English Estonian
Avaldatud: 2017-12-12 14:05:00 CET
Tallinna Vesi
Börsiteade

Riigikohus tegi ASi Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises vaidluses AS Tallinna Vesi kassatsioonkaebuse osas lõpliku otsuse

Täna, 12.12.2017 langetas Riigikohus otsuse AS Tallinna Vesi kassatsioonkaebuse osas, mis puudutab tariifivaidlust Konkurentsiametiga. Riigikohus otsustas ASi Tallinna Vesi kassatsioonkaebuse osaliselt rahuldada. Kohus leidis, et Konkurentsiamet ei pea järgima vee-ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud kokkulepet veeteenuse hindade kohta. Vastavalt jäid kehtima Konkurentsiameti 02.05.2011 otsus keelduda veeteenuse hindade kooskõlastamisest erastamisel sõlmitud lepingu alusel ja Konkurentsiameti 10.10.2011 ettekirjutus uue veeteenuse hindade kooskõlastamise taotluse esitamiseks Konkurentsiameti metoodika alusel. 

Kaebus rahuldati üksnes 10.10.2011 ettekirjutuse ühe punkti osas. Vastava punkti kohaselt lubas Konkurentsiamet ettekirjutuse täidetuks lugeda ainult juhul, kui Konkurentsiamet on ASi Tallinna Vesi uue veeteenuse hindade kooskõlastamise taotluse kooskõlastanud. Riigikohus selgitas, et uue hinnataotluse lahendamisel võib Konkurentsiameti ja ASi Tallinna Vesi vahel tekkida erinevaid arusaamu ka küsimustes, mida Konkurentsiamet ei ole ettekirjutuse resolutsioonis välja toonud. Vastavalt on AS-il Tallinna Vesi küll kohustus esitada uus hinnataotlus kooskõlas Konkurentsiameti metoodika ja ettekirjutuses nõutuga, kuid ei saa tagada, et Konkurentsiamet vastava taotluse ka rahuldaks. 

Kohtuotsusega seonduvalt kaotas kehtivuse õiguskaitse, mille Eesti kohtud määrasid Konkurentsiameti ettekirjutuse osas tariifide langetamiseks. Tallinna Vesi alustab ettevalmistusi ettekirjutuse täitmiseks viisil, mis tagab Eesti õigusaktidest tulenevate nõuete järgimise Tallinna Vesi aktsionäride huve võimalikult kaitsval viisil. Muuhulgas on ettevõttel kavas kohtuda ka Konkurentsiameti esindajatega. Tallinna Vesi hoiab aktsionäre kursis edasiste sammudega. Eesti keeles on võimalik kohtuotsusega tutvuda siin.

Käesoleva aasta veebruaris esitas AS Tallinna Vesi Riigikohtule kassatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtu 26. jaanuari 2017 otsuse osas, millega Tallinna Ringkonnakohus jättis rahuldamata ettevõtte kaebuse AS Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses. 20. juunil 2017 otsustas Riigikohus võtta kassatsioonkaebuse menetlusse. Tänast Riigikohtu otsust ei ole siseriiklikult võimalik edasi kaevata.

Paralleelselt ning eraldiseisvana kohalikust kohtuvaidlusest on käimas rahvusvaheline vahekohtumenetlus. Rahvusvahelise vahekohtu istungid toimusid 2016. aastal. Vahekohtumenetlusega seotud korraldused ja otsused, välja arvatud konfidentsiaalseks tunnistatud dokumendid on kättesaadavad Rahvusvahelise Investeeringualaste Vaidluste Lahendamise Keskuse (International Centre for the Settlement of Investment Disputes) kodulehelt.

         Riina Käi
         AS Tallinna Vesi
         Finantsdirektor
         Ph: (+372) 62 62 262
         riina.kai@tvesi.ee