Publicēts: 2020-07-29 07:55:00 CEST
MADARA Cosmetics
Kārtējās akcionāru sapulces protokols

AS “MADARA Cosmetics” 2020.gada 28.jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Iekšējā informācija, 2020-07-29 07:55 CEST --

AS “MADARA Cosmetics” 2020.gada 28.jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
 
1.   2019. finanšu gada pārskata apstiprināšana.
 
1)   Pieņemt zināšanai AS “MADARA Cosmetics” valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērināta revidenta atzinumu par 2019. finanšu gada darbības rezultātiem.
 
2)   Apstiprināt AS “MADARA Cosmetics” valdes sastādīto un padomes izskatīto 2019. gada atsevišķo un 2019.gada konsolidēto pārskatu.
 
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
 
2.   Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības peļņas izlietošanu.
 
1)   AS “MADARA Cosmetics” 2019. finanšu gada peļņu 1 550 409 EUR apmērā daļēji sadalīt, izmaksājot dividendēs kopumā 561 786,30 EUR, proti, 0,15 EUR par vienu akciju.
 
2)   Atlikušo 2019. finanšu gada nesadalītās peļņas daļu 988 622,70 EUR apmērā atstāt kā AS “MADARA Cosmetics” nesadalīto peļņu.
 
3)   Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2020.gada 10.augusts (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, dividendes nesaņems).
 
4)   Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2020.gada 11.augusts.
 
5)   Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2020.gada 12.augusts.
 
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
 
3.   Personāla opciju izlaišanas un ar to saistītās pamatkapitāla nosacītās palielināšanas apstiprināšana.
 
1)   Izlaist AS “MADARA Cosmetics” 10 000 personāla opcijas par kopējo summu 1000 EUR. 
 
2)   Noteikt, ka AS “MADARA Cosmetics” valde ar savu lēmumu ir tiesīga piešķirt izlaistās personāla opcijas AS “MADARA Cosmetics” darbiniekiem – struktūrvienību vadītājiem un padomes locekļiem, kuri ir snieguši būtisku ieguldījumu AS “MADARA Cosmetics”.
 
3)   Noteikt, ka izlaisto personāla opciju turētāji zaudē tiesības izlietot tiem piešķirtās personāla opcijas, ja darba tiesiskās attiecības starp AS “MADARA Cosmetics” un personāla opciju turētāju izbeidzas, vai personāla opciju turētājs, kas ir AS “MADARA Cosmetics” padomes loceklis, ir atsaukts vai atstājis amatu.
 
4)   Noteikt, ka viena piešķirtā personāla opcija dod tiesības iegūt vienu AS “MADARA Cosmetics” dematerializētu uzrādītāja akciju ar katras akcijas nominālvērtību 0,10 EUR. AS “MADARA Cosmetics” emitē akcijas uz AS “MADARA Cosmetics” nesadalītās peļņas rēķina.
 
5)   Personāla opciju turētāji iegūst personāla opcijas ar to piešķiršanas brīdi (proti, ar attiecīga valdes lēmuma pieņemšanas brīdi), ar tiesībām uzsākt opciju tiesību izlietošanu pēc 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem no to iegūšanas brīža (“Turēšanas periods”). Pēc Turēšanas perioda beigām, personāla opciju turētājs ir tiesīgs iegūt noteiktu skaitu AS “MADARA Cosmetics” akciju, 30 (trīsdesmit) dienu laikā, sākot ar nākamo dienu, kad beidzas Turēšanas periods, par to iesniedzot pieteikumu AS “MADARA Cosmetics” valdei.
 
6)   Noteikt, ka, izlietojot personāla opcijas, jaunās emisijas akcijas tiek iegūtas bez maksas.
 
7)   Noteikt, ka personāla opcijas nav atvasināmas, un tās nevar tikt mantotas.
 
8)   Palielināt AS “MADARA Cosmetics” pamatkapitālu ar nosacījumu (nosacītais pamatkapitāls) par summu 1000 EUR (proti, maksimālā summa, par kādu AS “MADARA Cosmetics” valde varēs veikt faktisko jauno akciju emisiju).
 
9)   Apstiprināt AS “MADARA Cosmetics” pamatkapitāla nosacītas palielināšanas noteikumus.
 
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
 
4.   Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem.
 
1)   Atsaukt no amata pašreizējos AS “MADARA Cosmetics” padomes locekļus:
a.    Zane Tamane;
b.    Anna Andersone;
c.    Anna Ramata-Stunda;
d.    Liene Drāzniece.
 
2)   Par AS “MADARA Cosmetics” padomes locekļiem uz 5 (pieciem) gadiem ievēlēt šādas personas:
a.    Edgars Pētersons;
b.    Sari Hannele Rosin;
c.    Anna Andersone;
d.    Anna Ramata-Stunda;
e.    Liene Drāzniece.
 
3)   Noteikt atlīdzību par AS “MADARA Cosmetics” padomes locekļu amata pienākumu pildīšanu katram padomes loceklim saskaņā ar stundas likmi, kas tiek noteikta 72,56 EUR stundā (pirms nodokļu ieturēšanas), bet jebkurā gadījumā ne vairāk kā 1000 EUR mēnesī (pirms nodokļu ieturēšanas).
 
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
 
   
AS “MADARA Cosmetics” valde

 

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.

Uzņēmums AS MADARA Cosmetics ir dibināts 2006. gadā un pārstāvētais kosmētikas zīmols MÁDARA ir pionieris dabīgās kosmētikas segmentā pašmājās. 2016. un 2017. gadā iekļauts starp Latvijas TOP 10 uzņēmumiem un vadītājiem Uzņēmumu reputācijas topā. MADARA izstrādā un ražo visus produktus savās laboratorijās un iekārtās, lai nodrošinātu 100% kontroli pār visiem procesiem. Papildu apliecinājums uzņēmuma augstajām prasībām pret kvalitāti un pilnību visās detaļās ir uzņēmuma ECOCERT sertifikāts, atbilstība GMP (ISO 22716:2007) standartam, kā arī in vitro un in vivo pētījumi. Lai iegūtu vairāk informācijas, aicinām apmeklēt investors.madaracosmetics.com/.

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija
         Kontaktpersona: Uldis Iltners, valdes loceklis
         E-pasts: uldis@madaracosmetics.com
         Telefons: +371 67 470 243
         
         Sertificētais konsultants:
         AS “LHV Pank”
         Kontaktpersona: Ivars Bergmanis
         E-pasts: ivars.bergmanis@lhv.ee
         Telefons: +372 680 2720