English Estonian
Avaldatud: 2024-02-08 07:00:00 CET
Merko Ehitus
Kvartaliaruanne

2023. aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2023. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 126 miljonit eurot ning kaheteist kuu oma 466 miljonit eurot. Ettevõtte neljanda kvartali puhaskasum oli 13,9 miljonit eurot ja kaheteist kuu puhaskasum kasvas 46,0 miljoni euroni. Kaheteist kuuga andis Merko ostjatele üle 948 korterit ning 27 äripinda.

Merko Ehituse juhtkonna sõnul oli 2023. aasta heade tulemuste taga eelkõige Merko meeskonnad, kes  viimasel paaril väga muutlikul aastal teinud häid valikuid ja kohanenud turu nõudlusega nii ehitusteenuse kui kinnisvaraarenduse valdkonnas. Ehituse ja kinnisvaraarenduse projektid kestavad enamasti üle raporteerimisperioodide ning lõplikud tulemused selguvad projektide lõpus. 2023. aasta 12 kuu ja neljanda kvartali tulemuste taga on mitme olulise faktori langemine ühte ajaperioodi. Merko kontsernil oli võimekus võtta viimasel paaril aastal töösse suuri ehitusobjekte, millest mastaapsemaid on Kapiteli tellimused ehitusmaksumusega kokku üle 200 miljoni euro. 2023. aasta lõpus valmisid Kapitelile kaks bürootorni Riias ning suur osa ehitustöid Arteri kvartali kolmes kõrghoones Tallinna kesklinnas. Tulemusi toetas selgelt ka kinnisvaraarenduse ärivaldkond, kus 2023. aastal andsid Merko ettevõtted üle viimasel kahel aastal eelmüüdud ja nüüdseks valmis ehitatud pea tuhat korterit.

Kinnisvaraarenduses on üks ajajärk ehk varem eelmüüdud korterite valmimine ja üleandmine läbi saanud ning täna töötame sootuks keerulisemas turuolukorras. Korteriturg Baltimaades on ebakindel, intressimäärad tõusnud ning uute korterite müügitempo muutunud majandusolukorrast tingituna oluliselt langenud. Merko kontserni ettevõtted on alustanud vähemate korteriarendusprojektide ehitust ning lähiajal pole alust oodata kinnisvaraarendusest 2023. aastaga võrreldavaid tulemusi. 12 kuuga investeeris kontsern töös olevatesse arendusprojektidesse ja uutesse kinnistutesse kokku 86 miljonit eurot.

Kontserni ehitusteenuse lepingute portfell jätkas neljandas kvartalis kasvu ja ületab varasemaid ootusi, tasakaalustades korterituru langusest tingitud negatiivset mõju kontserni ehitusmahtudele ja müügitulule. Samas on ehitusteenuse kasumlikkus endiselt surve all ja riskid jätkuvad – tarneahelates on järjekordne hinnatõus ning tulenevalt makromajanduslikest probleemidest on eratellijad investeeringute osas äraootaval seisukohal. Töös on palju kaitseotstarbelisi ja energeetikaga seotud objekte, ent kesk-pikas horisondis nende tellimuste mahud langevad. Seetõttu on jätkuva tähelepanu all kontserni ettevõtete riskide juhtimine, eeskätt hinnariskide maandamine. 2023. aastal sõlmisid kontserni ettevõtted uusi ehituslepinguid 501 miljoni euro väärtuses ehk 58% enam kui aasta tagasi ning ehituslepingute portfelli jääk kasvas aastatagusega võrreldes üle 60% võrra 477 miljoni euroni.

2023. aastal andis Merko ostjatele üle 948 korterit ja 27 äripinda. Aruandeperioodi lõpu seisuga oli kontserni ettevõtetel bilansis 697 korterit. Ehitusfaasis olevast 393 korterist olid aasta lõpus ligikaudu 5% kaetud eelmüügi lepingutega. Suuremad korteriarendusprojektid olid Uus-Veerenni, Noblessneri ja Lahekalda Tallinnas, Erminurme Tartus, Viesturdārzs, Mežpilsēta ja Magnolijas Riias ning Vilnelės Skverai Vilniuses.

2023. aasta neljandas kvartalis olid suuremad ehituses olevad objektid Eestis Rae riigigümnaasium, Hampton by Hilton ja Hyatt hotellihooned, Arter kvartal, Tallinna Kaubamaja Grupi logistikakeskus, kaitseväe Ämari linnaku kasarmud, Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu lõigud ja Rail Baltica maanteeviaduktid Harjumaal, Vanasadamat ja Rail Baltica Ülemiste reisiterminali ühendav trammiliin ning Ülemiste ühisterminali esimene etapp. Lätis olid töös Elemental Business Centre büroohooned, Leedus tuulepargi taristurajatised Kelmė ja Pagėgiai rajoonides ning erinevate NATO väljaõppekeskuste hooned ja taristud.

KOKKUVÕTE IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS
2023. aasta 12 kuu kasum enne makse oli 52,0 mln eurot ja IV kvartalis 18,1 mln eurot (12 kuud 2022: 37,1 mln eurot ja IV kvartalis 18,4 mln eurot), mis andis 12 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 11,1% (12 kuud 2022: 9,1%).
2023. aasta 12 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 46,0 mln eurot (12 kuud 2022: 34,6 mln eurot) ja IV kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 13,9 mln eurot (IV kvartal 2022: 17,6 mln eurot). 12 kuu puhaskasumi marginaal oli 9,9% (12 kuud 2022: 8,5%).

MÜÜGITULU
2023. aasta IV kvartali müügitulu oli 126,5 mln eurot (IV kvartal 2022: 143,4 mln eurot) ning 12 kuu müügitulu oli 466,3 mln eurot (12 kuud 2022: 409,6 mln eurot). 12 kuu müügitulu suurenes 13,8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 12 kuu müügitulu osakaal oli 39,3% (12 kuud 2022: 50,1%).

LEPINGUTE PORTFELL
31. detsember 2023 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 477,5 mln eurot (31. detsember 2022: 297,2 mln eurot). 2023. aasta 12 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted lepinguid kogumahus 500,8 mln eurot (12 kuud 2022: 317,9 mln eurot). IV kvartali uute lepingute maht oli 121,4 mln eurot (IV kvartal 2022: 27,5 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS
2023. aasta 12 kuuga müüs kontsern 948 korterit, 2022. aasta 12 kuuga 923 korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2023. aasta 12 kuuga 137,5 mln eurot ning 2022. aasta samal perioodil 127,0 mln eurot. 2023. aasta IV kvartalis müüdi 283 korterit, võrreldes 2022. aasta IV kvartalis müüdud 467 korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 31,4 mln eurot (IV kvartal 2022: 70,2 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 77,3 mln eurot ning omakapital 212,1 mln eurot (49,9% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2022. aasta 31. detsember seisuga olid vastavalt 17,7 mln eurot ning 184,2 mln eurot (47,5% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2023 oli kontserni netovõlg negatiivne 22,5 mln eurot (31. detsember 2022: 74,3 mln eurot).

ETTEPANEK DIVIDENDIDEKS
Juhatus teeb nõukogule ettepaneku maksta aktsionäridele 2024. aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 17,7 mln eurot (1 euro ühe aktsia kohta), mis annab 2023. aasta dividendimääraks 38%.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

  2023.a.
12 kuud
2022.a.
12 kuud
2023.a.
IV kvartal
2022.a.
IV kvartal
Müügitulu 466 304 409 633 126 466 143 427
Müüdud toodangu kulu (401 267) (355 975) (104 625) (120 852)
Brutokasum 65 037 53 658 21 841 22 575
         
Turustuskulud (4 312) (4 077) (1 299) (1 132)
Üldhalduskulud (19 423) (15 860) (6 527) (4 449)
Muud äritulud 4 171 3 144 772 718
Muud ärikulud (991) (1 834) (377) (1 187)
Ärikasum 44 482 35 031 14 410 16 525
         
Finantstulud (-kulud) 7 500 2 067 3 735 1 899
sh kasum (kahjum) ühisettevõtetelt 10 220 3 516 4 159 2 423
intressikulud (2 697) (1 180) (686) (510)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (153) (138) 39 14
muud finantstulud (-kulud) 130 (131) 223 (28)
Kasum enne maksustamist 51 982 37 098 18 145 18 424
         
Tulumaksukulu (6 081) (2 995) (4 254) (1 084)
         
Perioodi puhaskasum 45 901 34 103 13 891 17 340
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 46 048 34 640 13 900 17 617
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (147) (537) (9) (277)
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse        
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel (41) 30 (25) 19
Perioodi koondkasum 45 860 34 133 13 866 17 359
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 45 993 34 648 13 877 17 628
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (133) (515) (11) (269)
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 2,60 1,96 0,79 1,00

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

  31.12.2023 31.12.2022
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 77 330 17 665
Nõuded ja ettemaksed 68 754 77 959
Ettemakstud tulumaks 2 38
Varud 195 435 225 661
  341 521 321 323
Põhivara    
Ühisettevõtte aktsiad või osad 21 915 12 895
Muud aktsiad ja väärtpaberid 80 -
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 24 490 22 982
Edasilükkunud tulumaksuvara 3 298 693
Kinnisvarainvesteeringud 16 823 11 485
Materiaalne põhivara 16 613 17 452
Immateriaalne põhivara 520 582
  83 739 66 089
     
VARAD KOKKU 425 260 387 412
     
KOHUSTUSED    
Lühiajalised kohustused    
Laenukohustused 19 673 49 687
Võlad ja ettemaksed 133 898 96 248
Tulumaksukohustus 4 260 1 241
Lühiajalised eraldised 10 451 9 820
  168 282 156 996
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenukohustused 35 142 42 236
Edasilükkunud tulumaksukohustus 4 441 2 355
Muud pikaajalised võlad 5 495 2 133
  45 078 46 724
     
KOHUSTUSED KOKKU 213 360 203 720
     
OMAKAPITAL    
Mittekontrolliv osalus (155) (495)
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital    
Aktsiakapital 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793
Realiseerimata kursivahed (838) (783)
Jaotamata kasum 204 171 176 248
  212 055 184 187
OMAKAPITAL KOKKU 211 900 183 692
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 425 260 387 412

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Urmas Somelar
Finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. 2023. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 638 inimesele ning ettevõtte 2023. aasta müügitulu oli 466 miljonit eurot.

ManusMerko_Ehitus_2023_12k_vahearuanne.pdf