Paskelbta: 2020-11-09 18:00:00 CET
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ 2020 metų spalio mėn. preliminarios veiklos pajamos

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė)  nuo 2020 m. antrojo ketvirčio pradžios peržiūrėjo veiklos segmentus ir atitinkamai pateikia atskleidžiamą informaciją apie pajamas. Išskiriami šie Bendrovės veiklos segmentai:

  • naftos terminalų veikla, kuri apima Klaipėdos naftos terminalą bei Subačiaus naftos terminalą,
  • reguliuojama Klaipėdos SGD terminalo veikla bei
  • komercinė SGD veikla, kuri apima mažos apimties SGD paskirstymo stotį Klaipėdoje bei tarptautinius SGD projektus ir jų vystymą.

2020 m. spalio mėn. Bendrovės naftos terminalų preliminarios pardavimo pajamos siekia 2,2 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų spalio mėn., yra 0,4 mln. eurų arba 15,4 proc. mažesnės. Naftos terminalų 2020 m. dešimt mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 26,0 mln. eurų ir yra panašiame lygyje kaip 2019 m. atitinkamu laikotarpiu.

Preliminarios Bendrovės SGD terminalo Klaipėdoje 2020 m. spalio mėn. pardavimo pajamos yra 3,5 mln. eurų (2019 m. spalio mėn. - 5,9 mln. eurų). SGD terminalo reguliuojamos veiklos pajamas sudaro preliminari SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis (už metinius vartojimo pajėgumus), kintama dalis už išdujintą dujų kiekį ir SGD perkrovos pajamos. Klaipėdos SGD terminalo pajamų, gaunamų už metinius vartojimo pajėgumus, lygis nepriklauso nuo dujinimo apimčių. Pajamas tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), remdamasi nustatyta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika ir apskaičiuodama jas visam ateinančių metų laikotarpiui. 2020 m. pirmųjų dešimt mėnesių SGD terminalo preliminarios pardavimo pajamos yra 38,7 proc. mažesnės dėl nuo 2020 m. sausio 1 d. sumažinto Klaipėdos SGD terminalo saugumo dedamosios tarifo.

2020 m. spalio mėn. Bendrovės komercinės SGD veiklos preliminarios pardavimo pajamos siekia 0,2 mln. eurų. Pajamų rezultatą spalio mėn. lėmė didesnės tarptautinių SGD projektų konsultavimo pajamos ir didesnės mažos apimties SGD paskirstymo stoties pajamos, lyginant su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu. Komercinės SGD veiklos 2020 m. dešimt mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 2,2 mln. eurų.

Iš viso Bendrovės preliminarios 2020 m. sausio-spalio mėn. pardavimo pajamos sudaro 64,4 mln. eurų ir yra 24,9 proc. mažesnės nei 2019 m. atitinkamu laikotarpiu (85,8 mln. eurų).

Preliminarios Bendrovės pajamos, mln. EUR:

  Spalis Sausis-spalis
  2020 m. 2019 m. Pokytis 2020 m. 2019 m. Pokytis
Naftos terminalų veikla 2,2 2,6 -15,4% 26,0 26,5 -1,9%
SGD terminalo veikla 3,5 5,9 -40,7% 36,2 59,1 -38,7%
Komercinė SGD veikla 0,2 0,0 100,0% 2,2 0,2 11 kartų
Iš viso 5,9 8,5 -30,6% 64,4 85,8 -24,9%

Vadovybės komentaras

Pagrindinis veiksnys, darantis įtaką bendram KN pajamų rezultatui, yra žemesnės Klaipėdos SGD terminalo pajamos, kurias lėmė Bendrovės 2019 m. priimti sprendimai optimizuoti SGD terminalo Klaipėdoje infrastruktūros kaštus, atitinkamai sumažinant saugumo dedamąją Lietuvos dujų vartotojams nuo 2020 metų. Įgyvendinant šį sprendimą KN pajamos už šių metų dešimt mėnesių yra 22,4 mln. eurų mažesnės.

KN naftos terminalų veiklai įtakos šiemet turi vis dar istorinėse žemumose esančios naftos perdirbimo maržos, geopolitinės aplinkybės, taip pat ir pasaulinė COVID-19 pandemija, sumažinusi naftos produktų paklausą visame pasaulyje. Dėl visų šių aplinkybių stebimas naftos produktų krovinių srautų mažėjimas, tačiau išaugęs poreikis naftos produktų saugojimo paslaugoms tai kompensuoja. Nepaisant nepalankių rinkos aplinkybių, KN pavyko per 2020 m. dešimt mėn. užtikrinti panašias kaip atitinkamu laikotarpiu  prieš metus preliminarias naftos terminalų veiklos pajamas.


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594.