English Estonian
Avaldatud: 2022-06-01 00:46:21 CEST
Elmo Rent
Börsiteade

ELMO Rent AS-i auditeeritud majandusaasta aruanne 2021

ELMO Rent AS-i (edaspidi ELMO) nõukogu on kinnitanud ettevõtte 2021. aasta auditeeritud aastaaruande. 

Erinevused võrreldes auditeerimata vahearuannetega 

ELMO majandusaasta aruanne auditeeriti sel aastal esimest korda. Seoses sellega on läbivalt täpsustatud raamatupidamiskannete kajastamist. Täpsustuste tulemusena esineb auditeeritud aastaaruandes võrreldes 22. septembril 2021 ja 31. märtsil 2022 avaldatud auditeerimata I ja II poolaasta vahearuannetega finantstulemuste osas erinevusi. Suurima ühekordse mõjuga on 2021. aasta detsembris Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) saadud 374 tuhande eurose toetuse, mida vahearuannetes ei kajastatud, kajastamine bilansis nõudena ja kasumiaruandes muude ärituludena. Muud muudatused tulenevad aja jooksul teostatud raamatupidamise korrastamisest. 

Muudatuste tulemusel on auditeeritud aastaaruandes põhinäitajad muutunud 2021. aasta vahearuannetega võrreldes järgmiselt (bilansi näitajad 31.12.2021 seisuga, kasumiaruande näitajad 2021. aastal kokku, alltoodud numbrid on ümardatud):

·     käibevarad aastaaruandes 699 tuhat eurot, vahearuandes 329 tuhat eurot;

·     põhivarad aastaaruandes 2311 tuhat eurot, vahearuandes 2306 tuhat eurot;

·     varad kokku aastaaruandes 3011 tuhat eurot, vahearuandes 2635 tuhat eurot;

·     kohustised kokku aastaaruandes 2269 tuhat eurot, vahearuandes 2190 tuhat eurot;

·     omakapital aastaaruandes 742 tuhat eurot, vahearuandes 445 tuhat eurot; 

·     müügitulud aastaaruandes 1109 tuhat eurot, vahearuannetes kokku 1102 tuhat eurot;

·     muud äritulud aastaaruandes 581 tuhat eurot, vahearuannetes kokku 256 tuhat eurot;

·     ärikahjum aastaaruandes -208 tuhat eurot, vahearuannetes kokku -445 tuhat eurot;

·     aruandeperioodi kahjum aastaaruandes -309 tuhat eurot, vahearuannetes kokku -562 tuhat eurot.

 

2021. aasta tegevused ning majandustulemused

2021. aastal suurendas ELMO tänu edukale IPO-le investeeringuid erinevatesse tehnoloogiatesse – sõidukipargi opereerimise tarkvarasse, autokontrollerisse ja kaugjuhitava auto arendusse. Samuti töötati 2021. aastal välja kodumaine keskkonnasõbralike sõidukite sõidujagamise rakendus ning lansseeriti aasta teises pooles ainulaadne rendiauto ettetellimise teenus. Teenuse käigus saab klient (esialgu Harjumaa piires) sõiduki enda valitud asukohta ette tellida ning see toimetatakse talle sõidukipargi opereerija poolt kohale. Nimetatud teenusega valideeritakse ka kaugjuhitava auto kasutuselevõtu nõudlus. Lisaks avati uue teenusena ka Premium-klassi autode ja elektriliste kaherattaliste jagamine.

Esimene kaugjuhitava auto prototüüp läbis juba 2021. aasta lõpus Transpordiameti platsitesti esimese osa ning on teise etapi järgselt valmis suunduma liiklusesse täiendavaid testikilomeetreid koguma. Tehnoloogia kiiremaks edasiarendamiseks alustati novembris 2021 koostööd ka Teliaga Eesti AS-iga, eesmärgiga kasutada kaugjuhtimispuldi ja kaugjuhitava auto vahelise side pidamiseks 5G võrku. Lisaks toetas 2021. aasta detsembris kaugjuhtimise tehnoloogia välja arendamiseks ELMOt ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) 374 094 euroga.

Kuid ettevõtte kasv ning areng ei piirdunud vaid tarkvaraga ning tehnoloogia arendamisega. 2021. aastal kasvas ELMO sõidukipark 131 ühikuni.

Ettevõtte põhivarad kasvasid võrreldes 2020. aasta lõpuga 90% ehk 2 311 162 euroni. Põhivarade kasvu finantseeriti eelkõige IPO-st saadud vahenditega ning võimendati laenude ja liisingutega, mistõttu suurenes ettevõtte võlakoormus perioodi lõpuks 2 268 924 euroni.

Täiendavad finantskohustused viisid ka intressikulude kasvuni. 2021. aasta intressikulu moodustas 100 950 eurot, 2020. aastal oli intressikulu 77 014 eurot.

ELMO müügitulu 2021. aastal oli 1 109 311 eurot, mis ületas 2020. aasta müügitulu 147%. Oluline on märkida, et 2021. aasta prognoositud müügitulu oli 934 651 eurot, mida vastavalt 2021. aasta oktoobriks kujunenud tulemustele tõsteti sama aasta detsembris 1 075 768 euroni. Arvame, et kasv oleks olnud oluliselt kiirem, kui meid ei oleks mõjutanud elektriautode ja e-kaherattaliste tehaste tarneviivitused. Uued sõidukid jõudsid kohale väiksemas mahus ning ka hiljem, kui ettevõte oli planeerinud.

Aruandlusperiood lõppes kahjumiga summas 308 528 eurot. Kahjum oli tingitud peamiselt äritegevuse kiirest laienemisest sh töötajate arvu ulatuslikust kasvust ning edasiseks arenguks vajalikest ettevalmistavatest kuludest. 

Õnnestunud IPO järgselt kaasatud suurema summa abil värvati juurde planeeritust rohkem töötajaid (peamiselt tehnoloogia arendus, autopargi opereerimine) ning sellega lisandus ka kõrgem palgakulu. Tööjõukulu moodustas 2021. aastal 289 682 eurot, 2020. aasta tööjõukulu oli 39 134 eurot. Ettevõtte meeskond koosneb 22 töötajast, 1 juhatuse liikmest ning 3 nõukogu liikmest.

Kokkuvõtvalt oli ELMO 2021. aasta EBITDA 109 777 eurot, samas kui 2020. aasta EBITDA oli 197 618 eurot.

ELMO Rent AS-i konsolideeritud 2021. majandusaasta aruanne ning audiitori järeldusotsus on lisatud teatele ja tehakse kättesaadavaks ettevõtte kodulehel https://www.elmorent.ee/investeeri.

 

Allan Leppikson

Juhatuse liige

allan@elmorent.ee

 


Lisa 1 2021 majandusaasta aruanne.pdf
Lisa 2 Vandeaudiitori aruanne.pdf