Avaldatud: 2018-02-15 16:31:48 CET
Arco Vara
Kvartaliaruanne

Arco Vara AS-i 2017. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

PÕHILISED NÄITAJAD

  • Kontserni 2017. aasta IV kvartali müügitulu oli 8,0 miljonit eurot, mis on 5,7 korda rohkem võrrelduna 2016. aasta IV kvartali müügituluga 1,2 miljonit eurot. Kontserni 2017. aasta müügitulu 18,3 miljonit eurot on 88,7% suurem 2016. aasta müügitulust 9,7 miljonit eurot. Arendusdivisjoni müügitulu oli IV kvartalis 7,4 miljonit eurot ja 12 kuuga 15,9 miljonit eurot ning teenindusdivisjoni müügitulu oli IV kvartalis 0,8 miljonit eurot ja 12 kuuga 2,9 miljonit eurot.
  • 2017. aasta IV kvartali ärikasumiks (=EBIT) kujunes 0,8 miljonit eurot ja puhaskasumiks 0,7 miljonit eurot; 12 kuu ärikasum oli 1,3 miljonit eurot ja puhaskasum 0,8 miljonit eurot. Arendusdivisjoni 2017. aasta IV kvartali ärikasum oli 1,1 miljonit eurot, 12 kuu ärikasumiks kujunes 2,0 miljonit eurot. Teenindusdivisjon tootis 2017. aastal ärikahjumit vastavalt 0,1 ja 0,2 miljonit eurot.
  • 2017. aasta IV kvartalis müüdi kontserni poolt arendatavates projektides kokku 57 korterit ning 12 kuuga kokku 117 korterit, 2 äripinda ja 6 hoonestamata kinnistut. 2016. aasta müüdi 77 korterit, 9 äripinda ja 8 hoonestamata kinnistut. 2016. aasta esimeses pooles toimus aktiivne müük Manastirski projektis Bulgaarias, 2017. aasta teises pooles valmis Lahepea 7 arendusprojekt. 
  • Kontserni laenukoormus (netolaenud) vähenes 2017. aastal 3,4 miljoni euro võrra, tasemele 10,0 miljonit eurot 31.12.2017 seisuga. Kontserni intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.12.2017 seisuga 5,4%, mis on 0,1% võrra kõrgem võrreldes 31.12.2016 seisuga.

 

Olulisemad finantsnäitajad      
    12 kuud 2017 12 kuud 2016 IV kvartal 2017 IV kvartal 2016
EUR miljonites          
Müügitulu          
Arendus   15,9 7,0 7,4 0,6
Teenindus   2,9 3,2 0,8 0,8
Elimineerimine   -0,5 -0,5 -0,2 -0,2
Müügitulu  kokku   18,3 9,7 8,0 1,2
           
Ärikasum          
Arendus   2,0 0,6 1,1 -0,9
Teenindus   -0,2 -0,2 -0,1 0,0
Jagamatud tulud-kulud   -0,5 -0,4 -0,2 0,0
Elimineerimine   0,0 -0,1 0,0 -0,2
Ärikasum kokku   1,3 -0,1 0,8 -1,1
           
Finantstulud ja -kulud   -0,5 -0,6 -0,1 -0,1
Tulumaksukulu   0,0 -0,1 0,0 -0,1
Puhaskasum   0,8 -0,8 0,7 -1,3
           
Äritegevuse rahavood   -2,0 1,7 0,3 -1,3
Investeerimistegevuse rahavood   -0,5 -2,4 -0,1 0,0
Finantseerimistegevuse rahavood   3,9 0,8 0,9 1,7
Perioodi rahavood kokku   1,4 0,1 1,1 0,4
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses   0,8 0,7 1,1 0,4
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus   2,2 0,8 2,2 0,8
           
Varad kokku, perioodi lõpus   24,3 27,7    
Investeeritud kapital, perioodi lõpus   22,1 23,2    
Netolaenud, perioodi lõpus   10,0 13,4    
Omakapital, perioodi lõpus   9,8 9,0    
           

Peamised suhtarvud
         
    12 kuud 2017 12 kuud 2016 IV kvartal 2017 IV kvartal 2016
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)   0,12 -0,13 0,11 -0,21
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)   0,11 -0,13 0,10 -0,20
ROIC (jooksev 4 kvartalit)   3,2% -3,7%    
ROE (jooksev 4 kvartalit)   8,8% -8,4%    
ROA (jooksev 4 kvartalit)   2,8% -3,2%    
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja   2,72 1,15    
Likviidsuskordaja   0,69 0,09    
Finantsvõimendus   2,49 3,09    
Laenude keskmine pikkus (aastates)   1,7 1,2    
Laenude keskmine intress (aastas)   5,4% 5,3%    
Töötajate arv perioodi lõpul   140 110    

   

JUHATAJA KOMMENTAARID

Arco Vara lõpetas aasta korraliku müügitulemusega 18 miljonit eurot, mis lisaks muule on väga jätkusuutlik. Võrreldes 2016. aasta lõpuga olime 2017. aasta lõpuks rajanud oluliselt tugevama platvormi.

Esiteks on meil nüüd kaks aktiivselt käimasolevat arendust, Iztok Parkside ja Kodulahe, millele lisandusid veel võimalused arendusprojektide mahtu suurendada. Võimalused oleme tänaseks  realiseerinud, omandades Lozeni projekti Sofias ning Paldiski mnt 74 kinnistu Tallinnas. Meil on piltlikult öeldes kogu aeg püsti vähemalt kaks kraanat ning kogu kontserni arendusportfellis on ootamas üle tuhande kodu. 

Teiseks on paranenud meie sularahapositsioon ning üle 20% vähenenud laenukoormus. Laenukoormus on lisaks ka restruktureeritud ja muutunud valdavalt lühiajalisest valdavalt pikaajaliseks. 

Kolmandaks, kogu kontsern teenis kasumit ning kasum jõudis meie pangakontole. Juhina ja aktsionärina hindan eelkõige just sellist kasumit.

Jäime enda seatud ootustele alla ainult kasumi suuruse osas, milleks kujunes 0,8 miljonit eurot. Omakapitali tootlus ca 8,8% aastas on vähe. Siin tuleb valdavalt peeglisse vaadata ning leida võimalused omakapitali kasutamise kiiruse tõstmiseks. Sofias Madrid Blvd renditulud olid oodatust väiksemad, kuna me ei saavutanud maja 100% täituvust, ning ligilähedaselt samavõrra kannatas ka kasum. Eestis jäi Kodulahe kvartali esimeses etapis aasta lõpuks müümata ca 10% projekti mahust, mille realiseerime 2018. aasta jooksul. Me ei näinud põhjust müügiga kiirustada olukorras, kus ehitushinnad on tõusuteel ning enne 2019. aastat Kodulahes uusi valmiskortereid ei teki. Ka teenuste osutamisega me kontsernina tulude kasvust hoolimata 2017. aastal veel kasumisse ei jõudnud.  

2018. aastal tegeleme valdavalt 2019-2020 tulemuste loomisega, mis tulevad peamiselt Lozenist, Kodulahest ja väiksematest arendustest. Jätkame kinnisvarateenuste osutamist eesmärgiga saada kõige inimesekesksemaks kinnisvarafirmaks. Aasta lõpus hakkame realiseerima Iztok Parkside kortereid, mistõttu neljandal kvartalil on aasta tulemustes tõenäoliselt kõige kaalukam osa. Ka 2018. aasta puhaskasumi kujunemisel määrab kõige rohkem Iztok Parkside müügitulemus. 2017. aasta kasumi jaotamisel toetan dividendimakse jätmist välja kujunenud tasemele ning teenitud vaba raha suunamist kasvu. 

Kokkuvõttes, Arco Vara jätkab kiirendamist. Kuna kinnisvaraarendus on tempolt võrreldav teerulliga, siis torkab kiirendus siin vähem silma, aga jätab kestvama jälje. 

 

TEENINDUSDIVISJON

Kontserni teenindusdivisjoni 2017. aasta IV kvartali müügitulu oli 793 tuhat eurot (IV kvartal 2016: 827 tuhat eurot), sealhulgas kontsernisisene müügitulu oli 155 tuhat eurot (IV kvartal 2016: 136 tuhat eurot). 2017. aasta müügitulu 2 935 tuhat eurot on 9,2% väiksem 2016. aasta müügitulust 3 231 tuhat eurot.

Teenindusdivisjoni põhitegevuseks on kinnisvara vahendus- ja hindamisteenused läbi kinnisvarabüroode. Kinnisvarabüroode müügitulu vähenes 2017. aastal eelmise majandusaastaga võrreldes 9%. Teenindusdivisjoni langenud müügitulu põhjuseks on Läti kinnisvarabüroo müük 2016. aasta IV kvartalis ehk 2016. aasta müügitulu sisaldas veel Läti kinnisvarabüroo müügitulu summas 771 tuhat eurot. Nagu allolevast tabelist näha, on nii Eesti kui Bulgaaria kinnisvarabüroode müügikäibed tegelikult märkimisväärselt tõusnud.  

Kinnisvarabüroode müügikäive vahendusest ja hindamisest

    12 kuud 2017 12 kuud 2016 Muutus %   IV kvartal 2017 IV kvartal 2016 Muutus %
EUR tuhandetes                
Eesti   1 793 1 422 26%   468 386 21%
Bulgaaria   798 639 25%   238 195 22%
Läti   - 771 -   - 77 -
Kokku   2 591 2 832 -9%   706 658 7%

2017. aasta IV kvartalis sai Eesti kinnisvarabüroo puhaskahjumit 123 tuhat eurot ja 12 kuuga 235 tuhat eurot (2016. aasta IV kvartalis saadi puhaskahjumit 37 tuhat eurot ja 12 kuuga 188 tuhat eurot). Bulgaaria büroo teenis IV kvartalis puhaskahjumit 4 tuhat eurot ja 12 kuuga puhaskasumit 50 tuhat eurot (2016. aastal puhaskahjumit IV kvartalis 2 tuhat eurot ja 12 kuuga 19 tuhat eurot).

Teenindusdivisjon osutab lisaks vahendus- ja hindamisteenusele ka kinnisvara haldamise ja majutusteenust Bulgaarias. Haldustegevuse müügikäive oli 2017. aasta 124 tuhat eurot, sellest 102 tuhat eurot oli kontsernisisene (2016. aastal 118 tuhat eurot, sellest kontsernisisene 100 tuhat eurot). Majutusteenuse müügitulu oli 2017. aastal 182 tuhat eurot, sellest IV kvartalis 47 tuhat eurot (2016. aastal 144 tuhat eurot, sh 40 tuhat eurot IV kvartalis).

Teenindusdivisjonis hõivatud inimeste arv oli 31.12.2017 seisuga 126 inimest (31.12.2016: 97 inimest).

 

ARENDUSDIVISJON                                       

Arendusdivisjoni müügitulu oli 2017. aasta IV kvartalis 7 349 tuhat eurot (IV kvartal 2016: 647 tuhat eurot) ja 12 kuuga kokku 15 860 tuhat eurot (2016. aastal 7 048 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük kontserni enda arendus-projektides moodustas IV kvartalis 7 515 tuhat eurot ja 12 kuuga 14 390 tuhat eurot (2016. aastal vastavalt 519 tuhat ja 6 562 tuhat eurot). Kontserni suurimas käimasolevas arendusprojektis, Kodulahe elamukvartalis Tallinnas, jõudis 2017. a. III kvartalis lõpusirgele 125 korteri ja 5 äripinnaga I etapi kortermaja ehitus ja algas korterite müük, mis jätkus aktiivselt ka IV kvartalis. Vahearuande avaldamise päevaks oli müüdud 115 korterit ja 2 äripinda.

Muust arendusdivisjoni müügitulust moodustab suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2017. aasta IV kvartalis oli 133 tuhat eurot ja 12 kuuga 493 tuhat eurot (2016. aasta IV kvartalis 117 tuhat eurot ja 12 kuuga 369 tuhat eurot). Vahearuande päevaks on välja rentimata veel kaks kontoripinda.

Arendusdivisjoni ärikasumiks kujunes 2017. aasta IV kvartalis 1 149 tuhat eurot ja 12 kuuga täpselt 2 miljonit eurot, 2016. aasta IV kvartalis oli arendusdivisjoni ärikahjum 913 tuhat eurot, 2016. aasta lõpetati ärikasumiga 611 tuhat eurot.  

Madrid Blvd kompleksis Sofias müüdi IV kvartalis üks korter. Aasta lõpuks oli müümata veel üks korter. Lisaks on 15 korterit on möbleeritud ja teenivad kontsernile tulu majutusteenusega. Välja renditakse ka seni müümata parkimiskohti.

2017. aasta IV kvartalis jätkati ettevalmistustöid Kodulahe kvartali 2. etapis, kuhu on kavandamisel 68 korteriga ja äripindadega hoone. Samuti jätkusid ettevalmistustööd Oa tänava kinnistutel Tartus, kuhu on plaanis rajada 4 väiksemat kortermaja. Mõlemad projektid on plaanis realiseerida 2019. aasta keskpaigaks.

2017. a oktoobris algasid ehitustööd Iztok Parkside projektis Sofias. Vahearuande avaldamise päevaks on eelmüüdud 26 korterit. Projekt koosneb kolmest kortermajast kokku 68 korteriga (korterite müüdav pind 7 070 m2).

Lätis oli 31.12.2017 seisuga müümata veel 6 Marsili elamukrunti. 2017. aastal müüdi projektis 4 elamukrunti ning viidi lõpule Baltezers-3 projekti (68 arendamata kinnistut kogumina) müük.

31.12.2017 seisuga töötas arendusdivisjonis kokku 5 inimest, sama palju kui 2016. aasta lõpus.

 

KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
 

  Lisa   12 kuud 2017 12 kuud 2016   IV kvartal 2017 IV kvartal 2016
EUR tuhandetes              
Müügitulu enda kinnisvara müügist     15 245 6 620   7 182 577
Müügitulu teenuste müügist     3 008 3 127   780 732
Müügitulu kokku 2,3   18 253 9 747   7 962 1 309
               
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu 4   -14 687 -6 745   -6 414 -1 191
Brutokasum     3 566 3 002   1 548 118
               
Muud äritulud     364 182   380 147
Turustuskulud 5   -487 -556   -140 -138
Üldhalduskulud 6   -1 875 -2 064   -650 -545
Muud ärikulud     -350 -99   -307 -70
Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest     88 -584     -584
Kasum tütarettevõtete müügist     0 4   0 3
Ärikasum     1 288 -115   831 -1 069
               
Finantstulud- ja kulud 7   -489 -590   -105 -131
Kasum enne tulumaksu     799 -705   726 -1 200
Tulumaksukulu     -14 -127   -14 -127
Puhaskasum     785 -832   712 -1 327
               
Aruandeperioodi puhaskasum     785 -832   712 -1 327
   Emaettevõtte omanike osa puhaskasumis 8   785 -832   712 -1 327
   Mitte-kontrolliva osaluse osa puhaskasumis     0 0   0 0
               
Aruandeperioodi koondkasum     785 -832   712 -1 327
   Emaettevõtte omanike osa koondkasumis 8   785 -832   712 -1 327
   Mitte-kontrolliva osaluse osa koondkasumis     0 0   0 0
               
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 8            
- tava-     0,12 -0,13   0,11 -0,21
    - lahustatud     0,11 -0,13   0,10 -0,20

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

  Lisa   31.12.2017 31.12.2016
EUR tuhandetes        
Raha ja raha ekvivalendid     2 284 845
Nõuded ja ettemaksed 9   747 470
Varud 10   8 974 14 593
Käibevara kokku     12 005 15 908
         
Nõuded ja ettemaksed 9   18 11
Finantsinvesteeringud     34 0
Kinnisvarainvesteeringud 11   11 299 10 835
Materiaalne põhivara     704 718
Immateriaalne põhivara     275 248
Põhivara kokku     12 330 11 812
VARAD KOKKU     24 335 27 720
         
Laenukohustused 12   1 871 9 372
Võlad ja saadud ettemaksed 13   2 486 4 369
Eraldised     59 108
Lühiajalised kohustused kokku     4 416 13 849
         
Laenukohustused 12   10 132 4 886
Pikaajalised kohustused kokku     10 132 4 886
KOHUSTUSED KOKKU     14 548 18 735
         
Aktsiakapital     4 555 4 555
Ülekurss     292 292
Kohustuslik reservkapital     2 011 2 011
Muud reservid 8   134 52
Jaotamata kasum     2 795 2 075
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital     9 787 8 985
OMAKAPITAL KOKKU     9 787 8 985
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU     24 335 27 720

 

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

      12 kuud 2017 12 kuud 2016   IV kvartal 2017 IV kvartal 2016
EUR tuhandetes              
Laekumised klientidelt     12 613 14 290   5 177 2 008
Tasumised tarnijatele     -10 498 -9 608   -2 367 -2 858
Maksude tasumine ja maksutagastused (neto)     -2 112 -1 737   -1 564 -110
Väljamaksed töötajatele     -964 -1 151   -261 -257
Muud tasumised ja laekumised äritegevusest     -1 001 -96   -723 -23
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU     -1 960 1 698   262 -1 240
               
Tasumised materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel     -74 -99   -26 -7
Materiaalse põhivara müük     0 1   -15 0
Tasumised kinnisvarainvesteeringute soetamisel ja arendamisel     -370 -383   -24 0
Laekumine tütarettevõtete müügist     0 41   0 40
Tasumised tütarettevõtte soetamisel     0 -1 890   0 0
Antud laenud     -37 0   -30 0
Antud laenude tagasimaksed     4 0   2 0
Muud laekumised investeerimistegevusest     24 0   1 0
Muud tasumised investeerimistegevusest     -34 -3   -11 0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU     -487 -2 333   -62 23
               
Saadud laenud     6 085 6 135   883 2 850
Laenukohustuste tagasimaksed     -1 809 -4 637   -353 -1 259
Makstud intressid     -879 -797   -263 -176
Makstud dividendid     -65 -61   0 0
Aktsiakapitali suurendamisel laekunud     0 273   0 273
Muud laekumised finantseerimistegevusest     665 0   665 0
Muud tasumised finantseerimistegevusest     -110 -138   -6 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEGEVUSEST KOKKU     3 887 775   926 1 688
               
RAHAVOOD KOKKU     1 439 140   1 126 471
               
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses     845 745   1 158 414
Raha ja raha ekvivalentide muutus     1 439 140   1 126 471
Raha ja raha ekvivalentide muutus tütarettevõtete müügil     0 -40   0 -40
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus     2 284 845   2 284 845

   

  KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

    Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital   Mitte-kontrolliv osalus   Omakapital kokku
    Aktsia-kapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Muud reservid Jaotamata kasum Kokku    
EUR tuhandetes                      
Saldo 31.12.2015   4 282 292 2 011 298 2 656 9 539   91   9 630
Aruandeperioodi koondkasum   0 0 0 0 -832 -832   0   -832
Tehingud omanikega:   273 0 0 -246 251 278   -91   187
Aktsiakapitali suurendamine   273 0 0 -298 298 273   0   273
Dividendide maksmine   0 0 0 0 -61 -61   0   -61
Muutus mitte-kontrollivas osaluses   0 0 0 0 14 14   -91   -77
Muude reservide moodustamine   0 0 0 52 0 52   0   52
Saldo 31.12.2016   4 555 292 2 011 52 2 075 8 985   0   8 985
                       
Saldo 31.12.2016   4 555 292 2 011 52 2 075 8 985   0   8 985
Aruandeperioodi koondkasum   0 0 0 0 785 785   0   785
Tehingud omanikega:   0 0 0 82 -65 17   0   17
Dividendide maksmine   0 0 0 0 -65 -65   0   -65
Muude reservide moodustamine   0 0 0 82 0 82   0   82
Saldo 31.12.2017   4 555 292 2 011 134 2 795 9 787   0   9 787

 

         Kristel Tumm
         Finantsjuht
         Arco Vara AS
         Tel: 614 4662
         www.arcorealestate.com


AVG 2017 Q4 EST.PDF