Paskelbta: 2018-07-17 11:07:54 CEST
AUGA group
Prospektas

Patvirtintas AUGA group, AB akcijų viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamas rinkas prospekto priedas

ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIO PRANEŠIMO VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI PABAIGOJE ESANTĮ SVARBŲ ĮSPĖJIMĄ.

Lietuvos bankas 2018 m. liepos 17 d. patvirtino AUGA group, AB (toliau – Bendrovė) paprastųjų vardinių akcijų viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamas rinkas prospekto (toliau – Prospektas), kuris buvo Lietuvos banko patvirtintas 2018 m. liepos 2 d. (sprendimo Nr. 241-158) priedą (toliau – Prospekto priedas, žr. prisegamus dokumentus) ir informavo apie tai Lenkijos finansų priežiūros instituciją.

Prospekto priedas patvirtintas ir paskelbtas atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. liepos 16 d. Bendrovės neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui nusprendus, kad viešo Bendrovės akcijų siūlymo (toliau – Siūlymas) metu be naujų Bendrovės akcijų, išleidžiamų įgyvendinant 2018 m. kovo 28 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomais akcijas pasirašančių asmenų įnašais, dalinai pakeistus 2018 m. balandžio 30 d., taip pat bus siūlomos pirkti Baltic Champs Group, UAB priklausančios esamos iki 40 000 000 vnt. Bendrovės akcijų, t.y. šių skaičius padidintas 20 000 000 vnt., dėl ko bendras Siūlymo metu siūlomas Bendrovės akcijų skaičius bus iki 80 000 000, t.y. iki 40 000 000 naujų akcijų ir iki 40 000 000 parduodamų akcijų. Be to, Prospekto priedas patvirtintas ir paskelbtas ir dėl to, kad 2018 m. birželio 28 d. buvo priimti tam tikrų mokestinių įstatymų pakeitimai, kurie įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d. ir kuriuos, Bendrovės valdybos nuomone, būtų tikslinga aprašyti atitinkamoje Prospekto dalyje.

Prospekto priedu ir atlikti reikiami su tuo susiję pakeitimai. Visos kitos su Siūlymu susijusios sąlygos nekito ir yra tokios pačios, kaip Bendrovė nurodė 2018 m. liepos 3 d. paskelbtame Prospekte.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, investuotojai, kurie iki Prospekto priedo paskelbimo dienos išreiškė sutikimą įsigyti vertybinių popierių ar juos pasirašyti, turi teisę per 2 darbo dienas nuo Prospekto priedo paskelbimo dienos atšaukti savo sutikimą.

SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.

Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su viešu siūlymu susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Toks pasiūlymas yra teikiamas išimtinai Prospekto (įskaitant Prospekto priedą) pagrindu ir Prospektas (įskaitant jo priedą) yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir apie Bendrovės akcijų viešą siūlymą. Prospektas (įskaitant Prospekto priedą) yra paskelbtas Bendrovės interneto svetainėje (www.auga.lt), taip pat (išimtinai informaciniais tikslais) „LHV Pank AS“, veikiančio kaip Pasaulinis pagrindinis platintojas, interneto svetainėje (www.lhv.ee), apie jį taip pat buvo paskelbta kaip apie esminį įvykį tinklalapiuose www.nasdaqbaltic.com, www.crib.lt, www.gpwinfostrefa.pl ir www.gpw.pl.

Be to, Prospektas (įskaitant Prospekto priedą) parengtas remiantis tuo, kad nebus jokių viešų Bendrovės akcijų siūlymų, išskyrus viešą siūlymą Lietuvos Respublikoje pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/34/EB, kaip ji įgyvendinta Lietuvoje.

Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

         Generalinis direktorius:
         Linas Bulzgys
         +370 5 233 5340

Priedai


Prospekto priedas tik anglu k..pdf
Prospekto santraukos vertimas i lietuviu kalba.pdf
Prospekto priedo patvirtinimo pazyma.pdf
Prospekto santraukos vertimas i lenku kalba.pdf