English Latvian
Publicēts: 2021-06-18 14:45:00 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības “Olainfarm” 2021.gada 18.jūnija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

Akciju sabiedrības “Olainfarm” 2021.gada 18.jūnija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

1.   Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums
Lēmums:
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Olainfarm” valdes, padomes un Revīzijas komitejas ziņojumus un zvērinātu revidentu atzinumu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2.   2020. gada pārskata apstiprināšana
Lēmums:
Apstiprināt akciju sabiedrības „Olainfarm” 2020. gada konsolidēto un mātes sabiedrības gada pārskatu, ar peļņu 11 530 tūkstoši euro apmērā.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3.   Peļņas izlietošana
Lēmums:
3.1.    Izmaksāt akciju sabiedrības „Olainfarm” akcionāriem dividendēs 2 394 463,26 euro, kas veido 0,17 euro (septiņpadsmit centi) uz katru akciju, no uzkrātās līdz 2017. gada 31. decembrim nesadalītās peļņas;
3.2.    Akciju sabiedrības „Olainfarm” 2020.gada peļņu 11 530 tūkstošu euro apmērā atstāt nesadalītu;
Noteikt sekojošo dividenžu aprēķinu un izmaksas kārtību:

3.3.    Noteikt par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2021. gada 8. jūlijs, dividenžu ieraksta datumu 2021. gada 9. jūlijs un par dividenžu maksājuma datumu 2021. gada 12. jūlijs.
3.4.    Dividendes izmaksāt ievērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pārejas noteikumu 8. un 9. punktā noteikto kārtību.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4.   Zvērināta revidenta ievēlēšana 2021., 2022. un 2023. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana
Lēmums:
Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību “PricewaterhouseCoopers” SIA par akciju sabiedrības “Olainfarm” 2021., 2022. un 2023. gada finanšu pārskata un konsolidētā finanšu pārskata, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, revidentu, nosakot kopējo atlīdzību 383 400 euro bez PVN.

Balsošanas rezultāti: ar balsu vairākumu priekšlikums ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību PricewaterhouseCoopers” SIA par akciju sabiedrības “Olainfarm” revidentu ir noraidīts.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com