Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-19 15:11:16 CEST
AUGA group, AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie 2022 m. balandžio 29 d. vyksiančio AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektais bei susijusia informacija papildymą

AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, toliau - Bendrovė) šiuo pranešimu papildo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2022 m. balandžio 29 d. darbotvarkės klausimus sprendimų projektais bei susijusia informacija:

Vadovybės komentaras:

Audituotos 2021 metų AUGA group, AB ir jos dukterinių bendrovių (toliau - Grupė) pajamos siekė 71,72 mln. Eur (71,78 mln. Eur pajamos skelbtos tarpinėse finansinėse ataskaitose už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. gruodžio 31 d., toliau – neaudituoti duomenys).

Grupė patyrė 15,44 mln. Eur audituoto grynojo nuostolio 2021 metais (neaudituotas 14,03 mln. Eur 2021 metų grynasis nuostolis skelbtas anksčiau).

Grupės audituota 2021 metų EBITDA sudarė 9,10 mln. Eur (neaudituota 9,06 mln. Eur 2021 metų EBITDA skelbta anksčiau).

Siūlomi tokie visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės 1-4 ir 8 klausimais:

1.   Bendrovės 2021 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.
 

1.1 Išklausytas Bendrovės 2021 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.

1.2 Patvirtinti Bendrovės atlygio ataskaitą už 2021 m. kaip Bendrovės 2021 m. konsoliduoto metinio pranešimo dalį.

2.   Bendrovės 2021 m. konsoliduotųjų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 

Patvirtinti Bendrovės 2021 m. konsoliduotųjų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

3.   Bendrovės 2021 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
 

Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 9 826 977 Eur, tokia tvarka:

Eil. Nr. Rodikliai Suma, Eur
1.   Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2021 m. gruodžio 31 d. 10 388 904
2.   Grynasis finansinis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) (1 123 927)
3.   Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)   - 
4.   Akcijų opcionų darbuotojams sąnaudos, apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje 562 000
5.   Akcininkų įnašai nuostoliams dengti   - 
6.   Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis   - 
7.   Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6) 9 826 977
8.   Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą -
9.   Pelno paskirstymas į rezervą akcijoms suteikti 493 000
10.   Pelno paskirstymas į kitus rezervus   - 
11.   Pelnas, skiriamas dividendams mokėti   - 
12.   Pelnas, skiriamas tantjemoms   - 
13.   Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (7-8-9-10-11-12) 9 333 977

4.   Bendrovės auditoriaus skyrimas 2022 m. finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas
 

Paskirti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2022 m. konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 90 000 (devyniasdešimt tūkstančių) eurų be PVM per metus už Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditą.

8. Informacijos apie Strategijos įgyvendinimą pateikimas

Išklausyta.

Atkreipiame dėmesį, kad finansinės ataskaitos skelbiamos Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo formatu (ESEF) – prieduose pateikiamas dokumentas zip formatu.

Pridedama:

  1. Nepriklausomo auditoriaus išvada, konsoliduotasis metinis pranešimas bei konsoliduotosios ir atskiros finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d. pagal ESEF (zip formatu).
  2. Pranešimas dėl audituotame metinių finansinių ataskaitų rinkinyje nurodyto rezultato skirtumo.
  3. Strategijos įgyvendinimo ataskaita.
  4. Bendrasis balsavimo biuletenis.

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340

 

Priedai

 


augagroupab-2021-12-31-lt.zip
P2_Pranesimas del audituotame metiniu finansiniu ataskaitu rinkinyje nurodyto rezultato skirtumo.pdf
P3_Valdybos ataskaita apie Strategijos igyvendinima.pdf
P4_Balsavimo biuletenis_20220429.pdf