Publicēts: 2021-10-14 14:59:00 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības “Olainfarm” 2021.gada 14.oktobra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

Akciju sabiedrības “Olainfarm” 2021.gada 14.oktobra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

1.   Zvērināta revidenta ievēlēšana 2021. gada pārskata revīzijai un revidenta atlīdzības noteikšana.

Lēmums:
Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA "BDO ASSURANCE" par akciju sabiedrības “Olainfarm” 2021.gada finanšu pārskata un konsolidētā finanšu pārskata, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, revidentu, nosakot kopējo atlīdzību 88 700 euro bez PVN.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.


2.   Akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi 4.punktā

Lēmums:
2.1.    Grozīt Statūtu 4.punktu, izsakot to jaunā redakcijā:

“Sabiedrības Valde sastāv no pieciem valdes locekļiem. Valdes locekļus ievēlē Padome. Padome no Valdes locekļu vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi, pārējie valdes locekļi katrs ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību kopā ar vismaz 1 (vienu) valdes locekli.”.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu skaitu.

2.2.    Apstiprināt akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtus jaunā redakcijā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu skaitu.


3.   Prasību celšana pret akciju sabiedrības “Olainfarm” iepriekšējiem padomes un valdes locekļiem.

Lēmums:
3.1. Apstiprināt prasību celšanu pret akciju sabiedrības “Olainfarm” bijušajiem padomes locekļiem Haraldu Velmeru un Kārli Krastiņu par viņu prasījumu par kompensācijas sakarā ar pirmstermiņa atcelšanu no amata samaksu atzīšanu par nepamatotiem un akciju sabiedrības “Olainfarm” atbrīvošanu no minēto kompensāciju piedziņai izsniegto notariālo izpildu aktu izpildes, kā arī izmaksāto kompensācijas summu piedziņu, ievērojot to, ka Haralds Velmers un Kārlis Krastiņš tika atcelti no akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļu amata saistībā ar akcionāru uzticības zaudēšanu un rīcību pretēji akcionāru interesēm, krietna un rūpīga saimnieka principa pārkāpumiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu skaitu.

3.2. Celt prasību pret akciju sabiedrības “Olainfarm” bijušajiem padomes locekļiem Haraldu Velmeru un Kārli Krastiņu par akciju sabiedrībai “Olainfarm” nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, uzdodot akciju sabiedrības “Olainfarm” valdei veikt uzņēmuma iekšējo pārbaudi par periodu no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 17. jūnijam un veikt precīzu zaudējumu aprēķinu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu skaitu.

3.3. Atbilstoši Komerclikuma 172. panta ceturtajai daļai noteikt, ka prasību pret padomes locekļiem ceļ un uztur valde.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu skaitu.

3.4. Celt prasību pret Milanu Beļeviču par zaudējumiem, kuri tiks atklāti akciju sabiedrības “Olainfarm” iekšējās pārbaudes rezultātā, kā arī par Milanas Beļevičas vienpersoniski akciju sabiedrības “Olainfarm” vārdā 2021.gada 12.martā noslēgto konsultāciju līgumu ar Ludwig & Co GmbH, kas  noslēgts bez akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes piekrišanas, pārkāpjot akciju sabiedrības “Olainfarm” valdes reglamenta 5.11.9.punktu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu skaitu.

3.5. Celt prasību pret Jerūnu Veitesu (Jeroen Hidde Weites) par zaudējumiem, kuri tiks atklāti akciju sabiedrības “Olainfarm” iekšējās pārbaudes rezultātā, kā arī par 2019.gada 29. novembra pilnvarojuma līguma izpildi un nepamatoti izmaksāto naudas summu piedziņu, zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2021. gada 21. septembra lēmumu Nr. 114 "Par akciju sabiedrības "Olainfarm" Finanšu instrumentu tirgus likuma 4.¹ panta otrās daļas un Regulas Nr. 596/2014 18. panta prasību pārkāpumiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu skaitu.

3.6. Atbilstoši Komerclikuma 172. panta trešajai daļai noteikt, ka prasību pret valdes locekļiem ceļ un uztur padome.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu skaitu.


4.   Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Lēmums:
Izslēgt akciju sabiedrības „Olainfarm” akcijas no regulētā tirgus.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu skaitu.