English Icelandic
Birt: 2024-05-02 17:56:42 CEST
Eik fasteignafélag hf.
Árshlutareikningur (Q1 og Q3)

Eik fasteignafélag hf.: Árshlutauppgjör fyrir fyrstu þrjá mánuði ársins 2024

Árshlutareikningur Eikar fasteignafélags hf. fyrir tímabilið 1. janúar til 31. mars 2024 var samþykktur af stjórn og forstjóra félagsins þann 2. maí 2024.

Helstu niðurstöður árshlutareikningsins eru:

 • Rekstrartekjur námu 2.709 m.kr.
  • Þar af námu leigutekjur 2.365 m.kr.
 • EBITDA nam 1.700 m.kr.
 • Heildarhagnaður nam 2.051 m.kr.
 • Handbært fé frá rekstri nam 1.011 m.kr.
 • Bókfært virði fjárfestingareigna nam 135.656 m.kr.
 • Bókfært virði eigna til eigin nota nam 5.956 m.kr.
 • Matsbreyting fjárfestingareigna var 2.734 m.kr.
 • Handbært fé nam 1.623 m.kr.
 • Vaxtaberandi skuldir námu 77.191 m.kr.
 • Eiginfjárhlutfall nam 35,0%.
 • Hagnaður á hlut var 0,60 kr.
 • Virðisútleiguhlutfall var 93,8%
 • Vegnir verðtryggðir vextir fjármögnunar námu 3,33%
 • Vegnir óverðtryggðir vextir fjármögnunar námu 6,26%

Meðfylgjandi er árshlutaskýrsla sem inniheldur árshlutareikning vegna fyrstu þriggja mánaða ársins ásamt ítarlegri upplýsingum um rekstur félagsins en fram koma í tilkynningunni.

Rekstur félagsins

Rekstur félagsins gekk vel á fyrstu þremur mánuðum ársins 2024 og var afkoman í takt við áætlanir stjórnenda félagsins. Rekstrartekjur félagsins á fyrstu þremur mánuðum ársins 2024 námu 2.709 m.kr. Þar af voru leigutekjur 2.365 m.kr. Rekstrarkostnaður nam 982 m.kr. og virðisrýrnun viðskiptakrafna 27 m.kr.

Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir nam 1.700 samanborið við 1.760 á sama tímabili árið áður. Hagnaður fyrir tekjuskatt nam 2.564 m.kr. og heildarhagnaður samstæðunnar á fyrstu þremur mánuðum ársins 2024 nam 2.051 m.kr.

NOI hlutfall (þ.e. rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir sem hlutfall af leigutekjum) nam 71,0% á fyrstu þremur mánuðum ársins 2024 samanborið við 73,6% fyrir sama tímabil 2023.

Fjárfestingareignir félagsins eru metnar á gangvirði í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) og stuðst er m.a. við núvirt framtíðarsjóðstreymi einstakra eigna. Breytingar á gangvirði eru færðar undir matsbreytingu fjárfestingareigna sem voru um 2.734 m.kr. á fyrstu þremur mánuðum ársins. Stærstu liðirnir til hækkunar á virði fjárfestingareigna eru verðbólga, nýir samningar og lægri ávöxtunarkrafa á arðsemi eigin fjár. Stærsti liðurinn til lækkunar er hækkun á fjármagnskjörum.

Efnahagur félagsins

Heildareignir félagsins námu 145.984 m.kr. þann 31. mars 2024. Þar af eru fjárfestingareignir að virði 135.656 m.kr. sem skiptast í fjárfestingareignir í útleigu að fjárhæð 124.861 m.kr., fjárfestingareignir í þróun 4.394 m.kr., byggingarréttir og lóðir 3.716 m.kr., fyrirframgreidd gatnagerðargjöld 13 m.kr og leigueignir að fjárhæð 2.673 m.kr. Eignir til eigin nota námu 5.956 m.kr. og fasteignir í þróun 1.084 m.kr. Eigið fé félagsins nam 51.074 m.kr. í lok tímabilsins og var eiginfjárhlutfall 35,0%. Á aðalfundi félagsins þann 11. apríl 2024 var samþykkt að greiða út arð til hluthafa vegna rekstrarársins 2023 að fjárhæð 2.540 m.kr. og var hann greiddur þann 30. apríl 2024 til hluthafa. Staða eigin fjár 31. mars 2024 tekur ekki tillit til þeirra skuldbindinga.

Heildarskuldir félagsins námu 94.910 m.kr. þann 31. mars 2024. Þar af voru vaxtaberandi skuldir 77.191 m.kr. og tekjuskattsskuldbinding 13.016 m.kr. Veðhlutfall félagsins, þ.e. nettó staða vaxtaberandi skulda á móti virði fasteigna og byggingarheimilda var 54,1%. Félagið endurfjármagnaði óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum með verðtryggðum lánum með breytilegum vöxtum á tímabilinu. Hlutfall verðtryggðra lána var tæplega 93% við lok fyrsta ársfjórðungs 2024.

Eignasafn félagsins

Félagið keypti leikskóla í byggingu við Réttarheiði 45 í Hveragerði og er áætlað að hann verði tekinn í notkun seinni part þessa árs. Byggingin er viðbygging við núverandi leikskóla í Hveragerði og samið hefur verið við Hveragerðisbæ til langs tíma um leigu á leikskólanum.

Þá er söluferli á Rauðarárstíg 27 í Reykjavík að hefjast, en drög að breyttu deiliskipulagi gerir ráð fyrir að skrifstofufermetrum verði breytt í íbúðir á 2. – 4. hæð hússins. Vonir standa til að söluferlinu ljúki í sumar þegar Utanríkisráðuneytið flytur úr húsinu.

Virðisútleiguhlutfall

Virðisútleiguhlutfall félagsins var 93,8% við lok fjórðungsins og lækkar um 0,5% frá áramótum.

Í ársskýrslu félagsins 2023, kom fram að félagið stefnir á að virðisútleiguhlutfall verði komið í 95% í lok árs 2025 að meðtöldum rúmlega 10 þúsund fermetrum sem flokkuðust sem þróun um áramótin. Við birtingu uppgjörs fyrsta ársfjórðungs hefur félagið gert leigusamninga um þriðjung af þessum fermetrum.

Vegferð félagsins í átt að 95% virðisútleiguhlutfalli miðar því vel áfram og er á undan áætlun.

Á fjárfestakynningu félagsins verður farið nánar yfir vegferð félagsins.

Reginn hf. fellur frá valfrjálsu yfirtökutilboði til hluthafa Eikar

Stjórn Regins hf. tilkynnti þann 29. apríl sl. um afturköllun á samrunatilkynningu þess til Samkeppniseftirlitsins vegna valfrjáls yfirtökutilboðs til hluthafa Eikar sem lagt var fram þann 6. júlí 2023. Samhliða hyggst Reginn óska eftir heimild fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands til að falla frá tilboði félagsins í allt hlutafé Eikar. Stjórn félagsins fagnar því að niðurstaða sé komin í þetta langa ferli sem tekur hefur um 11 mánuði og haft hamlandi áhrif á starfsemi þess. Félagið hefur við afturköllun tilboðsins frelsi til athafna og gert aftur kleift að taka stefnumarkandi ákvarðanir sem sjálfstætt félag með öflugt eignasafn og skýra framtíðarsýn.

Rafrænn kynningarfundur
Rafrænn kynningarfundur verður haldinn föstudaginn 3. maí 2024 klukkan 8:30. Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri og Lýður H. Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, munu kynna uppgjörið og svara spurningum að lokinni kynningu.
Skráning á fundinn fer fram hér:

https://vimeo.com/event/4268666/29bdd79fb0

Eftir skráningu fá þátttakendur tölvupóst með nánari upplýsingum.

Markaðsaðilar geta sent spurningar fyrir eða á fundinum á netfangið fjarfestatengsl@eik.is. Stjórnendur hvetja markaðsaðila að senda inn spurningar fyrir fundinn til að hægt sé að undirbúa svör, sé þess þörf. Spurningum verður svarað að kynningu lokinni.

Fjárhagsdagatal

Stefnt er að birtingu árshluta- og ársuppgjöra á neðangreindum dagsetningum:

Árshlutauppgjör 2. ársfjórðungs         15. ágúst 2024
Árshlutauppgjör 3. ársfjórðungs         31. október 2024
Ársuppgjör 2024                                 13. febrúar 2025

Birting fjárhagsupplýsinga mun eiga sér stað eftir lokun markaða.

Nánari upplýsingar veita:

Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri, gardar@eik.is, s. 590-2200
Lýður H. Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, lydur@eik.is, s. 820-8980

Viðhengi24.03.31 1F Arshlutaskyrsla 2024.pdf