Avaldatud: 2020-07-17 08:00:00 CEST
Nordic Fibreboard
Korralise üldkoosoleku kutse

PARANDUSTEADE: Nordic Fibreboard AS korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Nordic Fibreboards AS teeb täienduse 10.07.2020 avaldatud avaldatud „Nordic Fibreboard AS korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates“. Päevakorda lisatakse punktid 4 ja 5 nimiväärtuseta aktsia kasutuselevõtmise ja aktsiakapitali vähendamise kohta. Eelnimetatud otsused võeti vastu juba 26.06.2020 toimunud erakorralisel üldkoosolekul, kuid nüüd on ettevõte otsustanud ühe aktsia arvestusliku nimiväärtust korrigeerida.. Sellest tulenevalt on aktsiakapitali vähendamine võetud uuesti 10.08.2020 toimuva korralise üldkoosoleku päevakorda ning kapitali vähendamise summa kohandatakse.  Kuna 26.06.2020 vastuvõetud otsuste alusel ei ole aktsiakapitali muudatusi jõustunud, siis ei muuda aktsiakapitali vähendamise uuesti otsustamine kuidagi aktsionäride õigusi. Nordic Fibreboard AS ei vii ellu aktsiakapitali muudatusi 26.06.2020 otsuse põhjal ja järgib neid otsuseid, mille aktsionärid võtavad vastu 10.08.2020 korralisel üldkoosolekul.

Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042, edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 10.08.2020. a. kell 09:00 Nordic Fibreboard AS kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

  1. 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2019. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2019. a. oli 9 045 035 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 1 398 130 eurot.

  1. 2019.a. majandusaasta kahjumi katmine

Nõukogu ettepanek: Kanda 2019.a. majandusaasta puhaskahjum summas 1 398 130 eurot eelmiste perioodide kahjumisse.

  1. 2020. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2020.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

  1. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine

Nõukogu ettepanek:

1)       Võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad.

2)       Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtuga seoses muuta Seltsi põhikirja punkte 2.1, 2.2, 2.3 ning kinnitada need uues sõnastuses alljärgnevalt:

2.1. Seltsi miinimumkapital on EUR 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat eurot) ja maksimumkapital on EUR 1 000 000 (üks miljon eurot).

2.2. Seltsi aktsiate miinimumarv on  2 500 000 ja maksimumarv on 10 000 000. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Seltsil on ühte liiki aktsiad – nimiväärtuseta nimelised aktsiad.

2.3. Aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise otsustab üldkoosolek. Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud häältest. Seltsi aktsiakapitali suurendamisel on Seltsi aktsionäridel eesõigus uutele aktsiatele proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate arvestuslikule väärtusele. Aktsionäri eesõiguse võib välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest. 

3)         Nimiväärtuseta aktsia kasutuselevõtu tulemusena on Seltsil 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat, kusjuures iga aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle. Käesoleva otsuse vastuvõtmise tulemusena on Seltsi aktsia arvestuslik väärtus EUR 0,60. 

4)         Kinnitada seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.

  1. Aktsiakapitali vähendamine eelmiste perioodide jaotamata kahjumi katmiseks

Pärast kõikide reservide ärakasutamist on Seltsi 2019. aasta lõpuga eksisteerinud eelmiste perioodide jaotamata kahjumist katmata 1 242 300,66 eurot.

Nõukogu ettepanek:

Vähendada Seltsi aktsiakapitali pärast põhikirja muudatuste jõustumist pärast kõikide reservide ärakasutamist järelejäänud 1 242 300,66 euro suuruse kahjumi katmiseks lihtsustatud korras järgmiselt:

1)       Vähendada Seltsi aktsiakapitali EUR 2 249 530,5 võrra, summalt EUR 2 699 436,60 summani EUR 449 906,1;

2)         Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel: vähendamise tulemusena väheneb Seltsi aktsia arvestuslik väärtus EUR-lt 0,60 EUR-ni 0,10 aktsiate arv jääb samaks (4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat) ja uueks aktsiakapitali suuruseks on EUR 449 906,1;

5)         Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 24.08.2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Majandusaasta aruandega, kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitori järeldusotsusega 2019.a. majandusaasta aruandele on võimalik tutvuda Nordic Fibreboard AS kontoris, Rääma 31, Pärnu ning ettevõtte interneti koduleheküljel https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/uldkoosolekud/2019

Teave Äriseadustiku § 287, § 293 lg 2 ja lg 21 ning § 2931 lg 4 nimetatud õiguste kohta on avalikustatud Seltsi koduleheküljel www.nordicfibreboard.com.

Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on Nordic Fibreboard AS aktsiakapital 2 699 436,60 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 03.08.2020. a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 08:45.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:

  • Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav document
  • Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav document
  • Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja volitatud isiku isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Nordic FIbreboard AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust seisuga 03.08.2020.a.
  • Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionäril on võimalik teavitada Nordic Fibreboard AS-i esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info Nordic Fibreboard AS -i juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile Torfinn.Losvik@ nordicfibreboard.com või kirjalikult postiga Nordic Fibreboard AS, Suur-Jõe 48, Pärnu 80042 või tuues dokumendid isiklikult kohale Nordic Fibreboard AS -i kontorisse eelpool nimetatud aadressile) hiljemalt 07.08.2020 (k.a).

Aktsionär võib esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad Nordic Fibreboard AS-i interneti koduleheküljel www.nordicfibreboard.com.

Torfinn Losvik
Juhatuse esimees
Telefon: + 372 56 99 09 88
E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com