Published: 2021-01-05 06:30:00 CET
Baltika
Erakorralise üldkoosoleku kutse

AS BALTIKA AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA

 AS Baltika, registrikood 10144415, asukoht Valukoja tn 10, 11415 Tallinn, juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks ilma koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 2991. Ettepanek otsuste vastuvõtmiseks ilma aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata on aktsionäride mugavuseks ja et vältida kogunemisi COVID-19 pandeemia ajal. 

Otsustamisele pandavate ettepanekute osas tekkivad küsimused saab saata ette e-mailile baltika@baltikagroup.com kuni 12. jaanuarini 2021 ja vastused asjakohastele küsimustele avalikustatakse AS Baltika kodulehel www.baltikagroup.com.

Aktsionäride otsuste hääletamiseks hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12. jaanuaril 2021 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada perioodil 13. jaanuarist 2021. a kuni 19. jaanuarini 2021 (kaasa arvatud). Kui aktsionär jätab hääletamata, loetakse, et ta hääletas vastu. Aktsionäril on oma hääle andmiseks kaks võimalust:

  1. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisega e-maili teel aadressile baltika@baltikagroup.com hääletusperioodi jooksul.
  2. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või saatmisega AS Baltika kontorisse aadressil Valukoja tn 10, 11415 Tallinn selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 19. jaanuaril 2021 kell 16.00. Tehniliste vahendite puudumisel on võimalik hääletussedelit täita ja allkirjastada ka AS Baltika kontoris eeltoodud aadressil tööpäevadel ajavahemikus 9.00-16.00.

Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletusvorm digitaalselt allkirjastada. Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e-maili teel või paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav AS Baltika  veebilehel www.baltikagroup.com.

Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada koopia vastava välisriigi äriregistri väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.

Nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud vastu võetavate otsuste osas on järgmised:

  1. Juhatuse liikmele aktsiaoptsiooni andmine

Kiita heaks aktsiaoptsiooni andmine AS Baltika juhatuse liikmele Flavio Perinile kodulehel avaldatud tingimustel.

  1. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine

Välistada aktsionäride märkimise eesõigus punktis 1 nimetatud optsioonilepingust tulenevate AS Baltika kohustuste täitmiseks emiteeritavate aktsiate osas.

    3.     Põhikirja muutmine

Muuta põhikirja punkti 3.2.5 ning sõnastada AS Baltika põhikirja punkt 3.2.5 uues sõnastuses järgmiselt:            

„3.2.5.  Seltsi nõukogul on kolme aasta jooksul alates 19. jaanuari 2021. a aktsionäride üldkoosoleku otsusega kinnitatud põhikirja redaktsiooni jõustumisest õigus suurendada Aktsiakapitali kuni 5% võrra, kuid mitte rohkem kui pool Aktsiakapitalist, mis oli ajal, mil nõukogu sai õiguse suurendada Aktsiakapitali.“


Juhatuse liikme optsiooni tingimused, põhikirja uus versioon ja hääletussedelid on aktsionäridele alates käesoleva teate avaldamisest kättesaadavad AS Baltika kodulehel www.baltikagroup.com ja NASDAQ CSD SE Eesti filiaali veebilehel www.nasdaqbaltic.com.

Aktsionäride poolt vastuvõetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja AS Baltika veebilehel hiljemalt 26. jaanuaril 2021 vastavalt ÄS 2991 lg-le 6.


Flavio Perini

Juhatuse liige, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com


ManusedHaaletussedelvoting ballot.doc
Volikiri.doc
Juhatuse liikme aktsiaoptsiooni tingimused.pdf
2020_AS_Baltika_pohikiri_projekt.pdf