English Estonian
Avaldatud: 2009-02-05 07:00:00 CET
Nordecon
Kvartaliaruanne
EEH: 2008 IV KVARTALI JA 12 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA)
TEGEVUSARUANNE                                 


AS Eesti Ehitus kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja 
  
rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt 
   
tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Lätis, Leedus ja Ukrainas.
Eestis on  
täiendavateks tegevusvaldkondadeks teedeehituse ja -hoolduse
ning        
keskkonnaehituse ja betoonitööde otsetöövõtt. Kontserni
emaettevõte on AS Eesti 
Ehitus, mis on registreeritud ja asub Tallinnas,
Eestis. Alates 18.05.2006 on  
emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX
Tallinna Börsi põhinimekirjas.    

Missioon               
                     
Olla oma klientidele parim partner
hoonete ja rajatiste projekteerimisel ja   
ehitamisel, aidates neil seeläbi
oma vara väärtust kasvatada.          
Tagada kontserni töötajate
motivatsioon, selged arenguvõimalused ja modernne  
töökeskkond ning
suurendada seeläbi ettevõtte väärtust.             

Visioon   
                                  
Kasvada
ehituskontserniks, mis suudab alati pakkuda pisut enam kui klient
oodata
oskab.                                 
    

Jagatud väärtused                         
      
Kvaliteet                            
       
Oleme professionaalsed ehitajad - rakendame läbimõeldult
asjakohaseid töövõtteid
ja tehnoloogiaid ning järgime tunnustatud
kvaliteedistandardeid. Pakume     
klientidele madalate kogukuludega
terviklahendusi. Hoolime ümbritsevast     
keskkonnast ja tegutseme
säästlikult. Väärtustame oma töötajaid, tagades neile 
modernse, loovusele
innustava töökeskkonna ning ettevõtlikkust soosiva     

motivatsioonisüsteemi.                            
 

Usaldusväärsus                              
   
Pidades kinni antud lubadustest ja kokkulepetest, oleme oma klientidele
    
usaldusväärseks partneriks. Tegutseme avatult ja läbipaistvalt.
Seisame     
ehitusala heade tavade järgimise eest. Me ei võta riske
klientide arvel.    

Innovatiivsus                   
              
Oleme inseneridena uuendusmeelsed ja loovusele
orienteeritud. Kasutame     
optimaalselt infotehnoloogia poolt
pakutavaid võimalusi. Arendame oma töötajaid 
läbi järjepideva koolituse ja
tasakaalustatud karjäärivõimaluste.        


Eesti Ehitus kontserni
struktuur ja tegevusalad                 

2008 IV kvartali
lõpu seisuga auditeerimata majandustulemused on koostatud   
emaettevõtte
AS Eesti Ehitus ja järgmiste konsolideerimisgruppi kuuluvate    
ettevõtete
raamatupidamisandmete põhjal:                    
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
AS Eesti Ehitus otsene ja kaudne osalus kontserni ettevõtetes        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ettevõte         | Asukohamaa    |  31.12.2008 |   31.12.2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS Linnaehitus      | Eesti      |    100,0% |     100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS Aspi          | Eesti      |    100,0% |     100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS Järva Teed       | Eesti      |    100,0% |     100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Hiiu Teed       | Eesti      |    100,0% |     100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Estcon OY         | Soome      |    100,0% |     100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ EE Ressursid      | Eesti      |    100,0% |     100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
UAB Eurocon LT      | Leedu      |    70,0% |     70,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Kaurits        | Eesti      |    66,0% |     52,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Infra Ehitus OÜ      | Eesti      |    66,0% |     52,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Eurocon        | Eesti      |    63,0% |     64,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eurocon Ukraine TOV    | Ukraina     |    63,0% |     61,4%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Eurocon West     | Ukraina     |    63,0% |     61,4%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Instar Property OÜ    | Eesti      |    63,0% |       0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Instar Property    | Ukraina     |    63,0% |       0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Bukovina Developments | Ukraina     |    62,4% |     60,8%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
SIA Abagars        | Läti       |    56,0% |     34,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
SIA Vides Tikli      | Läti       |    56,0% |     34,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV MP Ukraine      | Ukraina     |    52,6% |       0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Mapri Projekt     | Eesti      |    52,0% |     52,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS Eston Ehitus      | Eesti      |    52,0% |     52,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ DSN Ehitusmasinad   | Eesti      |    43,6% |     34,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV EA Reng Proekt    | Ukraina     |    32,1% |     31,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Technopolis-2     | Ukraina     |    31,5% |     30,7%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
P/S BKT          | Läti       |    28,0% |     17,2%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV V.I. Center 	     | Ukraina     |    27,7% |     32,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Kastani Kinnisvara   | Eesti      |    26,0% |     26,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Sepavara        | Eesti      |    26,0% |     26,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Kalda Kodu       | Eesti      |    22,9% |     22,9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Crislivnica      | Eesti      |    17,7% |     17,7%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS E-Trading       | Eesti      |     6,2% |      6,2%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Passage Theatre    | Ukraina     |     1,9% |     17,8%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV European House    | Ukraina     |      0% |      6,1%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Baltik Development  | Ukraina     |      0% |     30,7%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Kontserni
ettevõtete tegevusalad                        
Eesti
Ehitus kontserni tütarettevõtted Eestis osutavad ehitusteenuseid kõikides

kontserni ärisegmentides. Emaettevõte AS Eesti Ehitus, AS Linnaehitus ja AS 
 
Eston Ehitus tegelevad peamiselt ehituse peatöövõtuga ja
projektijuhtimisega. AS
Aspi koos oma tütarettevõtetega ehitab
keskkonnarajatisi ja teid ning teostab  
teehooldust. AS Aspi kontserni
kuuluvad lisaks ettevõtted, kes tegelevad    
ehitusmasinate müügi ja
renditeenuste osutamisega (OÜ Kaurits ja OÜ DSN     
Ehitusmasinad). OÜ
Mapri Projekt põhitegevuseks on betoonitööde teostamine ja  
samuti ehituse
peatöövõtt.                           

Eesti
Ehitus kontserni tütarettevõtted Ukrainas on keskendunud tegevusele   

hoonete segmendis. Olulised tütarettevõtted Eurocon Ukraine TOV ja TOV
Eurocon 
West on tegevad peamiselt ärihoonete ning tööstus- ja laohoonete
ehitamisega.  
TOV EA Reng Proekt on projekteerimisteenuseid osutav ettevõte.
Muud Ukrainas  
asuvad tütarettevõtted on seotud peamiselt erinevate
kinnisvara- ja       
ehitusprojektide arendamisega Kiievis ja Lvovis. 
               

Lätis registreeritud ja tegutsev tütarettevõte
Abagars SIA koos oma       
tütarettevõtetega on keskendunud peamiselt
rajatiste segmendis muude      
infrastruktuuri (teedealused torustikud
jms.) projektide teostamisele.     
Leedu tütarettevõte Eurocon LT UAB
põhitegevus toimub hoonete segmendis ning  
ettevõte keskendub peamiselt
äri- ja elamuhoonete ehitamisele.         


Muudatused Kontserni
struktuuris 2008. aastal                  

Osaluste
omandamine ja tütarettevõtete asutamine                
05.
veebruaril 2008 omandas OÜ Eurocon 4%lise osaluse Eurocon Ukraine TOVs ja 

sai seega nimetatud ettevõtte ainuomanikuks.
                
  
12. veebruaril 2008. aastal omandas AS Eesti Ehitus OÜ Eurocon      
   
vähemusaktsionärilt 2,5% tema osalusest ning tehingujärgselt on AS
Eesti Ehituse
osalus OÜs Eurocon 66,5%.
                   
         
18. veebruaril 2008 asutas AS Eesti Ehitus tütarettevõtja OÜ
Eurocon uue    
äriühingu Instar Property OÜ (osalus 100%). Instar
Property OÜ osakapital    
asutamisel on 40 000 krooni (ligikaudu 2 557
eurot). Instar Property OÜ    
tegutseb peamiselt valdusäriühinguna,
millesse kavatsetakse kontsernisiseste  
ümberkorralduste käigus koondada
otsesed ja kaudsed osalused Ukrainas      
teostatavates
kinnisvaraarendusprojektides. 
                  
02. mail
2008 omandas AS Eesti Ehitus 100%line tütarettevõtja AS Aspi 56%lise 

osaluse oma tütarettevõtjalt OÜ Kaurits Läti Vabariigis tegutsevas ettevõttes
 
SIA Abagars. Peale tehingut omab AS Aspi otseosalust SIAs Abagars 56%.   
  
19. mail 2008 suurendas AS Aspi (AS Eesti Ehitus 100%line tütarettevõte)
oma  
osalust OÜs Kaurits 14% võrra. Peale tehingut omab AS Aspi OÜs Kaurits
osalust 
66%. 
                               
       
08. septembril 2008 asutasid Mapri Projekt OÜ (AS Eesti Ehitus
52%line     
tütarettevõte) ja Eurocon Ukraine TOV (AS Eesti Ehitus
63%lise tütarettevõtte  
Eurocon OÜ 100%line tütarettevõte) Ukrainas asuva
ettevõtte TOV MP Ukraine.   
Osalused ettevõttes jagunevad Mapri Projekt OÜ
ja Eurocon Ukraine TOV vahel   
vastavalt 95% ja 5%.            
                  

Bilansipäevajärgselt toimunud osaluste
omandamised ja tütarettevõtete asutamine 

Detsembris 2008 sõlmis AS Aspi (AS
Eesti Ehitus 100%line tütarettevõte) Lätis  
asuv tütarettevõte SIA Abagars
(AS Aspi osalus 56%) aktsiate ostu-müügilepingu, 
millega soetas 75% suuruse
osaluse Läti ettevõttes SIA LCB. Aktsiate      
omandiõiguse üleminek
toimus jaanuaris 2009. Peale tehingut omab AS Aspi läbi  
tütarettevõtte 42%
suurust osalust SIAs LCB.
                  
Jaanuaris 2009
sõlmis AS Eesti Ehitus osa ostu-müügilepingu, millega soetas 56% 
suuruse osa
Eestis registreeritud ettevõttes OÜ Kalda Kodu. Ülejäänud 44%   

ettevõttest kuulus varem AS Eesti Ehitus tütarettevõttele AS Eston Ehitus (AS
 
Eesti Ehitus 52%line tütarettevõte). Kokku omab AS Eesti Ehitus läbi otsese
ja 
kaudse osaluse 79% OÜ Kalda Kodu osadest.                
   

Osaluste võõrandamine                        
     
04. aprillil 2008 võõrandas AS Eesti Ehitus osakapitali
suurendamise teel    
Ukraina residendile 4%lise osaluse ettevõttes Eurocon
OÜ. 
           
10. aprillil 2008 võõrandas AS Eesti Ehitus
tütarettevõtja Eurocon Ukraine TOV 
33%lise osaluse Ukraina äriühingus TOV
Passage Theatre. 
            
14. aprillil 2008 võõrandas AS
Eesti Ehitus tütarettevõtja Eurocon Ukraine TOV 
50%lise osaluse Ukraina
äriühingus TOV Baltic Development.
           
Juunis sõlmis AS
Eesti Ehitus tütarettevõtja Eurocon Ukraine TOV aktsiate    
müügilepingu,
mille kohaselt ta müüb oma kogu 10% suuruse finantsinvesteeringu 
Ukraina
äriühingus TOV European House. 30.09.2008 seisuga on müügilepingu kõik 

tingimused täidetud ning AS Eesti Ehitus ei oma osalust ettevõttes TOV
European 
House.
                              
       
Juunis müüs AS Eesti Ehitus tütarettevõtja Eurocon Ukraine TOV
varem müügiootel 
põhivarana kajastatud 30% osaluse Ukraina äriühingus TOV
Passage Theatre.    
Tehingujärgselt on Eurocon Ukraine TOV osalus TOVs
Passage Theatre 27%.     

Septembris sõlmis OÜ Eurocon ettevõtte osa
ostu-müügi lepingu, millega     
võõrandati 8%line osa Ukraina
kinnisvaraarenduse ettevõttes TOV V.I. Center.  
Tehingujärgselt on AS Eesti
Ehitus osalus ettevõttes TOV V.I. Center 28%.    

Detsembris sõlmis
Eurocon Ukraine TOV osade müügilepingu, millega võõrandas 24% 
Ukrainas
registreeritud äriühingus TOV Passage Theatre. Tehingujärgselt on   

Eurocon Ukraine TOV osalus TOVs Passage Theatre 3%.             
 


Muudatused kontserni juhtimises 2009. aastal
             
     
AS Eesti Ehitus juhatus algatas 2008. aasta aprillis Eesti Ehitus
kontserni   
arengustrateegia ülevaatuse protsessi, mille eesmärgiks oli
kaardistada     
hetkeolukord Kontserni tegevuste ja turgude osas ning
uuendada Kontserni    
arengukava aastateks 2009-2013. Ülevaatusprotsessi
esimese etapina on AS Eesti 
Ehitus juhatus otsustanud muuta emaettevõtte
juhtimisstruktuuri.
        
Juhatus lähtus uue juhtimisstruktuuri
väljatöötamisel järgmistest põhimõtetest:
 
- ehitusturul ja üldises
majandusruumis on toimunud lühikese aja jooksul
olulised 
väliskeskkonna
muudatused, mis mõjutavad otseselt Kontserni ettevõtete käekäiku 
ning nõuavad
seetõttu nii kontserni kui ka üksikettevõtete tasandil ulatuslikke 
muudatusi
äritegevuse läbiviimisel;
                       
-
kontserni ettevõtete jätkuv spetsialiseerumine tegevusvaldkonniti võimaldab

koondada kokku kogu olemasoleva oskusteabe tervikliku juhtimise alla ning  
 
kasutada seeläbi paremini oma konkurentsieeliseid;
            
   
- kontserniüleste tugiteenuste osutamise põhimõtete selgema
väljakujundamise ja 
kontsentreerimise abil on võimalik tõsta tegevuste üldist
tulemuslikkust;    
muudatused Kontserni ettevõtete juhtimisstruktuurides
on eelduseks Kontserni  
positsioonide kindlustamisele pingelises
turuolukorras ning jätkuvale arengule 
aastatel 2009-2013;
         
                      
- kontsern peab jätkama laienemist
valitud välisturgudel oma põhitegevuste
osas. 

Eeltoodud põhimõtetest
tulenevalt ja juhatuse ettepanekul otsustas AS Eesti   
Ehitus nõukogu muuta
novembris 2008 tehtud otsustega emitendi         

juhtimisstruktuuri. Nõukogu poolt tehtud otsused on järgmised:
       
  
- kutsuda ennetähtaegselt tagasi AS Eesti Ehitus juhatuse liikmed Avo
Ambur 
(arendusdirektor) ja Priit Pluutus (tehniline direktor) ja lugeda nende
    
volitused juhatuse liikmetena lõppenuks alates 31.12.2008;      
     

- lugeda Erkki Suurorg volitused AS Eesti Ehitus juhatuse
liikmena 
(ehitusdirektor) lõppenuks teenistusaja lõpu tähtaegsel saabumisel
seisuga   
30.11.2008;                           
        
- valida AS Eesti Ehituse juhatuse liikmeks (hoonete
tegevusvaldkonna
direktoriks) 
Priit Tiru (senini Kontserni tütarettevõtte AS
Linnaehitus juhatuse esimees)  
volituste algusega alates 05.01.2009.    
                  


AS Eesti Ehitus juhatuse esimehena
jätkab Jaano Vink ning juhatuse liikmena   
(finantsdirektor) Sulev Luiga.
Lisaks asub AS-is Eesti Ehitus alates 05.01.2009 
rajatiste tegevusvaldkonna
direktorina tööle Margus Vaim, kes seni tegutses AS 
Aspi juhatuse
esimehena.
                            
Edasises
tegevuses keskenduvad juhatuse liikmed Jaano Vink ja Sulev Luiga   

eelkõige Kontserni terviklikule arendamisele ning kontserniüleste      
 
tsentraliseeritavate tugiteenuste tõhustamisele. Juhatuse liikme Priit Tiru
ning
tegevusvaldkonna direktori Margus Vaimu peamiseks vastutusvaldkonnaks
saab   
Kontserni põhitegevuste strateegiline juhtimine ja arendamine ning
edasine   
laienemine välisturgudel vastavalt hoonete ja rajatiste
tegevusvaldkonnas.   

Senised AS Eesti Ehitus juhatuse liikmed Avo Ambur,
Priit Pluutus ja Erkki   
Suurorg jätkavad tegutsemist Kontserni
tütarettevõtete AS Linnaehitus ja AS Aspi
juhatuste koosseisudes.       
                      


Majandustulemuste kokkuvõte
aastal 2008                     
Kontserni kasumlikkus  
                           
2008. aasta AS Eesti
Ehitus kontserni brutokasum moodustas 357,8 miljonit krooni
(22,9 miljonit
eurot), mis on võrreldes eelmise aastaga vähenenud 28,4%, millal 
brutokasumi
suuruseks kujunes 499,9 miljonit krooni (31,9 miljonit eurot).   


Kontserni puhaskasum 2008. aastal oli 171,6 miljonit krooni (11,0 miljonit 
  
eurot). Võrreldes aastataguse perioodi 289,8 miljoni krooniga (18,5
miljonit  
eurot) on puhaskasum vähenenud 41%. Puhaskasumi vähenemisele
avaldas seejuures 
olulist mõju ehitusprojektide kasumlikkuse vähenemine ning
kontserni poolt   
eelmiste majandusaastate tulemuste põhjal väljamakstud
rekordiliste dividendide 
tulumaksukulu (kasv võrreldes 2007. aastaga
ligikaudu 27 miljonit krooni/1,7  
miljonit eurot). Muud puhaskasumit
mõjutanud olulisemad tegurid on suurenenud  
kahjumid investeeringutest
Ukraina sidusettevõtetesse, kus peamiselt kohaliku  
valuuta vahetuskursi
nõrgenemine euro ja eesti krooni suhtes on toonud kaasa  
täiendavaid
kursikahjumeid välisvaluutas fikseeritud kohustustelt.       


Kontserni juhtkonna poolt jälgitavates olulistes rentaablusnäitajates on  
  
toimunud mitmeid märkimisväärseid ärikeskkonna üldistest halvenemisest
tingitud 
vähenemisi. Oodatult on kontserni rentaablusnäitajatele mõju
avaldanud     
majanduskasvu ning koos sellega ehitusturu kasvu
seiskumine kontserni      
koduturgudel. Ehitusturu spetsiifiliselt
väljendus väliskeskkonna muutus 2008. 
aastal eelkõige järjest kasvavas
ehitusvõimsuse ülejäägis võrrelduna pakutavate 
uute ehitusprojektide hulgaga.
Kõikide ehitusettevõtete ärivajaduste      
rahuldamiseks ebapiisav
nõudlus avaldas järjest kasvavat survet hindade     
langetamiseks. Aasta
kokkuvõttena langes kontserni tegevuste brutokasumlikkus  
9,3 %'le eelmise
aasta 13,3 %'lt. Siiski püsib brutokasumi marginaal piirides, 
mis on
Kontserni juhtkonna hinnangul tegevusharu kontekstis hetkeolukorda   

vaadates hea tulemus. Marginaalide langemise tendentsi on eelpool viidatud  
 
sündmustele (sh tulumaksukulu suurenemine) viidates oodatult näha ka äri-
ja  
puhaskasumi rentaablusnäitajates, mis olid 2008. aasta lõpu seisuga
vastavalt  
5,4% ja 4,4% (31.12.2007: 8,2% ja 7,7%).             
       

Kontsernis on astutud samme üldhalduskulude jätkuvaks
ohjamiseks ning vaatamata 
Kontserni ettevõtete arvu suurenemisele ei ole
Kontserni üldhalduskulude osas  
toimunud olulist kasvu. Üldhalduskulud
moodustavad 2008. aasta lõpu seisuga   
müügitulust 4,7% (31.12.2007: 4,6%),
mis Kontserni juhtkonna hinnangul annab  
tunnistust tegevusharu konteksti
silmas pidades efektiivsuse suurendamisele   
suunatud kulude juhtimisest.
Kontserni juhtkonna eesmärk on säilitada sarnastes 
suurusjärkudes
üldhalduskulude taset müügitulu suhtes ka järgmistes
perioodides.


Kontserni rahavood                      
         
Võrreldes eelmise aastaga on rahavoog äritegevusest
suurenenud rohkem kui kaks 
korda, olles 2008. aastal 306 miljonit krooni
(19,8 miljonit eurot). Aastatagune
äritegevuse rahavoog oli 147 miljonit
krooni (9,4 miljonit eurot).       

Kuna ettevõte on aktiivselt
investeerinud uutesse kasvuvõimalustesse, siis   
olulise osa
väljaminekutest moodustavad tütarettevõtete soetamisega seotud   

väljaminekud 214,7 miljonit krooni (13,7 miljonit eurot), mis tasuti
osaliselt 
ka eelmistel perioodidel toimunud äriühenduste eest (AS Eston
Ehitus soetamine 
2007. aasta viimases kvartalis). Võrreldes eelmise aasta
positiivse       
investeerimistegevuse rahavooga (31.12.2007: +10,7
miljonit krooni / +0,7    
miljonit eurot) on Kontserni
investeerimistegevusega seotud väljaminekud    
aruandeperioodil
märgatavalt suurenenud ning 31.12.2008 seisuga oli      

investeerimistegevuse rahavoog negatiivne 157,5 miljonit krooni (10,1
miljonit 
eurot). Raha sissetulek investeerimistegevusest on seotud peamiselt
eelmistel  
perioodidel antud laenude tagasimaksetega ning sidusettevõtete
müügiga.     

Suurimad ühekordsed väljaminekud seoses
finantseerimistegevusega on seotud   
dividendimaksetega, mis võrreldes
eelmise aastaga suurenesid 2 korda ning    
moodustasid 104,1 miljonit
krooni (6,7 miljonit eurot). Finantseerimistegevuse 
rahavoog oli negatiivne
88,3 miljonit krooni (5,6 miljonit eurot). Võrreldaval 
perioodil oli vastav
näitaja negatiivne 77,9 miljonit krooni (5,0 miljonit   
eurot).
Finantseerimistegevuse käigus saadud ja tagasimakstud laenude koondsumma
oli
2008. aastal positiivne 106,0 miljonit krooni (6,8 miljonit eurot) kui  

võrreldaval perioodil oli see positiivne 61,6 miljonit krooni (3,9 miljonit 
 
eurot).                                  
  

Kontserni rahajäägi muutus oli 2008. aastal positiivne 60,1 miljoni
krooniga  
(3,8 miljonit eurot). Võrreldaval perioodil oli raha ja
rahaekvivalentide    
suurenemine 80,1 miljonit krooni (5,1 miljonit
eurot).
             
Seisuga 31.12.2008 oli Kontsernil raha- ja
raha ekvivalente 296,2 miljonit   
krooni (18,9 miljonit eurot)
(31.12.2007: 236,1 miljonit krooni / 15,1 miljonit 
eurot). Äritegevuse
netorahavoo ning likviidsete vahendite kasv ja jätkuv    
positiivsus
viitab muuhulgas ka eelkõige kontserni äritegevusega seotud nõuete 

kvaliteedile ning finantsvõimekusele järgnevatel perioodidel.        
 

Olulisemad suhtarvud ja näitajad                     
   
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Suhtarv / näitaja        |    |   2008 |   2007 |   2006
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kaalutud keskmine aktsiate arv, |    |  30 756 |  30 756 |  30 756
|
| tk                |    |    728 |    728 |   
728
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS),  |    |   4,74 |   8,70 |   5,75
|
| krooni              |    |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS),  |    |   0,30 |   0,56 |   0,37
|
| eurot              |    |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Müügitulu kasv          |    |   3,1% |   49,9% |   49,5%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskmine töötajate arv      |    |   1 232 |   1 103 |    871
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu töötaja kohta, tuhat  |    |   3 139 |   3 402 |   2 875
|
| krooni              |    |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu töötaja kohta, tuhat  |    |    201 |    217 |    184
|
| eurot              |    |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tööjõukulude määr müügitulust, % |    |   12,7% |   12,3% |   11,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulude määr       |    |   4,7% |   4,6% |   5,0%
|
| müügitulust, %          |    |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
EBITDA, tuhat krooni       |    |  281 361 |  370 581 |  236 367
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
EBITDA, tuhat eurot       |    |  17 982 |  23 684 |  15 107
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
EBITDA määr müügitulust, %    |    |   7,3% |   9,9% |   9,4%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasumi määr müügitulust, % |    |   9,3% |   13,3% |   12,2%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasumi määr müügitulust, %  |    |   5,4% |   8,2% |   8,2%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasumi määr ilma varamüügi  |    |   5,3% |   7,8% |   7,0%
|
| kasumita, %           |    |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasumi määr müügitulust, % |    |   4,4% |   7,7% |   7,6%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Investeeritud kapitali tootlus, |    |   19,2% |   32,7% |   33,2%
|
| %                |    |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vara tootlus, %         |    |   9,1% |   17,1% |   17,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Omakapitali tootlus, %      |    |   20,5% |   44,1% |   53,6%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Omakapitali osakaal, %      |    |   36,4% |   36,9% |   35,8%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantsvõimendus         |    |   18,2% |   13,5% |   14,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajaliste kohustuste     |    |   1,33 |   1,30 |   1,33
|
| kattekordaja           |    |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                 |    | 31.12.200 | 31.12.200 | 31.12.200
|
|                 |    |     8 |     7 |    
6
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Ehituslepingute teostamata tööde |    | 2 220 748 | 2 526 652 | 2 453 419
|
| mahud, tuhat krooni       |    |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata tööde |    |  141 932 |  161 482 |  156 802
|
| mahud, tuhat eurot        |    |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*
kaalutud keskmiseks aktsiate arvuks on võrreldavuse tagamiseks loetud
aktsiate
arv pärast fondiemissioone                      
     
   


--------------------------------------------------------------------------
   ------
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) =   | Puhaskasumi määr müügitulust =    
|
| Emaettevõtte aktsionäride osa    | Aruandeperioodi puhaskasum /    
 |
| puhaskasumist/Kaalutud keskmine   | Müügitulu            
  |
| aktsiate arv             | Investeeritud kapitali tootlus
=   |
| Müügitulu töötaja kohta = Müügitulu | (Kasum enne tulumaksustamist
+    |
| / Keskmine töötajate arv       | intressikulud) / Perioodi
keskmine  |
| Tööjõukulude määr müügitulust =   | (intressi kandvad
kohustused +    |
| Tööjõukulud / Müügitulu       | omakapital)  
           |
| Üldhalduskulude osakaal müügitulust | Vara tootlus
= Ärikasum / Perioodi  |
| = Üldhalduskulud / müügitulu     | keskmine
vara kokku          |
| EBITDA = Ärikasum + Kulum      |
Omakapitali tootlus = Aruandeperioodi |
| EBITDA määr müügitulust = EBITDA / 
| puhaskasum / Perioodi keskmine    |
| Müügitulu             
 | omakapital kokku           |
| Brutokasumi määr müügitulust = 
  | Omakapitali osakaal = Omakapital   |
| Brutokasum / Müügitulu    
   | kokku / Kohustused ja omakapital   |
| Ärikasumi määr müügitulust =
    | kokku                 |
| Ärikasum / Müügitulu   
     | Finantsvõimendus = (Intressikandvad  |
| Ärikasumi määr ilma
varamüügi    | kohustused - raha ja raha       |
| kasumita =
(Ärikasum - põhivara   | ekvivalendid) / (Intressikandvad   |
|
müügikasum - kinnisvara müügikasum) | kohustused + omakapital)       
|
| / Müügitulu             | Lühiajaliste kohustuste
kattekordaja |
|                   | = Käibevara kokku /
Lühiajalised   |
|                   | kohustused kokku 
          
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
Müügitulu
jaotus geograafiliste segmentide lõikes               
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
                |     2008 |     2007 |     2006
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eesti              |    80,3% |    87,9% |    91,4%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ukraina             |    11,4% |    11,6% |     8,6%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Leedu              |     2,4% |     0,5% |      0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Läti              |     5,9% |      0% |      0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Kontserni
väljaspool Eestit teenitud müügitulu moodustas 2008. aastal 20% kogu 

müügitulust kui see samal perioodil aasta tagasi oli ligikaudu 12%. Kontsern
on 
2008. aastal suurendanud varasemaga võrreldes oma tegevust eelkõige Läti
ja   
Leedu turul. Ukraina turult teenitud müügitulu on jäänud
protsentuaalselt samaks
võrreldes eelmise aastaga. Müügitulu hajutamine
erinevate geograafiliste    
segmentide vahel on olnud Kontserni juhtkonna
poolt valitud strateegia, mille  
abil hajutatakse riske, mis tulenevad
liigsest kontsentreeritusest ühele turule.
Samuti on seniste välisturgude
osakaalu kasvatamine Kontserni üks strateegilisi 
eesmärke.          
                          

2008. aasta müügitulu
tegevusvaldkondade lõikes                 
Eesti Ehitus
kontsern on keskendunud hoonete ja rajatiste ehituse       

projektijuhtimisele ja peatöövõtule ning tegutseb muuhulgas teedeehituse,  
 
-hoolduse, keskkonnaehituse, betoonitööde ja kinnisvaraarenduse vallas.  
  

Kontserni müügitulu 2008. aastal oli 3 866,7 miljonit krooni (247,1
miljonit  
eurot). Võrreldes eelmise perioodiga, mil vastav näitaja oli
3 752,0 miljonit  
krooni (240 miljonit eurot), on müügitulu kasvanud 3%.
Müügitulu kasv võrreldava
perioodiga olukorras, kus nii kodu- kui ka
välismaistel ehitusturgudel on   
toimunud Kontserni jaoks pigem
negatiivseid muudatusi, on eelkõige tunnistuseks
eelmistel perioodidel tehtud
ettevõtete soetamiste edukusest.          

Kontserni üheks
eesmärgiks on hoida erinevate segmentide esindatust      

tasakaalustatuna, kuna see võimaldab hajutada riske ja tagada paremad
võimalused
ehitustegevuseks ka raskemates turutingimustes, kus mõnda
ärisegmenti on tabanud
tegevusmahtude langus. Ettevõtte fookusest ja
strateegiast lähtuvalt hoitakse  
elamuarendusprojektide osakaalu suhteliselt
madalal müügitulust (ületades mitte 
rohkem kui 20%).             
                   

2008. aastal moodustas hoonete ja
rajatiste segmendi tulu ehituslepingutest   
vastavalt 2 303,2 ja 1 421,1
miljonit krooni (147,2 ja 90,8 miljonit eurot).  
2007 vastavad näitajad
olid 1 952,3 ja 1 772,7 miljonit krooni (124,8 ja 113.3 
miljonit eurot).
Müügitulu langus rajatiste segmendis võrreldes eelmise aastaga 
tuleneb
peamiselt suurprojektide teostamise ajastusega seotud asjaoludest   

keskkonna- ja sadamaehituses.                        
 

Müügitulu jaotus põhisegmentide vahel erines eelmistest aastatest
mõnevõrra.  
Aruandeperioodil moodustas hoonete segmendi müügitulu pea 2/3
põhisegmentide  
tulust kui varasematel perioodidel on jaotus põhisegmentide
vahel olnud     
ühtlasem. Tegemist on koosmõjudega, mis on tekkinud
peamiselt suurte      
ehituslepingute alustamise ja lõpetamisega seotud
asjaoludest ning samuti    
peegeldanud ehituslepingute teostamata mahtude
jaotust hoonete ja rajatiste   
segmentides aruandeaasta alguses (vt
tegevusaruande peatükk „Ehituslepingute  
teostamata tööde mahud ja 2008
sõlmitud olulisemad ehituslepingud).       

Tulenevalt turuolukorrast
(vt tegevusaruande peatükk „Väljavaated        
lähitulevikuks“) on
Kontserni juhtkonna hinnangul järgmisel aastal oodata pigem 
vastupidist
olukorda ja rajatiste segmendi osakaalu suurenemist võrreldes 2008. 
aastaga.
Sellele viitab ka Kontserni ehituslepingute teostamata tööde maht, kus

31.12.2008 seisuga ületavad rajatiste segmendiga seotud lepingud hoonete omad
 
(vt tegevusaruande peatükk „Ehituslepingute teostamata tööde mahud ja 2008 
  
sõlmitud olulisemad ehituslepingud).                   
   

Hoonete segmendis on müügitulu jaotus püsinud eelmiste perioodidega
sarnastes  
vahemikes, kus ärihoonete osakaal moodustab üle 50% kogu segmendi
müügitulust. 
Võrreldes aastataguse olukorraga ei ole segmendisiseselt
toimunud olulisi    
muutusi müügitulu jaotuses. Rajatiste segmendis on
võrreldes eelmise perioodiga 
suurenenud muude rajatiste alamsegmendis tehtud
tööde osakaal, mis tuleneb   
peamiselt Kontserni tegevusmahtude
suurenemisest Lätis. Sadamaehituse mahtude  
langust mõjutab ühe suure
sadamaehituseprojekti langemine pea täismahus 2007.  
aastasse, mis ei
jätkunud aruandeperioodil.                  
   


--------------------------------------------------------------------------
   ------
|
Müügitulu jaotus     |     |     |      |       | 
|
| segmenditi        |     |     |      |       |
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärisegmendid       |     |  2008 |  2007  |   2006   | 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Hooned          |     |  63%  |  53%   |   54%   | 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rajatised        |     |  37%  |  47%   |   46%   | 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu jaotus hoonete |     |  2008  |  2007   |   2006  
|
| segmendis        |     |      |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärihooned        |     |  59%   |   61%   |   41%   
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tööstus- ja laohooned  |     |  16%   |   11%   |   24%   
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ühiskondlikud hooned   |     |  14%   |   16%   |   18%   
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Korterelamud       |     |  11%   |   12%   |   17%   
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---

-------------------------------------------------------------------------
   -------
|
Müügitulu jaotus rajatiste  |      |  2008  |  2007  |  2006* 
|
| segmendis          |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Teedeehitus ja -hooldus   |      |  45%  |  41%  |  58%  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sadamaehitus         |      |  24%  |  33%  |  15%  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud rajatised        |      |  25%  |  13%  |   -  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskkonnaehitus       |      |  6%   |  13%  |  27%  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Ehituslepingute
teostamata tööde mahud ja 2008 sõlmitud olulisemad       

ehituslepingud                                
 
Ehituslepingute teostamata tööde mahud                   
  
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
                 |    | 31.12.200 | 31.12.200 | 31.12.200
|
|                 |    |     8 |     7 |    
6
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata tööde |    | 2 220 748 | 2 526 652 | 2 453 419
|
| mahud, tuhat krooni       |    |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata tööde |    |  141 932 |  161 482 |  156 802
|
| mahud, tuhat eurot        |    |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
Kontserni
ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht    
seisuga
31.12.2008 oli 2 221 miljonit krooni (142 miljonit eurot), mis 
on 12% vähem
võrreldes aastataguse 2 527 miljoni krooniga (161 miljonit
eurot).

Kontserni ehituslepingute teostamata tööde mahud on kasvanud
rajatiste segmendi 
osas alates 2008 I kvartalist võrreldes eelmiste
perioodide seisuga. Rajatiste 
segmendi ehituslepingute teostamata tööde
mahud moodustavad 31.12.2008 seisuga 
59% koguportfellist (31.12.2007:
rajatiste osakaal 10%). See viitab ehitusturul 
hetkel valitsevale olukorrale,
kus hoonete segmendis on ehitusmahtude vähenemine
olnud märgatavalt kiirem kui
rajatiste segmendi osas nende lisandumine.     
Ehituslepingute teostamata
tööde mahtudele on märkimisväärset mõju avaldanud  
ehitushindade langus
võrreldava perioodi suhtes.                

Aruandeperioodil
sõlmitud olulisemate ehituslepingute nimekiri koos maksumustega
on toodud
tegevusaruande alapeatükis „2008 aastal sõlmitud olulisemad     

ehituslepingud“.                               
 

2008 aastal sõlmitud olulisemad ehituslepingud              
   
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
Ehituslepingu lühikirjeldus  | Maksumus    | Riik    | Planeeritud 
|
|                | (tuh      |       | valmimine 
 |
|                | EEK/tuhEUR)   |       |     
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Riigimaantee 92 Rõhu-Puhja  | 92 336 / 5 901 | Eesti    | august 2009 
|
| lõigu taastusremont      |         |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Paldiski Lõunasadama kai nr. | 316 363 / 20  | Eesti    | mai 2009  
|
| 8 ja 9 ehitamine       | 219       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Teaduskeskus AHHAA hoone   | 179 100 / 11  | Eesti    | august 2010 
|
| projekteerimine        | 447       |       |      
 |
| ja ehitamine         |         |       |     
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tarmeko KV sisustuskaubamaja | 63 000 / 4 026 | Eesti    | oktoober  
|
| Tartus            |         |       | 2008   
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Väike-Paala ärihoone     | 101 500 / 6 487 | Eesti    | mai 2009  
|
| Tallinnas           |         |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tallinn-Tartu maantee Mäo   | 402 881 / 25  | Eesti    | august 2010 
|
| möödasõidu projekteerimine ja | 749       |       |      
 |
| ehitamine           |         |       |     
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sempeterise linnaosa vee- ja | 194 242 / 12  | Läti    | detsember  
|
| kanalisatsioonivõrgustiku   | 414       |       | 2009   
 |
| laiendamistööd Riias     |         |       |     
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tartu Lõunakeskuse      | 284 270 / 18  | Eesti    | september  
|
| laiendamistööd        | 168       |       | 2009   
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vabaaja- ja kaubanduskeskuse | 112 398 / 7 184 | Ukraina   | mai 2009  
|
| ehitustööd Darnitski rajoonis |         |       |      
 |
| Kiievis            |         |       |     
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Koidula Raudteepiirijaama   | 279 760 /    | Eesti    | detsember  
|
| esimene ehitushange (Eesti  | 17 880     |       | 2010   
 |
| Ehitus ja Teede REV-2     |         |       |     
  |
| ühishange)          |         |       |    
   
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Virtsu sadama 8. kai     | 79 000 / 5 049 | Eesti    | oktoober  
|
| ehitamine           |         |       | 2009   
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----

Töötajad
ja tööjõukulud                            


2008. aastal töötas kontserni ema- ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt 1
232  
inimest, kellest üle 500 omab insenertehnilist haridust. Viimastel
aastatel on 
insenertehnilise personali osakaal kasvanud seoses kontserni
tegevusmahtude   
suurenemisega. Võrreldes eelmise aastaga on töötajate arv
samas perioodis    
suurenenud pea 100 töötaja võrra, mis on tingitud
peamiselt Läti ettevõtte   
Abagars SIA lisandumisega tütarettevõtete
nimekirja 2008. aastal.        

Töötajate arv kontserni
tütarettevõtetes:                   
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
  Periood   |    ITP     |   Töölised   |  Keskmine kokku 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
   2008    |    511     |    721    |    1 232    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
   2007    |    425     |    678    |    1 103    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
   2006    |    329     |    542    |    871    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Kontserni
2008. aasta tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 489,6   

miljonit krooni (31,3 miljonit eurot), mis on 6% rohkem kui võrreldavas   
 
perioodis, millal tööjõukulud olid kokku 461,4 miljonit krooni (29,5
miljonit  
eurot). Tööjõukulude kasv on tingitud peamiselt uute ettevõtete
lisandumisest  
võrreldava perioodi suhtes, aga ka Kontserni töö tasustamise
(sh tulemustasude 
määramine) üldistest põhimõtetest. Samas on kontserni
tööjõukulude kasv     
suhestatuna müügitulusse olnud tagasihoidlik. 2008
aastal moodustasid     
tööjõukulud 12,7% müügitulust võrreldes
aastatagusega, millal vastav suhtarv oli
12,3%.                
                     

2008. aastal on AS Eesti Ehitus
nõukogu liikmetele arvestatud tasusid koos   
maksudega 1 443 tuhat krooni
(92 tuhat eurot). AS Eesti Ehitus juhatuse     
liikmetele on arvestatud
tasusid koos maksudega 14 582 tuhat krooni (932 tuhat 
eurot). 2007. aastal
olid nõukogu ja juhatuse liikmetele arvestatud tasusid   
vastavalt 1 080
tuhat krooni (69 tuhat eurot) ja 15 557 tuhat krooni (994 tuhat 
eurot).   
                                 

Aktsia ja
aktsionärid                             
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
ISIN                   | EE3100039496           
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Väärtpaberi lühinimi           | EEH1T               
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nominaal                 | 10,00 EEK/0,64EUR        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emiteeritud väärtpabereid        | 30 756 728            
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Noteeritud väärtpabereid         | 30 756 728            
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Noteerimise kuupäev           | 18.05.2006            
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Aktsionäride
struktuur                             
AS Eesti
Ehitus suurimad aktsionärid 31.12.2008 seisuga:            
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Aktsionär                |   Aktsiate arv |   Osalus (%)
|
|                     |       (tk) |       
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS Nordecon               |  18 807 464  |     61,15%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
ING Luxembourg S.A.           |   1 111 853  |     3,62%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ain Tromp                |    678 960  |     2,21%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
ASM Investmets OÜ            |    519 600  |     1,69%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
JP Morgan Chase Bank/ Dekabank Deutche  |    500 000  |     1,63%
|
| Girozentrale               |         |       
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Skandinaviska Enskilda Banken Ab Clients |    456 758  |     1,49%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Central Securities Depository of     |    397 488  |     1,29%
|
| Lithuania                |         |       
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
State Street Bank & Trust Co.      |    355 199  |     1,15%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
The Bank of New York Mellon       |    353 323  |     1,15%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Clearstream Banking Luxembourg S.A.   |    339 910  |     1,11%
|
| Clients                 |         |       
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aivo Kont                |    339 480  |     1,10%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raul Rebane               |    316 104  |     1,03%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Seisuga
31.12.2008 oli Eesti väärpaberite keskregistri andmetel AS Eesti Ehitus

aktsionäride struktuur järgmine:                       
 
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
              |    Aktsionäride arv (tk) |    Osalus (%)
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsionärid osalusega >  |              1 |      61,15%
|
| 5%             |               |        
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsionärid osalusega   |              11 |      17,47%
|
| 1%-5%           |               |        
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsionärid osalusega < 1% |            1 627 |      21,38%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku           |            1 639 |     100,00%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

AS
Eesti Ehitus nõukogu ja juhatuse liikmete poolt kontrollitud aktsiad    

31.12.2008 seisuga:                             
 
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
                 |         |  Aktsiate arv |  Osalus
|
|                 |        |      (tk) |   
(%)
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Toomas Luman (AS Nordecon, OÜ  |    Nõukogu |   18 959 144 |  61,64%
|
| Luman ja Pojad)*        |    esimees |        |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ain Tromp            | Nõukogu liige |    678 960 |   2,21%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Alar Kroodo (ASM Investments  | Nõukogu liige |    519 600 |   1,69%
|
| OÜ)*              |        |        |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Andri Hõbemägi         | Nõukogu liige |     34 000 |   0,11%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tiina Mõis           | Nõukogu liige |       0 |   0,00%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Meelis Milder          | Nõukogu liige |       0 |   0,00%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*
eraisiku poolt kontrollitavad ettevõtted                   
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
                |         |  Aktsiate arv |  Osalus
|
|                |        |      (tk) |   
(%)
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaano Vink           |   Juhatuse |     34 000 |   0,11%
|
|                |    esimees |         |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sulev Luiga          |   Juhatuse |      1 000 |   0,00%
|
|                |     liige |         |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Priit Tiru           |   Juhatuse |        0 |   0,00%
|
|                |     liige |         |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Audiitorid
ja nõustajad                             
Eesti
Ehitus kontserni olulise suurusega tütarettevõtete ja alamkontsernide  

lepinguline audiitor on KPMG Baltics AS, kellega vastavalt aktsionäride   
 
üldkoosoleku otsusega on sõlmitud pikaajaline koostööleping 2008-2010   
  
majandusaastate auditeerimiseks.                     
   

Kontsern on muudel nõustamisteenustel (nt varaobjektide ja
investeeringute   
väärtuse hindamine, due dilligence jms.) kasutanud oma
valdkonnas üldtunnustatud
spetsialistide teenuseid. Nõustamisteenuse läbiviiva
spetsialisti valimine   
toimub konkursi teel.               
               


Riskide kirjeldus              
                  
Äririskid                 
                   
Igapäevaste ehitustegevuse riskide
haldamiseks on kontserniettevõtted sõlminud 
ehituse koguriskikindlustuse
lepingud. Sõltuvalt konkreetse projekti iseloomust 
kasutatakse nii üldiseid
raamlepinguid kui ka konkreetse projekti eripära ning 
tellija soove
arvestavaid projektipõhiseid kindlustusi. Alltöövõtjatega
sõlmitud
töövõtulepingutest tulenevate alltöövõtjate kohustuste täitmise
tagamiseks   
esitatakse AS-i Eesti Ehitus kasuks reeglina pangagarantii.
Garantiiperioodil  
ilmneda võivate ehitajast tingitud puuduste
kõrvaldamiseks on kõigis      
kontserniettevõtetes loodud
garantiieraldiste reserv. 2008 lõpuks moodustas   
reserv (lühi- ja
pikaajaline osa) kokku 14,6 miljonit krooni (0,93 miljonit   
eurot).
Võrreldava perioodi vastav näitaja oli 16,8 miljonit krooni (1,1    

miljonit eurot).                               
 

Krediidiriskid                              
   
Krediidiriski haldamisel analüüsitakse juba pakkumistegevuse etapis
tulevase  
võimaliku lepingupartneri senist maksekäitumist ja -võimet.
Lepingu sõlmimise  
järgselt aga toimub kliendi maksekäitumise pidev
monitooring, alates ettemaksu 
lepingukohasest tasumisest kuni edaspidise
lepingujärgsest maksegraafikust   
kinnipidamiseni, mis omakorda on
reeglina sõltuvuses valminud ehitustööde    
akteerimisest. Usume, et
kirjeldatud viisil toimimine võimaldab maksehäirete  
ilmnemisele piisava
kiirusega reageerida. Aruandeperioodi lõpu seisuga hindame 
oma klientide
maksekäitumist heaks. Kontserni arvestuspõhimõtete kohaselt   

kajastatakse kuluna kõik nõuded, mis on ületanud maksetähtaja 180 päeva.   
 

2008. aastal ületas varasemalt ebatõenäoliselt laekuvateks tunnistatud
nõuete  
väljanõudmisest saadud tulu aruandeperioodil nõuete allahindlusest
tekkinud kulu
9,5 miljoni krooniga (0,6 miljoni euroga). 2008. aastal on
Kontsern       
järjepidevalt ning edukalt tegutsenud varem allahinnatud
nõuete sissenõudmisega.
Selle tulemusena on 31.12.2008 seisuga tõenäoliselt
laekuvateks hinnatud 17,3  
miljoni krooni (1,1 miljoni euro) eest nõudeid,
mis kajastati kuludes 2007.   
majandusaastal.               
                 

Likviidsusriskid             
                   
Vabu rahalisi vahendeid hoiab ettevõte
Eesti suurimates pankades üleöö- või   
fikseeritud intressiga tähtajalistel
hoiustel. Kohustuste tähtaegse täitmise  
tagamiseks hoitakse arveldus- või
üleöödeposiidi kontodel ligikaudu kahe nädala 
käiberaha ning vajadusel
kasutatakse arvelduskrediiti. Kontserni käibevara   
ületab lühiajalisi
kohustusi 1,33 kordselt (31.12.2007: 1,30 korda).      

Bilansipäeva
seisuga oli Kontsernil vabu rahalisi vahendeid 269,2 miljonit   
krooni
(18,9 miljonit eurot) (31.12.2007: 236,1 miljonit krooni / 15,1 miljonit

eurot), mis koos sõlmitud arvelduskrediidi lepingute kasutamata jääkidega  
 
moodustab piisava likviidsusvaru Kontserni äritegevuse läbiviimiseks    
  
keerulisemates majandustingimustes võrreldes eelmise aastaga.      
   

Intressiriskid                            
     
Kontserni ettevõtete poolt Eesti, Läti ja Ukraina pankadelt võetud
laenud on  
peamiselt fikseeritud intressimääraga. Kapitalirendi lepingud on
ujuva     
intressimääraga ja põhinevad EURIBOR-il. Kontserni
intressikandvad       
laenukohustused on kasvanud võrreldes 2007.
aastalõpu seisuga kasvanud 154,6  
miljoni krooni võrra (9,9 miljonit
eurot). Seisuga 31.12.2008 on Kontsernil   
intressikandvaid kohustusi
summas 554,2 miljonit krooni (35,4 miljonit eurot). 
Intressikulud on
kohustuste suurenemisest tulenevalt aruandeperioodil kasvanud 
19,9 miljonit
krooni (1,3 miljonit eurot) võrreldes eelmise aastaga ning kokku 
moodustavad
2008. aastal 37,6 miljonit krooni (2,4 miljonit eurot).      


Valuutariskid                               
  
Ehituslepingud ja allhankelepingud on reeglina sõlmitud asukohamaa
valuutas,  
Eesti kroonides (EEK), Läti lattides (LVL), Leedu littides (LTL)
ja Ukraina   
grivnades (UAH). Välisriikidest sisseostetud teenused on
olulises osas eurodes, 
mille osas valuutarisk kontserni Eesti, Läti ja Leedu
ettevõtetele puudub.   
2008. aasta viimases kvartalis sattus ülemaailmse
finantskriisi tõttu      
olulistesse raskustesse Ukraina majandus.
Kohalikku valuuta vahetuskurssi, mis 
varem oli seotud USA dollariga,
hakkasid järsult mõjutama ekspordi ja      
välisinvesteeringute
vähenemine ning riigi pangandussüsteemi usaldusväärsus   
tervikuna.
Hoolimata vastumeetmetest ei suutnud kohalik keskpank hoida Ukraina 
grivna
kurssi ning bilansipäeva seisuga on grivna odavnenud USA dollari vastu 

rohkem kui 30%.                               
 

Kontsern on saanud olulisi kursikahjumeid Ukraina ettevõtetele antud   
   
europõhistest laenudest. Kokku moodustavad kursikahjumid 2008. aastal
29,6   
miljonit krooni (1,9 miljonit eurot). 2007. aasta kursikahjumid
(finantskulu)  
moodustasid 11,2 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot).    
         
Samas on Kontsern võtnud vastu meetmeid, et vähendada
Ukraina grivna      
vahetuskursi langusest tulenevate kahjumite
suurust. Ühe tegevusena on Kontsern 
võimalikult suures ulatuses fikseerinud
oma nõuded klientidele eurodes või   
leppinud kokku tasumistingimused, mis
võtavad arvesse kohaliku         
valuutavahetuskursi muutumist USA
dollari ja euro suhtes. Selle tulemusel on  
Kontsern kajastanud nõuete
ümberhindlusest kursikasumeid (muud äritulud) summas 
37,2 miljonit krooni
(2,4 miljonit eurot).                   


Väljavaated
lähitulevikuks                           

Eesti 
                                    

Järgnevatel aastatel prognoositav majanduskasvu peatumine Eestis väljendub  
 
kohalikul ehitusturul eeldatavasti eelkõige järgnevate sündmuste näol:   
  

-Ehitusturu senisest suurem sõltuvus riigihangetest ning Euroopa Liidu

finantstoel alustatavate infrastruktuuri, keskkonnaehituse jms. projektide  
 
hulgast (sh olulise mõjutajana on riigi ja kohalike omavalitsuste     
  
haldussuutlikkus) ning hinnakujundusest;
                
    
-Elamuarenduse ja -ehituse mahtude kahanemine. Elamuarendusele ja
-ehitusele 
spetsialiseerunud ettevõtete hulga vähenemine (turu
konsolideerumine). Esmase  
konsolideerumisprotsessiga kaasneb
ettevõtetevahelise konkurentsi teravnemine, 
seni elamuehitusele keskendunud
ettevõtete siirdumine teistesse         
turusegmentidesse
(infrastruktuuride ehitus) ning seeläbi konkurentsisurve;  


-Üleilmalisest finantskriisist tingituna on üha suuremal osal erasektori

ettevõtetel raskusi uute ehitusprojektide finantseerimisega võõrkapitali
abil, 
mis vähendab veelgi nõudlust ehitusteenuse järele. Nõudluse järsemat
vähenemist 
aitab mingil määral siiski pehmendada ehitusturu tihenevast
konkurentsist    
tulenev hinnalangus, mis muudab tellijatele
investeerimise atraktiivseks    
võrreldes turuhindade kõrgperioodiga
aastatel 2006-2007;            

-Ehitusturu kasvuperioodil
toodangumahtusid märkimisväärselt suurendanud 
ehitusmaterjalide tootjad
seisavad silmitsi nõudluse vähenemisega        
ehitusmaterjalide osas
ning tootmisvõimsuse suurendamiseks võetud kohustuste  
täitmisega;     
                             


-Kinnisvaraarendusega tegelevate ehitusettevõtete olemasolevate laenude

teenindamise ja tagasimaksevõime halvenemine ja uute laenude võtmisel    
 
krediidikõlbulikkuse vähenemine. Ehituse peatöövõtu ja -projektijuhtimisega
  
tegelevatel ehitusettevõtetel ebatõenäoliselt laekuvate ja lootusetute  
   
nõudesummade kasvamise suurenev tõenäosus;               
    

-Infrastruktuuriobjektide tähtsustumise kaudu kujunevad senisest
olulisemateks 
eduteguriteks spetsiifiline (insenertehniline) oskusteave ja
kogemused, koos  
vastavate ressursside olemasoluga;            
           

-Eelmistel aastatel teravnenud tööjõupuuduse
vähenemine ehitussektoris ning 
sedakaudu tööjõukulude kasvu aeglustumine;  
                 

-Ehitusprojektide finantseerimisskeemide
muutumine (sh tellija maksetähtaegade 
oluline pikendamine) ning täiendavad
nõuded seetõttu projektide         
peatöövõtjapoolsele
finantseerimisele ehitustegevuse perioodil, mis avaldab   
survet ettevõtete
likviidsusele.                        

Eesti Ehitus
kontsern tegutseb pikaajalistele eesmärkidele tuginedes, mida   

korrigeeritakse väliskeskkonna muutumisest tulenevate mõjudega. Vastav    
 
strateegilise juhtimise protsess kuulub Kontserni juhtkonna töökohustuste
hulka.
Kontsern on valmistunud senise majanduskeskkonna muutumiseks muuhulgas
riskide 
maandamisega projektiportfelli kujundamise läbi (nt elamuehituse
osakaal ei   
ületa 20% müügitulust), oma põhikompetentsidele tuginedes
positsiooni hoidmisele
Eesti turul ning tegevuse hajutamisega geograafiliselt.
            

Läti ja Leedu                   
              
Läti ja Leedu ehitusturgu mõjutab Eestiga sarnane
majandussituatsioon.     
Segmendid, kus Kontserni tütarettevõtted on
nendel turgudel esindatud, on    
lähitulevikus oodata järgmisi trende.  
                   

Lätis püsivad samal tasemel või
loodetavasti suurenevad riigi- ja kohalike   
omavalitsuste poolt Euroopa
Liidu toetusfondide raha abil finantseeritavate   
mitmesuguste
infrastruktuuriprojektide mahud. Ehitustegevusele avaldab survet  
eelkõige
kõrge inflatsioon. 
                          

Leedus on hoonete segmendis head väljavaated väiksemate ja keskmise suurusega
 
äri- ja ühiskondlike hoonete ehitamise jätkumisele. Korterelamute
(Kontserni  
ettevõte kui peatöövõtja, mitte arendaja) ehitamise osas on
märgata turul    
mahtude vähenemist. Olulisemad riskid on seotud
inflatsiooni mõjuga       
ehitushindadele.
              
                  
Kontserni juhtkond on äraootaval
seisukohal seoses Läti ja Leedu ehitusturgude 
arengutega lähitulevikus kuna
sarnaselt Eestile on nendes riikides raskustesse 
sattunud majandus
tervikuna, mille mõju avaldub moel või teisel ka       
ehitussektoris.
Kontsern kavatseb jätkata oma tegevust orgaanilise kasvu nimel 
Läti ja Leedu
turul väliskeskkonna muutustest tulenevaid asjaolusid arvesse   
võttes.
Seniste tegevusmahtude oluline kasvatamine Lätis ja Leedus on reaalne  
vaid
läbi täiendavate investeeringute, mida Kontsern on Lätis ka tegema asunud 

(vt tegevusaruande peatükk „Muudatused Kontserni struktuuris 2008. aastal“)
läbi
uue tütarettevõtte SIA LCB soetamise.                  
   

Ukraina                               
     
Kontsern jätkab Ukrainas eelkõige kui ehituse peatöövõtu ja
projektijuhtimisega 
tegelev ettevõtte äri- ja tootmishoonete vallas. Suure
tõenäosusega peatuvad  
lähiperioodidel mahukaid investeeringuid nõudvad
tegevused töösolevate     
kinnisvaraarendusprojektiga, et minimeerida
riske ning oodata olukorra     
selginemist Ukraina ja maailma
finantsturgudel.                 

Kohalikku ehitusturu
põhilised riskid on seotud riigi- ja omavalitsuse nõrga  

toimimisefektiivsusega, inflatsiooni ja kvaliteetsete ehitussisendite    
 
kättesaadavusega. Alates oktoobrist 2008 on Ukraina rahandus- ja      
  
pangandussüsteem sattunud tugeva surve alla, mis mõjutab negatiivselt
viimastel 
aastatel kiiresti kasvanud majandust ning mõjutab potentsiaalsete
ehitus- ja  
arendusprojektide alustamistähtaegasid. Samas on 46 miljoni
elanikuga riigi   
ehitusturg pakkumas siiski võimalusi äritegevuse
läbiviimiseks ka lähitulevikus.
                       
                 

Konsolideeritud bilanss          
                  
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
Auditeerimata EEK`000          |   31.12.2008 |   31.12.2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARAD                  |         |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara                |         |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid        |     296 184 |     236 112
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu           |     462 210 |     511 819
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud nõuded ja ettemaksed        |     424 049 |     264 551
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Edasilükkunud tulumaks          |      384 |      1 905
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Varud                  |     388 202 |     393 529
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügiootel põhivara           |       0 |     43 362
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara kokku             |    1 571 029 |    1 451 277
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara                 |         |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised finantsinvesteeringud    |     113 484 |     111 686
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringud         |     116 783 |     133 984
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalne põhivara           |     263 295 |     221 748
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalne põhivara          |     305 188 |     273 223
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara kokku              |     798 750 |     740 641
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARAD KOKKU               |    2 369 779 |    2 191 918
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED                |         |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused         |         |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laenukohustused             |     235 563 |     135 856
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad hankijatele            |     427 158 |     335 754
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksuvõlad                |     65 754 |     53 777
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaksukohustus            |        0 |       994
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad ja ettemaksed         |     441 227 |     574 722
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised eraldised          |     13 089 |     12 458
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused kokku      |    1 182 791 |    1 113 561
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused         |         |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised laenukohustused       |     318 588 |     263 723
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud pikaajalised võlad         |      2 534 |       714
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Edasilükkunud tulumaksukohustus     |      931 |        0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised eraldised          |      1 508 |      4 328
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused kokku      |     323 561 |     268 765
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED KOKKU             |    1 506 352 |    1 382 326
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL                |         |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vähemusosalus              |     98 073 |     90 095
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsiakapital              |     307 567 |     307 567
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ülekurss                 |       509 |        0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kohustuslik reservkapital        |     34 800 |     11 766
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed        |     - 4 183 |      2 354
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaotamata kasum (kahjum)         |     426 661 |     397 810
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv    |     765 354 |     719 497
|
| omakapital                |         |       
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL KOKKU             |     863 427 |     809 592
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU      |    2 369 779 |    2 191 918
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
     ------------------------------------------------------------------------
   -------------
|
Auditeerimata EUR`000          |   31.12.2008 |   31.12.2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARAD                  |         |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara                |         |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid        |     18 930 |     15 090
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu           |     29 541 |     32 711
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud nõuded ja ettemaksed        |     27 102 |     16 908
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Edasilükkunud tulumaks          |       25 |       122
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Varud                  |     24 811 |     25 151
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügiootel põhivara           |        0 |      2 771
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara kokku             |     100 407 |     92 754
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara                 |         |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised finantsinvesteeringud    |      7 253 |      7 138
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringud         |      7 464 |      8 563
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalne põhivara           |     16 828 |     14 172
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalne põhivara          |     19 505 |     17 462
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara kokku              |     51 049 |     47 336
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARAD KOKKU               |     151 456 |     140 089
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED                |         |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused         |         |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laenukohustused             |     15 055 |      8 683
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad hankijatele            |     27 300 |     21 459
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksuvõlad                |      4 202 |      3 437
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaksukohustus            |        0 |       64
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad ja ettemaksed         |     28 200 |     36 731
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised eraldised          |       837 |       796
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused kokku      |     75 594 |     71 170
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused         |         |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised laenukohustused       |     20 361 |     16 855
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud pikaajalised võlad         |       162 |       46
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Edasilükkunud tulumaksukohustus     |       60 |        0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised eraldised          |       96 |       277
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused kokku      |     20 679 |     17 177
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED KOKKU             |     96 273 |     88 347
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL                |         |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vähemusosalus              |      6 268 |      5 758
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsiakapital              |     19 657 |     19 657
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ülekurss                 |       33 |        0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kohustuslik reservkapital        |      2 224 |       752
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed        |      -267 |       150
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaotamata kasum (kahjum)         |     27 269 |     25 425
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv    |     48 915 |     45 984
|
| omakapital                |         |       
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL KOKKU             |     55 183 |     51 742
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU      |     151 456 |     140 089
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---Konsolideeritud
kasumiaruanne                         
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
              |   IV kv |   IV kv |  12 kuud |  12 kuud
|
| Auditeerimata EEK`000    |   2008 |   2007 |   2008 |   
2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu          |  945 036 | 1 092 613 | 3 866 733 | 3 752 028
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müüdud toodangu kulu    |  899 262 |  939 558 | 3 508 950 | 3 252 051
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasum         |  45 774 |  153 055 |  357 783 |  499 977
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Turunduskulud        |   1 795 |   1 266 |   8 007 |   5 106
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulud       |  45 376 |  57 286 |  182 730 |  173 562
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud äritulud        |  45 435 |   7 787 |  63 960 |   16 411
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud ärikulud        |  14 268 |  25 829 |  22 336 |   30 256
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasum (kahjum)      |  29 770 |  76 461 |  208 670 |  307 464
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud        |  19 690 |  15 122 |  96 877 |   31 486
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantskulud        |  37 765 |   7 570 |  67 651 |   30 028
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud ja -kulud   |  -18 075 |   7 552 |  29 226 |   1 458
|
| kokku            |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil  |  -2 181 |   -737 |    17 |    856
|
| arvestatud kasum      |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil  |  22 672 |   3 790 |  23 765 |   4 031
|
| arvestatud kahjum      |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil  |  -24 853 |  -4 527 |  -23 748 |   -3 175
|
| arvestatud kasum/kahjum   |      |      |      |     
 |
| kokku            |      |      |      |    
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kasum (kahjum) enne     |  -13 158 |  79 486 |  214 148 |  305 747
|
| tulumaksu          |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaks          |  -1 176 |  -1 450 |  42 596 |   15 976
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aruandeperioodi puhaskasum |  -11 982 |  80 936 |  171 552 |  289 771
|
| (-kahjum)          |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sh emaettevõtte       |  -9 722 |  71 172 |  145 754 |  267 482
|
| aktsionäride osa kasumist  |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vähemusosaluse osa kasumist |  -2 260 |   9 764 |  25 798 |   22 289
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tavapuhaskasum aktsia kohta |   -0,32 |   2,31 |   4,74 |    8,70
|
| (kroonides)*        |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lahustatud puhaskasum    |   -0,32 |   2,31 |   4,74 |    8,70
|
| aktsia kohta (kroonides)*  |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


*
kaalutud keskmiseks aktsiate arvuks on võrreldavuse tagamiseks loetud
aktsiate
arv pärast (fondi)emissioone                     
     
ehk 30 756 728 aktsiat                       
      
   


--------------------------------------------------------------------------
   ------
|
Auditeerimata EUR`000   | IV kv 2008 |   IV kv |  12 kuud |  12 kuud
|
|              |      |   2007 |   2008 |   
2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu         |   60 399 |  69 831 |  247 129 |  239 798
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müüdud toodangu kulu    |   57 473 |  60 049 |  224 263 |  207 844
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasum         |   2 925 |   9 782 |  22 867 |   31 954
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Turunduskulud       |    115 |    81 |    512 |    326
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulud       |   2 900 |   3 661 |  11 679 |   11 093
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud äritulud       |   2 904 |    498 |   4 088 |   1 049
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud ärikulud       |    912 |   1 651 |   1428 |   1 934
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasum (kahjum)     |   1 903 |   4 887 |  13 336 |   19 651
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud        |   1 258 |    966 |   6 192 |   2 012
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantskulud        |   2 414 |    484 |   4 324 |   1 919
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud ja -kulud   |   -1 155 |    483 |   1 868 |     93
|
| kokku           |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil  |    -139 |    -47 |     1 |     55
|
| arvestatud kasum      |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil  |    1449 |    242 |   1 519 |    258
|
| arvestatud kahjum     |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil  |   -1588 |   -289 |   -1518 |    -203
|
| arvestatud kasum/kahjum  |      |      |      |     
 |
| kokku           |      |      |      |    
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kasum (kahjum) enne    |    -841 |   5 080 |  13 687 |   19 541
|
| tulumaksu         |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaks          |    -75 |    -93 |   2722 |   1 021
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aruandeperioodi puhaskasum |    -766 |   5 173 |  10 964 |   18 520
|
| (-kahjum)         |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sh emaettevõtte      |    -621 |   4 549 |   9 315 |   17 095
|
| aktsionäride osa kasumist |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vähemusosaluse osa     |    -144 |    624 |   1 649 |   1 425
|
| kasumist          |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tavapuhaskasum aktsia   |   -0,02 |   0,15 |   0,30 |    0,56
|
| kohta (eurodes)*      |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lahustatud puhaskasum   |   -0,02 |   0,15 |   0,30 |    0,56
|
| aktsia kohta (eurodes)*  |      |      |      |     
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

*
kaalutud keskmiseks aktsiate arvuks on võrreldavuse tagamiseks loetud
aktsiate
arv pärast (fondi)emissioone                     
     
ehk 30 756 728 aktsiat.                      
      


Konsolideeritud rahavoogude aruanne             
         
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
                  |   EEK`000   |    EUR`000   
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                  | 12 kuud | 12 kuud | 12 kuud | 12 kuud
|
|                  |  2008 |  2007 |   2008 |  
2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavood äritegevusest       |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laekumised ostjatelt        |  4 693 |  4 424 | 299 998 | 282 802
|
|                  |   951 |   893 |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksed hankijatele         | -3 809 | -3 820 | -243 440 | -244 189
|
|                  |   010 |   723 |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksed töötajatele ja töötajate  |  -540 |  -438 | -34 571 | -28 017
|
| eest                |   926 |   363 |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud tulumaks          | -38 041 | -18 423 |  -2 431 |  -1 177
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog äritegevusest     | 305 974 | 147 384 |  19 555 |  9 420
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Rahavood investeerimistegevusest  |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalse põhivara soetamine   | -11 856 | -24 589 |   -758 |  -1 572
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalse põhivara soetamine  |  -929 | -4 418 |   -59 |   -282
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara müük           | 11 294 | 17 539 |   722 |  1 121
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tütarettevõtete soetamine     |  -214 | -9 225 | -13 719 |   -590
|
|                  |   652 |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lisandunud raha tütarettevõtte   |  4 056 | 25 661 |   259 |  1 640
|
| soetamisest            |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tütarettevõtete müük        |  2 063 |   872 |   132 |    56
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sidusettevõtete soetamine     | -7 615 | -10 000 |   -487 |   -639
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sidusettevõtete müük        | 77 812 | 10 417 |  4 973 |   666
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud investeeringud        |    0 | -5 406 |    0 |   -346
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Antud laenud            |  -120 | -58 843 |  -7 718 |  -3 761
|
|                  |   756 |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Antud laenude laekumised      | 86 721 | 56 439 |  5 542 |  3 607
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud dividendid         |   183 |    0 |    12 |    0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud intressid          | 16 142 | 12 295 |  1 032 |   786
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog            |  -157 | 10 742 | -10 068 |   687
|
| investeerimistegevusest      |   537 |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Rahavood finantseerimistegevusest |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud laenud           | 415 558 | 196 635 |  26 559 |  12 567
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud laenude maksed       |  -309 |  -134 | -19 787 |  -8 628
|
|                  |   607 |   995 |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitalirendi maksed        | -56 517 | -64 729 |  -3 612 |  -4 137
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud dividendid         | -104 13 | -52 135 |  -6 655 |  -3 332
|
|                  |    0 |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud intressid         | -33 284 | -22 672 |  -2 127 |  -1 449
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud maksed            |  -325 |    0 |   -21 |    0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog            | -88 305 | -77 896 |  -5 644 |  -4 978
|
| finantseerimistegevusest      |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Rahavoog kokku           | 60 132 | 80 230 |  3 843 |  5 128
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi | 236 112 | 155 980 |  15 090 |  9 969
|
| algul               |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Valuutakursimuutused        |   -60 |   -98 |    -4 |    -6
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha jäägi muutus         | 60 132 | 80 230 |  3 843 |  5 128
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi | 296 184 | 236 112 |  18 930 |  15 090
|
| lõpul               |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


AS
Eesti Ehitus kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete
ja
rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule.
Geograafiliselt
tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Lätis, Leedus ja
Ukrainas. Eestis on
täiendavateks tegevusvaldkondadeks lisaks teedeehituse ja
-hoolduse ning
keskkonnaehituse ja betoonitööde otsetöövõtt. Kontserni
emaettevõte on AS Eesti
Ehitus, mis on registreeritud ja asub Tallinnas,
Eestis. Kontserni kuulub
lisaks emaettevõttele üle 20 tütarettevõtte.
Kontserni 2007. aasta
konsolideeritud müügitulu oli 3,8 miljardit krooni (240
miljonit eurot) ja
konsolideeritud puhaskasum 290 miljonit krooni (19 miljonit
eurot). Eesti
Ehitus kontsern annab tööd rohkem kui 1 200 inimesele. Alates
18.05.2006 on
emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi
põhinimekirjas. 

1 euro = 15,6466 krooni


Raimo Talviste
AS Eesti
Ehitus
Investorsuhete juht
Tel: +372 615 4400
Email:
raimo.talviste@eestiehitus.ee 
www.eestiehitus.ee
 


eeh_12m_2008_est_uni.pdf