Paskelbta: 2021-03-31 18:35:06 CEST
Siauliu Bankas
Metinė informacija

2020 metinė informacija

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas: Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva.

Pateikiame 2020 m. metinę informaciją, kurią sudaro audituotos AB Šiaulių banko ir jo grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos, nepriklausomo auditoriaus išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas.

Papildomą informaciją teikia
Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas
Donatas Savickas, tel. (8 41) 595 602, donatas.savickas@sb.lt


PriedasMetine_2020.pdf