English Estonian
Avaldatud: 2023-06-19 09:00:00 CEST
Punktid Technologies
Börsiteade

Punktid Technologies AS-i juhtkonna kommentaar 2022. aasta tulemuste erinevusele võrreldes prognoosituga

 

Punktid Technologies AS on grupiülese müügitulu prognoosid mitte ainult täitnud, vaid ka ületanud, näidates oma ärimudeli tõhusust ja strateegia toimimist. HVK Business OÜ, hulgimüügi ettevõtte, on samuti suurepäraseid tulemusi näidanud. Algselt 800 000 euro suuruseks seatud müügieesmärgi on ettevõte ületanud 21% võrra, saavutades 968 000 euro suuruse aastatulu.

Gamekeys OÜ, hoolimata väljakutsetest nagu keeruline majanduskeskkond ja poliitiline ebastabiilsus, on näidanud vastupidavust, saavutades prognoosidele lähedase vahendusteenuse mahu. Kuigi meie aastane vahendusteenuse maht jäi prognoositud 2,0 miljonist eurost 8% alla, hindame seda tulemust positiivselt, arvestades soovitust väiksemas mahus kapitali kaasamist ning Ukraina konfliktist tingitud kohaliku müügi langust.

Turbulentsusele vaatamata oleme otsustanud suurendada turunduskulutusi välisturgudel, et kompenseerida ootamatute olukordade mõjusid. Ehkki see suurendas meie ettevõtte reklaamikulusid rahvusvahelistel turgudel, kus kliendi hankimise kulud on suuremad, näitab see meie ettevõtte pühendumust, paindlikkust ja võimekust kriisiaegadel tugevana püsida. Usume, et see strateegia võimaldab meil lähitulevikus saavutada veelgi paremaid tulemusi.

Punktid Technologies AS ettevõtte kirjelduses sisaldunud prognoosiga võrreldes olid 2022. aastal olulisimad kulude erinevused mitmesugustes tegevuskuludes ning tööjõukuludes ja investeeringute poolelt veebiarenduse valdkonnas. Põhivara kulum erines protsentuaalselt samuti olulisel määral kuid absoluutsummas jäi erinevus väikeseks (ca 8000 eurot).

Järgnevalt on esitatud kommentaarid majandustulemustele Punktid Technologies AS-i ettevõtte kirjelduses kajastatud prognooside lõikes:

Kauba kogumaht (Ettevõtte kirjelduses Müügitulu) 2022 – prognoositud 2 805 000 €, tegelik 2 817 000 €
Erinevus prognoosi ja tegeliku tulemuse vahel on marginaalne, prognoosi saab lugeda täidetuks. Kauba kogumahu (müügitulu) prognoos sisaldab hulgimüüki ja vahendusteenust kokku (vt täpsemalt ettevõtte kirjelduse lk 66–68). Tegelik tulemus ületas prognoositud tulemust.

Kaubad, toore, materjal ja teenused 2022 – prognoositud -2 384 250 €, tegelik -2 600 868 €
Erinevus prognoosi ja tegeliku tulemuse vahel on marginaalne, prognoosi saab lugeda täidetuks.

Mitmesugused tegevuskulud 2022 – prognoositud -699 180 €, tegelik -396 336 €.
Tegevuskulud kujunesid aasta lõikes oluliselt väiksemaks, kuna aktsiate avaliku pakkumise käigus kaasatud kapitali maht oli väiksem ja me ei saanud teostada planeeritud mahus tegevusi, kaasatud kapitali kasutamise peamine prioriteet oli uue platvormi arendus. Suurimad tegevuskulud olid IT-teenused (48 000 €), juriidilised kulud (38 000 €) ja reklaamikulud (190 920 €).

Tööjõukulud 2022 – prognoositud -200 000 €, tegelik -265 371 €
Tööjõukulu erinevus võrreldes prognoosituga on tingitud asjaolust, et meeskonna komplekteerimisel oli palgasurve prognoositust suurem.

Ettevõtte kulud kokku (Ettevõtte kirjelduses Ärikulud) 2022 – prognoositud -3 298 430 €, tegelik -3 287 289 €
Ärikulu hulka arvestasime aktsiate avaliku pakkumise ajal kogu kulude mahu, mistõttu erineb see number raamatupidamislikult. Ärikulud kujunesid marginaalselt prognoositust väiksemaks. 

EBITDA 2022 – prognoositud -478 430 €, tegelik -452 826 €
Erinevus
prognoosi ja tegeliku tulemuse vahel on marginaalne, prognoosi saab lugeda täidetuks.

EBITDA marginaal - prognoositud -17%, tegelik -16%
Erinevus
prognoosi ja tegeliku tulemuse vahel on marginaalne, prognoosi saab lugeda täidetuks.

Põhivara kulum 2022 – prognoositud -15 000 €, tegelik -23 371 €
Põhivara kulumi erinevus võrreldes prognoosituga on tingitud asjaolust, et põhivara soetati juurde.

Ärikasum (-kahjum) (EBIT) – prognoositud -493 430 €, tegelik -476 197 €. Tegelik kahjum ei erinenud oluliselt prognoositud kahjumist. 

Investeeringud arendusse – prognoositud 455 000 €, tegelik 184 000 €
2022. aasta arendusinvesteeringud olid prognoositust oluliselt madalamad. See oli tingitud asjaolust, et aktsiate avaliku pakkumise käigus kaasasime soovitust vähem kapitali, mistõttu tuli pärast aktsiate avalikku pakkumist arendusplaane ja tähtaegu korrigeerida. Sellest tulenevalt lükkus märgatav osa arenduskuludest 2023. aastasse.

Järgnevate aastate prognooside täitmine oleneb täiendava kapitali kaasamise võimalikkusest.


Ettevõtte kirjeldus on leitav siit: https://punktid.com/sites/default/files/uploaded/Final.ettevotte-kirjeldus.Punktid.2022-03-28.pdf

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2022 on leitav siit: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b15ef9bbbbc43101c3bb0f520002fee19&lang=et

 

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Hannes Niid
Punktid Technologies AS-i juhatuse liige
E-mail: invest@punktid.com