Publicēts: 2021-05-31 15:00:00 CEST
Latvenergo
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

Latvenergo koncerna nerevidētie 2021. gada pirmā ceturkšņa rezultāti

Rīgaa, 2021-05-31 15:00 CEST --  

Šodien, 31. maijā, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2021. gada pirmo trīs mēnešu periodu.

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem un līderis zaļās elektroenerģijas ražošanā Baltijā, kopumā saražojot par 2 % vairāk elektrības un 37 % siltumenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn. Pārskata periodā ir pieaudzis arī mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas un dabasgāzes apjoms attiecīgi par 9 % un 120 %. 2021. gada  pirmajā ceturksnī koncerna darbību ietekmēja elektroenerģijas pieprasījuma pieaugums aukstāku laikapstākļu dēl, kā arī vispārējs energoresursu cenu pieaugums, tādēļ ievērojami pieauga elektroenerģijas vidējā cena visā Nord Pool reģionā. Izaugsmi Latvenergo 2021. gadā sasniedzis visos jaunajos biznesa virzienos.

2021. gada pirmajā ceturksnī Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 249,9 milj. eiro jeb par 14 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Zemāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES savukārt negatīvi ir ietekmējusi koncerna EBITDA1, kas ir 80,7 milj. eiro, un tas ir par 18 % mazāk nekā 2020. gada pirmajā ceturksnī.

2021. gada pirmo ceturksni  raksturo būtisks elektroenerģijas cenu kāpums. 2021. gada pirmajos trīs mēnešos straujš elektroenerģijas spot cenu kāpums bija novērojams gan Ziemeļvalstīs, gan arī Baltijas valstīs, kas saistīts ar lielāku elektroenerģijas pieprasījumu aukstāku laikapstākļu dēļ, kā arī ar augstākām citu energoresursu cenām. Ja  Nord Pool sistēmas elektroenerģijas vidējā cena bija gandrīz 3 reizes augstāka (+173 %) un sasniedza  42,14 EUR/MWh, tad Latvijā tā bija par 88 % lielāka nekā attiecīgajā periodā pērn.

2021. gada pirmajā ceturksnī Latvenergo koncerns ir lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 36 % no kopējā Baltijas valstīs izstrādā elektroenerģijas apjoma jeb 1 565 gigavatstundas (GWh), no tām pusi veidoja elektroenerģija no atjaunīgajiem energoresursiem. AS "Latvenergo" TEC darbība tiek pielāgota elektroenerģijas tirgus apstākļiem un siltumenerģijas pieprasījumam. Pārskata periodā AS "Latvenergo" TEC ir saražots 2,6 reizes vairāk elektroenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn jeb  787 GWh. Pieaugums galvenokārt ir skaidrojams ar siltiem laika apstākļiem un zemu elektroenerģijas cenu pagājušā gada attiecīgajā periodā.

Savukārt elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir samazinājusies par 37 %, un tā ir 769 GWh. Izstrādi ietekmēja būtiski mazāka ūdens pietece Daugavā, kas gada pirmajos trīs mēnešos bija 576 m3/s (attiecīgajā periodā pirms gada - 979 m3/s). Lai arī HES saražotās enerģijas apjoms samazinājies, esam līderi zaļās elektroenerģijas ražošanā Baltijā – no atjaunīgajiem energoresursiem izstrādātā elektroenerģija koncernā ir 775 GWh jeb 50 % no kopējā saražotā elektroenerģijas apjoma.

Aukstāku laikapstākļu dēļ par 37 %, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir palielinājies saražotās siltumenerģijas apjoms, sasniedzot 1 011 GWh.  Kā liecina dati, vidējā gaisa temperatūra Rīgā pārskata periodā bija -1,3 grādi pēc Celsija, bet 2020. gada 1. ceturksnī +3,6.

Pārskata periodā Latvenergo koncerna mazumtirdzniecībā pārdotais elektroenerģijas apjoms Baltijā ir 1 799 GWh, kas ir par 9 % vairāk nekā 2020. gada 1. ceturksnī. 2021. gada pirmajā ceturksnī  jau gandrīz 40 % no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoma ir ārpus Latvijas. Atveroties Lietuvas mājsaimniecību elektroenerģijas tirgum, līdz 2021. gada 31. martam ir noslēgti  jau gandrīz 20 tūkstoši līgumu. Pārdotās dabasgāzes apjoms pārskata periodā ir pieaudzis vairāk nekā divas reizes, un tas ir 341 GWh. Pārliecinoša izaugsme ir visos jaunajos biznesa virzienos – Baltijā noslēgti 153 jauni saules paneļu līgumi, kā arī atklāts pirmais koncerna saules enerģijas parks Lietuvā. Publiskajā uzlādē Elektrum mobilās lietotnes klienti veikuši vairāk nekā 1 700 uzlādes 100 MWh apmērā. Paplašinās Elektrum Apdrošināts klientu loks un arī e-veikala darbība.

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2021. gada pirmajā ceturksnī ir 249,9 milj. EUR, kas ir par 30,1 milj. EUR jeb 14 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, ko pozitīvi galvenokārt ietekmēja augstākas elektroenerģijas tirgus cenas, lielāks pārdotās elektroenerģijas un siltumenerģijas apjoms. Latvenergo koncerna EBITDA pārskata periodā ir par 18 % jeb 17,3 milj. EUR mazāka nekā 2020. gada 1. ceturksnī, un tā ir 80,7 miljoni EUR. To negatīvi galvenokārt ietekmēja mazāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES. Koncerna peļņa pārskata periodā ir 35,5 milj. EUR.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2021. gada pirmajos trīs mēnešos ir 26,6 milj. EUR, kas ir par 28,9 milj. EUR jeb 52 % mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, ko galvenokārt ietekmēja pārvades aktīvu nodalīšana. Sadales tīklu aktīvos pārskata periodā investīciju apjoms bija 73 % no kopējām investīcijām jeb 19,5 milj. EUR. Investējot videi draudzīgos projektos, 2021. gada 1. ceturksnī Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā ir ieguldīti 4,2 milj. EUR.

Pēc pārskata perioda beigām 17. maijā AS "Latvenergo” emitēja 7 gadu zaļās obligācijas par kopējo nominālvērtības summu 50 miljoni EUR ar augstu investoru interesi. Obligāciju emisijas rezultātā iegūtie līdzekļi tiks novirzīti videi draudzīgu investīciju projektu īstenošanā.

Pēc pārskata perioda beigām 2021. gada 12. maijā AS "Latvenergo" akcionāru sapulcē tika nolemts valstij izmaksāt dividendēs 98,2 milj. EUR. AS "Latvenergo" dividendes tiek izmantotas arī kā finansējuma avots valsts budžeta programmai "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts", tādējādi nodrošinot mazāku obligātā iepirkuma komponenti.

Turpmākie Latvenergo koncerna 2021. gada starpperiodu pārskati tiks publicēti 31. augustā un 30. novembrī. 

1   ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

 

LATVENERGO KONCERNA GALVENIE RĀDĪTĀJI

Tā kā 2020. gada 10. jūnijā pārvades aktīvi tika nodalīti no Latvenergo koncerna, salīdzināmajos rezultātos šis segments klasificēts kā pārtraucamā darbība.

Darbības rādītāji

    3 mēn. 2021 3 mēn. 2020
Pārdotā elektroenerģija GWh   2 639 2 581
Mazumtirdzniecība* GWh   1 799 1 646
Vairumtirdzniecība** GWh   840 935
Mazumtirdzniecībā pārdotā dabasgāze GWh   341 155
Elektroenerģijas izstrāde GWh   1 565 1 538
Siltumenerģijas izstrāde GWh   1 011 740
Darbinieku skaits     3 298 3 394
Moody's kredītreitings     Baa2 (stabils)  Baa2 (stabils)

* Iekļaujot saimniecisko patēriņu

** tai skaitā OI ietvaros iepirktās enerģijas pārdošana Nord Pool

 

Finanšu rādītāji*

milj. EUR

    3 mēn. 2021 3 mēn. 2020
Ieņēmumi**                  249,9                219,8
EBITDA1)**                    80,7                  98,0
Peļņa                    35,5                  57,9
Aktīvi              3 421,6            3 933,7
Pašu kapitāls              2 156,3            2 325,2
Neto aizņēmumi (koriģēts)2)**                  448,3                498,4
Investīcijas   26,6 55,5

1) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas, un nemateriālo ieguldījumu, un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

2) Neto aizņēmumi = aizņēmumi pārskata perioda beigās – aizdevumi AS "Augstsprieguma tīkls" – nauda un naudas ekvivalenti pārskata perioda beigās

*Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par 2021. gada 3 mēnešu periodu sadaļā "Formulas".

** 2020. gada finanšu rādītājos ir izkļauta pārtraucamā darbība (pārvades sistēmas aktīvi)

 

Finanšu koeficienti*

    3 mēn. 2021 3 mēn. 2020
EBITDA rentabilitāte3)   32 % 33 %
Neto aizņēmumi / EBITDA (koriģēts)4)**   1,8 1,8
Neto aizņēmumi / pašu kapitāls (koriģēts)5)**   21 % 21 %
Aktīvu atdeve (ROA)6)   2,6 % 2,9 %
Pašu kapitāla atdeve (ROE)7)   4,2 % 4,9 %
Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE) (koriģēts)8)**   3,4 % 4,1 %

3) EBITDA rentabilitāte = EBITDA / ieņēmumi (12 mēnešu periodā)

4) Neto aizņēmumi / EBITDA = (neto aizņēmumi 12 mēnešu perioda sākumā + neto aizņēmumi 12 mēnešu perioda beigās) * 0.5 / EBITDA (12 mēnešu periodā)

5) Neto aizņēmumi / pašu kapitāls = neto aizņēmumi pārskata perioda beigās / pašu kapitāls pārskata perioda beigās

6) Aktīvu atdeve (ROA) = peļņa / vidējie aktīvi ((aktīvi pārskata perioda sākumā + aktīvi pārskata perioda beigās) / 2) (12 mēnešu periodā)

7) Pašu kapitāla atdeve (ROE) = peļņa / vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata perioda sākumā + pašu kapitāls pārskata perioda beigās) / 2) (12 mēnešu periodā)

8) Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE) = saimnieciskās darbības peļņa / (vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata perioda sākumā + pašu kapitāls pārskata perioda beigās) / 2) + aizņēmumu vidējā vērtība ((aizņēmumi pārskata perioda sākumā + aizņēmumi pārskata perioda beigās) / 2)) (12 mēnešu periodā)

*Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par 2021. gada 3 mēnešu periodu sadaļā "Formulas".

** 2020. gada finanšu koeficientos ir izkļauta pārtraucamā darbība (pārvades sistēmas aktīvi)

 

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

 EUR'000

  3 mēn. 2021 3 mēn. 2020
     
Ieņēmumi 249 888 219 768
Pārējie ieņēmumi 7 127 7 104
Izejvielas un materiāli (136 609) (87 782)
Personāla izmaksas (28 189) (28 141)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (11 531) (12 991)
EBITDA 80 686 97 958
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums (42 666) (38 900)
Saimnieciskās darbības peļņa 38 020 59 058
Finanšu ieņēmumi 665 295
Finanšu izmaksas (2 331) (2 941)
Peļņa pirms nodokļa 36 354 56 412
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (812) (1 276)
Pārskata perioda pamatdarbības peļņa 35 542 55 136
Pārskata perioda peļņa no pārtraucamās darbības 2 763
Pārskata perioda peļņa 35 542 57 899
Attiecināma uz:    
  - mātessabiedrības akcionāru 34 467 56 648
  - nekontrolējošo pusi 1 075 1 251

*Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2021. gada 31. martā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem 

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli* 

EUR'000

    31/03/2021 31/12/2020  
         
AKTĪVI        
Ilgtermiņa aktīvi        
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi     2 859 616 2 877 354
Tiesības lietot aktīvus     7 702          8 253
Ieguldījuma īpašumi     2 168 512
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi     40 40
Ilgtermiņa aizdevumi saistītajām pusēm            86 617        86 620
Citi ilgtermiņa debitori     2 520 429
Atvasinātie finanšu instrumenti     246             291
Pārējie finanšu ieguldījumi     2 688 2 693
Ilgtermiņa aktīvi kopā     2 961 597 2 976 192
Apgrozāmie līdzekļi        
Krājumi     31 838 68 754
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi                     – 3 157
Parādi no līgumiem ar klientiem     110 047 108 178
Citi īstermiņa debitori     82 278 85 316
Nākamo periodu izmaksas     1 779 1 083
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums     50 43
Atvasinātie finanšu instrumenti     537 1 266
Pārējie finanšu ieguldījumi                     –        14 143
Nauda un naudas ekvivalenti     233 471 100 703
Apgrozāmie līdzekļi kopā     460 000 382 643
AKTĪVU KOPSUMMA     3 421 597 3 358 835
PASĪVI        
Pašu kapitāls        
Akciju kapitāls     790 348 790 348
Rezerves     1 152 379 1 154 367
Nesadalītā peļņa     204 637 165 672
Mātessabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa     2 147 364 2 110 387
Nekontrolējošā līdzdalība     8 930 7 855
Pašu kapitāls kopā     2 156 294 2 118 242
Kreditori        
Ilgtermiņa kreditori        
Aizņēmumi     633 105 634 077
Nomas saistības     6 261          6 783
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības     1 691 6 401
Uzkrājumi     17 276 17 317
Atvasinātie finanšu instrumenti     5 836 9 672
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     137 968 139 613
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     164 418 170 413
Ilgtermiņa kreditori kopā     966 555 984 276
Īstermiņa kreditori        
Aizņēmumi     135 281 109 122
Nomas saistības     1 522          1 561
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem     112 247 100 912
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     14 490 15 091
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     24 789 24 799
Atvasinātie finanšu instrumenti     10 419 4 832
Īstermiņa kreditori kopā     298 748 256 317
Kreditori kopā     1 265 303 1 240 593
PASĪVU KOPSUMMA     3 421 597 3 358 835

*Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2021. gada 31. martā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem 

 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.


02_Latvenergo_Interim_2021_3M_prezentacija_LAT.pdf
01_Latvenergo_Interim_2021_3M_LAT.pdf