Publicerad: 2015-05-29 11:05:10 CEST
Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STENDÖRREN FASTIGHETER AB

 

Stendörren Fastigheter AB, org.nr 556825-4741, har kallat till extra bolagsstämma torsdagen den 2 juli 2015, kl. 10.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm. Aktieägare som vill delta på stämman ska vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 26 juni 2015. Kallelsen finns publicerad på bolagets hemsida (www.stendorren.se) samt kungjord i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelse skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Beställning av kallelse sker till bolaget på adress Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm.

 

Kallelsen i sin helhet återfinns nedan.

 

Stockholm i juni 2015

STENDÖRREN FASTIGHETER AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 08-121 317 01, 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

 

 

 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA ISTENDÖRREN FASTIGHETER AB

 

Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB, org.nr 556825-4741, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 juli 2015, kl. 10.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

 

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 26 juni 2015.

 

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 26 juni 2015, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.


Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Beslut om ändring av bolagsordning.
 8. Beslut om bemyndigande att emittera preferensaktier.
 9. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

 • att ovanstående dagordning godkänns (p. 6),
 • att ny bolagsordning, enligt vad som närmare anges nedan, ska antas (p. 7),
 • att stämman beslutar om att bemyndigande styrelsen att emittera preferensaktier enligt styrelsens förslag nedan (p. 8).

 

Beslut om ändring av bolagsordning (p. 7)

 • Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så (i) att avstämningsdagar för utbetalningar ska vara den femte juli och den femte oktober efter årsstämman samt den femte januari och den femte april året efter årsstämman. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag, (ii) att första avstämningsdagen för utbetalning inte kan infalla tidigare än den femte januari 2016, (iii) att Innestående belopp (enligt definition i nuvarande bolagsordning) ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent, tidigare sju (7) procent, (iv) att fördelningen av vilka preferensaktier som ska inlösas ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som ska inlösas. (v) att preferensaktierna vid bolagets upplösning ska medföra rätt att ur bolagets behållna tillgångar erhålla ett belopp per aktie beräknat som summan av den initiala teckningskursen för preferensaktien uppräknad med 20 procent, tidigare trettio (30) kronor, samt (vi) att inlösen av preferensaktie ska ske till ett belopp om den initiala teckningskursen för preferensaktien uppräknad med 20 procent, tidigare 350 kronor. Vidare föreslås att bolagsordningen föreskriver att en aktieägare får delta i bolagsstämma endast om denne anmäler detta i förväg till bolaget. Sistnämnda förslag innebär att bolagsordningen ändras enligt följande:

§ 7

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

 

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 

Beslut om bemyndigande att emittera preferensaktier (p. 8)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av preferensaktier. Bemyndigandet får högst omfatta emission av preferensaktier till en sammanlagd teckningskurs om 1 000 000 000 kronor. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

 

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag inför stämman framgår ovan. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida (www.stendorren.se) från och med tre veckor före stämman samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

 

 

Stockholm i juni 2015

STENDÖRREN FASTIGHETER AB (PUBL)

Styrelsen

 

 

 

 

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

 


Kallelse till extra bolagsstamma i Stendorren Fastigheter AB.pdf