English Latvian
Publicēts: 2017-05-17 22:07:05 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces lēmumi

CORRECTION: Lēmumu projekti AS „Olainfarm” kārtējai akcionāru sapulcei 2017.gada 01.jūnijā - precizēti dividenžu izmaksas datumi

Olaine, 2017-05-17 22:07 CEST -- 1. Valdes ziņojums par 2016. gada darbības rezultātiem.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2016. gada darbības rezultātiem.

 

 2. Padomes ziņojums par 2016. gada darbības rezultātiem.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2016. gada darbības rezultātiem.

 

3. Revīzijas komitejas ziņojums par 2016.gadu.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas ziņojumu par 2016.gadu.

 

4. AS „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2016. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmuma projekts:

Apstiprināt AS „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2016. gada pārskatu.

 

5. Rezervju izlietošana.

Lēmumu projekts:

 

5.1. Novirzīt AS “Olainfarm” rezervju daļu EUR 281 701,56 (divi simti astoņdesmit viens tūkstotis septiņi simti viens euro un 56 eurocenti) apmērā izmaksai AS “Olainfarm” akcionāriem (akciju ISIN kods LV0000100501), izmaksājot par vienu akciju EUR 0,02 (divi eurocenti).

 

5.2. Noteikt 2017. gada 15.decembri par aprēķina datumu un 2017.gada 20.decembri par rezervju daļas EUR 281 701,56 (divi simti astoņdesmit viens tūkstotis septiņi simti viens euro un 56 eurocenti) apmērā izmaksas datumu.

5.3. Atlikušo rezervju daļu EUR 40 449.68 (četrdesmit tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi euro un 68 eurocenti)  apmērā atstāt AS “Olainfarm” rezervēs.

 

6. 2016. gada peļņas izlietošana.

Lēmuma projekti:

 

6.1. Novirzīt AS “Olainfarm” 2016.gada peļņas daļu EUR 9 014 449.92 (deviņi miljoni četrpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi euro un 92 centi) apmērā dividenžu izmaksai AS “Olainfarm” akcionāriem (akciju ISIN kods LV0000100501), dividendēs EUR 0,64 apmērā par vienu akciju izmaksājot 3 posmos, II, III, un IV ceturksnī, bet peļņas daļu EUR 625 550.08 (seši simti divdesmit pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit euro un 08 centi) apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt to AS “Olainfarm” attīstībā.  I posmā izmaksājami EUR 0,22 par vienu akciju, II posmā izmaksājami EUR 0,22 par akciju, III posmā izmaksājami EUR 0,20 par akciju.

 

6.2. Noteikt sekojošu dividenžu aprēķinu un izmaksas kārtību:

I posms (II ceturksnis): par aprēķina datumu noteikt 2017.gada 15. jūniju un par izmaksas datumu noteikt 2017.gada 20.jūniju;

II posms (III ceturksnis): par aprēķina datumu noteikt 2017.gada 7. septembri un par izmaksas datumu noteikt 2017.gada 12.septembri;

III posms (IV ceturksnis): par aprēķina datumu noteikt 2017.gada 7.decembri un par izmaksas datumu noteikt 2017.gada12.decembri.

 

 

7. Valdes ziņojums par 2017. gada budžetu un darbības plānu.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2017. gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka AS “Olainfarm” nekonsolidētais apgrozījums 2017.gadā sasniegs 96 miljonus euro, AS “Olainfarm” nekonsolidētā peļņa sastādīs 12,7 miljonus euro, konsolidētais apgrozījums būs 127 miljoni euro, bet konsolidētā peļņa sastādīs 15,5 miljonus euro.

 

8. Statūtu grozījumi.

Lēmumu projekti:

8.1. Izteikt Statūtu 6.2.punktu šādā redakcijā: „6.2. Revīzijas komiteja sastāv no trim revīzijas komitejas locekļiem. Revīzijas komitejas locekļi tiek ievēlēti akcionāru sapulcē uz 2 (diviem) gadiem”.

8.2. Apstiprināt Statūtu jaunu redakciju.

 

9. Zvērināta revidenta vēlēšanas 2017. gadam un atlīdzības noteikšana zvērinātajam revidentam.

Lēmumu projekti:

9.1. Ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” (licence Nr.17, vienotais reģistrācijas Nr.40003593454) par AS „Olainfarm” zvērinātu revidentu 2017. gadam.

9.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu 2017.gadam 47 600 euro apmērā, neskaitot PVN.

 

10. Revīzijas komitejas vēlēšanas 2017. gadam un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

Lēmumu projekti:

10.1. Ievēlēt AS „Olainfarm” revīzijas komitejā:

- Padomes priekšsēdētāja vietnieci Valentīnu Andrējevu,

- Padomes locekli Guntu Veismani,

- Viesturu Gurtlavu.

10.2. Noteikt revīzijas komitejas ikmēneša atalgojumu 5350,00 euro apmērā.

 

11. Padomes vēlēšanas.

Lēmumu projekti:

11.1. Ievēlēt AS “Olainfarm” Padomi sekojošā sastāvā piecu gadu termiņam, nosakot 2017.gada 02.jūniju par padomes pilnvaru termiņa sākuma datumu:

Vārds, uzvārds:

1. Valentīna Andrējeva

2. Andis Krūmiņš

3. Ivars Godmanis

4. Aleksandrs Raicis

5. Gunta Veismane

 

11.2. Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu EUR 13500,00 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti euro) apmērā.

 

Akciju sabiedrības “Olainfarm” valde

         Papildu informācija:
         Salvis Lapiņš
         AS „Olainfarm“ valdes loceklis
         mob. tālr. +37126448873
         e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv