Published: 2020-04-17 21:11:15 CEST
AUGA group
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie 2020 m. balandžio 30 d. vyksiančio AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektais bei susijusia informacija papildymą

AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Bendrovė) šiuo pranešimu papildo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo vyksiančio 2020 m. balandžio 30 d. darbotvarkės 4-7 klausimus sprendimų projektais bei susijusia informacija ir patikslina darbotvarkės 3 klausimo sprendimo projektą:

PATIKSLINIMAS: Siūlomas toks patikslintas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas susirinkimo darbotvarkės 3 klausimu:

  1. Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 7 586 288 eurų, tokia tvarka:

Eil. Nr.RodikliaiSuma, Eur
1.  Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2019 m. gruodžio 31 d.  8 733 304
2.  Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)(1 394 016)
3.  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  - 
4.  Akcijų opcionų darbuotojams sąnaudos, apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje247 000
5.  Akcininkų įnašai nuostoliams dengti  - 
6.  Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis  - 
7.  Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6)  7 586 288
8.  Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą  - 
9.  Pelno paskirstymas į rezervą akcijoms suteikti  885 000
10.  Pelno paskirstymas į kitus rezervus  - 
11.  Pelnas, skiriamas dividendams mokėti  - 
12.  Pelnas, skiriamas tantjemoms  - 
13.  Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (7-8-9-10-11-12)  6 701 288

Bendrovės auditoriaus skyrimas 2020 m. finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimasSiūlomi tokie visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės 4-7 klausimais:

Paskirti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2020 m. konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 54 000 (penkiasdešimt keturi tūkstančiai) eurų be PVM per metus už Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditą.

  1. Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių keitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas

Patvirtinti naują Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių įstatų redakciją pagal pridedamą projektą.

  1. Bendrovės vadovybės atlygio politikos tvirtinimas

Patvirtinti Bendrovės vadovybės atlygio politiką pagal pridedamą projektą.

  1. Bendrovės veiklos strategijos ir informacijos apie jos įgyvendinimą pateikimas

Valdybos komentaras apie naują Bendrovės veiklos strategiją:

Pirmiausia, Valdyba labai džiaugiasi galėdama pasidalinti beveik metų trukmės darbo rezultatais, kurie prasidėjo vos išrinkus jos naują sudėtį. Bendrovės strategija buvo pagrindinis darbų prioritetas, kuris dabar sukurs pagreitį AUGA grupės augimo istorijai. Taip pat, yra svarbu pasidalinti, kad detalesnė prezentacija apie strategiją bus pristatyta investuotojų renginyje, kai tik Covid-19 situacija šalyje aprims. 

Sprendimo projektas: Išklausyta.

Pridedama:

  1. Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių naujos redakcijos projektas
  2. Bendrovės vadovybės atlygio politikos projektas
  3. Bendrovės veiklos strategija
  4. Bendrasis balsavimo biuletenis

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340Priedai


P4_Bendrasis balsavimo biuletenis.pdf
P2_Atlygio politikos projektas.pdf
P3_Auga-Strategy-LT.pdf
P1_Akciju suteikimo taisykliu projektas.pdf