Publicēts: 2020-08-25 10:33:20 CEST
Sakret Holdings
Starpperiodu finanšu informācija

Sakret Holdings AS konsolidētais neauditētais starpposma ziņojums par 2020.gada 6 mēnešiem

SAKRET konsolidētais neto apgrozījums 2020.gada 6 mēnešos sasniedzis 10,5 MEUR. Salīdzinot ar 2019. gada atbilstošo periodu, ir pieaugums par 1,5%.

Sākot ar 2020.gada marta otro pusi situācijas nenoteiktība saistībā ar COVID-19 ietekmēja uzņēmējdarbības vidi visas Baltijas valstīs. Neskatoties uz situāciju saistībā ar COVID-19, SAKRET darbojas saskaņā ar 2020.gada apstiprināto plānu.

2019./2020.gada ziema bija labvēlīgs laiks būvniecībai, ņemot vērā, ka gaisa temperatūra bija augstāka par vidējo, līdz ar to netipiski agri tika uzsākti jaunu objektu būvdarbi. Rezultātā 2020.gada 1.ceturksnī pieaugums tonnās, salīdzinot ar 2019.gada 1.ceturksni bija 16%. 2020.gada 2.ceturksnī saimnieciskās darbības negatīvais faktors bija COVID-19, kā rezultātā vērojams realizācijas apjoma samazinājums, kas ietekmē galvenos finanšu rādītājus. 2020.gada 2.ceturksnī realizācijas apjomu samazinājums salīdzinot ar 2019.gada 2.ceturksnī ir 6%. SAKRET 2020.gada 6 mēnešos pieaugums realizētajās tonnās 1%, salīdzinot ar 2019.gada atbilstošo periodu.

Ņemot vērā globālo situāciju 2020.gadā saistībā ar COVID-19, viens no izaicinājumiem, ar ko saskarās SAKRET, bija apgrozāmo līdzekļu nepietiekamība, jo kreditori pastiprināti uzsāka sekot līdzi maksājumu disciplīnai. Tai skaitā daži no būtiskākajiem izejvielu piegādātājiem uzsāka sarunas par priekšapmaksu. Naudas plūsmas problēmas radīja arī debitoru apjukums krīzes situācijā, rezultātā - neregulāri maksājumi. Vienlaikus Covid-19 drošības prasību ievērošana apgrūtināja un sadārdzināja ražošanas procesu.

 2020.gada jūlijā ir saņemts auditoru kompānijas EY slēdziens par AS Sakret Holdings 2019.gada finanšu pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Līdz ar to šī un turpmākās konsolidētās finanšu atskaites tiek gatavotas atbilstoši augstāk minētajiem principiem.

Ņemot vērā situācijas nenoteiktību saistībā ar koronavīrusa (Covid-19) tālāku izplatības gaitu un ilgumu, kā arī visu Baltijas valstu atbildīgo dienestu turpmāk pieņemtajiem preventīvajiem lēmumiem izplatības ierobežošanai, nav iespēju sniegt prognozi par finanšu rādītājiem ilgtermiņā.

(Pielikumā ziņojums angļu valodā).

         Andris Vanags

         AS Sakret Holdings
         Padomes priekšsēdētajs
         +371 67803650


NASDAQ_2020_Q2_25-08-2020.pdf