Paskelbta: 2020-03-18 08:50:00 CET
INVL Baltic Real Estate
Visuotinis akcininkų susirinkimas

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais

UAB „INVL Asset Management“, veikiančios kaip SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, įmonės kodas 152105644) (toliau gali būti vadinama – Bendrove) valdymo įmonė (toliau – Valdymo įmonė) iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 9 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas):

Susirinkimo vieta: SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ biuras, Gynėjų g. 14, Vilnius.

Atsižvelgiant į tikimybę, kad 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 207 Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino galiojimas gali būti pratęstas ir apimti Susirinkimo dieną – primygtinai kviečiame Bendrovės akcininkus pasinaudoti teise balsuoti Susirinkimo dienotvarkės klausimais pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius. Plačiau apie akcininkų teises ir pareigas pateikiama šio pranešimo apačioje.

Susirinkimo pradžia: 9:00 val. (registracija prasideda nuo 8:30 val.).

Susirinkimo apskaitos diena: 2020 m. balandžio 2 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Teisių apskaitos diena: 2020 m. balandžio 24 d.

Bendras akcijų skaičius ir balsavimo teisę eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 13 150 000 vnt. akcijas.

Susirinkimo darbotvarkės klausimai:

 1. Supažindinimas su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu 2019 m. metiniu pranešimu.
 2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą.
 3. Konsoliduoto ir bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 4. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.
 5. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Dividendų mokėjimo politikos naujos redakcijos tvirtinimo.
 6. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Atlygio politikos tvirtinimo.
 7. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų pakeitimo, naujos įstatų redakcijos tvirtinimo ir įgalioto asmens pasirašyti naują įstatų redakciją paskyrimo.
 8. Sprendimo priėmimas dėl depozitoriumo paslaugų teikimo sutarties tarp SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ ir AB SEB banku nutraukimo ir naujos depozitoriumo paslaugų teikimo sutarties su AB Šiaulių bankas sudarymo.
 9. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų išpirkimo dėl esminio įstatų ir depozitoriumo paslaugų teikėjo pakeitimo.
 10. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų išpirkimo tvarkos pagrindinių principų nustatymo.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais:

 1. Supažindinimas su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu 2019 m. metiniu pranešimu.

  Akcininkai supažindinami su SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu 2019 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
   
 2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą

  Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
   
 3. Konsoliduoto ir Bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

  Patvirtinti konsoliduotą ir Bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
   
 4. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.

  SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ pelną paskirstyti taip:
Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 7,204.0
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 10,627.0
Pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) (9.0)
Pervedimai iš rezervų 3,093.5
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 20,915.5
Pelno paskirstymas: (20,914.5)
- į įstatymo numatytus rezervus (532.0)
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti  
- į kitus rezervus  
- dividendai* (20,382.5)
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai  
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 1.0

*Skiriama 1,55 EUR vienai akcijai

 1. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Dividendų mokėjimo politikos naujos redakcijos tvirtinimo

Atsižvelgiant į SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus 4 darbotvarkės klausimu ir paskirstant reikšmingesnio dydžio dividendus už 2019 metus, tokiu būdu sumažinant nuosavo kapitalo dydį, patvirtinti naujos redakcijos SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Dividendų mokėjimo politikos keitimą (pridedama), keičiant visą Dividendų mokėjimo politikos tekstą.

 1. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Atlygio politikos tvirtinimo

Atsižvelgiant į LR akcinių bendrovių įstatymo 373 straipsnį, patvirtinti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Atlygio politiką pritariant Valdymo įmonės Sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politikos taikymui Bendrovei.

 1. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų pakeitimo, naujos įstatų redakcijos tvirtinimo ir įgalioto asmens pasirašyti naują įstatų redakciją paskyrimo

7.1. Atsižvelgiant į Valdymo įmonės rekomendacijas (pridedama), patvirtinti naują SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakciją (įstatų projektas pridedamas), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimo).
7.2. Įgalioti Vytautą Bakšinską (su teise perįgalioti), gavus Lietuvos banko išankstinį leidimą įstatams pakeisti, pasirašyti naują SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakciją ir įregistruoti ją teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.

8.   Sprendimo priėmimas dėl depozitoriumo paslaugų teikimo sutarties tarp SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ ir AB SEB banku nutraukimo ir naujos depozitoriumo paslaugų teikimo sutarties su AB Šiaulių bankas sudarymo

8.1. Pakeisti Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėją iš AB SEB bankas (kodas 112021238) į AB Šiaulių bankas (kodas 112025254).

8.2. Nutraukti (ar kitais pagrindais pabaigti) Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikimo sutartį su AB SEB banku (kodas 112021238).

8.3. Sudaryti naują Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikimo sutartį su AB Šiaulių bankas (kodas 112025254) (sutarties projektas pridedamas).

8.4. Kreiptis į Lietuvos banką su prašymu leisti pakeisti Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėją, numatant, kad sprendimas pakeisti Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėją įsigaliotų tik Lietuvos bankui tam pritarus.

9.   Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų išpirkimo dėl esminio įstatų ir depozitoriumo paslaugų teikėjo pakeitimo
9.1. Atsižvelgiant į tai, kad sprendimas pakeisti esmines SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ steigimo dokumentų nuostatas ir pakeisti depozitoriumo paslaugų teikėją Bendrovei sukuria pareigą išpirkti Bendrovės akcijas iš to pareikalavusių Bendrovės akcininkų, nustatyti, kad Bendrovės akcininkams priėmus teigiamą sprendimą 7 ir (arba) 8 – u Susirinkimo darbotvarkės klausimu, turi būti atliktas SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų išpirkimas iš minėtiems esminiams Bendrovės veiklos pokyčiams prieštaraujančių ir akcijų išpirkimo pareikalavusių Bendrovės akcininkų laikantis Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytos tvarkos, kurią vėliau detalizuos Valdymo įmonė vadovaudamasi akcijų išpirkimo tvarkos pagrindiniais principais.

 1. Sprendimo priėmimas dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų išpirkimo tvarkos pagrindinių principų nustatymo

10.1.Nustatyti, kad SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų išpirkimas, privalomas atsižvelgiant į vykdomus esminius Bendrovės veiklos pokyčius, bus vykdomas Bendrovei išmokėjus dividendus, paskirtus pagal 4 darbotvarkės punktą, laikantis šių nuostatų:

     10.1.1. Bendrovės akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti tinkamą LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 155 straipsnio reikalavimų įgyvendinimą;

     10.1.2. maksimalus Bendrovei leidžiamų išpirkti (įsigyti) akcijų skaičius – visų Bendrovės išleistų akcijų skaičius, sumažintas akcijų skaičiumi, kuriuo buvo pritarta esminiams Bendrovės steigimo dokumentų pakeitimams ir (arba) depozitoriumo paslaugų teikėjo pakeitimui, ir sumažintas skaičiumi akcijų, kurių atžvilgiu akcininkai iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu atsisakys nuo teisės pasinaudoti teise reikalauti jų akcijų išpirkimo dėl esminių Bendrovės veiklos pokyčių;

     10.1.3.akcininkų, iš kurių išperkamos akcijos, nustatymas;

(a) akcininkai, kurie raštu iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos atsisako teisės reikalauti jų valdomų akcijų išpirkimo dėl esminių Bendrovės veiklos pokyčių, arba pritarę esminiams steigimo dokumentų pakeitimams ir depozitoriumo paslaugų teikėjo pakeitimui, neteks teisės pateikti prašymą išpirkti turimų akcijų;

(b) jeigu akcininkai, balsavę už sprendimus, lemiančius pareigos išpirkti Bendrovės akcijas atsiradimą, arba atsisakę teisės į akcijų išpirkimą dėl esminių Bendrovės veiklos pokyčių, pateiks savo turimas akcijas išpirkimui, jie privalės atlyginti visus su tuo susijusius Bendrovės, Valdymo įmonės ir kitų Bendrovės akcininkų nuostolius;

(c) jeigu dėl vieno sprendimo akcininkas balsuoja už, o dėl kito sprendimo prieštarauja, tokiu atveju akcininkas turi teisę prašyti, kad visos jo turimos Bendrovės akcijų būtų išperkamos.

     10.1.4. Bendrovės išpirktos iš Bendrovės akcininkų Bendrovės akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu bus anuliuojamos;

     10.1.5. informacija apie galimybę išreikšti prieštaravimą įstatų pakeitimams ir (arba) depozitoriumo paslaugų teikėjo pakeitimui ir kartu pareikalauti išpirkti jų turimas Bendrovės akcijas:

(a) akcininkams, kurių korespondencijos adresai žinomi Valdymo įmonei, bus pateikta registruotu laišku išsiunčiant pranešimus Valdymo įmonei žinomais akcininkų korespondencijos adresais ir pateikiant šią informaciją viešai (bus laikoma, kad akcininkai gavo atitinkamus asmeninius pranešimus 10 kalendorinę dieną po jų išsiuntimo (nebent Valdymo įmonė ankstesne data gaus patvirtinimą apie pranešimų įteikimą));

(b) akcininkams, kurių korespondencijos adresai nėra žinomi Valdymo įmonei, bus pateikta viešai (bus laikoma, kad akcininkai gavo atitinkamą informaciją 10 kalendorinę dieną po informacijos pateikimo per Nasdaq Vilnius informacinę sistemą);

     10.1.6. Bendrovės akcininkai turės teisę pareikšti prieštaravimą ir pareikalauti išpirkti jų akcijas per 4 kalendorinius mėnesius skaičiuojant nuo vėlesnio iš 10.1.5 punkte nurodyto termino;

     10.1.7. už išpirktas Bendrovės akcijas su Bendrovės akcininkais bus atsiskaitoma ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią atitinkamo Bendrovės akcininko nurodymas išpirkti jo turimas Bendrovės akcijas taps neatšaukiamas (visu laikotarpiu iki šios dienos Bendrovės akcininkai galės atšaukti savo nurodymą);

     10.1.8. akcininkai, prieštaraujantys atliekamiems esminiams steigimo dokumentų pakeitimams ir (arba) depozitoriumo paslaugų teikėjo pakeitimams, neprivalės pateikti atskiro prieštaravimo, jų prieštaravimu dėl siūlomų pakeitimų bus laikomas akcijų pateikimas išpirkti;

     10.1.9. išperkamų akcijų kaina bus lygi paskutinei Bendrovės grynųjų aktyvų vertei, tenkančiai vienai akcijai, viešai paskelbtai prieš Valdymo įmonės valdybai priimant sprendimą, nurodytą 10.1.12 punkte (Valdymo įmonė, nustatydama išperkamų Bendrovės akcijų kainą, turi ją sumažinti dividendų akcijai dydžiu, jeigu sprendimas dėl dividendų paskyrimo buvo priimtas po Bendrovės grynųjų aktyvų vertės nustatymo ir paskelbimo);

     10.1.10 akcininko galimų Bendrovei perleisti akcijų skaičius bus laikomas lygiu atitinkamo akcininko turėtų Bendrovės akcijų skaičiumi Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje; akcininkai, pateikę daugiau Bendrovės akcijų išpirkimui nei jų turimos šiame punkte apibrėžtas didžiausias galimų pateikti išpirkimui akcijų skaičius, privalės atlyginti visus dėl to kilusius Bendrovės, Valdymo įmonės ir kitų Bendrovės akcininkų nuostolius;

     10.1.11. Bendrovės išpirktos Bendrovės akcijos ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jų įgijimo turi būti anuliuotos atitinkamai sumažinant Bendrovės įstatinį kapitalą;

     10.1.12. visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime pritarus teikiamiems sprendimams ir atsiradus Bendrovės pareigai išpirkti Bendrovės akcijas iš sprendimams prieštaraujančių arba susirinkime nedalyvaujančių arba susilaikiusių nuo balsavimo akcininkų akcijas, Valdymo įmonė suderins ir patvirtins detalią Bendrovės akcijų išpirkimo tvarką, kuria vadovaujantis bus atliekamas Bendrovės akcijų išpirkimas. Valdymo įmonės valdyba sprendimą, numatytą šiame punkte, priims ir Bendrovės akcijų išpirkimo procesą pradės vykdyti tik įvykus šioms dviem sąlygoms: (i) nepriklausomi Bendrovės turto vertintojai pateiks Bendrovei priklausančio turto vertinimą, ir (ii) Bendrovė išmokės Bendrovės akcininkams dividendus, paskirtus pagal 4 Susirinkimo darbotvarkės klausimą.

_______________

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ valdyba vadovaudamasi „INVL Baltic Real Estate“ šiuo metu galiojančių Bendrovės įstatų 103 ir 104 punktais, patvirtinta, kad šiam visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlyti Bendrovės steigimo dokumentų pakeitimai yra laikomi esminiais ir teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui pranešimą (pridedama).

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Investicinis komitetas, veikdamas Valdymo įmonės vardu, vadovaujantis šiuo metu galiojančių Bendrovės įstatų 126 punktu, pateikia savo rekomendacijas visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui (pridedama).

 _________________

Su Susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti Bendrovės interneto svetainėje www.invlbalticrealestate.lt meniu punkto skiltyje Investuotojams, o taip pat Bendrovės patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilniuje (toliau – Bendrovės patalpos) darbo valandomis. Atsižvelgiant į tai, kad šio pranešimo paskelbimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje galioja karantinas (ir nėra galimybių numatyti ar jo galiojimas nebus pratęstas) – kviečiame Bendrovės akcininkus teikti prioritetą susipažinimui su Bendrovės internetiniame puslapyje skiltyje „Investuotojams“ pateikiama informacija.  Elektroninis paštas pasiteirauti: breinfo@invl.com.

Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu Bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius arba įteikiant pasirašytinai Bendrovės atstovui Bendrovės patalpose darbo valandomis, arba elektroniniu paštu adresu breinfo@invl.com (atsižvelgiant į galiojantį karantiną – kviečiame teikti prioritetą pasiūlymų teikimui elektroniniu ir (arba) registruotu paštu). Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą;  ir (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu Bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius arba įteikiant pasirašytinai Bendrovės atstovui Bendrovės patalpose darbo valandomis, arba elektroniniu paštu adresu breinfo@invl.com (atsižvelgiant į galiojantį karantiną – kviečiame teikti prioritetą pasiūlymų teikimui elektroniniu ir (arba) registruotu paštu)) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo, raštu registruotu paštu Bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, įteikiant pasirašytinai Bendrovės atstovui Bendrovės patalpose darbo valandomis, ar išsiunčiant klausimus Bendrovei elektroniniu paštu adresu breinfo@invl.com (atsižvelgiant į galiojantį karantiną – kviečiame teikti prioritetą pasiūlymų teikimui elektroniniu ir (arba) registruotu paštu). Visi atsakymai į akcininkų iš anksto Bendrovei pateiktus klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, pateikiami visuotiniame akcininkų susirinkime arba vienu metu visiems Bendrovės akcininkams iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Į klausimus gautus elektroniniu paštu Bendrovė pasilieka teisę atsakyti tiems akcininkams, kurių tapatybę bus galima nustatyti ir kurių užduoti klausimai yra nesusiję su Bendrovės konfidencialia informacija ar komercine paslaptimi.

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateikti ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat gali dalyvauti bei balsuoti asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu breinfo@invl.com ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami Bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Atsižvelgiant į tikimybę, kad 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 207 Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino galiojimas gali būti pratęstas ir apimti Susirinkimo dieną – primygtinai kviečiame Bendrovės akcininkus pasinaudoti teise balsuoti Susirinkimo dienotvarkės klausimais pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės interneto svetainėje www.invlbalticrealestate.lt meniu punkto skiltyje Investuotojams. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant registruotu paštu adresu Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, arba ne vėliau kaip iki Susirinkimo pradžios laiko pristatant juos tiesiogiai Bendrovei pasirašytinai darbo dienomis į Bendrovės buveinę aukščiau nurodytu adresu. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
         Vytautas Bakšinskas
         El. paštas vytautas.baksinskas@invl.com

Priedai


INVL Baltic Real Estate_Depozitoriumo paslaugu sutartis.pdf
INVL Baltic Real Estate_metine audituota informacija-2019.pdf
INVL Baltic Real Estate_Dividendu mokejimo politika.pdf
INVL Baltic Real Estate_Rekomendacija akcininku susirinkimui.pdf
INVL Asset Management_Pranesimas INVL BRE akcininku susirinkimui.pdf
INVL Baltic Real Estate_Atlygio politika.pdf
INVL Baltic Real Estate_Balsavimo rastu biuletenis.pdf
INVL Baltic Real Estate_Istatai.pdf