Publicēts: 2020-05-08 09:01:26 CEST
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Paziņojums par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu


Akciju sabiedrības „Ditton pievadķēžu rūpnīca”, vienotais reģ.Nr.40003030187, Valde, pamatojoties uz LR Komerclikuma 269. un 273.pantiem, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta 2.1 daļu, 54.1 pantu, Sabiedrības Statūtiem un Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu, paziņo par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu, kura notiks 2020.gada 18.jūnijā plkst.9.00 sabiedrības administratīvajās telpās pēc juridiskās adreses – Višķu ielā 17, Daugavpils.    
Darba kārtība:
1. 2019.gada pārskata apstiprināšana. 
2. 2019.gada peļņas sadale. 
3. A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” atalgojuma politikas jaunās redakcijas apstiprināšana.
4. A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamenta jaunās redakcijas apstiprināšana.
5. A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes ievēlēšana. 
Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā – 2020.gada 18.jūnijā no plkst. 8.00 līdz 9.00 sapulces norises vietā.                                                 
Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2020.gada 10.jūnijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulcē 2020.gada 18.jūnijā. 
Akcionāri savas tiesības saskaņā ar Komerclikuma 274.panta otrajā daļā un 276.panta trešajā daļā, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.2 panta pirmajā un otrajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot septiņu dienu laikā no šī paziņojuma izplatīšanas un akcionāru sapulces dienā, savukārt, tiesības saskaņā ar Komerclikuma 276.panta ceturtajā daļā un 283.panta pirmajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces un akcionāru sapulces dienā. Detalizēta informācija par iepriekšminētajām akcionāra tiesībām ir pieejama akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca”  interneta mājas lapā 

www.dpr.lv .

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits sastāda 7 400 000 uzrādītāja akcijas, visas vienādas kategorijas akcijas, katra akcija dod tiesības uz vienu balsi.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju, vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāru – Latvijā reģistrētu juridisko personu – likumiskajiem pārstāvjiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un Uzņēmumu reģistra notāra lēmuma par iecelšanu likumiskā pārstāvja amatā oriģinālu vai Uzņēmumu reģistra izziņu par tiesībām pārstāvēt šo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk kā 5 dienas pirms sapulces (tiek pieņemta arī izdruka no Lursoft vai Firmas.lv datu bāzes). Akcionāru – ārvalstīs reģistrētu juridisko personu – likumiskajiem pārstāvjiem, reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem izdota un apliecināta pilnvara par šīs personas tiesībām pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. Akcionāru pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pilnvara. Pilnvarai jābūt apliecinātai saskaņā ar LR likumiem, Sabiedrības Statūtiem un Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu. Pilnvara var tikt parakstīta ar derīgu e-parakstu un atsūtīta uz Sabiedrības e-pasta adresi: 

sapulce@dpr.lv. Pilnvaras veidlapa Nr.1 pieejama pielikumā.

Akcionāriem arī tiek piešķirtas tiesības attālināti (bez personīgas klātbūtnes) piedalīties sasaucamās kārtējās 2020.gada 18.jūnija akcionāru sapulces lēmumu pieņemšanā. 
Šo tiesību izmantošanai piedāvājam akcionāriem pilnvarot akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” padomi, vienlaikus ar pilnvaru izdodot arī balsošanas uzdevumu par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Lūdzam abus dokumentus (pilnvaras veidlapu Nr.2 un balsošanas uzdevumu - veidlapas pieejamas pielikumā) aizpildītus un:
· parakstītus ar derīgu e-parakstu nosūtīt uz sabiedrības e-pasta adresi: sapulce@dpr.lv; vai
· parakstītus nosūtīt uz sabiedrības pasta adresi: akciju sabiedrība “Ditton pievadķēžu rūpnīca”, Višķu iela 17, Daugavpils, LV-5410.
Dalībā sapulcē un balsošanā tiks ņemtas vērā visas pilnībā aizpildītās pilnvaras un balsošanas uzdevumi, kas būs saņemti iepriekš norādītāja veidā līdz 2020. gada 17.jūnijam ieskaitot. 
Priekšlikumus attiecībā uz darba kārtības jautājumiem, paziņotajiem lēmumu projektiem, kā arī par kandidātiem ievēlēšanai Sabiedrības Padomē lūdzam nosūtīt uz e-pastu 

sapulce@dpr.lv vai uz Sabiedrības juridisko adresi. 

Ar citām Sabiedrības akcionāru sapulču sasaukšanas un norises formalitātēm un procedūrām akcionāri var iepazīties Sabiedrības mājas lapā 

www.dpr.lv internetā.

Gadījumā, ja neatkarīgi no iemesliem 2020.gada 18.jūnijā AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulcei nebūs lēmumu pieņemšanai Statūtos noteiktā kvoruma, akcionāri saskaņā ar Statūtiem ir tiesīgi pārcelt lēmumu pieņemšanu izsludinātajā darba kārtībā. Sasauktā sapulce tiks turpināta 2020.gada 23.jūlijā plkst.9.00 AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” administratīvajās telpās Višķu ielā 17, Daugavpilī. Akcionāru reģistrācija notiks sapulces turpināšanas dienā augstākminētajā kārtībā no plkst. 8.00 līdz 9.00. 
Iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem un izpildīt citas ar to saistītās procedūras formalitātes akcionāri var no 2020.gada 03.jūnija līdz 17.jūnijam, bet sasauktās sapulces pārcelšanas gadījumā – papildus no 2020.gada 03.jūnija līdz 22.jūlijam darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 sabiedrības sekretariātā Višķu ielā 17, Daugavpilī. Lēmumu projekti būs pieejami arī akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” interneta mājaslapā 

www.dpr.lv . “A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” atalgojuma politikas” un “A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamenta” jaunās redakcijas ir publicētas šī paziņojuma pielikumā. Telefons uzziņām (+371) 65402333.

 

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valde


balsosanas_uzdevums_LV.doc
pilnvara kartejai sapulcei _2.veidlapa 18.06.2020_lv.doc
pilnvara kartejai sapulcei _1.veidlapa 18.06.2020_lv.doc
Atalgojuma politika_LV.pdf
sapulcu reglaments LV.pdf