Eltel Networksin palvelukseen
1.4.2004.
Liiketoimintasiirto koski tietoliikenneverkon
rakentamis-,
ylläpito- ja viankorjaustöitä.

Kaupparekisteri rekisteröi
30.4.2004 Elisa Networks Oy:n ja Soon
Net Oy:n sulautumisen Elisa
Oyj:hin.

Saksan viranomaiset hyväksyivät 14.5.2004 Elisan tytäryhtiön
Elisa
Kommunikation GmbH:n osakekannan myynnin Apax Partnersin
johtamalle
ostoryhmälle. Ensimmäisellä neljänneksellä toteutuneen
kaupan seurauksena
Saksan liiketoimintaa ei ole enää konsolidoitu
Elisa-konserniin vuodelta
2004.

Yomi Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous ja Elisa Oyj:n
hallitus
hyväksyivät 27.5.2004 maaliskuussa
allekirjoitetun
sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Yomi Oyj sulautuu
Elisaan
arviolta 31.12.2004.

Elisa Oyj:n toisella neljänneksellä tekemien
kauppojen seurauksena
on Elisa-konsernin omistusosuus
kansainvälisiä
tietoliikennepalveluja tarjoavassa tytäryhtiössään Oy
Finnet
International Ab:ssä noussut 100 prosenttiin. Myyjinä
olivat
vähemmistöosakkaina olleet paikalliset puhelinyhtiöt.
Osakkeiden
kauppahinta oli 7,7 miljoonaa euroa.

Elisa Oyj ja Fujitsu
Services Oy solmivat 30.6.2004 sopimuksen
Elisan työasemapalveluiden ja
palvelinten käyttöpalveluiden
ulkoistamisesta Fujitsulle. Se astui voimaan
1.7.2004. Samalla
Elisasta siirtyi noin 100 henkilöä Fujitsun
palvelukseen.

Liikevaihdon kehitys

miljoonaa euroa        4-6/2004
  4-6/2003   muutos
Matkaviestintä           175     188  
  -7 %
Kiinteä verkko           166     177    -6 %
Saksan
liiketoiminta         -     35      -
Muut liiketoiminnat  
       28     28     0 %
Segmenttien välinen          
            
myynti               -30     -37  
 -19 %
Yhteensä              339     391    -13
%

4-6/2004 ja 4-6/2003 segmenttijaon mukaiset luvut eivät
ole
vertailukelpoisia aikaisempina vuosina raportoitujen
liiketoiminta-
alueiden lukujen kanssa.

Elisan huhti-kesäkuun liikevaihto
supistui 13 prosenttia edellisen
vuoden vastaavan aikaan verrattuna.
Liikevaihdon pienenemiseen
vaikuttivat Saksan liiketoiminnasta luopuminen,
kiinteän verkon
perinteisten tuotteiden volyymikehitys
sekä
matkaviestintäliiketoiminnassa alhaisemmat yhdysliikennemaksut,
hintojen
lasku ja kirjauskäytännön muutos. Vertailukelpoisen
liikevaihdon lasku oli 3
prosenttia.

Matkaviestintäliiketoiminnan vertailukelpoinen liikevaihto laski

2 prosenttia edellisestä vuodesta. Hintojen ja liittymämäärän 
lasku on
miltei kokonaan korvautunut käytön kasvulla. 
Liikevaihtoa kasvatti Virossa
toimiva tytäryhtiö.

Kiinteän verkon liiketoiminnan liikevaihto laski 6
prosenttia
edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon
muutos
johtui lähinnä laskevasta volyymikehityksestä
perinteisissä
liittymätuotteissa ja laitemyynnissä sekä puheen
siirtymisestä
matkaviestintäverkkoihin. Liikevaihtoa
paransi
laajakaistaliittymien kasvu.

Tuloskehitys

miljoonaa euroa    
    4-6/2004  4-6/2003   muutos
Matkaviestintä            
            
 käyttökate             44     46  
  -4 %
 käyttökate-%           25 %    24 %      

liikevoitto            15     10    +50 %
Kiinteä verkko 
                       
 käyttökate           
  45     47    -4 %
 käyttökate-%           27 %    27
%      
 liikevoitto            19     18    +6
%
Saksan liiketoiminta                     
 käyttökate 
            -      1      -
 liikevoitto        
    -     -9      -
Muut liiketoiminnat             
         
 käyttökate             5      3     
 
 liikevoitto             3      1      
Esikunta  
                         
 käyttökate         
    1      0
 liikevoitto            -2     
-3
Yhteensä                           
 käyttökate
            95     97    -2 %
 käyttökate-%       
   28 %    25 %      
 liikevoitto            35   
  17   +106 %

4-6/2004 ja 4-6/2003 segmenttijaon mukaiset luvut eivät
ole
vertailukelpoisia aikaisempina vuosina raportoitujen
liiketoiminta-
alueiden lukujen kanssa.

Elisan kannattavuuteen vaikuttivat
positiivisesti liiketoiminnassa
toteutetut tehostamistoimenpiteet. Erityisesti
henkilöstökulut
ovat alentuneet selvästi edelliseen vuosineljännekseen
verrattuna.

Arvion mukaan 28.10.2003 julkistetun
kustannussäästöohjelman
tavoite, 40 miljoonan euron vuositason kustannussäästö
vuodelle
2004 saavutetaan. Ohjelman toteutusta jatketaan ja asetettu
tavoite
80 miljoonaa euroa vuositasolla vuoden 2005 loppuun
mennessä ylitetään
selvästi.

Merkittävä osa kannattavuuden laskusta ensimmäiseen
neljännekseen
verrattuna aiheutui ensimmäiselle neljännekselle kirjatuista
10
miljoonaa euroa tulosta parantavista eristä ja
toisella
vuosineljänneksellä lisääntyneistä markkinointi-
ja
myyntitoimenpiteistä.

Osakkuusyritysten tuloksista konsernin osuus oli
-0,7 miljoonaa
euroa (0,2), johon sisältyi 0,6 miljoonan euron
luovutustappio
ydinliiketoimintaan kuulumattomasta Sofia Digital
Oy:stä.

Konsernin muut rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä
-7
miljoonaa euroa (-10). Rahoituskulujen väheneminen johtui
pääasiassa
nettovelan supistumisesta ja alhaisesta korkotasosta.

Tuloslaskelman
tuloverot olivat -11 miljoonaa euroa (+31, sisältää
Saksan liiketoiminnasta
kirjatun verosaamisen, 41 miljoonaa
euroa). Verokannan muuttuminen vuoden 2005
alusta 29 prosentista
26 prosenttiin on huomioitu laskennallisen
verosaamisen/-velan
muutoksessa, eikä muutoksella ole olennaista vaikutusta
konsernin
verokuluihin.

Konsernin huhti-kesäkuun tulos verojen ja
vähemmistöosuuden
jälkeen oli 15 miljoonaa euroa (37). Konsernin tulos/osake
oli
0,11 euroa (0,27). Konsernin oma pääoma/osake oli kesäkuun lopussa
5,36
euroa (5,09 vuoden 2003 lopussa).

Matkaviestintäliiketoiminta

      
           4-6/2004 4-6/2003    2003
Liittymien määrä, kpl*   
  1 330 901 1 356 881 1 374 146
Liikevaihto/liittymä**(ARPU),€    38,2 
  41,7    41,6
Vaihtuvuus (churn)**, %       29,4   13,4   
18,6
Käyttö, milj. min.*          612    575   2 310
Käyttö,
min./liittymä/kk**      157    146    146
SMS, milj. kpl*    
       128    112    453
SMS, kpl/liittymä/kk**        
34    29     29
Lisäarvopalvelut/liikevaihto     13 %   12 %  
  12 %

* Elisan verkko-operaattori Suomessa
** Elisan
palveluoperaattori

Elisan oman palveluoperaattorin liittymämäärä kasvoi
toisella
vuosineljänneksellä 14 000 liittymällä edelliseen
vuosineljännekseen
verrattuna. Edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna liittymämäärä
laski 18 000 liittymällä.

Liittymien käytön kasvu jatkui toisella
vuosineljänneksellä.
Soitettujen puheluminuuttien määrä kasvoi noin 6
prosenttia ja
lähetettyjen tekstiviestien (SMS) määrä noin 14
prosenttia
edellisen vuoden vertailukauteen verrattuna.

Liittymäkohtainen
liikevaihto (ARPU) laski noin 8 prosenttia
vertailukauteen verrattuna pääosin
kirjauskäytäntömuutoksen takia.
Vertailukelpoinen ARPU laski noin 3
prosenttia. Liikevaihdon
kirjauskäytäntöä muutettiin vuoden 2004 alusta siten,
että
lisäarvopalvelujen tuottajille maksettavat korvaukset ja
edelleen
laskutettavat yhdysliikennekulut kirjataan suoraan
liikevaihdon
vähennykseksi.

Elisan Virossa toimivan tytäryhtiön liikevaihto
oli 18,8 miljoonaa
euroa (14,9), käyttökate 5,6 miljoonaa euroa (3,7)ja
liikevoitto
3,2 miljoonaa euroa (1,6). Liittymämäärä oli kesäkuun lopussa
200
270 (160 150).

Valtioneuvosto muutti 15.4.2004 tehdyllä päätöksellä
kolmannen
sukupolven matkaviestintoimilupia. Tämän vuoksi Radiolinja
Origo
Oy:n toimilupaehtoja muutettiin. Uudet toimiluvat sallivat
osittain
verkkojen yhteisrakentamisen ja -käytön.

Elisa toi markkinoille nopean ja
helppokäyttöisen ratkaisun
kannettavien tietokoneiden liittämiseksi
internetiin. Ratkaisu
koostuu tietokoneen PC-väylään (korttipaikkaan)
liitettävästä
Vodafone Mobile Connect Card –päätelaitteesta sekä avaus-
ja
kuukausimaksuttomasta Elisa Data Plus –liittymästä.

Helsingin Ympäristön
Taksikeskuksen eli Lähitaksin
tilausvälitysjärjestelmä siirtyy
kokonaisuudessaan vanhasta
aluerajoitteisesta suljetusta verkosta Elisan
julkiseen GPRS-
verkkoon. Muutoksen jälkeen kaikkien Lähitaksin eli n. 1000
auton
kyydit voidaan välittää tarvittaessa koko Suomen alueella.

Kiinteän
verkon liiketoiminta

kappaletta           30.6.2004 30.6.2003 
31.12.2003
Laajakaistaliittymät       160 502  93 677   127
388
ISDN kanavat           180 618  222 153   200 455
Kaapeli-TV
–liittymät      189 534  176 506   183 469
Analogiset ja muut
liittymät   659 447  688 672   675 272
Liittymät yhteensä       1
190 101 1 181 008  1 186 584

Laajakaistaliittymien kysyntä jatkui
voimakkaana.
Laajakaistaliittymämäärä kasvoi 71 prosenttia edellisen
vuoden
vastaavasta ajankohdasta. Perinteisten liittymien määrä
jatkoi
edelleen laskuaan puheen siirtyessä matkaviestintäverkkoon ja
datan
siirtyessä laajakaistaliittymiin.

Elisa on käynnistänyt toimenpiteitä
kasvattaakseen merkittävästi
laajakaistan saatavuusaluetta kuluvan vuoden
aikana. Tavoitteena
on tarjota Elisa Laajakaistaa internetin
käyttäjille
kilpailukykyisenä vaihtoehtona ympäri Suomea.

Elisa on
ensimmäinen kaupallinen yritys, joka on rekisteröity CERT-
toimijana (Computer
Emergency Response Team) ja joka harjoittaa
ympärivuorokautista
CERT-operointia, Suomessa. CERT-ryhmä on
tietoturvallisuuden
poikkeustilanteiden käsittelyyn ja nopeaan
toimintaan erikoistunut
asiantuntijaryhmä.

Elisa ja MTV Oy solmivat aiesopimuksen, jonka tavoitteena
on
Elisan kaapeliverkoissa toimivan MTV3 Laajakaistaliittymän
markkinoille
tuominen syksyn 2004 aikana.

Elisa toi markkinoille pienille yrityksille
suunnatun
tietoturvapalvelun, jonka avulla palomuuri-
ja
virustorjuntaohjelmistot on helppo asentaa ja pitää ajan tasalla.

Elisa
ja Macoline Oy ovat yhteistyössä toteuttaneet palvelun,
jolla Elisa voi
tarjota laajakaistayhteyksiä internetiin
haja-
asutusseuduilla.

Henkilöstö

Elisa-konsernin palveluksessa oli
huhti-kesäkuussa keskimäärin
5 613 henkilöä (tammi-kesäkuu 5 758).

    
         30.6.2004  30.6.2003  31.12.2003
Matkaviestintä     
   1 548    1 903    1 678
Kiinteä verkko         3 211  
  3 930    3 572
Saksan liiketoiminta        -     535    
 426
Muu liiketoiminta        851    1 023     905
Esikunta
             79     114     102
Yhteensä        
   5 689    7 505    6 683

Elisan henkilöstöryhmät perustivat
22.4.2004 Elisa Oyj:hin
henkilöstörahaston. Sen piirissä tulee olemaan noin 4
500
henkilöä. Jäsenyys henkilöstörahastossa perustuu
työsuhteeseen.
Henkilöstörahasto on henkilöstön omistama, ja se
hallinnoi
yrityksen voittopalkkioerinä suorittamia varoja sekä
niiden
sijoittamisesta saatuja tuottoja.

Investoinnit

miljoonaa euroa  
      4-6/2004  4-6/2003  Pro forma
                 
         4-6/2003*
Investoinnit                   
      
- käyttöomaisuuteen         33     47      43
-
osakkeisiin            8     2      2
Yhteensä     
         41     49      45
Em. investointeihin       
              
sisältyvät GSM-                 
      
rahoitussopimusten                      

takaisinostot            1     8      8

*Ilman
Saksan liiketoimintaa

Käyttöomaisuusinvestoinnit
matkaviestintäliiketoimintaan olivat 
17 miljoonaa euroa (23) ja kiinteän
verkon liiketoimintaan 
15 miljoonaa euroa (18). Matkaviestinnän
investointeihin sisältyi
puhelinyhtiöiltä lunastettujen GSM-verkkojen
rahoitussopimusten
lunastuksia 1 miljoonaa euroa
(8).

Rahoitusasema

Konsernin rahoitusasema ja likviditeetti vahvistuivat
pysyen
edelleen vakaina. Tähän vaikutti erityisesti Saksan
liiketoiminnan
myynti ja positiivinen tuloskehitys. Kauppahinnasta
saatiin
kesäkuussa maksuehtojen mukaisesti 30 miljoonan euron
suoritus.
Konsernin tammi-kesäkuun kassavirta investointien jälkeen oli
86
(15) miljoonaa euroa.

Luopuminen Saksan liiketoiminnasta pienensi
konsernin korollisia
velkoja 65 miljoonaa euroa ja taseen ulkopuolisia
vuokravastuita
133 miljoonaa euroa.

Rahoituksen keskeiset
tunnusluvut
miljoonaa euroa        30.6.2004 30.6.2003 
31.12.2003
Nettovelka             513    742    
654
Gearing, %             64,0    91,0    
87,5
Omavaraisuusaste, %        46,2    40,0    40,4
     
                          
             
   1-6/2004  1-6/2003    2003
Kassavirta investointien         
          
jälkeen               86     15    
 105

Pitkien lainojen luokitukset
Luokittaja            
Luokitus Luokituksen näkymä
Moody’s Investor Services       Baa2    
    vakaa
Standard & Poor’s           BBB       
vakaa


Osake

Yhtiön kokonaisosakemäärä oli kesäkuun lopussa 138 011
757
kappaletta, ja markkina-arvo 30.6.2004 oli 1 510 miljoonaa

euroa.

Yhtiön A-osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä

huhti-kesäkuussa kaikkiaan 30,2 miljoonaa kappaletta 351,5 
miljoonan euron
kokonaishintaan. Vaihto oli 22,0 prosenttia 
ulkona olevien osakkeiden
määrästä.

Elisa Oyj:n vuoden 2000 A-optio-oikeuksien määrä oli 3 600
000
kappaletta ja vuoden 2000 B-optio-oikeuksien määrä 3 600 000
kappaletta.
Optioiden markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 0,6
miljoonaa euroa.

Omat
osakkeet

Tytäryhtiöiden omistuksessa olevien Elisa Oyj:n
A-osakkeiden
kokonaismäärä oli 766 870 kappaletta (vuoden 2003 lopussa
781
563), osakkeiden nimellisarvo oli yhteensä 383 435 euroa ja
osuus
osakepääomasta ja äänistä oli 0,56 prosenttia. Lisäksi 
Elisa-konsernin
eläkesäätiön omistuksessa oli A-osakkeita 
263 563 kappaletta (vuoden 2003
lopussa 722 363).

Merkittävät oikeudelliset asiat

Elisan vuosikertomuksen
2003 ja tammi-maaliskuun 2004
osavuosikatsauksen ilmestymisen jälkeen on
Elisan oikeudellisissa
asioissa tapahtunut seuraavaa:

Elisa
Matkapuhelinpalvelut Oy (entinen Oy Radiolinja Ab)
vastaanotti toukokuussa
eräiltä osakkeenomistajilta moitekanteen,
jossa vaaditaan Oy Radiolinja Ab:n
joulukuussa 2003 sulautumisesta
päättäneen yhtiökokouksen päätöksen
kumoamista. Em. tahot ovat
tehneet kaupparekisteriin velkojan vastustuksen Oy
Radiolinja Ab:n
sulautumisesta Elisa Oyj:hin. Vastustuksesta johtuen
Elisa
Matkapuhelinpalvelut Oy:n sulautuminen Elisa Oyj:hin on
myöhästynyt
suunnitellusta ajankohdasta 1.7.2004, prosessin
ollessa kuitenkin edelleen
vireillä.

Viestintävirasto antoi Elisalle toukokuussa päätökset
koskien
tiettyjen kiinteän verkon tukkutuotteiden pitkiä
toimitusaikoja.
Elisa on valittanut näistä päätöksistä korkeimpaan
hallinto-
oikeuteen.

Katsauskauden jälkeiset
tapahtumat

Kaupparekisteriin on 1.7.2004 merkitty tapahtuneeksi
sulautumiset,
joilla seuraavien yhtiöiden varat ja velat ovat siirtyneet
Elisa
Oyj:öön: Soon Com Oy, Oy Heltel Ab, ElisaCom Oy, RPOCom Oy ja
Riihimäen
Puhelin Oy.

Kuten tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa
29.4.2004
ilmoitettiin, Oy Radiolinja Ab:n sulautuminen Elisa
Oyj:öön
viivästyy. Seuraavat yhtiöt ovat kuitenkin ilmoitetun
suunnitelman
mukaisesti sulautuneet emoyhtiöönsä Oy Radiolinja
Ab:hen:
Radiolinja Aava Oy, Radiolinja Suomi Oy, Radiolinja Origo Oy ja
Witem
Oy.

Oy Radiolinja Ab:n nimenmuutos Elisa Matkapuhelinpalvelut
Oy:ksi
rekisteröitiin 1.7.2004 kaupparekisteriin.

Elisa
Matkapuhelinpalvelut Oy ja Saunalahti Group Oyj ovat
sopineet
matkaviestinverkkoyhteistyön aloittamisesta. Sopimuksen
mukaan Saunalahti
ostaa Elisalta roaming-palvelua omia liittymiään
varten sekä alkaa ostaa
Elisan matkaviestintäverkon kapasiteettia
Suomessa. Sopimuksen mukaista
liikennettä alkaa siirtyä Elisan
verkkoon syksyn kuluessa.

Loppuvuoden
näkymät

Suomen telekommunikaatiomarkkinan kasvun arvioidaan
jatkuvan
edelleen hitaana ja kilpailutilanteen pysyvän haastavana.
Elisan
markkina-asemassa ei odoteta tapahtuvan merkittäviä
muutoksia.

Vuoden 2004 vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan
pienenevän
hieman edellisestä vuodesta uuden yhdysliikennelaskutuksen
ja
hintojen laskun takia.

Loppuvuoden vuosineljännesten käyttökatteen
arvioidaan pysyvän
vielä toisen vuosineljänneksen tasolla,
sillä
kustannussäästöohjelma ei vaikuta koko laajuudessaan vuonna 2004.
Koko
vuoden toiminnallisen liikevoiton ja tuloksen ennen veroja
arvioidaan
paranevan merkittävästi.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat
tilintarkastamattomia.

ELISA
OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010
262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 010 262
2606
Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262
3036

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet


ELISA OYJ -KONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS
1.1.-30.6.2004
(miljoonaa euroa)
(Osavuosikatsauksen luvut eivät ole
tilintarkastettuja)

KONSERNITULOSLASKELMA 

         Huhti-  
Huhti-  Tammi-   Tammi-  Tammi-
        Kesäkuu  Kesäkuu 
Kesäkuu  Kesäkuu Joulukuu
          2004    2003   2004   
 2003   2003

Liikevaihto     339    391   672    762   
1 538
Liiketoiminnan 
muut tuotot      4     9    11     13 
    34
Liiketoiminnan 
kulut       -248    -304   -469   
-593  -1 187
Poistot ja 
arvonalentumiset:
 Käyttö-
 omaisuudesta   
-49    -66   -98    -131    -273
 Konserni-
 liikearvosta   
-11    -14   -22    -28    -145
Liikevoitto     35    
17    94     23    -34

Rahoitustuotot ja 
-kulut:
 Osuus
osakkuus-
 yritysten tuloksis-
 ta         -1     0    -1  
   0     -0
 Muut rahoitustuotot 
 ja -kulut      -7    -10 
  -14    -20    -40
Voitto ennen 
satunnaisia eriä   28     
7    79     3    -74
Satunnaiset erät
Voitto satunnaisten 
erien
jälkeen    28     7    79     3    -74
Tuloverot     
 -11     31   -29     27     60
Vähemmistön osuus  -2    
-1    -4     -1     -3
Tilikauden voitto  15     37    46 
    29    -17

KONSERNITASE             30.6.   30.6. 
  31.12.
                    2004    2003   
2003

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet          58    
73     64
Konserniliikearvo            439    553    
460
Aineelliset hyödykkeet         678    896    856
Osuudet
osakkuusyrityksissä       16     20     20
Muut sijoitukset  
          11     12     12
                 
  1 202   1 554   1 412
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus     
        15     18     16
Laskennallinen verosaaminen      
 63     76     82
Saamiset                312    
338    353
Rahoitusarvopaperit           114     12     
6
Rahat ja pankkisaamiset         39     62     61
     
               543    506    518
Vastaavat yhteensä  
        1 745   2 060   1 930

Oma pääoma
Osakepääoma     
          69     69     69
Ylikurssirahasto         
   517    517    517
Vararahasto                3  
   3     3
Edellisten tilikausien voitto      100    126   
 127
Tilikauden voitto            46     29    -17
   
                 735    744    699

Vähemmistöosuudet
            66     75     77

Pakolliset varaukset    
      24     52     52

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras
pääoma       561    716    617
Lyhytaikainen vieras pääoma   
   359    473    485
                    920  
 1 189   1 102
Vastattavat yhteensä         1 745   2 060   
1 930

Tuloveroina on otettu huomioon 
katsauskauden tulosta vastava
vero.
Osavuosikatsauksen taulukko-osassa 
esitetyt erät ovat rivikohtaisesti

pyöristettyjä lukuja.


KONSERNIRAHOITUSLASKELMA 1)	      

(miljoonaa euroa)            Tammi-  Tammi-  Tammi-
     
              Kesäkuu  Kesäkuu Joulukuu
            
         2004   2003   2003
 	
Liiketoiminnan rahavirta	    
  
Voitto ennen satunnaisia eriä	      79     3   
-74
Oikaisut:	
 Suunnitelman mukaiset poistot ja 
 arvonalentumiset     
        120    159   418
 Muut rahoitustuotot- ja kulut     
  15    21    40
 Pakollisen varauksen lisäys/       

vähennys (+/-)              -17    -13    -5

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja 
 -tappiot (-/+)              
-1     0    -3
 Liiketoimintojen ja osakkeiden 
 myyntivoitot ja
-tappiot (-/+)       -5     0    -1
 Muut oikaisut        
        1     1    1
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta	 
192    170   376
	
Käyttöpääoman muutos	           3   
-20   -16
Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja	  195    150   
360
	
Maksetut korot sekä saadut korot ja 
osingot 	            
  -28    -33   -40
Maksetut tuloverot	          -11    -29 
  -15
Liiketoiminnan rahavirta	      156    89   
305
	
Investointien rahavirta	
Investoinnit käyttöomaisuuteen	      -75
   -86   -194
Käyttöomaisuuden myynnit	       1     1    
5
Investoinnit osakkeisiin ja 
muihin sijoituksiin	          -8  
  -3   -28
Luovutustulot osakkeista ja 
muista sijoituksista	      
    11    14    16
Liiketoiminnan myynnit	           1  
  0    1
Investointien rahavirta	          -70    -74  
-200
	
Rahavirta investointien jälkeen	      86    15   
105
	
Rahoituksen rahavirta	
Korollisten saamisten lisäys/
vähennys (-/+)	 
             25     8   -17
Pitkäaikaisten lainojen
lisäys/
vähennys (+/-)	               0     2   
-97
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/
vähennys (+/-)	             
-16    -17    12
Maksetut osingot 	          -9     0   
 -2
Rahoituksen rahavirta	           0    -7  
-104
	
Rahavarojen muutos	          86     8    
1
Rahavarat tilikauden alussa	      67    66    66
Rahavarat
tilikauden lopussa	      153    74    67
	
1) Rahoituslaskelman
ryhmittelyä on 
muutettu vuoden 2004 alusta. 
Vertailukauden 1-6/2003
rahoituslaskelman 
rahavarojen raportointi on muutettu 
vastaamaan koko
vuoden 2003 
raportointitapaa.	
	
	        
VASTUUT         
      30.6.    30.6.   31.12.
(miljoonaa euroa)          
2004    2003    2003
Kiinnitykset
Omasta ja konserniyhtiöiden
puolesta  73     75     77
Annetut pantit
Vakuudeksi annetut
talletukset     1      9     24
Annetut takaukset
Muiden
puolesta            11     11     11
Vastuut yhteensä  
          85     95    
112

Johdannaissopimukset
Termiini- ja swapsopimukset
Kohde-etuuden arvo  
         17     14     14
Käypä arvo            
   0      1      2

Leasingsopimukset ja        
muut
sopimusvelvoitteet       

Leasingvastuut             27 
    38     35
Takaisinostovastuut           2      3  
    3
Vuokravastuut kiinteistöistä     127     131    
136
Vuokravastuut yhteensä        156     172    
174

Leasingvastuut koostuvat pääosin 
it-laitteistoista,
konttori-
tekniikasta ja autoista. 
Vuokravastuut kiinteistöistä 
sisältävät
sekä toimisto- että 
teletiloja. Sopimusvelvoitteissa on
uutena tietona
esitetty vuokravastuut
kiinteistöistä.

Televerkon leasing- ja

vuokrasopimusvastuut
Kiinteä verkko             12     22 
    16
Saksan liiketoiminta                132    
133
Matkaviestinverkko *)         37     69    
56
Vuokrasopimusvastuut yhteensä      49     223    205

*)
Tämän lisäksi puhelinyhtiöiltä 
vuokratun matkaviestinverkon

rahoitussopimusten lunastuksia 
varten tehty pakollinen varaus      9 
    50     27

Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
vastuu (ns.
QTE-järjestely)      167     178    161
Muut vastuut      
        5     32     6

TUNNUSLUVUT       Huhti- 
Huhti-  Tammi- Tammi-  Tammi-
(miljoonaa euroa)   Kesäkuu Kesäkuu 
Kesäkuu Kesäkuu Joulukuu
             2004   2003   2004  
2003   2003 
                       
Tulos/osake,
(euroa)	 0,11   0,27   0,34  0,21  -0,12 
Oma pääoma/osake, (euroa)	 
     5,36  5,42   5,09
Bruttoinvestoinnit 
käyttöomaisuuteen    
 33   47    75   86   194	
Bruttoinvestoinnit 
%
liikevaihdosta	  9,7  12,0   11,2  11,3   12,6
Osakkeiden hankinnat
	   8    2     8    3    28
Korottomat velat	         
 254   372   355
Henkilöstö keskimäärin	          5 758  7 319
  7 172


KONSERNIN OIKAISTUT 
AVAINLUVUT       Huhti-  Huhti- 
Tammi- Tammi-  Tammi-       
(ilman kerta-     Kesäkuu Kesäkuu 
Kesäkuu Kesäkuu Joulukuu
luonteisia eriä)     2004   2003   2004  
2003   2003
                             

Liikevaihto        339   391   672   762  1 538
Käyttökate
         95    97   214   182   407
Käyttökate -%     
 28,1   24,8   31,8  23,9   26,5
Liikevoitto         35   
17    94   23    83
Liikevoitto -%      10,4   4,3   14,0 
  3,0   5,4
Tulos ennen satunnaisia 
eriä            28   
 7    79    3    43

Oikaistut avainluvut on 
laskettu ilman
seuraavia
kertaluonteisia eriä:

Uudellenjärjestely- ja 
eläkevaraus    
                      -22
Saksan liiketoiminnan

alaskirjaukset                        
-94

Kertaluonteiset erät yhteensä                -116

vaikutus käyttökatteessa                   -22
 vaikutus
liikevoitossa                   -116
 vaikutus tuloksessa
ennen 
 satunnaiseriä                       
-116


AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN 
Huhti-kesäkuu/2004 1)
(miljoonaa
euroa)

       Liikevaihto     Käyttökate     Liikevoitto
 
     Huhti-kesäkuu    Huhti-kesäkuu    Huhti-kesäkuu
       
2004  2003     2004  2003    2004   2003

Matkaviestintä 175  
188      44   46     25    20
Konserni-
kirjaukset       
               -10   -10
Yhteensä    175  188     
44   46     15    10

Kiinteä 
verkko     166  177     
45   47     20    19
Konserni-
kirjaukset              
        -1    -1    
Yhteensä    166  177      45  
47     19    18

Saksa
Carrier-
liiketoiminta     35      
    1         -5
Konserni-
kirjaukset              
            -4
Yhteensä        35          1   
      -9

Muut yhtiöt 
Comptel     16   17      5   3  
   5    2
Muut yhtiöt 2) 12   11      0   0     -2   
 -1
Konserni-
kirjaukset                          

Yhteensä    28   28      5   3     3    
1

Allokoimattomat
kulut 3)               1   0     -2 
   -3

Segmenttien 
välinen myynti -30  -37

Konserni 
yhteensä   
339  391      95   97     35    17

AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN
4)

Segmentit  Liikevaihto     Käyttökate     Liikevoitto
    
  Huhti-kesäkuu    Huhti-kesäkuu    Huhti-kesäkuu
       2004 
2003     2004  2003    2004   2003

Matkaviestintä 175  188   
  44   46     15    10
Kiinteä 
verkko     166  177     
 45   47     19    18
Saksa         35          1 
        -9
Muut yhtiöt   28   28      5   3     3  
  1
Allokoimattomat
kulut                1   0     -2
   -3
Segmenttien 
välinen myynti -30  -37
Konserni 
yhteensä   
339  391      95   97     35    17


1) Liiketoiminta on
vuoden 2004 alusta ryhmitelty segmentteihin 
  uudelleen vastaamaan uutta
organisaatiorakennetta.
2) Sisältää mm. Yomi IT-yhtiöt ja Yomi-konsernin
emoyhtiön.
3) Sisältää konserniesikunnan ja konsernihallinnon 
 
allokoimattomat kulut.
4) Katsauskauden avainluvut eivät sisällä
kertaluonteisia eriä.


AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN 
Tammi-kesäkuu/2004
1)
(miljoonaa euroa)
                     
       
Liikevaihto     Käyttökate    Liikevoitto
      Tammi-kesäkuu 
  Tammi-kesäkuu    Tammi-kesäkuu
	   2004  2003     2004  2003 
  2004   2003
        
Matkaviestintä 354  362     110  
90     71    37
Konserni-
kirjaukset                 
    -19   -19
Yhteensä    354  362     110   90     52 
   18


Kiinteä verkko 331  349      97   93     45   
37
Konserni-
kirjaukset                      -2   
-2
Yhteensä    331  349      97   93     43   
35

Saksa
Carrier-
liiketoiminta     67          0      
   -14
Konserni-
kirjaukset                        
  -5
Yhteensä        67          0        
-19

Muut yhtiöt 
Comptel     28   29      9   3     7 
   2
Muut yhtiöt 2) 24   23      -1   -2     -3   
-6
Konserni-
kirjaukset                          

Yhteensä    52   52      8   1     4   
-4

Allokoimattomat
kulut 3)              -1   -2     -5
   -7

Segmenttien 
välinen myynti -65  -68

Konserni 
yhteensä   
 672  762     214  182     94    23


AVAINLUVUT
SEGMENTEITTÄIN 4)

Segmentit   Liikevaihto     Käyttökate    
Liikevoitto
       Tammi-kesäkuu   Tammi-kesäkuu   
Tammi-kesäkuu
       2004  2003     2004  2003    2004  
2003

Matkaviestintä 354  362     110   90     52   
18
Kiinteä 
verkko     331  349      97   93     43   
35
Saksa         67          0         -19
Muut
yhtiöt   52   52      8   1     4   
-4
Allokoimattomat
kulut                -1   -2     -5 
  -7
Segmenttien 
välinen myynti -65  -68
Konserni 
yhteensä    672 
 762     214   182    94    23


1) Liiketoiminta on vuoden
2004 alusta ryhmitelty segmentteihin 
  uudelleen vastaamaan uutta
organisaatiorakennetta.
2) Sisältää mm. Yomi IT-yhtiöt ja Yomi-konsernin
emoyhtiön.
3) Sisältää konserniesikunnan ja konsernihallinnon 
 
allokoimattomat kulut.
4) Katsauskauden avainluvut eivät sisällä
kertaluonteisia eriä.


RAHOITUSTILANNE 
(miljoonaa euroa)

       
       30.6.  31.3.  31.12.  30.9.  30.6. 
             
 2004  2004   2003  2003  2003
Pitkäaikaiset lainat

Joukkovelkakirjalainat   472   472   472   572   572   
 Lainat
eläkesäätiöltä    80   80    80   80   80   
 Lainat
rahoituslaitoksilta  4    3    57   57   55   
Yhteensä   
       555   554   609   709   707   
Lyhytaikaiset lainat

Joukkovelkakirjalainat   100   100   100
 Lainat rahoituslaitoksilta 
 1    2    13    7    2    
 Komittoitu luottolimiitti 1) 0  
  0    0    0    0    
 Yritystodistukset 2)     0    0 
   0   37   81   
 Muut             10 3)  24    25
   27   26   
Yhteensä           111   126   138   
71   109   
Korolliset velat yhteensä  666   680   747   780  
816   

Vakuustalletukset ja 
saamiset            0   25  
 25    8    8    
Rahoitusarvopaperit     114   24    6 
   7   12    
Rahat ja pankkisaamiset    39   44    61   
42   54   
Korolliset saamiset 
yhteensä           153   
93    92   57   74   

Nettovelka 4)        513   587 
  654   723   742   

1) Komittoitu luottolimiitti on kahdeksan pankin
kanssa tehty 
  170 miljoonan euron lainajärjestely, jota Elisa Oyj voi 
 
rullaavasti käyttää ennalta sovitulla hinnoittelulla. 
  Lainajärjestely on
voimassa 16.6.2008 saakka.
2) Elisa Oyj:llä on seitsemän pankin kanssa sovittu
yhteisohjelma 
  yritystodistusten liikkeellelaskusta. Järjestely ei ole 
 
komittoitu. Järjestelyn enimmäismäärä on 150 miljoonaa euroa.
3) Radiolinjan
lunastusvelka (3 MEUR) ja 
  huoltokonttoritalletukset (7 MEUR).
4)
Nettovelka on korolliset velat vähennettynä korollisilla 
 
saamisilla.

Rahoituksen tunnus-
luvut      
            
 30.6.  31.3.  31.12.  30.9.  30.6.
              2004  
2004   2003  2003  2003

Gearing           64 %  76 %  
87 %  88 %  91 %  
Omavaraisuusaste      46 %  44 %   40 %  
40 %  40 %  


Tunnuslukujen laskentakaavat

Gearing %

 Korolliset
velat - rahat ja pankkisaamiset - rahoitusarvopaperit

-----------------------------------------------------------x 100
       
Oma pääoma + vähemmistöosuudet


Omavaraisuusaste % 
           
   Oma pääoma + vähemmistöosuudet
            
---------------------------------- x 100
             Taseen
loppusumma - saadut ennakot