English Lithuanian
Paskelbta: 2019-04-30 16:42:24 CEST
AUGA group
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2019 m. balandžio 30 d., sprendimai

2019 m. balandžio 30 d.  įvyko AUGA group, AB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 170 569 291 akcija, kurios suteikia 170 569 291 balsų (t.y. 75% visų akcijų suteikiamų balsų).

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:

 1. Bendrovės 2018 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.

 1. Bendrovės 2018 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2018 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

 1. Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 9 585 304 eurai, tokia tvarka:

Eil. Nr.RodikliaiSuma, Eur
1.  Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2018 m. gruodžio 31 d.6 095 769
2.  Grynasis finansinis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)3 489 535
3.  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)-
4.  Pervedimai iš rezervų-
5.  Akcininkų įnašai nuostoliams dengti-
6.  Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis-
7.  Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6)9 585 304
8.  Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą185 000
9.  Pelno paskirstymas į rezervą akcijoms suteikti667 000
10.  Pelno paskirstymas į kitus rezervus
11.  Pelnas, skiriamas dividendams mokėti
12.  Pelnas, skiriamas tantjemoms
13.  Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (7-8-9-10-11-12)8 733 304
 1. Bendrovės auditoriaus skyrimas 2019 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas.

Sprendimas:

Paskirti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2019 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM per metus už Bendrovės konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą.

 1. Naujos Bendrovės įstatų redakcijos tvirtinimas.

Sprendimas:

Pakeisti Bendrovės įstatus numatant, kad:

 1. panaikinama stebėtojų taryba;
 2. valdybai priskiriamos (i) Akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 11 d. numatytos priežiūros funkcijos, ir (ii) funkcijos dėl bendrovės metinio biudžeto ir verslo plano tvirtinimo, rizikos valdymo politikų ir procedūrų, Bendrovės veikloje priimtinos rizikos lygio tvirtinimo, metinių finansinių ir nefinansinių bendrovės vadovo tikslų nustatymo;
 3. sandoriams viršijantiems 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo turi būti gaunamas valdybos pritarimas;
 4. vadovas turi teisę sudaryti sandorius, kurių vertė neviršija 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, be atskiro valdybos pritarimo;
 5. atliekami kiti pakeitimai, atsižvelgiant į paskutinius Akcinių bendrovių įstatymo pasikeitimus, ir įtvirtinamos kai kurios kitos gerosios valdysenos praktikos, kaip tai nurodyta naujos įstatų redakcijos projekte teikiamame tvirtinimui.

Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją pagal pridedamą projektą ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių įregistruoti tokią naują įstatų redakciją Juridinių asmenų registre.

 1. Bendrovės valdybos narių nepriklausomumo kriterijų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės valdybos narių nepriklausomumo kriterijus pagal pridedamą projektą.

 1. Valdybos narių rinkimas.

Sprendimas:

Atšaukti Bendrovės valdybą pasibaigus kadencijos laikotarpiui;

Išrinkti Bendrovės valdybos nariais:

 1. Murray Steele
 2. Tomas Kučinskas
 3. Tomas Krakauskas
 4. Dalius Misiūnas
 5. Linas Strėlis


    8. Naujai išrinktos valdybos narių atlyginimo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti tokį Bendrovės valdybos narių atlygį naujai išrinktiems nariams vienai kadencijai:

 1. valdybos nariui už kiekvieną valdybos posėdį (įskaitant pasiruošimą jam, dalyvavimą jame bei po posėdžio su posėdžių susijusių klausimų užbaigimą) nustatyti EUR 1 900 (prieš mokesčius), o valdybos pirmininkui – EUR 2 500 (prieš mokesčius) atlygį. Jeigu per 12 mėnesių būtų daugiau kaip 12 posėdžių, nurodytas atlygis mokamas už kiekvieną posėdį. Jeigu būtų mažiau nei 12 posėdžių per 12 mėnesių laikotarpį – sumokama kaip už 12 posėdžių per 12 mėnesių. Už tarp posėdžių raštu ar kitais būdais priimtus sprendimus ar posėdžius, kuriuose valdybos narys nedalyvavo, atskiras atlygis nemokamas;
 2. užsienyje gyvenantiems valdybos nariams kompensuojamos kelionės išlaidos, bet ne daugiau kaip EUR 500 + PVM (Lietuvos tarifas) už kiekvieną posėdį, į kurį jis atvyko dalyvauti į Lietuvą; jei dalyvaujama nuotoliniu būdu – kelionės išlaidų kompensacija tokio dalyvavimo posėdyje atveju nėra mokama.
 1. Esamos kadencijos stebėtojų tarybos narių atlyginimo už stebėtojų tarybos ir audito komiteto funkcijų atlikimą tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti kiekvienam iš stebėtojų tarybos narių EUR 20 000 (prieš mokesčius) atlyginimą, t. y.  EUR 20 000 (prieš mokesčius) Liudui Navickui, EUR 20 000 (prieš mokesčius) Vladui Lašui ir EUR 20 000 (prieš mokesčius) Rimantui Rudzkiui už stebėtojų tarybos (dvi kadencijos) ir audito komiteto (viena kadencija) funkcijų atlikimą.

Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, (tel. +370 523 35340) ir bendrovės tinklapyje internete www.auga.lt.


Generalinis direktorius

Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340

Priedai


P1. AUGA group AB audituotu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys FY2018.pdf
P2. Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
P3. AUGA_istatu nauja redakcija.pdf
P4. AUGA_nepriklausomumo kriterijai.pdf