Avaldatud: 2021-05-07 16:44:03 CEST
PRFoods
Börsiteade

AS PRFOODS PLAANIB ALLUTATUD KONVERTEERITAVATE VÕLAKIRJADE EMISSIOONI NING TAGATUD VÕLAKIRJADE LISAEMISSIOONI

TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, JAGAMISEKS VÕI EDASTAMISEKS, OSALISELT VÕI TERVIKUNA, OTSESELT VÕI KAUDSELT, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS, HONGKONGIS, JAAPANIS, UUS-MEREMAAL, SINGAPURIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI MUJAL, KUS ANTUD INFO AVALDAMINE VÕI EDASTAMINE EI OLE LUBATAV.

AS PRFoods (registrikood 11560713; edaspidi „PRFoods“) teatab, et tulenevalt jätkuvast COVID-19 poolt põhjustatud pandeemiast ning erakordsetest mõjudest, mis pandeemia ning selle tõkestamiseks rakendatud meetmed on kaasa toonud majanduskeskkonnale, sealhulgas PRFoods äritegevusele käimasoleval 2020/2021 majandusaastal (s.o majandusaastal 01.07.2020 – 30.06.2021), peab PRFoods vajalikuks parandada oma olemasolevat kapitalistruktuuri, et tagada COVID-19 poolt põhjustatud negatiivsete mõjude sujuvam ning kiirem ületamine algaval 2021/2020 majandusaastal (s.o majandusaastal 01.07.2021 – 30.06.2022).

Sellega seoses teatab PRFoods käesolevaga, et plaanib kapitalistruktuuri parandamiseks allutatud konverteeritavate võlakirjade emissiooni mahus kuni 3 500 000 EUR. Allutatud konverteeritavaid võlakirju võidakse emiteerida mitmes seerias ning esimene emissioon on plaanis läbi viia 2021. aasta II kvartalis. Arvestades instrumendi iseloomu ja sellega kaasnevaid regulatiivseid nõudeid on allutatud konverteeritavaid võlakirju kavas pakkuda üksnes mitteavalikult Eesti ja välisriigi kutselistele investoritele Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL täienduses. Seejuures avaldusi emissioonis osalemiseks võivad sellekohase huvi korral esitada ka PRFoodsi olemasolevatest aktsionäridest kutselised investorid, kuid ühelgi aktsionäril ei ole võlakirjade märkimise eesõigust.

PRFoods plaanib emiteerida kuni 350 allutatud konverteeritavat võlakirja, nimiväärtuse ja emissioonihinnaga 10 000 EUR võlakirja kohta, lunastustähtajaga 01.09.2025 ning intressimääraga 7% kalendriaastas. Allutatud konverteeritavatest võlakirjadest tulenevad maksekohustused oleksid PRFoods pankroti ja likvideerimise korral allutatud teistele PRFoods allutamata maksekohustustele, mistõttu kohalduksid allutatud konverteeritavate võlakirjade suhtes limiteeritud ennetähtaegse lunastamise õigused. Allutatud konverteeritavate võlakirjade konverteerimist PRFoods aktsiateks võlakirjatingimustes fikseeritud konverteerimishinnaga on võimalik taotleda kaks korda kalendriaastas fikseeritud kuupäevade (01.04 ja 01.10) eel. Allutatud konverteeritavad võlakirjad võidakse noteerida Nasdaq Tallinna börsil või First North Tallinn alternatiivturul.

Lisaks teatab PRFoods, et plaanib võlakirjade, ISIN-koodiga EE3300001577 (edaspidi „Tagatud võlakirjad“), mis on emiteeritud PRFoods 14.01.2020 tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste (mida on muudetud 25.02.2020; edaspidi „Tingimused“) kohaselt, lisaemissiooni mahus kuni 1 000 000 EUR, mille raames plaanib PRFoods emiteerida kuni 10 000 Tagatud võlakirja, nimiväärtusega 100 EUR Tagatud võlakirja kohta, lunastustähtajaga 22.01.2025, ennetähtaegse lunastamise õigusega ning fikseeritud intressimääraga 6,25% kalendriaastas. Tagatud võlakirjad kuuluvad Tingimuste alusel tagamisele järgmiste pantidega:

  1. hüpoteek Heimon Kala OÜ-le (registrikood 10377013) kuuluvale kinnistule (kinnistusregistri registriosa numbriga 1586334 ja asukohaga Kärsa, Suure-Rootsi küla, Saaremaa, Eesti);
  2. kommertspant Heimon Kala OÜ vallasvarale;
  3. hüpoteek  Heimon Kala Oy-le (Soome registrikood 0426956)  kuuluvale kinnistule (Soome kinnistusregistri numbriga 109-573-14-1 ja asukohaga Kuittila, Soome Vabariik); ja
  4. pandid  PRFoods tütarühingute Heimon Kala Oy ja Överumans Fisk AB (Rootsi registrikood 5565272977) 100% aktsiatele;
  5. pant PRFoods tütarühingu JRJ & PRF LIMITED (Šoti registrikood SC567615) 85% aktsiatele.

Tagatud võlakirjade lisaemissioon on kavas läbi viia 2021. aasta II kvartalis suunatud mitteavaliku pakkumisena PRFoods aktsionärile Amber Trust II S.C.A, refinantseerimaks viidatud aktsionäri poolt PRFoods-le antud investeerimislaenu seoses vastava laenu tagasimaksetähtaja saabumisega. Lisaemissiooni tulemusel Tagatud võlakirjade emiteerimisel täidab PRFoods Tingimustes sätestatud maksimaalse emissioonimahu.

Käesoleval hetkel ei ole vastu võetud lõplikke otsuseid allutatud konverteeritavate võlakirjade emiteerimiseks ega Tagatud võlakirjade lisaemissiooniks, sealhulgas ei ole PRFoods juhtorganid määratud allutatud konverteeritavate võlakirjade ning Tagatud võlakirjade täpseid märkimistingimusi, samuti Tagatud võlakirjade väljalaskehinda. Vastavate otsuste vastuvõtmisel PRFoods juhtorganite poolt avaldab PRFoods allutatud konverteeritavate võlakirjade ning Tagatud võlakirjade märkimise tingimused, samuti Tagatud võlakirjade emissioonihinna eraldi teadetega.

PRFoodsi nõustavad kavandatud allutatud konverteeritavate võlakirjade emissiooni ning Tagatud võlakirjade lisaemissiooni ettevalmistamisel juriidilistes küsimustes Advokaadibüroo COBALT OÜ ja finantsküsimustes Redgate Capital AS.

Oluline teave:
Käesolev teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena võlakirjade omandamiseks, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Lisainformatsioon:
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee