English Estonian
Avaldatud: 2023-10-27 15:30:00 CEST
Bigbank AS
Kvartaliaruanne

Bigbanki 2023. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Bigbanki laenuportfell kasvas rekordilise 1,6 miljardi euroni, suurenedes kvartaliga 97 miljoni euro võrra (+6%) ja esimese üheksa kuuga 259 miljoni euro võrra (+19%). Eluasemelaenude portfell kasvas kvartaliga 38 miljoni euro võrra (+14%) 307 miljoni euroni, ärilaenude portfell 29 miljoni euro võrra (+5%) 579 miljoni euroni ning tarbimislaenude portfell 27 miljoni euro võrra (+4%) 720 miljoni euroni. 2022. aasta kolmanda kvartali lõpuga võrreldes kasvas kogu laenuportfell 360 miljoni euro võrra (+29%).

Kolmandas kvartalis püsis laenuportfelli kvaliteet jätkuvalt heal tasemel. Kvartali lõpus oli vaid 1,6% laenunõuetest üle 90 päeva viivituses.

Kontserni hoiuseportfell kasvas kvartaliga 184 miljoni euro võrra (+12%) ja esimese üheksa kuuga 415 miljoni euro võrra (+30%) 1,8 miljardi euroni. Tähtajaliste hoiuste portfell suurenes kvartaliga 42 miljonit eurot (+5%) 919 miljoni euroni. Säästuhoiuseportfell kasvas kvartaliga 142 miljonit eurot (+20%) 863 miljoni euroni. 2022. aasta kolmanda kvartali lõpuga võrreldes ehk 12 kuuga kasvas Kontserni hoiuseportfell kokku 538 miljoni euro võrra (+43%).

Bigbanki 2023. aasta esimese üheksa kuu puhaskasum oli 29,4 miljonit eurot, 2022. aasta samal perioodil oli see 21,3 miljonit eurot. Kasv ulatus 8,1 miljoni euroni (+38%). 2023. aasta kolmanda kvartali kasum 12,4 miljonit eurot ületas 73% eelmise aasta sama perioodi kasumit, mis oli 7,2 miljonit eurot.

2023. aasta üheksa kuu kasum enne allahindlusi ja tulumaksu ulatus 48,1 miljoni euroni, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 12,2 miljoni euro võrra. Laenude allahindluse kulu oli samal perioodil 14,0 miljonit eurot. Laenude allahindluse kulu kasvas oluliselt suurenenud portfelli juures võrreldes 2022. aasta esimese üheksa kuuga 3,3 miljoni euro võrra (+30%).

Kontserni 2023. aasta esimese üheksa kuu netointressitulud ulatusid 72,8 miljoni euroni, ületades 2022. aasta sama perioodi taset (61,1 miljonit eurot) 11,7 miljoni euro võrra (+19%). Kolmanda kvartali netointressitulud olid 26,1 miljonit eurot, mis on 4,8 miljonit eurot enam kui 2022. aasta kolmandas kvartalis.

Kontserni kinnisvarainvesteeringute portfell, mis sisaldab nii põllumaid kui ka äripindu, ulatus kvartali lõpus 45,5 miljoni euroni. Kvartali jooksul kinnisvaraobjektidega tehinguid ei tehtud.


Kasumiaruanne, tuhandetes eurodesIII kvartal 2023III kvartal 20229 kuud 20239 kuud 2022
Neto intressitulu26 09021 31072 79061 052
Neto teenustasud2 0971 8916 1165 511
Netokasum finantsvaradelt3 9651354 976-185
Neto tegevustulud-1 033-344-1 686-523
Neto tegevustulud kokku31 11922 99282 19665 855
Palgakulud-6 072-5 103-17 687-15 281
Halduskulud-3 845-4 564-11 158-12 624
Põhivara kulum ja väärtuse langus-2 001-944-4 361-2 740
Muu kasum (kahjum)79804-882673
Tegevuskulud kokku-11 839-9 807-34 088-29 972
Kasum enne allahindluste kulu19 28013 18548 10835 883
Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused-5 023-4 186-13 985-10 744
Kasum enne maksustamist14 2578 99934 12325 139
Tulumaks-1 887-1 946-4 169-3 708
Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum12 3707 05329 95421 431
Kahjum lõppenud tegevustest61141-557-175
Aruandeperioodi kasum12 4317 19429 39721 256


Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes30.09.202330.06.202331.12.202230.09.2022
Raha ja raha ekvivalendid406 837297 194173 447141 163
Võlaväärtpaberid 14 94214 87719 21345 171
Nõuded klientidele1 608 7201 512 1101 349 8111 248 194
Muud varad88 70991 116103 918103 357
Varad kokku2 119 2081 915 2971 646 3891 537 885
Klientide hoiused ja saadud laenud1 791 5811 607 3281 376 9341 281 161
Allutatud võlakirjad71 49066 01440 11340 049
Muud kohustised 18 90917 06615 91217 521
Kohustised kokku1 881 9801 690 4081 432 9591 338 731
Omakapital237 228224 889213 430199 154
Kohustised ja omakapital kokku2 119 2081 915 2971 646 3891 537 885


Bigbank AS juhatuse esimehe Martin Läntsi kommentaar:

„Kolmanda kvartali ja 9 kuu tulemused tähendavad Bigbanki jaoks kasvukursi kindlat jätkumist - kontserni varade maht ületas esmakordselt 2 miljardi euro piiri.

Majanduskeskkonna teguritest avaldas kolmandas kvartalis kontserni tulemustele suurimat mõju intresside suhteline stabiliseerumine kõrgel tasemel. See tähendab, et võrreldes aastataguse kolmanda kvartaliga on euriboriga seotud laenude intressitulud oluliselt kasvanud, kuid kvartaalses vaates on kasv pidurdunud.

Tugeva tulemuse tegi kolmandas kvartalis ettevõtete pangandus. Sellele aitasid kaasa laenuportfelli hea kvaliteet ja kasv ning eritingimustega investeerimislaenude alusvarade väärtuste ümberhindlusest tekkinud netokasum. Segmendi kolmanda kvartali maksustamiseelne kasum ulatus 9,0 miljoni euroni ja laenuportfell kasvas kvartalis 29 miljoni euro võrra 579 miljoni euroni (+5%). Antud kvartalikasum sisaldab 3,7 miljoni euro ulatuses eritingimustega investeerimislaenude alusvarade väärtuse ümberhindlusest tekkinud netokasumit. Ümberhindluse kasum arvutatakse investeerimisriskiga laenudelt kord aastas, lähtudes klientide kinnisvarainvesteeringute turuväärtuse kasvust ja kokkulepitud kasumi jagamise määrast. Sõltuvalt kinnisvarainvesteeringute turuväärtuse muutusest võib alusvara väärtus järgnevatel perioodidel ka langeda, kuid pank ei hüvita klientidele alusvara väärtuse vähenemist suuremal määral kui eelmistel perioodidel teenitud kasumi ulatuses.

Järjest tihenenud konkurents klientide hoiuste pärast ning hoiuste intressimäärade kasv jätkas kolmandas kvartalis kiiremat tõusu kui euribor. Bigbank on traditsiooniliselt olnud oma tegevusturgudel hoiustajaile  parimate intresside pakkuja, mida kinnitab ka meie hoiuseportfelli 30% kasv käesoleva aasta jooksul. Eesti turul laiendasime sel sügisel tootevalikut lansseerides edukalt säästuhoiuse ning nüüd pakume nii säästuhoiust kui tähtajalisi hoiuseid nii era- kui äriklientidele.

Lisaks tavapärasele äritegevusele jätkasime 2023. aasta kolmandas kvartalis kapitali kaasamist. Augustis emiteeris Bigbank taas esimese taseme omavahendite hulka kuuluvaid AT1 võlakirju kogumahus 5,1 miljonit eurot. Kaasatud omavahendid aitavad ellu viia meie  kasvuplaane kodu- ja ärilaenude valdkonnas ning ühtlasi katta makromajanduslikust olukorrast tulenevaid täiendavaid kapitalinõudeid. Olen tänulik kõikidele investoritele usalduse eest.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann
Member of the Management Board
Telephone: +372 5393 0833
Email: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee

ManusBigbank_vahearuanne_kv3_2023.pdf