Estonian
Avaldatud: 2023-10-09 07:41:35 CEST
Hagen Bikes
Ettevõtte kirjeldus

Hagen Bikes AS aktsiate teisese avaliku pakkumise teade

Hagen Bikes AS (registrikood 16358778, Kopli tee 1/2-5, 75312, Rae vald, Eesti, edaspidi Hagen või Emitent) korraldab oma aktsiate teisese avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Hageni poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav Hageni kodulehel https://cdn.shopify.com/s/files/1/0551/0319/3167/files/Ettevotte_kirjeldus_Hagen_Bikes_2023.pdf. Aktsiaid pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Hageni juhatuse liige Kaspar Peek kommenteerib:

„Hageni eesmärk - populariseerida rattakasutust linlaste seas, kes veavad lapsi, poe- ja trennikotte, ning muud, mis ületab tavarataste mugavuspiire, on olnud edukas. Oleme aastatega suuri samme edasi astunud pakkudes ühte turu paremat kastiratast. Hageni arendatud kastirattad on mugava disainiga, kerged ja kiired. See on kajastunud müügimahtude kasvus, hoolimata makromajanduse keerukustest. Hiljutise eratarbimise ostujõu vähenedes oleme oma pilku pööranud aina rohkem äriklientidele. Meie portfelli on hiljuti lisandunud Kesk-Euroopa riigiettevõte ning juba aasta alguses tarnisime esimesed jagamisteenuse kastirattad Euroopa ühele suurimale jalgrataste-operaatorile, Donkey Republicule. Sellest tulenevalt on meil indikatsiooni ka edaspidiseks kasvuks ning vajadus lisarahastuse järgi, et täita 2024. aasta tellimusi ja ületada tekkinud likviidsuskriis.”

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest

Avalikult pakutakse kuni 184 210 Hagen Bikes aktsiat. Juhul, kui  huvi pakkumise vastu on suur ja investorite nõudlus ületab pakutavate aktsiate arvu, on Emitendil õigus suurendada pakkumise aktsiate arvu kuni 421 053 aktsiani.

Pakkumise eeldatav tulu on ligikaudu 175 000 eurot, ülemärkimise puhul pakkumise mahu suurendamise korral kuni 400 000 eurot. Hagen kavatseb pakkumise tulu kasutada ennekõike tekkinud likviidsuskriisi lahendamiseks ja tegevuse jätkamiseks. Ennekõike finantseeritakse pakkumise tulust Hageni laomahtude suurendamist ja jagamisteenuse tellimuste täitmiseks vajalikke arendustöid ja tootmist, mis mõlemad toetavad Hageni uut äriklientide fookussuunda.  

Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis.  

Hageni aktsiad on kaubeldavad mitmepoolses kauplemissüsteemis First North ja Hagen esitab Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse ka kõigi uute pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate kauplemisele võtmiseks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. 

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 9.oktoobril 2023 kell 10:00 ning lõppeb 20. oktoobril 2023 kell 16:00 (Eesti aja järgi).

Pakutava aktsia hind on 0,95 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 0,85 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga.

Olulised kuupäevad

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

9. oktoober 2023 kell 10:00 Algab pakkumisperiood
20. oktoober 2023 kell 16:00 Lõpeb pakkumisperiood
23. oktoober 2023 või sellele lähedane kuupäev Hagen avaldab pakkumise tulemused
25. oktoober 2023 või sellele lähedane kuupäev Aktsiate ülekandmine investoritele ja  aktsiate eest tasumine
1. november 2023 või sellele lähedane kuupäev Aktsiakapitali suurendamine äriregistris
6. november 2023 või sellele lähedane kuupäev Uute emiteeritud aktsiate eeldatav esimene kauplemispäev First Northil

Kuivõrd arvelduseks kasutatakse Hageni suuraktsionäri poolt laenatud juba kauplemisel olevaid aktsiaid, saavad pakkumises osalenud investorid kauplema hakata kohe arvelduse toimumise järel. Ajakavas toodud viide 6. novembri 2023 kuupäevale puudutab Hageni suuraktsionärile laenu tagastamiseks emiteeritavate aktsiate esimest kauplemispäeva.

 Märkimiskorralduse vorm

Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi]
Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number]
Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi]
Väärtpaber: HAGEN BIKES AKTSIA
ISIN-kood: EE3100088402
Väärtpaberite arv: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]
Hind (ühe aktsia kohta): 0,95 eurot
Tehingu summa: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe aktsia kohta]
Vastaspool: AS LHV Pank
Vastaspoole väärtpaberikonto: 99104086627
Vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank  
Tehingu liik: märkimine
Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu

Jaotusreeglid

Hagen otsustab pakkumise aktsiate jaotamise oma äranägemise järgi pärast pakkumisperioodi lõppu hiljemalt 23. oktoobril 2023 või sellele lähedasel kuupäeval. Jaotamisel koheldakse kõiki investoreid samade asjaolude juures võrdselt, kuid Hagen jätab endale õiguse eelistada olemasolevaid investoreid ja Hageni töötajaid. Hagenil on õigus kasutada jaeinvestorite ja institutsionaalsete investorite rühmade puhul erinevaid jaotuspõhimõtteid. Aktsiate jaotamisel arvestatakse olemasolevate aktsionäride seadusest tulenevat märkimise eesõigust. Lisaks avalikule pakkumisele on Hagenil õigus jaotada pakkumise aktsiaid vastavalt oma paremale äranägemisele institutsionaalsetele investoritele väljaspool Eestit eeldusel, et sellised investorid kvalifitseeruvad kutselisteks investoriteks kohalduva regulatsiooni tähenduses.

Enne Hageni aktsiatesse investeerimist palume tutvuda ettevõtte kirjeldusega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.  

Lisainformatsioon:

Kaspar Peek
Hagen Bikes AS
Juhatuse liige
Tel: +372 56 88 62 33
E-mail: kaspar@hagenbikes.com

 

Oluline teave:

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Hageni aktsiate müügipakkumist ega üleskutset aktsiate märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Hageni ettevõtte kirjeldusega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Hageni aktsiatesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Hageni ettevõtte kirjelduses.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Hageni aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.

Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse põhjal ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõtte kirjeldus on suunatud. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga.  


Ettevotte kirjeldus Hagen Bikes 2023.pdf