English Lithuanian
Paskelbta: 2023-05-02 10:34:17 CEST
East West Agro
Pranešimas apie esminį įvykį

AB East West Agro eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Kaunas, Lietuva, 2023-05-02 10:34 CEST -- 2023 metų Balandžio 28 dieną įvykusiame AB East West Agro eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

Sprendimas (1)
Bendrovės 2022 metų metinio pranešimo tvirtinimas

Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už finansinius metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d. 

Sprendimas (2)
Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2022 metus tvirtinimas

Patvirtinti audituotą Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį už finansinius metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d. 
 

Sprendimas (3)
Bendrovės pelno (nuostolių) už 2022 metus paskirstymas
 

Paskirstyti Bendrovės per finansinius metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d., uždirbtą pelną (nuostolius) taip:


(i) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 2 788 467 EUR;

(ii) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): 3 393 817 EUR;

(iii) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR;

(iv) Pervedimai iš rezervų: 0 EUR;

(v) Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR;

(vi) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 6 182 284 EUR;  

(vii) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 EUR;

(viii) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 300 000 EUR;

(ix) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms suteikti: 0 EUR;

(x) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR;

(xi) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 1 656 534,40 EUR, Bendrovės akcininkams dividendus išmokant proporcingai turimų akcijų skaičiui mokant po EUR 1,7 už vieną akciją;

(xii) Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR;

(xiii) Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 4 225 749,60 EUR.  

Sprendimas (4)
Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2023 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas
 

(i)  Išrinkti audito įmonę Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169, buveinės adresas Upės g. 21-1, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2023 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti;

(ii) Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.       

         Generalinis direktorius
         Gediminas Kvietkauskas
         gediminas@ewa.lt