Avaldatud: 2015-06-29 13:15:00 CEST
Silvano Fashion Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Silvano Fashion Group korralise üldkoosoleku otsused

Tallinn, 2015-06-29 13:15 CEST --  

Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613 Tallinn, (edaspidi SFG) korraline aktsionäride üldkoosolek toimus 29. juunil 2015. a algusega kell 12:00, Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis “Epsilon”, aadressil Liivalaia 33, 10118 Tallinn (edaspidi „Koosolek“).

Koosoleku päevakorras olid 04.06.2015. a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel  ja Varssavi väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 05.06.2015. a. ajalehes “Eesti Päevaleht” ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel avaldatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused, sh eelmise majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamise otsustamine, audiitori nimetamine, aktsiakapitali vähendamine, oma aktsiate tagasiostuprogrammi kinnitamine ning nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete valimine.

Koosolek algas kell 12:00 ja lõppes kell 13:15. Koosolekul osales 39 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 23 927 903 häält, mis moodustab 62,97% hääleõiguslike aktsiate arvust. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.  

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused.

1. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine 

Otsustati:

1. Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2014. majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt: 23 923 348 häält ehk 99,98% koosolekul esindatud häältest ja 61,34% kogu aktsiakapitalist
vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist
erapooletu: 4 555 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist
ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist 

2. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group 2014. a kasumi jaotamine

Otsustati:

2.1.       Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2014. a majandusaasta puhaskasumiks 9 097 000 eurot;
2.2.       Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2014. a majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali. Pärast aktsiakapitali vähendamist vastab AS-i Silvano Fashion Group reservkapital äriseadustiku § 336 lg-s 2 sätestatud tingimustele;
2.3.       Jaotada AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina kasumiosa järgmiselt:
2.3.1.    Fikseerida dividendi saamiseks õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride nimekiri seisuga 13. juuli 2015. a kell 23:59;
2.3.2.    Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina välja 0,10 eurot (10 eurosenti) aktsia kohta hiljemalt 15. juulil 2015. a;
2.4.       Suunata ülejäänud AS-i Silvano Fashion Group 2014. a majandusaasta puhaskasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Hääletamise tulemused:

poolt: 23 923 248 häält ehk 99,98% koosolekul esindatud häältest ja 61.34% kogu aktsiakapitalist
vastu: 3 690 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist
erapooletu: 965 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist
ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist 
 

3. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2015. majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Otsustati:

3.1.       Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876, asukohaga Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn), kelle volitused kehtivad järgmise AS-i Silvano Fashion Group korralise üldkoosoleku toimumise päevani;
3.2.       Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga AS-ga PricewaterhouseCoopers audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2015. a majandustegevuse auditeerimiseks hinnaga, mis ei ületa AS-i Silvano Fashion Group 2014. a majandusaasta auditeerimise eest tasutud summat.

Hääletamise tulemused:

poolt: 23 923 891 häält ehk 99,98% koosolekul esindatud häältest ja 61,34% kogu aktsiakapitalist
vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist
erapooletu: 4 012 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist
ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist
      
 

4. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine 

Otsustati:

4.1.       AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on vajadus vähendada AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali ja tühistada 30. juunil 2014. a AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride poolt kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammi raames omandatud 1 000 000 oma aktsiat;
4.2.       AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendatakse 300 000 euro võrra, seniselt 11 700 000 eurolt 11 400 000 euroni;
4.3.       AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamisel tühistatakse 30. juunil 2014. a AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride poolt kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammi raames omandatud 1 000 000 oma aktsiat;
4.4.       AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamise järgselt on AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapital jagatud 38 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,30 eurot.

Hääletamise tulemused:

poolt: 23 926 938 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest ja 61,35% kogu aktsiakapitalist
vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist
erapooletu: 965 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist
ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist
      
 

5. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine

Otsustati:

5.1.       Kinnitada AS Silvano Fashion Group aktsiate tagasiostuprogramm järgmistel tingimustel:
5.1.1.    AS-i Silvano Fashion Group aktsiate tagasiostu eesmärgiks on AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine;
5.1.2. AS-il Silvano Fashion Group on õigus oma aktsiaid tagasi osta ühe tehinguga või osade kaupa alates 30. juunist 2015. a kuni 30. juunini 2016. a;
5.1.3. AS-i Silvano Fashion Group on õigus osta tagasi maksimaalselt 1 000 000 oma aktsiat;
5.1.4. Maksimaalne hind, millega AS Silvano Fashion Group võib tagasiostuprogrammi käigus oma aktsiaid tagasi osta on 2,00 (kaks) eurot aktsia kohta;
5.1.5. AS Silvano Fashion Group tasub tagasiostuprogrammi käigus tagasi ostetud oma aktsiate eest varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi;
5.1.6. Aktsiate tagasiostu programmi käigus tagasi ostetud ja AS-i Silvano Fashion Group poolt varasemalt omandatud oma aktsiate nimiväärtuste summa ei tohi ületada 10% AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitalist;
5.1.7. Anda AS-i Silvano Fashion Group juhatusele õigus ületada reguleeritud turu äärmiselt madala likviidsuse korral Euroopa Komisjoni 22. detsembri 2003. a määruse (EÜ) nr 2273/2003 artikli 5 p-s 2 sätestatud oma aktsiate tagasiostmise 25% piirpäevamahtu ja osta sama päeva jooksul oma aktsiaid koguses, mis ei ületa 50% keskmisest päevasest mahust reguleeritud turul;
5.1.8. Oma aktsiate omandamine toimub kooskõlas Euroopa Komisjoni 22. detsembri 2003. a määrusega (EÜ) nr 2273/2003, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ seoses tagasiostuprogrammidele ja finantsinstrumentide stabiliseerimisele ettenähtud eranditega;
5.1.9. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima ühe kuu jooksul arvates oma aktsiate tagasiostuprogrammi vastuvõtmisest pädeva investeerimisettevõttega või krediidiasutusega oma aktsiate tagasiostu korraldamiseks leping käesolevas otsuses sätestatud tingimustel.

Hääletamise tulemused:

poolt: 23 915 952 häält ehk 99,95% koosolekul esindatud häältest ja 61,32% kogu aktsiakapitalist
vastu: 3 590 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist
erapooletu: 8 361 häält ehk 0,03% koosolekul esindatud häältest ja 0,02% kogu aktsiakapitalist
ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist
      
  

6. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete valimine

Otsustati:

6.1.       Võtta teadmiseks, et Risto Mägi ja Stephan Balkini volitused nõukogu liikmetena lõppesid 05. märtsil 2015.a (k.a.). Kiita heaks Risto Mägi ja Stephan Balkini kõik tehingud, tegevused ja toimingud nõukogu liikmetena perioodil 06. märtsist 2015.a kuni 29. juuni 2015.a (k.a.).
6.2.       Pikendada nõukogu liikmete Risto Mägi ja Stephan Balkini volituste tähtaega nõukogu liikmena alates 30. juunist 2015.a kuni 29. juuni 2020.a. Pikendada nõukogu liikme Ants Susi volituste tähtaega nõukogu liikmena alates 07. juulist 2015.a kuni 29. juuni 2020.a.
6.3.       Jätkata nõukogu liikmete tasustamist 30.06.2012.a. toimunud üldkoosolekul kinnitatud tingimustel. 

Hääletamise tulemused:

poolt: 19 741 035 häält ehk 82,50% koosolekul esindatud häältest ja 50,62% kogu aktsiakapitalist
vastu: 4 101 856 häält ehk 17,14% koosolekul esindatud häältest ja 10,52% kogu aktsiakapitalist
erapooletu: 85 012 häält ehk 0,36% koosolekul esindatud häältest ja 0,22% kogu aktsiakapitalist
ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest ja 0% kogu aktsiakapitalist
      
  
 

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.   

Koosoleku protokoll ja kaasnevad materjalid on investoritele kättesaadavad hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul alates Koosoleku toimumise ajast SFG kodulehel aadressil http://www.silvanofashion.com/investors/shareholders-meetings.html.  

Märt Meerits


AS Silvano Fashion Group juhatuse esimees

E-post: info@silvanofashion.com
 

Tel: +372 684 5000;
Faks: +372 684 5300

Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn 


http://www.silvanofashion.com