English Finnish
Julkaistu: 2020-08-31 11:15:00 CEST
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj
Neljännesvuosittain annettavat tiedot

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2020

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2020 (tilintarkastamaton)

Tammi-kesäkuu lyhyesti (vertailukausi 1-6/2019)

 • Yhtiö julkisti ensimmäisen kliinisen tutkimuksensa tulokset helmikuussa 2020. Tutkimus oli tehty nilkan jäykistysleikkaus toimenpiteen yhteydessä. Tulosten mukaan turvalliseksi ja toimivaksi testattu ARTEBONE -tuote voi korvata vastaavan omaluusiirrehoidon tulevaisuudessa.
 • Uuden lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR 2017/745) vaatimuksien
  mukaisia päivityksiä jatketaan. EU-komission päätöksellä muutosten toteutuspäivämäärää siirrettiin vuodella 5/2021 asti
 • Ilmoitetulta laitokselta (BSI) pyydettiin yhtiön myyntilupahakemuksen käsittelysopimusta hyvissä ajoin joulukuussa 2019, tavoitteena saada se käsittelyyn maaliskuussa 2020. BSI vastasi kuitenkin, ettei pysty ottamaan käsittelyyn uusia hakemuksia kuin vasta kesäkuussa MDR muutoksien aiheuttamien paineiden vuoksi. Sopimusluonnos saapui yhtiölle vasta tämän vuoden heinäkuussa.
 • Yhtiön teettämän eläinkokeen alustavat tulokset on saatu kesä ja heinäkuussa. Tulosten tarkastelussa todettiin, että ne tukevat yhtiön tutkimukselle määrittelemiä tavoitteita. Lopullista raporttia alkuperäisen suunnitelman mukaan odotetaan syyskuussa 2020.
 • Merkintäoikeusannilla ja suunnatulla annilla saatiin bruttona yhteensä noin 5,74 M€ uutta pääomaa, mistä antiin liittyvien kulujen jälkeen jäi noin 5,05 M€. Annissa käännettiin osakkeiksi 200 k€:n laina, joten nettona kassaan jäi n. 4,85 miljoonaa euroa.
 • Yhtiön investointi- ja käyttöpääomalainoja on järjestelty uudelleen
 • Yhtiön tilintarkastajaksi on valittu 17.8.2020 alkaen Ernst & Young Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jari Karppinen ja varatilintarkastajaksi KHT Milla Karppinen
 • BBS:llä ei ollut katsauskaudella liikevaihtoa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -0,750 (-0,786) miljoonaa euroa
 • BBS:n rahavarat 30.6.2020 olivat 5,019 (0,878) miljoonaa euroa

Avainluvut

1000 euroa1-6/20201-6/20191-12/2019
Liiketoiminnan muut tulot182953
Henkilöstökulut334350665
Poistot ja arvon alentumiset100112225
Muut liiketoiminnan kulut897340593
Tilikauden liiketulos-1 376-809-1 536
Liiketoiminnan rahavirta-950-786-1 444
Omavaraisuusaste %50,334,639,6
Osakekohtainen tulos €-0,27-16-0,076
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa6 571 5255 090 5205 204 820
Osakkeiden määrä kaudella keskimäärin5 220 0065 090 5205 148 453


1000 euroa30.6.202030.6.201931.12.2019
Rahavarat ja arvopaperit5 019878516
Oma pääoma7 39935583 079
Taseen loppusumma14 30110 2989 833

Omavaraisuusaste = Oma pääoma/Taseen loppusumma
Osakekohtainen tulos = katsauskauden tulos/osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana

Ohjeistus vuodelle 2020
Vuodelle 2020 ei odoteta oleellista liikevaihtoa. CE-merkintää ei saada vuoden 2020 aikana.

Näkymät vuodelle 2021
Yhtiö viimeistelee CE-merkintä hakemuksen käsittelyä Notified bodyn kanssa alkuvuodesta. Yhtiön tuotanto prosesseja valmistellaan varsinaisen tuotannon aloittamiseen. Markkinoinnin ja myynnin valmistelut on aloitettu jo vuoden 2020 puolella ja lanseerauksen valmistelut jatkuvat alkuvuodesta. Lanseerauksen odotetaan käynnistyvän aikavälillä huhti-kesäkuussa 2021. Loppuvuodesta 2021 liikevaihdon kehityksen odotetaan alkavan vielä verkkaisesti alalle tyypilliseen tapaan.

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi

Vuoden 2020 alkupuolisko oli yhtiölle merkittävästi positiivisempi kuin edellinen vuosi. Yhtiön julkaisema kliinisen tutkimuksen positiivinen tulos alkuvuonna, mahdollisti osaltaan kesäkuussa 2020 menestyksekkäästi toimitetun osakeannin. Annin tuloksena yhtiö keräsi Suomen ja Ruotsin First North Growth Market listoilla tehdyllä kierroksella bruttona yhteensä 5,74 M€ varoja. Anti merkittiin n. 1,5 kertaisesti yli. Voimme tyytyväisinä todeta, että yhtiö on saanut varmistettua toimintakykynsä n. 2 vuoden ajaksi vaiheessa, joka on yhtiön tulevaisuuden kannalta käännekohdassa. Odotamme yhtiön saavan myyntiluvan ensimmäiselle Artebone® tuotteelleen kevään 2021 aikana.

Keväällä 2020 jouduimme vielä kokemaan viranomaistahojen puolella syntyneiden ongelmien vaikutukset toiminnassamme. Uuden lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR 2017/745) johdosta Notified Body (BSI) jonka kanssa olemme aiemmin jo toimineet ja jolta pyysimme hakemuksen käsittelyä varten uutta sopimusta, ei pystynyt puoleen vuoteen ottamaan vastaan hakemustamme, koska asetuksen aiheuttama suuri muutoshakemusten ryöppy oli ruuhkauttanut heidän organisaationsa. EU-komission päätöksellä asetuksen muutosten voimaanastumispäivämäärää on siirretty vuodella 5/2021 asti. Tällöin Notified Bodyn ruuhkautunut työjono pääsi purkautumaan ja heinäkuussa 2020 saimme BSI:ltä sopimuksen hyväksyttäväksi. Olemme viimein siis saaneet CE-merkintä prosessin käynnistetyksi.

Viranomaisen vaatimuksesta toteutetun eläinkokeen alustavat tulokset saatiin kesäkuussa 2020. Tulokset olivat odotustemme mukaiset. Lopullisten tulosten saamisen aikataulusta odotetaan vahvistusta toimittajalta.

Markkinoinnin ja myynnin rakennustoimet aloitetaan, kun viranomaisilta saadaan ensimmäinen positiivinen välitieto hakemuksen käsittelyn aiheuttamista kysymyksistä ja kommenteista. Toteutamme siten loppuvuonna 2020 ensimmäisiä markkinoinnin ja myynnin rekrytointeja ja toimenpiteitä. Markkinoinnin pitkäjänteisen luonteen vuoksi näitä toimenpiteitä on tarpeellista aloittaa jo kuukausia ennen varsinaista lanseerausta.


TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-30.6.2020

Yleistä

BBS omistaa 100% tytäryhtiöstä Bio Bones Oy, joka omistaa Reisjärvellä olevan tuotantotilakiinteistön. Bio Bonesilla ei ole muuta liiketoimintaa.

Liiketoiminnan tuotot sekä kehityskulut

BBS:lla ei ollut oleellista liikevaihtoa katsauskaudella eikä edellisen vuoden vastaavalla jaksolla.

Rahoitus ja investoinnit

Yhtiön rahavarat 30.6.2020 olivat 5,02 (0,88) miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi nykyisen rahoituksen riittävän noin kaksi vuotta eteenpäin tämän tiedotteen päivämäärästä. Yhtiön johto voi päätöksillään vaikuttaa rahan riittävyyteen.
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -0,950 (-0,786) miljoonaa euroa.

Yritysostot ja osakeannit

Katsauskauden aikana ei ole toteutettu yritysostoja.

Kesäkuussa 2020 järjestettiin merkintäoikeusanti Suomeen ja Ruotsiin. Tarjous käsitti enintään 1 301 205 uutta osaketta, joka oli noin 25 % yhtiön olemassa olevista osakkeista, sijoittajien merkittäväksi. Annissa merkittiin merkintäoikeuksilla 1 059 634 antiosaketta ja loppuosa 241 571 antiosaketta, allokoitiin osakeannin ehtojen mukaisesti merkitsijöille. Yhtiö järjesti merkintöoikeusannin 2.-18.6.2020. Merkintäoikeusannilla saatiin kerättyä 5,47 miljoonan euron bruttovarat. Merkintäoikeusannin jälkeen ilmeni, että erään sitoumuksen antaneen olemassa olevan osakkaan 65500 osakkeen merkintä ja maksu ei ole tilinhoitajan virheestä johtuen kirjautunut hallituksen 24.6.2020 hyväksymään osakeallokaatioon. Hallitus päätti 26.6.2020 suunnata 65500 osakkeen annin tälle sijoittajalle samalla merkintähinnalla kuin merkintäoikeusannissa oli. Suunnatulla annilla kerättiin 0,27 miljoonaa euroa. Anneista saatiin bruttona 5,74 miljoonaa euroa. Lyhytaikainen 200 keuron laina käännettiin merkintäoikeusannin yhteydessä osakkeiksi. Osakeannin palkkioiden, lainan konvertoinnin ja kulujen jälkeen kassaan jäi nettona noin 4,85 miljoonaa euroa.

Merkintäoikeusannin ja suunnatun annin kirjaamisen 29.6.2020 jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä on 6 571 525 osaketta.

Tase

Konsernitaseen loppusumma 30.6.2020 oli 14,30 (10,30) miljoonaa euroa. Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 30.6.2020 lyhytaikaisia velkoja 1,34 (1,37) miljoonaa euroa, pitkäaikaisia lainoja rahoituslaitoksilta 5,76 (5,37) miljoonaa euroa, pääomalainoja 0,18 (0,18) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja kulut olivat -0,04 (-0,05) miljoonaa euroa.

Yhtiön investointi- ja käyttöpääomalainoja määrältään 78.520 €, 1.844.212 €, 2.732.000 €, ja 578.680 € on neuvoteltu uudelleen maaliskuussa 2020. Uudelleen järjesteltyjen lainojen lyhennykset alkavat 30.6.2020 ja päättyvät 30.6.2028. Järjestely keventää velkojen hoitotaakkaa merkittävästi.
Katsauskauden aikana ei ole tehty taseeseen aktivoituja tuotekehitysinvestointeja.

Oma pääoma

Oma pääoma 30.6.2020 oli 7,20 (3,56) miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 31.12.2019 oma pääoma oli 3,08 miljoona euroa.

Henkilöstö ja hallinto

Henkilöstö katsauskauden 30.6.2019 lopussa oli 12 henkilöä. Yhtiön hallitukseen kuului katsauskaudella Jarmo Halonen (pj), Ilkka Kangasniemi, Auvo Kaikkonen, Tomi Numminen, Pekka Jalovaara ja Hannu Säynäjäkangas. Ilkka Kangasniemi toimi toimitusjohtajana.

Varsinainen yhtiökokous 2020

BBS Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa 17.8.2020.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2019-31.12.2019 ja että tilikauden tappio kirjataan voitto-/tappio tilille.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioksi 500 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle 750 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. BBS:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juhani Rönkkö ja varatilintarkastajana KHT Milla Karppinen.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Yhtiöllä on voimassa oleva optio-ohjelma 2012 jonka yhtiökokous on hyväksynyt 18.7.2012. Hallitus on yhtiökokouksen valtuuttamana päättänyt optioista 2.1.2013. Optioita on annettu avainhenkilöille ja kullakin optiolla voi merkitä yhden osakkeen yhden euron hinnalla 31.12.2019 mennessä. Hallitus on 9.1.2018 jatkanut merkintäaikaa 31.12.2023 saakka. Optioiden merkinnöistä voi tulla korkeintaan 170000 uutta osaketta, eikä sillä ole havaittavaa vaikutusta osakekohtaisen tuloksen tunnuslukuun.

Riskit ja epävarmuustekijät

Katsauskaudella suoritettu merkintäoikeusanti ja suunnattu anti ovat laskeneet merkittävästi lähitulevaisuuden rahoitusriskiä. Investointi ja käyttöpääomalainojen uudelleen järjestely on myös laskenut rahoitusriskiä. CE-merkintäprosessin aikataulu on tarkentunut. Johdon näkemyksen mukaan, Yhtiön liiketoimintaan liittyvissä riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole muilta osin tapahtunut olennaisia muutoksia ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2020.

Tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen liittyy yhtiöstä riippumattomia merkittävät riskejä ja epävarmuustekijöitä kuten viranomaisten toiminta, lainsäädännön muutokset ja markkinoiden halu vastaanottaa uutta tuotetta. Aktivointien ja vahvistettujen tappioiden hyödyntäminen ei ole varmaa.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

BBS:n markkina-arvo katsauskauden lopussa 30.6.2020 oli 30,2 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 30.6.2020 oli 4,60 euroa. Katsauskauden ylin päivän päätöskurssi oli 9,68 euroa ja alin 4,00 euroa.

BBS:llä oli 2341 (1025, 28.6.2019) rekisteröityä osakkeenomistajaa ja 6 572 525 (5 090 520, 28.6.2019) osaketta, 30.6.20120 päivätyn osakasrekisterin mukaan.

BBS:n hallituksen ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 30.6.2020 yhteensä 576 219 (543 650) osaketta mukaan lukien määräysvaltayhtiöiden kautta omistetut osakkeet, eli 8,8 % yhtiön osakekannasta. Tiedot yhtiön sisäpiirin kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Jotta merkintäoikeusannissa osallistuneet voisivat osallistua 29.6.2020 suunniteltuun varsinaiseen yhtiökokoukseen tasavertaisesti, kokous siirrettiin pidettäväksi 17.8.2020. Yhtiökokouksen päätöksistä on tiedotettu erikseen katsauskauden jälkeen.

Katsauskauden jälkeen saatiin heinäkuussa 2020 Notified Bodylta viimeinkin sopimus Artebone tuotteen CE-merkintä prosessin käynnistämiseksi. Yhtiö hyväksyi sopimuksen ja on aloittanut valmistelut BSI:n kanssa prosessin kaynnistämiseksi.

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu Suomen kirjanpitolakia sekä First North markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Taloudellinen tiedottaminen 2021

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2020 julkaistaan 22.3.2021. Osavuosikatsaus H1/2020 julkaistaan 31.8.2021.

LIITTEET:
Tuloslaskelma ja tase 30.6.2020
Rahavirtalaskelma 30.6.2020
Laskelma oman pääoman muutoksista

Jakelu: Nasdaq ja keskeiset tiedotusvälineet

BBS-Bioactive Bone Substitutes1.1.-30.6. 20201.1.-30.6. 20191.1.-31.12. 2019
      
KONSERNITULOSLASKELMA   
      
LIIKEVAIHTO0,000,000,00
 Liiketoiminnan muut tuotot18 409,6929 050,6052 775,85
 Materiaalit ja palvelut   
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat   
   Ostot tilikauden aikana0,00-6 996,90-11 047,22
   Ulkopuoliset palvelut-63 339,24-29 399,36-94 641,70
  Materiaalit ja palvelut yhteensä-63 339,24-36 396,26-105 688,92
 Henkilöstökulut   
  Palkat ja palkkiot-291 255,92-301 676,59-568 867,89
  Henkilösivukulut   
   Eläkekulut-38 131,40-41 883,80-83 042,60
   Muut henkilösivukulut-4 930,02-6 159,02-13 101,44
 Henkilöstökulut yhteensä-334 317,34-349 719,41-665 011,93
 Poistot ja arvonalentumiset   
  Suunnitelman mukaiset poistot-99 847,65-112 388,67-225 417,46
  Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä0,000,000,00
  Poistot ja arvonalentumiset yhteensä-99 847,65-112 388,67-225 417,46
 Liiketoiminnan muut kulut-896 677,57-339 542,53-592 597,71
 LIIKEVOITTO (-TAPPIO)-1 375 772,11-808 996,27-1 535 940,17
 Rahoitustuotot ja -kulut   
  Muut korko- ja rahoitustuotot   
   Muilta1,120,180,27
  Korkokulut ja muut rahoituskulut   
   Muille-43 938,32-50 050,03-102 210,21
 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-43 937,20-50 049,85-102 209,94
 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP.SIIRTOJA JA VEROJA-1 419 709,31-859 046,12-1 638 150,11
 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)-1 419 709,31-859 046,12-1 638 150,11


KONSERNITASE   
BBS-Bioactive Bone Substitutes30.6.202030.6.201931.12.2019
      
 VASTAAVAA    
      
 PYSYVÄT VASTAAVAT   
 Aineettomat hyödykkeet   
  Kehittämismenot7 532 827,557 532 827,557 532 827,55
  Muut aineettomat hyödykkeet333 593,66396 271,93359 254,72
  Aineettomat hyödykkeet yhteensä7 866 421,217 929 099,487 892 082,27
 Aineelliset hyödykkeet   
  Maa- ja vesialueet   
  Omistuskiinteistöt83 719,0083 719,0083 719,00
  Rakennukset ja rakennelmat   
  Omistusrakennukset ja -rakennelmat497 476,07534 920,50515 519,24
  Koneet ja kalusto653 431,00739 027,62684 977,83
  Aineelliset hyödykkeet yhteensä1 234 626,071 357 667,121 284 216,07
 Sijoitukset   
  Osuudet saman konsernin yrityksissä0,000,000,00
  Muut saamiset0,000,000,00
  Sijoitukset yhteensä0,000,000,00
 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ9 101 047,289 286 766,609 176 298,34
      
 VAIHTUVAT VASTAAVAT   
 Saamiset   
  Lyhytaikaiset   
  Myyntisaamiset0,000,000,00
   Muut saamiset180 965,20131 721,88140 881,37
   Siirtosaamiset0,001 693,150,00
   Lyhytaikaiset saamiset yhteensä180 965,20133 415,03140 881,37
  Saamiset yhteensä180 965,20133 415,03140 881,37
 Rahat ja pankkisaamiset5 019 391,16877 563,84515 633,39
 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ5 200 356,361 010 978,87656 514,76
      
 V A S T A A V A A   Y H T E E N S Ä14 301 403,6410 297 745,479 832 813,10


 

 

KONSERNITASE
   
BBS-Bioactive Bone Substitutes30.6.202030.6.201931.12.2019
      
 VASTATTAVAA    
      
 OMA PÄÄOMA   
  Osakepääoma   
   Osakepääoma80 000,0080 000,0080 000,00
  Osakepääoma yhteensä80 000,0080 000,0080 000,00
  Ylikurssirahasto1 394 957,011 394 957,011 394 957,01
  Muut rahastot   
   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto17 377 537,9311 337 847,2611 638 453,75
   Muut rahastot yhteensä17 377 537,9311 337 847,2611 638 453,75
  Edellisten tilikausien voitto (tappio)-10 034 213,06-8 396 062,95-8 396 062,95
  Tilikauden voitto (tappio)-1 419 709,31-859 046,12-1 638 150,11
 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ7 398 572,573 557 695,203 079 197,70
      
 VIERAS PÄÄOMA   
 Pitkäaikainen   
  Pääomalainat175 825,46175 825,46175 825,46
  Lainat rahoituslaitoksilta5 585 314,005 191 297,005 191 297,00
  Pitkäaikaiset velat yhteensä5 761 139,465 367 122,465 367 122,46
 Lyhytaikainen   
  Lainat rahoituslaitoksilta306 728,00963 793,00961 473,00
  Ostovelat99 483,1923 123,4131 879,90
  Muut velat365 702,9211 959,1627 293,22
  Siirtovelat369 777,50374 052,24365 846,82
  Lyhytaikaiset velat yhteensä1 141 691,611 372 927,811 386 492,94
 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ6 902 831,076 740 050,276 753 615,40
      
 V A S T A T T A V A A   Y H T E E N S Ä14 301 403,6410 297 745,479 832 813,10


Rahavirtalaskelma BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Konserni  
    
[tuhatta euroa]1-6/20201-6/20192019
    
 Liiketoiminnan rahavirta    
 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja-1420,00-859-1638
 Oikaisut    
 Suunnitelman mukaiset poistot 100112225
 Rahoitustuotot ja –kulut 4450102
 Muut oikaisut: Lainan akordi000
 Muut oikaisut: Arvonalennukset000
 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta  -1276-697-1311
    
 Käyttöpääoman muutos    
 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -40-40-47
 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) 000
 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)4352518
 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja  -881-712-1340
    
 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 6974104
 Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 000
 Rahavirta ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -950-786-1444
 Liiketoiminnan rahavirta (A)  -950-786-1444
    
 Investointien rahavirta    
 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -25-21-24
 Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin000
 Myönnetyt lainat000
 Investointien rahavirta (B)  -25-21-24
    
 Rahoituksen rahavirta    
 Maksullinen osakeanti 57390301
 Pitkäaikaisten lainojen nostot000
 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 26102
 Lyhytaikaisten lainojen nostot 000
 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 000
 Rahoituksen rahavirta (C)  54780299
    
 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)  4503-807-1169
    
 Rahavarat tilikauden alussa 51616851685
 Rahavarat tilikauden lopussa 5019878516


OMAN PÄÄOMAN KEHITYS    
 Osake-pääomaYlikurssi-rahastoSijoitetun vapaan pääoman rahastoKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 31.12.201980139511638-100343079
Tilikauden voitto/tappio   -1419 
Maksullinen osakeanti  5739  
Oma pääoma 30.6.202080139517377-114537399
      
Oma pääoma 31.12.2018801 39511 338-8 3964 417
Tilikauden voitto/tappio   -859 
Maksullinen osakeanti     
Oma pääoma 30.6.2019801 39511 338-9 2553 558
      
Oma pääoma 31.12.2018801 39511 338-8 3964 417
Tilikauden voitto/tappio   -1 638 
Maksullinen osakeanti  300  
Oma pääoma 31.12.2019801 39511 638-10 0343 079