English Estonian
Avaldatud: 2010-11-09 08:45:00 CET
Nordecon
Kvartaliaruanne
2010. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)
Tegevusaruanne
                                
 
Kontserni strateegia ja eesmärgid
                    
   
Muudatusvajadused kontserni strateegias                
    
Kontserni arengustrateegia aastateks 2009-2013 tugines eeldusele, et
ehitusturgu
ootab lähiaastatel ees mahtude langus, hinnasurve teenuse
lõpphinnale,     
konkurentsi kasv ja hilisem turu konsolideerumine.
Lisaks ohtudele nähti    
nimetatud mõjudes ka võimalusi, mis aitaks kaasa
Kontserni positsiooni     
tugevdamisele ja samuti laienemisele
rahvusvaheliselt. Üleilmse finantskriisi ja
sellest ajendatud majanduslanguse
negatiivsed mõjud 2009. aastal olid      
tegutsemisturgudele ja
Kontserni finantstulemustele aga prognoositust oluliselt 
suuremad.
     
                               
Praeguseks on
muuhulgas peatatud tütarettevõtte Nordecon Statyba UAB tegevus  
Leedus ning
2010. aasta alguses müüdi kehvade majandustulemuste tõttu Lätis  

äritegevust korraldanud Nordecon Infra SIA. Ukrainas on viimase poolteise
aasta 
jooksul tegevus hoonete ehitusturul praktiliselt seiskunud ja seetõttu
ka    
kohaliku tütarettevõte Eurocon Ukraine TOV tegevuskulusid ja
personali oluliselt
vähendatud. 2010. aasta 9 kuu seisuga toimub ligikaudu 95%
Kontserni tegevusest 
Eestis.
                        
             
Nordecon International AS juhatus tegi juulis 2010
nõukogule ettepaneku     
korrigeerida olemasolevat arengustrateegiat kuna
ühe strateegilise põhieesmärgi 
(jätkuv rahvusvahelistumine) täitmine ja
strateegilise lõppeesmärgi saavutamine 
aastaks 2013 oli muutunud
ebarealistlikuks.
                   
Kontserni juhatuse
hinnangul oli muudatuste sisseviimine vajalik olukorras, kus:
- 2010. aastal
jätkub ehitusturu langus tervikuna nii Balti riikides kui ka   
Ukrainas;  
                                  
-
Majanduskasv Balti riikides jääb lähiaastatel tagasihoidlikuks ning
ehitusturu
elavnemist ei saa loota enne 2012. aastat;             
      
- Ehitusturul valitsevad üksnes vähempakkumisele tuginevad
avaliku sektori   
hanked, mis ei võimalda tagada ehitusettevõtete
tegutsemist tööstusharu     
ajalooliste keskmiste kasumimarginaalidega; 
                 
- Sisendhindade langus on asendunud
tõusutrendiga ja lähiaastatel hakkab ilmseks
saama langevate hindade juures
võetud riskide/kahjumite ulatuse mõju      
ehitussektorile.      
                          

Kontserni muudetud
strateegiline tegevuskava aastateks 2010-2013        
Juhatuse
hinnangul tuleb Kontsernil järgmisel paaril aastal keskenduda eelkõige 
oma
äritegevusele põhiturul Eestis, kus ollakse esindatud pea kõikides ehituse 

tegevussegmentides ning omatakse pikaajalist kogemust. Väliskeskkonna    
 
muudatustega kohanemiseks tuleb jätkata Kontserni planeeritud tegevusi töö 
  
ümberkorraldamise osas, tegeleda jätkuvalt kulude aktiivse juhtimisega  
   
saavutamaks kasumlikkuse kasvu ja luua võimalused ehitusturu kasvufaasi
edukaks 
sisenemiseks (sh välisturgudel).
                  
      
Juhatuse ettepaneku kohaselt keskendutakse eelnimetatud
muudatustele ja     
eesmärkide saavutamisel aastatele 2010-2013. Lähema
kolme aasta strateegiline  
tegevuskava peab toetama Kontserni läbimist
ehitusturu madalseisust ning    
valmistama ette kaasaminekuks eeldatava
ehitusturu kasvuga aastast 2012.    
Kontserni 2009-2013 strateegia
lõppeesmärgiks oli „Aastaks 2013 kiireima    
käibekasvuga noteeritud
ehituskontsern Põhja- ja Baltimaade börsidel“.     
Lähiaastatel ei ole
Kontserni prioriteediks käibe kasv kuna sellega kaasneks  
põhjendamatute
riskide võtmine ehitusturule ebaloomulikult madalate marginaalide
juures.
  
                                   
Nordecon
International AS esitas juulis 2010 nõukogule kaalumiseks ja     

kinnitamiseks oma ettepanekud Kontserni strateegia muudatuste kohta. Nõukogu 
 
kiitis juhatuse muudatusettepanekud heaks 10. septembril 2010 toimunud   
  
koosolekul.                               
   

Aastate 2010-2013 strateegilise tegevuskava põhilised eesmärgid   
     
- Viiakse lõpule 2009. aastal alustatud olulised muudatused
kontserni      
struktuuris ning juhtimises eesmärgiga tagada kasumlik ja
kiire kasv turu    
tõusufaasis                      
            
- Lätis, Leedus ja Valgevenes tegutsetakse
projektipõhiselt eeldusel, et see on 
kasumlik                
                    
- Ukrainas jätkatakse 2010. aastal
senise strateegia alusel hoonete valdkonnas 
ja edaspidise osas langetatakse
otsus tulenevalt riigi majandusolukorrast    
hiljemalt I kvartalis 2011  
                         
- Tagatakse valmisolek
taaskäivitada aktiivsem tegevus peatöövõtjana senistel  
välisturgudel
niipea, kui ehitusturu seis on muutunud piisavalt toetavaks    
-
Sisenemine töövõtjana betoonitööde turule Soomes läbi tütarettevõtte
toetamaks
valdkonna jätkuvat arengut                     
      
- Olla 2013. aasta lõpuks juhtiv ehituskontsern Eestis, mille
mahust pool tuleb 
rajatiste ja pool hoonete valdkonnast           
          

Aastate 2010-2013 strateegilise tegevuskava
juhtmotiiviks on - „Reageerida   
paindlikult ja kiiresti turu muutustele
ning siseneda edukalt järgmisse     
majanduskasvu perioodi“       
                     


Olulised muudatused Kontserni
struktuuris aastal 2011              
Nordecon International AS
nõukogu otsustas oma 10. septembril 2010 toimunud   
koosolekul anda
nõusoleku juhatuse poolt tehtud ettepanekule ühinemislepingu  
sõlmimiseks
Nordecon International AS, Nordecon Infra AS ja Nordecon Ehitus AS 
vahel.
 
                                    

Nordecon International AS juhatus esitas vastava ettepaneku seoses oma    
 
nägemusega Nordecon International strateegias tehtavate muudatustega
aastateks 
2010-2013. Selle kohaselt on ehitusmahtude jätkuva vähenemise
tingimustes tarvis
ümber kujundada ja tõhusamaks muuta ka Nordecon
International kontserni     
juhtimismudel. Kolme ettevõtte ühendamine
toob kaasa senisest lühema ja     
paindlikuma juhtimisahela ning
täiendava püsikulude kokkuhoiu suurusjärgus 15,6 
miljonit krooni (1 miljon
eurot) aastas.
                    
Juhatuse poolt tehtud
ettepaneku kohaselt ühendatakse emaettevõte Nordecon   
International AS-ga
tema 100% osalusega tütarettevõtted Nordecon Infra AS ja  
Nordecon Ehitus
AS. Seniseid Nordecon Infra AS-ile ja Nordecon Ehitus AS-ile  
kuuluvaid
osalusi eraldiseisvates tütarettevõtetes hakkab hoidma ühendatud   

ettevõte. Nordecon International ehituskontsern jätkab tegutsemist kõigis oma
 
senistes tegevussegmentides.
                       
   
Ettevõtete vaheline ühinemisleping allkirjastati 04. oktoobril 2010.
Ettevõtete 
ühinemise peavad heaks kiitma muuhulgas Nordecon International AS
aktsionärid. 
Aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 19. novembril
2010. Nordecon    
International AS veebilehel (www.nordecon.com) on
kättesaadavaks tehtud     
ühinemisaruanne, ühinemisleping, ühinevate
ettevõtete kolme viimase       
majandusaasta aruanded ning 30.09.2010
seisuga koostatud auditeerimata bilansid.
Kõik ühinemisega seotud protseduurid
on kavas läbi viia 2010. aasta jooksul.  


Toimunud muudatused Kontserni
äritegevuses 2010. aasta 9 kuuga         

Toimunud muudatused
äritegevuses Eestis                     
Kontserni
äritegevuses Eestis ei ole 2010. aasta 9 kuu jooksul toimunud olulisi

muudatusi võrreldes 2009. aasta lõpuga. Selleks hetkeks olid läbi viidud kõik
 
peamised planeeritud Kontsern ümberstruktureerimisega seotud toimingud.
2010.  
aasta algusest toimub põhitegevus läbi kahe, vastavalt hoonete ja
rajatiste   
ehitamisele spetsialiseerunud, alamkontserni - Nordecon Ehitus
AS ja Nordecon  
Infra AS. Kontserni emaettevõte Nordecon International AS
toimib eelkõige    
valdusettevõttena, Kontserni strateegilise juhtimise ja
kontsernisiseste    
tugiteenuste osutamisega. Kontsern jätkab äritegevuse
läbiviimist nimetatud   
viisil kuni 2010. aasta lõpuni. Alates 2011.
aastast ühendatakse Nordecon Ehitus
AS ja Nordecon Infra AS emaettevõttega
Nordecon International AS (vt täpsemalt 
vahearuande peatükk „Olulised
muudatused Kontserni struktuuris aastal 2011“)  
ning ühendettevõte jätkab
tegevust ärinime Nordecon AS all, kui selle ettepaneku
kinnitavad aktsionärid
19. novembril 2010 toimuval erakorralisel üldkoosolekul. 
Toimunud muudatused
äritegevuses välisturgudel                 

Läti      
                                
Kontsern
sisenes Läti turule 2007. aasta alguses, kui läbi OÜ Kaurits soetamise 
saadi
osalus Lätis registreeritud sidusettevõttes SIA Abagars (hilisemalt   

Nordecon Infra SIA). Hilisemate huvide konfliktide vältimiseks soetas
Kontsern 
enamusosaluse Lätis registreeritud ettevõttes 2008. aasta mais.
Ettevõtte    
põhiliseks tegevusalaks oli vee- ja kanalisatsioonitrasside
ehitamine. Ärimaht 
Lätis kasvas kiiresti ning ettevõte teostas mitmeid
olulise suurusega avaliku  
sektori projekte. Paraku kaasnes ettevõtte liiga
kiire kasvuga ka tegevusriskide
suurenemine ning viimane asjaolu koosmõjus
majanduskeskkonna drastilise     
muutusega muutis ettevõtte tegevuse
2009. aasta II poolaastaks kahjumlikuks.  
Läti majanduse üldine halvenemine
tõi kaasa probleemid raha laekumisel     
projektidest, kus muuhulgas
olid osapoolteks ka riigi või kohaliku       
omavalitsusega seotud
tellijad.
                         
Nordecon
International AS juhatus otsustas veebruaris 2010 müüa kogu 56%
suuruse
osaluse lähiaastatel ettenähtavalt kahjumlikult tegutsevas Läti
ettevõttes   
Nordecon Infra SIA. Osa müüdi eraisikust vähemusaktsionärile.
Peale tehingut ei 
oma Kontsern osalust üheski Lätis registreeritud
ettevõttes. Tehingu      
finantsarvestuslikku mõju on täpsemalt
kirjeldatud vahearuande Lisas 4.     
Kontsern jätkab lähiaastatel
äritegevust Lätis projektipõhiselt läbi Eesti   
tütarettevõtete, tehes
seda vajadusel koos partneritega. Projektipõhise töö   
jätkumise eelduseks
on kasumlike projektide olemasolu.             

Valgevene   
                                
Kontsern on
sõlminud ühe Soome toiduainetetööstuse ettevõttega lepingu viimasele
kuuluva,
Valgevenes asuva, tehasehoone ehitamiseks. Kontsern teostab töid läbi 

Valgevenes registreeritud ettevõtte Eurocon Stroi IOOO. Kontserni 100%
suuruse 
osalusega ettevõtte asutamistoimingud jõudsid lõpule 2010. aasta
jaanuaris.   
Valgevene turul on Kontsern tegutsev hetkel ainult mainitud
projekti raames.  
Sarnase strateegiaga sisenes Kontsern Ukraina turule üle
kaheteistkümne aasta  
tagasi, kus eelistatud olid projektid, mille tellijaks
Põhjamaades- või     
Baltikumis tegutsevad tuntud ettevõtted. Kontsern ei
ole hetkel läbirääkimistes 
muude projektide alustamiseks ning Kontserni
arengustrateegia kohaselt ei ole  
Valgevene turule sisenemine olulises mahus
2010. aastal prioriteediks.     
Käesolevat aastat ning antud projekti
läbiviimist kasutatakse turu       
tundmaõppimiseks ning hilisemateks
analüüsideks.                

Ukraina            
                         
Kontserni äritegevuses
Ukrainas ei ole toimunud olulisi muudatusi võrreldes   
2009. aasta lõpuga. 
                              

Soome      
                                
Kontserni
tütarettevõte Nordecon Betoon OÜ on alates 2009. aasta lõpust otsinud

aktiivselt otsinud võimalusi teha töövõtu korras betoonitöid Soomes. 2010.
aasta
esimeses pooles soetati selleks kontsernisisese tehinguga Soomes
registreeritud 
tütarettevõte Estcon Oy. Nimetatud tegevuse läbi on Kontsern
toetamas      
betoonitööde valdkonna jätkuvat arengut.         
           


Kontserni struktuur ja toimunud muudatused     
              

Olulisemad muudatused Kontserni struktuuris
2010. aasta 9 kuu seisuga      

Nordecon International         
                    
Jaanuaris lõpetati toimingud, mille
kohaselt Nordecon International AS koos   
Nordecon Ehitus AS-ga asutas
Valgevenes ettevõtte Eurocon Stroi IOOO. Asutajate 
osalused ettevõttes on
vastavalt 70% ja 30%. Ettevõte asutati projektipõhise  
ehituslepingu
teostamiseks. Kuna Valgevene on Kontserni üks potentsiaalne    
sihtturg
siis vastavalt strateegiale kuulub enamusosalus nimetatud       

tütarettevõttes Kontserni emaettevõttele.                  
 
Veebruaris müüs Nordecon International AS oma 56%-lise osaluse Läti    
  
tütarettevõttes Nordecon Infra SIA koos selle tütarettevõtetega.
Ettevõtte müüdi
kontsernivälisele senisele vähemusaktsionärile. Peale tehingut
ei oma Kontsern 
osalust üheski Lätis registreeritud ettevõttes.       
          
Aprillis müüs Nordecon International AS kontsernisisese
tehinguga 100% oma   
Soomes registreeritud tütarettevõtte Estcon OY
aktsiatest Kontserni ettevõttele 
Nordecon Betoon OÜ. Nordecon Betoon OÜ
hakkab läbi tütarettevõtte teostama   
Soomes betoonitöid. Kuna Soome ei
ole Kontserni üks sihtturge siis, välismaise 
tütarettevõtte müümine
emaettevõtte alt ei ole vastuolus üldise osaluste omamise
strateegiaga.    
                              

Nordecon Infra
AS                                
Aprillis
asutas Nordecon Infra AS koos kaasinvestoriga ettevõtte OÜ Pigipada. 

Nordecon Infra AS tasus 24% suuruse osa eest rahalise sissemaksega 9,6 tuhat 
 
krooni (0,6 tuhat eurot). OÜ Pigipada hakkab tegelema bituumenemulsiooni  
  
tootmisega. Juulis suurendas Nordecon Infra AS oma 24% suuruse osaluse
OÜ-s   
Pigipada 49%-ni, tasudes selle eest täiendavad 10 tuhat krooni (0,64
tuhat   
eurot).                              
       

Eston Ehitus                         
         
Märtsis asutas AS Eston Ehitus tütarettevõtte OÜ Kaasa Vara.
Osaühingu     
osakapital on 40 tuhat krooni (3 tuhat eurot). Ettevõttes
ei toimu hetkel    
äritegevust. Ettevõte asutati AS Eston Ehitus oluliste
võlgnike osas kinnitatud 
saneerimiskavade teostamiseks.           
              
Mais asutas AS Eston Ehitus koos kaasinvestoriga
äriühingu Magasini 29 OÜ. AS  
Eston Ehitus osalus ettevõttes oli 34%.
Osakapitali sissemakseks tasuti 13,6  
tuhat krooni (0,9 tuhat eurot).
Nimetatud ettevõttesse eraldati osa juba    
olemasoleva ettevõtte OÜ
Crislivinca (AS-l Eston Ehitus samuti 34% osalus)   
varast ja
kohustustest, mis on seotud veel arendamata kinnistuga Tallinnas   

Magasini tänaval.                              
 
Augustis viidi lõpule tehing, mille käigus vahetasid AS Eston Ehitus ja AS
EKE 
Invest omavahel osalused ettevõtetes OÜ Crislivinca ja Magasini 29 OÜ.
Enne   
vahetustehingut jagunesid mõlemas ettevõttes osalused AS Eston
Ehitus ja AS EKE 
Invest vahel vastavalt 34% ja 66%. Peale vahetust kuulub
AS-le Eston Ehitus 100%
Magasini 29 OÜ osadest. Osalus OÜ-s Crislivinca
puudub. AS EKE Invest omab peale
tehingut 100% OÜ Crislivinca osadest ja talle
ei kuulu osalust Magasini 29 OÜ-s.

Eurocon Ukraine TOV           
                   
Märtsis müüs Eurocon Ukraine TOV oma
99% suuruse osaluse tütarettevõttes    
Bukovina Development TOV.
Nimetatud ettevõttes ei olnud toimunud äritegevust.  
Peale tehingut ei oma
Kontsern osalust Bukovina Development TOV-s.       


2010. aasta 9
kuu majandustulemuste kokkuvõte                  

Kontserni
kasumlikkus                             

Nordecon International kontserni brutokasum 2010. aasta 9 kuu seisuga
moodustas 
-8,5 miljonit krooni (-0,5 miljonit eurot). Võrreldaval perioodil
oli      
brutokasumi suuruseks 165,2 miljonit krooni (10,6 miljonit
eurot). Kontserni  
kahjumliku tegevuse aasta esimesel kahel kvartalil
põhjustasid koosmõjus    
ehitustegevuse sesoonsus, ebasoodsad
ilmastikumõjud ja potentsiaalsete kahjumite
kajastamine projektidest, mis
võideti enne sisendhindade tõusule pöördumist.  
Kontserni tegevus kolmandas
kvartalis oli seevastu kasumlik ning brutokasum   
moodustas 36,7 miljonit
krooni (2,3 miljonit eurot). III kvartali brutokasumi  
absoluutnumbrit
mõjutas projektidest enim Tallinn-Tartu maantee Mäo ümbersõidu 

projekteerimise ja ehitamise suurprojekti lõppemine.             
 
Brutokasumi kujunemise sesoonsust iseloomustab alltoodud tabel:      
  
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
% aastas teenitud   |  I KV |   II KV |  III KV |  IV KV |  Kokku
|
| brutokasumist     |     |      |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
2006         |   10% |    20% |   33% |   37% |   100%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
2007         |   13% |    30% |   26% |   31% |   100%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
2008         |   28% |    38% |   20% |   13% |   100%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
2009         |   27% |    35% |   59% |   -21% |   100%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
Kontserni
juhatuse hinnangul valitseb ehitusturul jätkuvalt olukord, kus    

töösolevate ning uute lepingute brutomarginaalid on konkurentsitingimustes  
 
madalamad kui stabiilsel ehitusturul võiks oodata. Sisendhindade aeglane,
kuid 
jätkuv tõus tähendab, et pikaajaliste lepingute osas eksisteerib
endiselt risk, 
et need võivad lõppeda kahjumiga. Kontsern kajastas projektide
võimalikud    
kahjumid I poolaastal ning ka see avaldas positiivset mõju
kolmanda kvartali  
brutokasumile. Sama mõju võib oodata ka aasta viimase
kvartali osas. Kontserni 
juhtus on siiski ettevaatlik oma hinnangutes ning
ei välista, et jätkuvad    
muutused ehitusturul võivad järgmistes
perioodides kaasa tuua tagasilööke    
üksikutes projektides.
      
                       
Kontserni üldhalduskulud
moodustasid 2010. aasta 9 kuu seisuga 52,7 miljonit  
krooni (3,4 miljonit
eurot). Võrreldes eelmise aasta 9 kuuga on Kontsern    
vähendanud oma
üldhalduskulusid 45%. 2010. aasta 9 kuu seisuga moodustas    
üldkulude
osakaal müügitulust 4,5% (9 kuud 2009: 4,9%). Kulude kokkuhoiu meetmed
on
Kontsernis hästi töötanud ning üldhalduskulude tase on viidud alla eesmärgi,

s.o 5% müügitulust. Samuti on Kontsern täitmas aasta alul püstitatud
eesmärki, 
mille kohaselt tuleb tegevuskulusid võrreldes eelmise aastaga
vähendada     
kolmandiku võrra.
                    
           
Eelnevast tulenevalt kujunes Kontserni ärikasumiks
2010. aasta 9 kuu seisuga  
-70,6 miljonit krooni (-4,5 miljonit eurot) (9
kuud 2009: 44,6 miljonit     
krooni/2,9 miljonit eurot).
        
                   
Kontserni puhaskasumiks kujunes -98,7
miljonit krooni (-6,3 miljonit eurot).  
Puhaskahjumi kujunemist mõjutasid
oluliselt ühekordsed finantstulud ja -kulud. 
Ühekordne finantstulu seoses
Läti äritegevuse müügiga (vt vahearuande Lisa 4)  
moodustas 32,6 miljonit
krooni (2,1 miljonit eurot).
              
Kontsern hindas
alla antud laene juriidilistele isikutele summas 40,2 miljonit 
krooni (2,6
miljonit eurot). Tegemist on kontserni ettevõtte AS Eston Ehitus  
poolt
antud laenudega Pärnu Keskuse ehitamise tellimisega seotud ettevõtete  

omanikele. Tänase seisuga on saanud lõplikult selgeks, et nimetatud isikute 
 
puhul ei ole põhjust arvestada maksevõime taastumisega. Kontserni
ettevõttel  
Eston Ehitus AS on ehitustegevusest tulenevaid nõudeid Pärnu
Keskuse tellijate 
vastu summas 42,4 miljonit krooni (2,7 miljonit eurot).
Nende nõuete      
allahindluse mahu osas teeb Kontsern otsuse IV
kvartalis, kui peaks selguma   
lõplikult, millise õigusliku lahenduseni
jõutakse Pärnu Keskuse ja sinna juurde 
kuuluva parkimismaja rajamise
probleemidepuntras. Täpsemat kirjeldust projekti 
kohta on võimalik lugeda
2009. aasta majandusaasta aruande lisast 39.      

Kontserni
emaettevõtte Nordecon International AS aktsionäride puhaskasumiks   
kujunes
-89,5 miljonit krooni  (-5,7 miljonit eurot).             Kontserni rahavood                            
   
2010. aasta 9 kuu seisuga moodustas äritegevuse netorahavoog -39,7
miljonit   
krooni (-2,5 miljonit eurot). Võrreldaval perioodil oli
äritegevuse netorahavoog
71,0 miljonit krooni (4,5 miljonit eurot). Võrreldes
2010 I poolaasa seisuga on 
rahavoog äritegevusest muutunud negatiivseks.
Selle peamiseks põhjuseks on   
jätkuvalt projektide rahavoogude
tsüklilisus. Pikenenud on nii tellijate    
maksetähtajad (kuni 60 päeva)
kui ka esineb projekte, kus maksed on lükatud   
järgmisse aastasse. Teisalt
on Kontsernil lõppenud või lõppemas mahukaid    
projekte, kus lõppaktide
järgselt tasutakse lepingu teostamise kestel      
kinnipeetud garantii-
jms summasid. Nimetatud summad laekuvad eelduste kohaselt 
aasta viimase
kvartali jooksul tingimustes, kus olulised väljamaksed projektiga 
seotud
allhankijatele on juba teostatud. Samuti on oodata laekumiste
suurenemist
eelarvelistelt riigi ja kohalike omavalituse asutustelt enne
järgmise      
eelarveaasta algust.
                  
            
Investeerimistegevuse rahavoog 2010. aasta 9 kuuga oli
9,9 miljonit krooni (0,6 
miljonit eurot), kui võrreldaval perioodil moodustas
raha väljaminek -45,9   
miljonit krooni (-2,9 miljonit eurot).
Investeerimistegevuse väljaminekutest  
olulise osa (-9,6 miljonit
krooni/-0,6 miljonit eurot) moodustas raha väljaminek
seoses tütarettevõte
Nordecon Infra SIA müügiga ja konsolideerimise lõpetamisega
(vt vahearuande
Lisa 4). Olulise osa sissetulekutest moodustas põhivara ja   

kinnisvarainvesteeringute müügist laekunud 20,2 miljonit krooni (1,3 miljonit
 
eurot).
                                 
   
Finantseerimistegevuse rahavoog oli -78,5 miljonit krooni (-5,0
miljonit eurot).
Võrreldaval perioodil oli vastav näitaja -79,8 miljonit
krooni (-5,0 miljonit  
eurot). Finantseerimistegevuse sisemine struktuur on
jäänud muutumatuks.    
Kontsern kaasab võõrkapitali märksa vähesem kui on
tarvis olemasolevate     
laenukohustuste tähtaegseks täitmiseks.     
                

Olulisemad suhtarvud ja näitajad      
                 
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Suhtarv / näitaja     |  9k 2010 |  9k 2009 |  9k 2008 |    2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kaalutud keskmine aktsiate |  30 756 |  30 756 | 30 756 728 | 30 756 728
|
| arv, tk          |    728 |    728 |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum aktsia kohta  |   -2,91 |   2,13 |    5,06 |   -1,49
|
| (EPS), krooni       |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum aktsia kohta  |   -0,19 |   0,14 |    0,32 |   -0,09
|
| (EPS), eurot        |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu kasv       |  -40,2% |  -32,7% |    9,9% |   -37,5%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskmine töötajate arv   |    808 |   1 110 |   1 267 |   1 128
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu töötaja kohta,  |   1 457 |   1 773 |   2 306 |   2 144
|
| tuhat krooni        |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu töötaja kohta,  |    93 |    113 |    147 |    137
|
| tuhat eurot        |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tööjõukulude määr     |   14,0% |   14,2% |   12,4% |   15,0%
|
| müügitulust, %       |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulude määr    |   4,5% |   4,9% |    4,7% |    5,2%
|
| müügitulust, %       |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
EBITDA*, tuhat krooni   |  -32 109 |  97 471 |  234 230 |   4 308
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
EBITDA*, tuhat eurot    |  -2 052 |   6 230 |   14 970 |    275
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
EBITDA määr müügitulust, % |   -2,7% |   5,0% |    8,0% |    0,2%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasumi määr      |   -0,7% |   8,4% |   10,7% |    5,6%
|
| müügitulust, %       |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasumi määr       |   -6,0% |   2,3% |    6,1% |   -5,2%
|
| müügitulust, %       |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasumi määr ilma    |   -6,3% |   2,1% |    6,0% |   -5,4%
|
| varamüügi kasumita, %   |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasumi määr      |   -8,3% |   2,4% |    6,3% |   -3,7%
|
| müügitulust, %       |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Investeeritud kapitali   |   -7,4% |   5,3% |   18,9% |   -4,1%
|
| tootlus, %         |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vara tootlus, %      |   -3,9% |   1,9% |    7,7% |   -6,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Omakapitali tootlus, %   |  -14,7% |   5,5% |   21,7% |   -11,4%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Omakapitali osakaal, %   |   36,7% |   36,9% |   35,5% |   37,1%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantsvõimendus      |   33,0% |   25,7% |   28,7% |   26,4%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajaliste kohustuste  |   1,56 |   1,43 |    1,42 |    1,47
|
| kattekordaja        |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
              |30.09.2010 |30.09.2009 | 30.09.2008 | 31.12.2009
|
|              |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata | 1 399 269 | 1 612 160 | 3 042 654 | 1 530 661
|
| tööde mahud, tuhat krooni |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata |  89 430 |  103 036 |  194 461 |   97 827
|
| tööde mahud, tuhat eurot  |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*
EBITDA arvutamisel on lisaks kulumile loetud mitterahaliseks kuluks ka alla 

hinnatud firmaväärtused.                           
 
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) =   | Investeeritud kapitali tootlus =   
|
| Emaettevõtte aktsionäride osa    | (Kasum enne tulumaksustamist +   
 |
| puhaskasumist/Kaalutud keskmine   | intressikulud) / Perioodi
keskmine  |
| aktsiate arv             | (intressi kandvad
kohustused +    |
| Müügitulu töötaja kohta = Müügitulu | omakapital)  
           |
| / Keskmine töötajate arv       | Vara tootlus
= Ärikasum / Perioodi  |
| Tööjõukulude määr müügitulust =   | keskmine
vara kokku          |
| Tööjõukulud / Müügitulu       |
Omakapitali tootlus = Aruandeperioodi |
| Üldhalduskulude osakaal müügitulust 
| puhaskasum / Perioodi keskmine    |
| = Üldhalduskulud / müügitulu   
 | omakapital kokku           |
| EBITDA = Ärikasum + Kulum    
  | Omakapitali osakaal = Omakapital   |
| EBITDA määr müügitulust =
EBITDA /  | kokku / Kohustused ja omakapital   |
| Müügitulu       
       | kokku                 |
| Brutokasumi määr
müügitulust =    | Finantsvõimendus = (Intressikandvad  |
| Brutokasum /
Müügitulu        | kohustused - raha ja raha       |
| Ärikasumi
määr müügitulust =     | ekvivalendid) / (Intressikandvad   |
|
Ärikasum / Müügitulu         | kohustused + omakapital)       
|
| Ärikasumi määr ilma varamüügi    | Lühiajaliste kohustuste
kattekordaja |
| kasumita = (Ärikasum - põhivara   | = Käibevara kokku /
Lühiajalised   |
| müügikasum - kinnisvara müügikasum) | kohustused kokku 
          |
| / Müügitulu             |        
           |
| Puhaskasumi määr müügitulust =    |       
            |
| Perioodi puhaskasum / Müügitulu   |      
             
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Majandustegevus
geograafiliste turgude lõikes                  
Kontserni
poolt väljaspool Eestit teenitud müügitulu moodustas 2010. aasta 9 kuu
seisuga
 ligikaudu 4% kogu müügitulust. Samal perioodil aasta tagasi oli    

välisturgude osakaal ligikaudu 15%. Vähenemine tuleneb Kontserni otsusest
müüa 
äritegevus Lätis 2010. aastal (vt ka tegevusaruande peatükki „Toimunud 
    
muudatused Kontserni äritegevuses 2010. aasta 9 kuuga“). Samuti
puudub võrreldes
eelmise perioodiga Kontsernil müügitulu Leedust. Kontserni
müügitulu osakaal  
Ukrainas on mõnevõrra kasvanud, kuid seda siiski
peamiselt Eesti turu      
tegevusmahtude vähenemise arvelt. Kontserni
nägemust edasisest äritegevusest  
Läti, Leedu ja Ukraina turul on
selgitatud tegevusaruande peatükis „Väljavaated 
Kontserni
tegutsemisturgudele“.                        
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
           |  9k 2010 |   9k 2009 |   9k 2008 |    2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eesti         |   95,8% |    84,9% |    80,1% |     86%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ukraina        |    3,0% |    2,2% |    13,4% |     3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Leedu         |     0% |    0,5% |    2,4% |     0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Läti         |     0% |    12,3% |    4,1% |     11%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Valgevene       |    1,2% |     0% |     0% |     0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
Aruandeperioodil
alustas Kontsern projektipõhise ehituslepingu täitmist     
Valgevenes
ning 9 kuu seisuga moodustas see umbes 1% kontserni tegevusmahtust. 
Tööd
jätkuvad seal kuni 2011. aasta I poolaasta lõpuni. Endisel ei ületa    

protsendikünnist hetkel teostatavad betoneerimistööd Soomes.         
 
Müügitulu hajutamine erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud  
  
Kontserni juhatuse poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske,
mis   
tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Ehkki
välisturgude osakaalu
kasvatamine on Kontserni üks strateegilisi lähtekohti
pikemas perspektiivis,  
keskendutakse lähiajal suuresti Eesti turule ning
võimaluste ärakasutamisele  
keskkonnas, mida tuntakse hästi ja kus
teadaolevaid tururiske võrreldes teiste 
riikidega vähem.          
                      

2010. aasta 9 kuu
majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes           
Nordecon
International kontsern on keskendunud hoonete ja rajatiste ehituse  

projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Kontsern tegutseb muuhulgas äri- ja   
 
tööstushoonete ehitamise, teedeehituse ja -hoolduse, keskkonnaehituse,   
  
betoonitööde ja kinnisvaraarenduse vallas.
               
    
Kontserni müügitulu 2010. aasta III kvartali lõpuks oli 1 177,5
miljonit krooni 
(75,3 miljonit eurot). Võrreldes eelmise perioodiga, mil
vastav näitaja oli   
1 967,6 miljonit krooni (125,8 miljonit eurot), on
müügitulu vähenenud 40%.   
Müügitulu vähenemist on mõjutanud eelkõige
ehitusturul toimunud nõudluse oluline
vähenemine kõikidel Kontserni
tegutsemisturgudel. Märgatav mõju on ka poolaasta 
I kvartali lumerohkel ja
külmal talvel. Ilmastikutingimuste tõttu kannatas   
eelkõige rajatiste
segment, kus enamus töid toimub välistingimustes. Samuti   
mõjutas
müügitulu absoluutnumbrit jätkuvalt konkurentsisurvest tulenenud    

ehitushindade alanemine.
                          
  
Kontserni üheks eesmärgiks on hoida ärisegmentide (hooned ja rajatised) 
   
esindatus müügitulus tasakaalustatuna, kuna see võimaldab hajutada
riske ja   
tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates
turutingimustes, kus  
mõnda ärisegmenti on tabanud tegevusmahtude langus.
Arvestades hinnanguid    
korterite nõudlusele, jääb ka järgnevatel
aastatel korterelamute ehitamise   
osakaal kogumüügist strateegiliselt
määratud 20% piiresse.           

Segmentide müügitulu      
                        
2010. aasta 9 kuu seisuga
ületas Kontserni rajatiste müügitulu hoonete oma.   
Arvestades, et
ehitusturul on juba pikemat aega olnud suurem osa pakkumistest  
rajatiste
valdkonnas (eelkõige riigi ja EL fondide toel ehitatavad projektid)
ja
Kontserni teostamata tööde portfellis kuulub rajatiste segmendile ligikaudu
2/3,
on tegemist ootuspärase arenguga. Samas on segmentide müügitulud
suhteliselt  
võrdsed. Selle tingib asjaolu, et olemasolevad hoonete
segmendi lepingud on   
ajaliselt lühemad kui rajatiste omad. On suhteliselt
selge, et rajatiste    
segmendi osakaal jääb lähitulevikus domineerima
hoonete oma üle.        
Seisuga 30.09.2010 moodustas hoonete ja
rajatiste segmentide müügitulu kokku  
vastavalt 545,4 ja 612,6 miljonit
krooni (34,9 ja 39,2 miljonit eurot). Aasta  
tagasi olid vastavad näitajad
872,1 ja 1 075,9 miljonit krooni (55,7 ja 68,8  
miljonit eurot).      
                          
Müügitulu jaotus
segmentides*                         
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Ärisegmendid         | 9k 2010 |  9k 2009 |  9k 2008 |   2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Hooned            |   47% |    44% |    64% |    45%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rajatised           |   53% |    56% |    36% |    55%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Segmendisisene
müügitulu                            
Hoonete
segmendi siseselt on tööde jagunemine oluliselt erinev võrreldes    

aastatagusega. Ka ajalooliselt väljakujunenud aasta keskmistega on erinevused
 
märgatavad. Peamisi põhjuseid on kaks. Projektide nappus turul sunnib   
  
ettevõtteid konkureerima kõikides valdkondades ning lepinguid sõlmitakse 
   
võrreldes tehtud pakkumiste arvuga vähe. Selline olukord ei võimalda
keskenduda 
konkreetsele tegevusalale. Teiseks oluliseks mõjutajaks on üldine 
       
majanduskeskkond. Eraettevõtete investeeringud tööstus- ja
ärihoonetesse on   
viimasel aastal olnud pea olematud. Samas on peamiselt
kohalike omavalitsuste  
investeeringud koolide, lasteaedade ja avaliku ruumi
ehitistesse suurenenud.  
Seda ka tänu EL struktuurifondide toetusele.
Tööstushoonete suurt osakaalu   
Kontserni portfellis mõjutab peamiselt
käimasolev Ahtme tipukoormuskatlamaja  
ehitamine. Kontsern ehitab
korterelamuid kontsernivälistele tellijatele kui   
peatöövõtja, mitte
arendaja. 2010. aasta 9 kuuga sarnast alamsegmendi      
tulujaotust on
oodata ka viimase kvartali osas.		               
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Müügitulu jaotus hoonete   | 9k 2010 |  9k 2009 |  9k 2008 |   2009
|
| segmendis           |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärihooned           |   24% |    64% |    59% |    66%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tööstus- ja laohooned     |   31% |    9% |    16% |    10%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ühiskondlikud hooned     |   33% |    23% |    14% |    18%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Korterelamud         |   12% |    4% |    11% |    6%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Ootuspäraselt
on 2010. aasta 9 kuu seisuga välja joonistunud rajatiste segmendi
müügitulu
jaotus, kus üle 2/3 kuulub teedeehituse ja -hooldusega seotud    

tegevustele. Muude rajatiste (peamiselt vee- ja kanalisatsioonitrassid)   
 
ehitamine on valdkond, kus Kontsern on võitnud mitmeid hankeid ning nende 
  
osakaal jääb eeldatavasti suhteliselt suureks ka aruandeperioodi
lõppedes.   
Keskkonnaehituses (nt prügilate sulgemine) on müügitulu
ootuspäraselt samas   
suurusjärgus 2009. aastaga. Vesiehitus, mis sõltub
eelkõige sadamate      
investeerimispoliitikast, on hetkel pea olematu
ning suurenemist ei ole siin  
aasta lõppu silmas pidades oodata.      
                 
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Müügitulu jaotus rajatiste  | 9k 2010 |  9k 2009 |  9k 2008 |   2009
|
| segmendis           |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Teedeehitus ja -hooldus    |   69% |    43% |    52% |    49%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Insenerehitus (sh vesiehitus) |    1% |    16% |    19% |    12%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud rajatised        |   22% |    31% |    23% |    31%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskkonnaehitus        |    8% |    10% |    6% |    8%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Ehituslepingute
teostamata tööde mahud                     
Kontserni
ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht    
seisuga
30.09.2010 oli 1 399,3 miljonit krooni (89,4 miljonit eurot), mis on 13%
vähem
võrreldes aastataguse 1 612,2 miljoni krooniga (103,0 miljoni euroga).  

Sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde mahtude langus on viimaste
kvartalite 
ajal oluliselt aeglustunud ning saavutanud suhtelise stabiilsuse,
püsides 1 350 
- 1 500 miljoni krooni (86 - 95 miljoni euro) piires.     
        
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
               | 9k 2010 |  9k 2009 |  9k 2008 |   2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata  | 1 399 269| 1 612 160 | 3 042 654 | 1 530 661
|
| tööde mahud, tuhat krooni   |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata  |  89 430 |  103 036 |  194 461 |  97 827
|
| tööde mahud, tuhat eurot   |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
Jätkuvalt
on tööde portfellis suur osakaal rajatiste segmendiga seotud töödel, 
mis
moodustavad 72% (9 kuud 2009 poolaasta 66%) kogumahust.          

Portfelli koguväärtus on langenud seoses ehitusturu mahtude vähenemisega.
Samuti
on teostamata tööde absoluutnumbritele mõju avaldanud ehitushindade
jätkuv   
langus võrreldava perioodi suhtes. Olukorras, kus ehitussektori
sisendhindade  
langus on praeguseks paljudes valdkondades peatunud või
pöördunud pigem tõusule,
keskendub Kontserni juhtkond lähiajal senisest rohkem
eelkõige lepinguportfelli 
kasumlikkuse parendamisele, mitte selle suurusele
ja kasvu kiirendamisele.   

Perioodil bilansipäevast (30.09.2010) kuni
käesoleva vahearuande        
avalikustamiseni on Kontserni ettevõtted
sõlminud täiendavalt ehituslepingud  
ligikaudu 50 miljoni krooni väärtuses
(3,2 miljonit eurot).           


Töötajad            
                        

Töötajad ja tööjõukulud  
                          
2010. aasta 9 kuu seisuga
töötas Kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes  
kokku keskmiselt 808
inimest. Nendest insenertehniline personal (ITP) moodustab 
ligikaudu 380
inimest. Kontserni töötajate arvu olulise ühekordse vähenemise  
tingis Läti
tütarettevõtte Nordecon Infra SIA müümine 2010. aasta I kvartalis. 
Kokku
töötas selles alamkontsernis aastavahetuse seisuga üle 160 inimese.   

Töötajate arv kontsernis on vähenenud lisaks äriüksuste müümise mõjule ka
läbi 
koondamiste ja töölepingute lõpetamiste. Turuolukorras, kus
ehitusmahtude    
vähenemist on oodata terve 2010. aasta vältel, võib
kontserni töötajate arv   
mõnevõrra langeda aasta lõikes veelgi.
Ehitustegevuse sesoonsusest tulenevalt on
II ja III kvartalis töötajate arvu
suurenenud seoses tähtajaliste lepingute   
sõlmimisega, kuid aasta lõpus
nende mõju töötajate arvule kaob.         
Töötajate keskmine arv
kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):    
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
          |   9k 2010 |   9k 2009 |   9k 2008 |     2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
ITP         |     380 |     456 |     525 |     467
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Töölised      |     428 |     654 |     742 |     661
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskmine kokku   |     808 |    1 110 |    1 267 |    1 128
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
Kontserni
2010. aasta 9 kuu tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid
165,1
miljonit krooni (10,6 miljonit eurot), mis on 33% vähem kui eelmise   
    
majandusaasta võrreldavas perioodis, millal tööjõukulud olid kokku
247,2    
miljonit krooni (15,8 miljonit eurot).             
        

Tööjõukulude vähenemine on tingitud nii Kontserni töötajate
koondamisest ja   
üldarvu alanemisest kui ka põhipalkade vähendamisest
võrreldes eelmise     
perioodiga. Kontserni ettevõtetes viidi 2009.
aastal jooksul läbi töötajate   
töötasude vähendamine, sh ITP töötasude
osas keskmiselt 15%. Samuti on vähenenud
projektpersonali töötasude osana
arvestatavad tulemustasud, mis on otseselt   
sõltuvad ehitusprojektide
kasumlikkusest.                    

Nordecon
International AS nõukogu liikmetele on 2010. aasta 9 kuuga arvestatud 

tasusid koos sotsiaalmaksuga 1 077 tuhat krooni (69 tuhat eurot). Eelmisel  
 
aastal oli vastav näitaja 1 077 tuhat krooni (69 tuhat eurot). Nordecon  
  
International AS juhatuse liikmetele on 2010. aasta 9 kuuga arvestatud
tasusid 
ja preemiahüvitisi koos sotsiaalmaksuga 1 493 tuhat krooni (95 tuhat
eurot).  
Võrreldaval perioodil 2009. arvestati tasusid 2 701 tuhat krooni
(173 tuhat   
eurot). Juhatusele arvestatud töötasud on vähenenud, kuna
võrreldaval perioodil 
töötas ettevõtte juhatuses kolm liiget aruandeperioodi
kahe asemel.       

Muudatused Nordecon International AS juhatuses  
               
Seoses Kontserni äritegevuse mahtude
vähenemisega välisturgudel on alates    
01.11.2010 nõukogu otsusega
ennetähtaegselt tagasi kutsutud Nordecon      
International AS juhatuse
liige Priit Tiru, kelle peamiseks ülesandeks oli seni 
kontserni tegevuse
koordineerimine välisturgudel ning hoonete valdkonna     
strateegiline
juhtimine.                            

Seoses
kavaga ühendada Nordecon International AS-ga tütarettevõtted Nordecon  

Infra AS ja Nordecon Ehitus AS (vt peatükk „Olulised muudatused Kontserni  
 
struktuuris aastal 2011“) on ettevõtte nõukogu nimetanud ettevõtte juhatuse
  
liikmed, kes alustavad ühendatud ettevõtte juhatuse koosseisus alates
jaanuarist
2011. Juhatuse esimehena jätkab Jaano Vink. Uued juhatuse liikmed
on Avo Ambur, 
Marko Raudsik ja Erkki Suurorg, kellel kõigil on pikaajaline
kogemus töötamisel 
ehitussektoris ning Nordecon International kontsernis.  
           


Väljavaated Kontserni tegutsemisturgudele      
              

Eesti                      
                
Eesti ehitusturgu iseloomustavad 2010. aasta
viimases kvartalis Kontserni    
juhatuse hinnangul järgmised nähtused:  
                   
- Ehitusturu kogunõudlus on jätkuvalt
erakordselt suures sõltuvuses       
riigihangetest ning Euroopa Liidu
finantstoel läbiviidavatest projektidest.   
Projektide algatamise edukus on
seotud riigi ja kohalike omavalitsuste     
haldussuutlikkusega, mis
näitab paranemist võrreldes möödunud perioodidega.   
Siiski ei kompenseeri
avaliku sektori toel ehitatavate projektide nõudluse   
jätkumine järsku
langust hoonete ehitusturul, kust endiselt on kadunud enamus 

eraettevõtetest ja -isikutest kliente. Nii prognoosib Kontserni juhtkond, et 
 
2010. aasta lõpuks on ehitusturu kogumahud 2008. aastaga võrreldes langenud
üle 
50%.                                   
   
- Elamuehitusele ja hoonete üldehitamisele spetsialiseerunud ettevõtete
hulga  
vähenemine. Seni üksnes nimetatud valdkonnale keskendunud ettevõtted
üritavad  
võimalusel leida lahendusi paralleelselt teistesse
turusegmentidesse      
siirdumiseks (nt rajatiste ehitamine). Selle
tulemusel on teravnenud oluliselt 
konkurents. Kasvanud konkurents on viinud
võrreldes varasemate perioodidega   
järjest suurema hulga ettevõtete
saneerimise või pankrottideni, milline trend  
2010. aastal jätkub. Kontsern
ei prognoosi olulisel määral ettevõtete ühinemisi 
või ülevõtmisi, kuna selles
puudub kujunenud turuolukorras hetkel laiem     
majanduslik sisu.    
                           
- Võrreldes aastatega
2008-2009 on 2010. aastal ehitushindade langus peatunud ja
sisendite hinnatõus
jätkub ka järgmistes perioodides. Sellistes tingimustes   
põhjendamatult
madala marginaaliga või alla omahinna sõlmitud pikaajaliste   
lepingute
täitmine võib osutuda äärmiselt kahjumlikuks, tuues kaasa märgatavaid

raskuseid neile ehitusettevõtetele, kes mainitud trendi on tähelepanuta
jätnud 
või tulenevalt oma keerukast rahavoolisest hetkeseisust on teadlikult
mainitud 
riski pigem eiranud.                        
      
- Pankade jaoks on ehitusturul tegutsevad ettevõtted jagatud
erinevatesse    
riskirühmadesse. Pankadel on endiselt avatud positsioonid
arendusega tegelenud 
ettevõtetele antud kinnisvara- ja investeerimislaenude
näol. Mitmete ettevõtete 
püsimajäämine 2010. aastal sõltub olulises osas ka
pankade riskijuhtimise    
põhimõtetest. Teisalt on pangad andnud märku, et
on valmis alustama vähesel   
määral uuesti ehitus- ja
kinnisvaraarendusprojektide finantseerimist.      
-
Infrastruktuuriobjektide tähtsustumise kaudu on senisest olulisemaks     

konkurentsieeliseks spetsiifiline (insenertehniline) oskusteave, kogemused
ning 
referentsid koos vastavate ressursside olemasoluga.           
    
- Ehitusprojektide finantseerimise osas on täiendavad nõudmised
ehitajapoolsele 
projektide kaasrahastamisele ehitusperioodil. Samuti on
pikenenud lepingulised 
maksetähtajad ning esinevad tähtaegade ületamised.
Kokkuvõttes suureneb     
ettevõtete likviidsusrisk.           
                

Läti ja Leedu                
                  
Veebruaris 2010 müüs Kontsern oma osaluse
kahjumlikult tegutsevas, peamiselt  
vee- ja kanalisatsioonivõrke ehitavas,
Läti ettevõttes Nordecon Infra SIA.   
Kontserni hinnangul kestab Läti
ehitusturu järsk kohanemine majanduslanguse   
tingimustes aastatel
2010-2011. Kontsern jätkab lähiaastatel tegevust Lätis   
projektipõhiselt
läbi Eesti tütarettevõtete, kaasates vajadusel partnereid.   
Projektipõhise
töö jätkumine eeldab, et projekte on võimalik läbi viia     
kasumlikult.
See otsus ei muuda Kontserni strateegilisi eesmärke seoses    

osalemisega Läti ehitusturul tulevikus läbi kohalikul turul tegutsevate   
 
tütarettevõtete.                              
  
Leedu majanduse viimase aja arengud on sarnased teiste Balti riikide
omadega.  
Investeeringute pidurdumine era- ja avalikus sektoris jms tegurid
mõjutavad   
otseselt ehitusturgu. Äripindade ja korterelamute (Kontserni
ettevõte kui    
peatöövõtja, mitte arendaja) ehitamise osas on turg
järsult kokku tõmbunud ning 
uute projektide algatamine eraettevõtetest
investorite poolt ei ole lähiajal  
tõenäoline.               
                    
Eelnevast tulenevalt on Kontsern
käesolevaks hetkeks Leedus tegutseva Nordecon 
Statyba UAB aktiivse tegevuse
sisuliselt peatanud ning jälgib turul toimuvat.  
Tegevuse ajutise
peatamisega ei kaasne Kontsernile olulisi kulusid. Kontserni  
juhtkond ei
välista, et Leedus on tegevus peatatud ka peale 2010. aastat. See  
otsus ei
muuda Kontserni strateegilisi eesmärke seoses osalemisega Leedu    

ehitusturul tulevikus läbi kohalikul turul tegutsevate tütarettevõtete.   
 

Ukraina                                 
   
Kontsern jätkab Ukrainas eelkõige kui ehituse peatöövõtu ja
projektijuhtimisega 
tegelev ettevõtte äri- ja tootmishoonete vallas. 2009.
aastal oli hoonete    
segmendis turul reaalselt alustatud ehituslepingute
hulk oluliselt vähenenud.  
Selles osas ei ole järsku elavnemist oodata ka
2010. aasta teises pooles. See  
omakorda tähendab eelkõige vajadust
kontrollida rangelt kulusid.        
Mahukaid investeeringuid nõudvad
tegevused kinnisvaraarendusprojektiga     
(Kontsernil on osalus hetkel
kahes konserveeritud arendusprojektis) on jätkuvalt
peatatud, et minimeerida
riske ning oodata olukorra selginemist Ukraina ja   
maailma
finantsturgudel.                            

Kohaliku ehitusturu põhilised riskid on seotud riigi- ja omavalitsuse ning  
 
kohtusüsteemi nõrga toimimisefektiivsusega, inflatsiooni ja kvaliteetsete 
  
ehitussisendite kättesaadavusega. Nõudlusele on hetkel suurimat mõju
avaldamas 
tellijate finantsvahendite puudumine ehitustegevuse alustamiseks.
Praeguseks  
hetkeks on 2008. aastal alanud kohaliku valuuta odavnemine
peatunud ning    
Kontserni avatus turust tulenevale valuutariskile
oluliselt vähenenud. Samuti on
tunda poliitilise kliima stabiliseerumist
pärast olulisi presidendivalimisi, mis
võiks olla esimeseks eelduseks ka
üldise majanduskeskkonna paranemisele. See  
omakorda tähendab nii kohalike
kui ka välismaiste eraettevõtete         
investeerimistegevuse
taasalustamist. Nimetatud kliendid moodustavad Kontserni 
tellijatest Ukraina
turul väga suure osa.                    
Samas on 46
miljoni elanikuga riigi ehitusturg pakkumas siiski võimalusi
edukaks
äritegevuseks ka tulevikus. Peamiseks eduteguriks Kontsernile on
suhteliselt  
vähene konkurents ehituse projektijuhtimisfirmade hulgas
(euroopalike      
juhtimistavade- ja oskustega paindlik ehituse
projektijuhtimisettevõte) suhtena 
normaalselt funktsioneeriva ehitusturu
reaalsetesse vajadustesse. Kontserni   
juhtkond on veendunud, et täna
nähtav kriis Ukraina ehitusturul ja majanduses  
tervikuna korrigeerib
oluliselt riigis kehtinud arusaamu ning tõekspidamisi   
kaasaegset ehituse
peatöövõtu- ja projektijuhtimisettevõtet iseloomustavate   
põhimõtete osas
ja uuenenud mõtteviis parandab tuntavalt Kontserni positsiooni 
pikemas
perspektiivis.                             Peamiste riskide kirjeldus                        
   

Äririskid                              
     
Äritegevuse suurimaks riskiks lähiajal peab Kontserni juhtkond
tihedast     
konkurentsist tingitud survet tööde saamiseks ebamõistlikult
madala hinnaga   
olukorras, kus sisendhinnad on pöördunud tõusule ja võivad
hüppeliselt hakata  
suurendama kahjumlikkust. Ehitusettevõtetele teeb
olukorra eriti keerukaks   
asjaolu, et vajadus normaalset toimimist
tagavate püsi- ja üldkulude katmiseks 
vajalike lepingute sõlmimiseks samal
ajal kasvab. Vähendamaks nimetatud riske  
näeb Kontsern peamise reaalse ja
toimiva lahendusena jätkuvalt tõhusat tööd   
kulude kontrollil ja
kokkuhoiul. Samuti täpset tööd ja analüüsi uutel hangetel 
osalemisel.    
                               

Äritegevuse
sesoonsusest (peamiselt ilmastikutingimused talvekuudel) tulenevate 
riskide
maandamiseks on Kontsern muuhulgas sõlminud teehoolduslepinguid, kus on

aastaringne hooldamiskohustus. Samuti otsivad Kontserni ettevõtted jätkuvalt 
 
uusi tehnilisi lahendeid, mis lubaksid senisest tõhusamalt töötada
muutuvates  
ilmastikutingimustes.                      
        

Igapäevaste ehitustegevuse riskide haldamiseks on
kontserniettevõtted sõlminud 
ehituse koguriskikindlustuse lepingud.
Sõltuvalt konkreetse projekti iseloomust 
kasutatakse nii üldiseid
raamlepinguid kui ka konkreetse projekti eripära ning 
tellija soove
arvestavaid projektipõhiseid kindlustusi. Alltöövõtjatega
sõlmitud
töövõtulepingutest tulenevate alltöövõtjate kohustuste täitmise
tagamiseks   
esitatakse Kontserni ettevõtte kasuks reeglina pangagarantii.
Garantiiperioodil 
ilmneda võivate ehitajast tingitud puuduste kõrvaldamiseks
on kõigis      
kontserniettevõtetes loodud garantiikulude eraldis.
30.09.2010 seisuga moodustas
garantiieraldis (lühi- ja pikaajaline osa) kokku
20,8 miljonit krooni (1,3   
miljonit eurot). Võrreldava perioodi vastav
näitaja oli 17,4 miljonit krooni  
(1,1 miljonit eurot).          
                   

Krediidiriskid            
                     
Krediidiriski haldamisel
analüüsitakse juba pakkumistegevuse etapis tulevase  
võimaliku
lepingupartneri senist maksekäitumist ja -võimet. Lepingu sõlmimise 

järgselt toimub kliendi maksekäitumise pidev monitooring, alates ettemaksu  
 
lepingukohasest tasumisest kuni edaspidise lepingujärgsest maksegraafikust 
  
kinnipidamiseni, mis omakorda on reeglina sõltuvuses valminud ehitustööde
   
akteerimisest. Usume, et kirjeldatud viisil toimimine võimaldab
maksehäirete  
ilmnemisele piisava kiirusega reageerida. Aruandeperioodi
lõpu seisuga hindame 
oma klientide maksekäitumist valitsevas
majandusolukorras heaks, kuid esineb ka 
suuremahulisi probleemseid kliente.
Tähtaja ületanud nõuete osakaal on kasvanud,
mis suurendab krediidikahjumite
tekkimise võimalust ka järgmistel perioodidel. 
Kontserni arvestuspõhimõtete
kohaselt kajastatakse kuludes kõik nõuded, mis on 
ületanud maksetähtaja
rohkem kui 180 päeva või mille osas puuduvad täiendavad  
kokkulepped
klientidega võlgnevuste tasumiseks.
                 
2010.
aasta 9 kuu seisuga oli nõuete allahindluste kulu ja varasemalt alla   

hinnatud nõuete laekumisest tekkinud tulu samas suurusjärgus. Eelmisel
perioodil
moodustas nõuete allahindluskahjum 18,6 miljonit krooni (1,2
miljonit eurot).  
Kontserni juhatus analüüsib IV kvartalis, millises summas
tuleks kajastada   
võimalikke allahindlusi Pärnu Keskuse ehitamisega
seotud nõuetelt. Nõuded kokku 
moodustavad 42,4 miljonit krooni (2,7 miljonit
eurot). Kontsern on 9 kuu seisuga
alla hinnanud sama projektiga seotud
juriidilistele isikutele antud laene summas
40,2 miljonit krooni (2,6 miljonit
eurot).                   

Likviidsusriskid       
                         
Vabu rahalisi vahendeid
hoiab ettevõte tegutsemisturgude suurimates pankades  
üleöö- või
fikseeritud intressiga tähtajalistel hoiustel. Kohustuste tähtaegse 
täitmise
tagamiseks hoitakse arveldus- või üleöödeposiidi kontodel ligikaudu  
kahe
nädala käiberaha ning vajadusel kasutatakse arvelduskrediiti. Kontserni  

käibevara ületab lühiajalisi kohustusi 1,56 kordselt (30.09.2009: 1,43
korda). 
Bilansipäeva seisuga oli Kontsernil vabu rahalisi vahendeid 116,9
miljonit   
krooni (7,5 miljonit eurot) (30.09.2009: 241,4 miljonit
krooni/15,4 miljonit  
eurot).                       
             

Intressiriskid                  
               
Kontserni intressikandvad võlakohustused
pankade ees on peamiselt fikseeritud  
intressimääradega. Kapitalirendi
lepingud on ujuva intressimääraga ja põhinevad 
EURIBOR-il. Kontserni
intressikandvad võlakohustused on võrreldes varasema   
perioodiga
vähenenud 128,7 miljoni krooni võrra (8,2 miljonit eurot). Seisuga 

30.09.2010 on Kontsernil intressikandvaid kohustusi summas 481,7 miljonit
krooni
(30,8 miljonit eurot). Intressikulud olid 2010. aasta 9 kuuga 11,5
miljonit   
krooni (0,7 miljonit eurot) ning võrreldes 2009. aasta 9 kuuga
on intressikulud 
vähenenud 8,5 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot), eelkõige
tulenevalt     
võlakohustuste vähenemisest. Kontserni intressiriski
mõjutavad kaks tegurit:  
ujuvintressi baasmäära (EURIBOR) tõus või
põhitegevusest teenitav rahavoog ei  
võimalda intressikulusid tasuda.
Esimese teguri maandamiseks on Kontsern    
lähtunud põhimõttest, et
madalate turuintresside korral sõlmitakse lepingud   
võimalusel fikseeritud
intressimääraga. Intressimaksete rahavoo riski      
realiseerumine
sõltub põhitegevuse läbiviimise edukusest. Intressiriski     
maandamiseks
ei kasutata tuletisinstrumente.                  


Valuutariskid                               
  
Ehituslepingud ja allhankelepingud on reeglina sõlmitud asukohamaa
valuutas,  
Eesti kroonides (EEK) ja Ukraina grivnades (UAH). Seoses
tegevuse vähesusega  
Lätis ja Leedus ei ole valuutarisk nendes riikides
aktuaalne. Välisriikidest  
sisseostetud teenused on olulises osas eurodes,
mille osas valuutarisk kontserni
Eesti ettevõtetele puudub.          
                 

Kontserni kursikasumid ja -kahjumid
tekivad peamiselt Ukraina äritegevusest, kus
kohalik valuuta on ujuvkursiga
euro ja seega ka Eesti krooni suhtes. Praeguseks 
on 2008. aasta viimases
kvartalis alanud Ukraina grivna kursi nõrgenemine euro 
suhtes peatunud.   
                             

Kontserni
kursikasumid ja -kahjumid kokku moodustasid 2010. aasta 9 kuu seisuga 
kahjumi
5,7 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot). Võrreldaval perioodil oli  

kursierinevuste tulemuseks kasum summas 6,9 miljonit krooni (0,4 miljonit  
 
eurot).                                  
  


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne               
     
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
EEK`000                 |   30.09.2010 |    31.12.2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA                  |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara                |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid        |     116 933 |     225 191
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded   |     667 157 |     644 704
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ettemaksed               |     33 425 |      30 595
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Varud                  |     374 323 |     389 328
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügiootel põhivara           |      4 948 |      4 617
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara kokku             |    1 196 786 |    1 294 435
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara                |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud   |      1 955 |      2 191
|
| investeeringud             |         |        
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised finantsinvesteeringud   |       414 |       414
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded   |     26 740 |      33 329
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringud        |     77 135 |      87 975
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalne põhivara          |     150 288 |     204 115
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalne põhivara         |     248 028 |     268 233
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara kokku             |     504 560 |     596 257
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA KOKKU               |    1 701 346 |    1 890 692
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED               |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused         |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laenukohustused             |     187 056 |     262 959
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad tarnijatele            |     434 050 |     377 925
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad               |     74 268 |      94 580
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ettemaksed               |     60 577 |     136 438
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eraldised                |     12 413 |      10 364
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused kokku      |     768 364 |     882 266
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused         |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised laenukohustused      |     294 691 |     294 328
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad tarnijatele            |      3 276 |      4 846
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad               |      1 500 |      1 500
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eraldised                |      8 428 |      7 041
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused kokku      |     307 895 |     307 715
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED KOKKU            |    1 076 259 |    1 189 981
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL               |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsiakapital              |     307 567 |     307 567
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kohustuslik reservkapital        |     40 024 |      40 012
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed        |     -3 573 |      -3 201
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaotamata kasum (kahjum)        |     255 749 |     345 280
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv   |     599 767 |     689 658
|
| omakapital               |         |        
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Mittekontrolliv osalus         |     25 320 |      11 053
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL KOKKU            |     625 087 |     700 711
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU     |    1 701 346 |    1 890 692
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---


-----------------------------------------------------------------------
   ---------
|
EUR`000                 |   30.09.2010 |    31.12.2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA                  |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara                |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid        |      7 473 |      14 392
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded   |     42 639 |      41 204
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ettemaksed               |      2 136 |      1 955
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Varud                  |     23 924 |      24 883
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügiootel põhivara           |       316 |       295
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara kokku             |     76 489 |      82 729
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara                |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud   |       125 |       140
|
| investeeringud             |         |        
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised finantsinvesteeringud   |       26 |        26
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded   |      1 709 |      2 130
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringud        |     4 930 |      5 623
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalne põhivara          |      9 605 |      13 045
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalne põhivara         |     15 852 |      17 143
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara kokku             |     32 247 |      38 108
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA KOKKU               |     108 736 |     120 837
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED               |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused         |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laenukohustused             |     11 955 |      16 806
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad tarnijatele            |     27 741 |      24 154
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad               |      4 747 |      6 045
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ettemaksed               |      3 872 |      8 720
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eraldised                |       793 |       662
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused kokku      |     49 107 |      56 387
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused         |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised laenukohustused      |     18 834 |      18 811
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad tarnijatele            |       209 |       310
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad               |       96 |        96
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eraldised                |       539 |       450
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused kokku      |     19 678 |      19 667
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED KOKKU            |     68 785 |      76 054
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL               |         |         
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsiakapital              |     19 657 |      19 657
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kohustuslik reservkapital        |      2 558 |      2 557
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed        |      -228 |       -205
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaotamata kasum (kahjum)        |     16 345 |      22 067
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv   |     38 332 |      44 077
|
| omakapital               |         |        
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Mittekontrolliv osalus         |      1 618 |       706
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL KOKKU            |     39 950 |      44 784
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU     |     108 736 |     120 837
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Konsolideeritud
koondkasumiaruanne                       
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
 EEK`000       |  III kv |  III kv |  9k  |  9k  |   2009
|
|            |   2010 |   2009 |   2010 |   2009 |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu       | 592 311 | 742 546 | 1 177 511|1 967 640 | 2 418
880|
|            |     |     |     |     |  
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müüdud toodangu kulu | -555 651 | -661 677 |-1 186 055|-1 802 418|-2 282
575|
|            |     |     |     |     |  
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasum      |  36 660 |  80 869 |  -8 544 | 165 222 | 136 305
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Turustuskulud     |  -1 316 |  -2 427 |  -4 442 |  -6 790 |  -9 416
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulud    | -17 143 | -30 532 | -52 700 | -95 882 | -125 206
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud äritulud     |  2 116 |  2 279 |  7 774 |  22 177 |  25 592
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud ärikulud     |  -5 387 | -10 745 | -12 720 | -40 118 | -154 014
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasum (kahjum)   |  14 930 |  39 444 | -70 632 |  44 609 | -126 739
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Finantstulud     |  1 790 |  4 907 |  44 070 |  35 809 |  86 513
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantskulud     | -44 547 |  -3 933 | -67 773 | -26 845 | -33 934
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud ja    | -42 757 |   974 | -23 703 |  8 964 |  52 579
|
| -kulud kokku     |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kapitaliosaluse    |  -3 736 |   583 |  -4 367 |  -1 523 |  -7 666
|
| meetodil arvestatud  |     |     |     |     |    
 |
| kasum/ kahjum     |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Maksustamiseelne   | -31 563 |  41 001 | -98 702 |  52 050 | -81 826
|
| kasum (-kahjum)    |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaks       |   -635 |   -578 |  1 177 |  5 317 |  -7 618
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum (-kahjum) | -32 198 |  41 579 | -97 525 |  46 733 | -89 444
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Muu koondkasum    |     |     |     |     |     
|
| (-kahjum):      |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata    |  1 113 |   -769 |   -372 |  -2 480 |   905
|
| kursivahed      |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku muu koondkasum |  1 113 |   -769 |   -372 |  -2 480 |   905
|
| (-kahjum)       |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku koondkasum   | -31 085 |  40 810 | -97 897 |  44 253 | -88 539
|
| (-kahjum)       |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
     -----
-------------------------------------------------------------------------
   -------
|
Puhaskasum (-kahjum): |     |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte    | -30 257 |  42 260 | -89 531 |  65 436 | -45 740
|
| aktsionäridele kuuluv |     |     |     |     |    
 |
| osa          |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale |  -1 941 |  -2 681 |  -7 994 | -18 703 | -43 704
|
| osalusele kuuluv osa |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
           | -32 198 |  41 579 | -97 525 |  46 733 | -89 444
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kokku koondkasum   |     |     |     |     |     
|
| (-kahjum):      |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte    | -29 144 |  42 776 | -89 903 |  65 245 | -44 835
|
| aktsionäridele kuuluv |     |     |     |     |    
 |
| osa          |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale |  -1 941 |  -1 966 |  -7 994 | -20 992 | -43 704
|
| osalusele kuuluv osa |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
           | -31 085 |  40 810 | -97 897 |  44 253 | -88 539
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Aruandeperioodi    |     |     |     |     |     
|
| puhaskasum aktsia   |     |     |     |     |    
 |
| kohta emavõtte    |     |     |     |     |   
  |
| aktsionäridele:    |     |     |     |     |  
   
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tavapuhaskasum aktsia |  -0,98 |   1,37 |  -2,91 |   2,13 |  -1,49
|
| kohta (EEK)      |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lahustatud puhaskasum |  -0,98 |   1,37 |  -2,91 |   2,13 |  -1,49
|
| aktsia kohta (EEK)  |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---


-----------------------------------------------------------------------
   ---------
|
EUR`000        |  III kv |  III kv |  9k  |  9k  |   2009
|
|            |   2010 |   2009 |   2010 |   2009 |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu       |  37 856 |  47 457 |  75 257 | 125 755 | 154 595
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müüdud toodangu kulu | -35 512 | -42 289 | -75 803 | -115 196 | -145 883
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasum      |  2 344 |  5 168 |   -546 |  10 560 |  8 711
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Turustuskulud     |   -84 |   -155 |   -284 |   -434 |   -602
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulud    |  -1 096 |  -1 951 |  -3 368 |  -6 128 |  -8 002
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud äritulud     |   135 |   146 |   497 |   1417 |  1 636
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud ärikulud     |   -345 |   -687 |   -813 |  -2 564 |  -9 843
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasum (kahjum)   |   954 |  2 521 |  -4 514 |  2 851 |  -8 100
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Finantstulud     |   114 |   314 |  2 817 |  2 289 |  5 529
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantskulud     |  -2 847 |   -251 |  -4 332 |  -1 716 |  -2 169
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud ja    |  -2 733 |    62 |  -1 515 |   573 |  3 360
|
| -kulud kokku     |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kapitaliosaluse    |   -239 |    37 |   -279 |   -97 |   -490
|
| meetodil arvestatud  |     |     |     |     |    
 |
| kasum/kahjum     |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Maksustamiseelne   |  -2 017 |  2 620 |  -6 308 |  3 326 |  -5 230
|
| kasum (-kahjum)    |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaks       |   -41 |   -37 |    75 |   340 |   -487
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum (-kahjum) |  -2 058 |  2 657 |  -6 233 |  2 986 |  -5 717
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Muu koondkasum    |     |     |     |     |     
|
| (-kahjum):      |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata    |    71 |   -49 |   -24 |   -159 |    58
|
| kursivahed      |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku muu koondkasum |    71 |   -49 |   -24 |   -159 |    58
|
| (-kahjum)       |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku koondkasum   |  -1 987 |  2 608 |  -6 257 |  2 828 |  -5 659
|
| (-kahjum)       |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Puhaskasum (-kahjum): |     |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte    |  -1 934 |  2 828 |  -5 722 |  4 182 |  -2 923
|
| aktsionäridele kuuluv |     |     |     |     |    
 |
| osa          |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale |   -124 |   -171 |   -511 |  -1 195 |  -2 793
|
| osalusele kuuluv osa |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
           |  -2 058 |  2 657 |  -6 233 |  2 986 |  -5 717
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kokku koondkasum   |     |     |     |     |     
|
| (-kahjum):      |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte    |  -1 863 |  2 734 |  -5 746 |  4 170 |  -2 865
|
| aktsionäridele kuuluv |     |     |     |     |    
 |
| osa          |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale |   -124 |   -126 |   -511 |  -1 342 |  -2 793
|
| osalusele kuuluv osa |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
           |  -1 987 |  2 608 |  -6 257 |  2 828 |  -5 659
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Puhaskasum aktsia   |     |     |     |     |     
|
| kohta emavõtte    |     |     |     |     |    
 |
| aktsionäridele:    |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tavapuhaskasum aktsia |  -0,06 |   0,09 |  -0,19 |   0,14 |  -0,10
|
| kohta (EUR)      |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lahustatud puhaskasum |  -0,06 |   0,09 |  -0,19 |   0,14 |  -0,10
|
| aktsia kohta (EUR)  |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Konsolideeritud
rahavoogude aruanne                      
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
              |    EEK`000    |    EUR`000    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
              |  9k 2010 |  9k 2009 |  9k 2010 |  9k 2009
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavood äritegevusest   |      |      |      |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laekumised ostjatelt    | 1 245 679 | 2 581 192 |  79 613 |  164 968
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksed tarnijatele     |-1 066 956 |-2 089 618 |  -68 191 |  -133 551
|
|               |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud käibemaks      |  -46 600 |  -79 100 |  -2 978 |   -5 055
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksed töötajatele ja    | -170 672 | -331 652 |  -10 908 |  -21 196
|
| töötajate eest       |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud tulumaks      |  -1 188 |  -9 867 |    -76 |    -631
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog äritegevusest |  -39 737 |  70 955 |  -2 540 |   4 535
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
              |      |      |      |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavood          |      |      |      |      
|
| investeerimistegevusest   |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalse põhivara    |  -1 359 |  -1 317 |    -87 |    -84
|
| soetamine          |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalse põhivara   |     0 |  -7 588 |     0 |    -485
|
| soetamine          |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara müük        |   9 635 |   5 118 |    616 |    327
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringute  |  10 600 |   -200 |    677 |    -13
|
| müük            |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tütarettevõtete soetamine, |    27 |  -11 688 |     1 |    -747
|
| neto rahavoog        |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tütarettevõtete müük, neto |  -9 675 |     0 |   -618 |     0
|
| rahavoog          |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sidusettevõtete soetamine  |  -5 020 |  -6 000 |   -321 |    -383
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sidusettevõtete müük    |     0 |   7 024 |     0 |    449
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ühisettevõtete soetamine  |     0 |  -20 000 |     0 |   -1 278
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Antud laenud        |  -7 772 |  -84 843 |   -497 |   -5 422
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Antud laenude laekumised  |   8 750 |  61 040 |    559 |   3 901
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud dividendid      |    61 |    61 |     4 |     4
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud intressid      |   4 608 |  12 524 |    295 |    800
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog        |   9 855 |  -45 869 |    630 |   -2 931
|
| investeerimistegevusest   |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
              |      |      |      |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavood          |      |      |      |      
|
| finantseerimistegevusest  |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud laenud        |  83 012 |  193 432 |   5 305 |   12 427
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud laenude tagasimaksed | -116 143 | -179 952 |  -7 423 |  -11 501
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud dividendid     |     0 |  -31 933 |     0 |   -2 041
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitalirendi maksed    |  -30 507 |  -37 648 |  -1 950 |   -2 406
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud intressid      |  -14 629 |  -23 344 |   -935 |   -1 492
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud maksed         |   -248 |   -307 |    -16 |    -20
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog        |  -78 515 |  -79 752 |  -5 017 |   -5 033
|
| finantseerimistegevusest  |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
              |      |      |      |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavoog kokku       | -108 397 |  -54 666 |  -6 928 |   -3 494
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
              |      |      |      |      
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid  |  225 191 |  296 184 |  14 392 |   18 930
|
| perioodi algul       |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Valuutakursimuutused    |    139 |    -92 |     9 |     -6
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha jäägi muutus      | -108 397 |  -54 666 |  -6 928 |   -3 494
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid  |  116 933 |  241 426 |   7 473 |   15 430
|
| perioodi lõpul       |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Nordecon
International kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete
ja
rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule.
Geograafiliselt
tegutsevad kontserni ettevõtted täna Eestis, Ukrainas ja
Soomes. Kontserni
emaettevõte Nordecon International AS on registreeritud ja
asub Tallinnas,
Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 15
tütarettevõtte. Kontserni
2009. aasta konsolideeritud müügitulu oli 2,4
miljardit krooni (155 miljonit
eurot). Nordecon International kontsern annab
hetkel tööd ligikaudu 750
inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad
noteeritud NASDAQ OMX
Tallinna Börsi põhinimekirjas. 

1 euro = 15,6466
krooni


Raimo Talviste
Nordecon International AS
Finants- ja
investorsuhete juht
Tel: +372 615 4445
Email: raimo.talviste@nordecon.com 

www.nordecon.com
 


nordecon_aruanne_3q_2010.pdf