Paskelbta: 2021-02-25 14:10:00 CET
Terseta
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie ketinimą didinti "Terseta" UAB įstatinį kapitalą

Vilnius, Lietuva, 2021-02-25 14:10 CET -- Pranešame, kad „Terseta" UAB, juridinio asmens kodas 303556959, buveinė registruota adresu Jogailos g. 4, Vilnius (toliau - Bendrovė) vienintelis akcininkas - uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas „Lords LB Baltic Fund IV" (toliau - Akcininkas)  ketina didinti Bendrovės įstatinį kapitalą siekiant atitikti LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas, užtikrinant teigiamą Bendrovės nuosavo kapitalo dydį. Preliminariais, neaudituotais duomenimis, Bendrovės nuosavas kapitalas 2020 12 31 buvo neigiamas: -139'548 (minus šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai) EUR. Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo veiksmą planuojama užbaigti iki 2021 metų kovo 31 dienos.

Planuojama:

1. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 2‘500 (dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų) EUR iki 1’002’500 (vieno milijono dviejų tūkstančių penkių šimtų) EUR, išleidžiant 1’000’000 (vieną milijoną) vienetų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 (vienas euras) EUR (toliau – Naujos Akcijos).

2. Po Naujų Akcijų išleidimo, Bendrovės įstatinis kapitalas bus padalintas į 1’002’500 (vieną milijoną du tūkstančius penkis šimtus) vienetų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė bus lygi 1 (vienam eurui) EUR.

3. Visų Bendrovės planuojamos Naujų Akcijų bendra emisijos kaina yra lygi 1’000’000 (vienas milijonas) EUR. Kiekvienos planuojamos Naujos Akcijos emisijos kaina yra lygi 1 (vienas euras) EUR.

4. Visas Bendrovės ketinamas išleisti Naujas Akcijas įgis Akcininkas, Naujos Akcijos būtų apmokamos žemiau nurodyta tvarka:

Išperkant dalį obligacijų, pagal 2020 m. gruodžio mėn. 7 d. Obligacijų pasirašymo sutartį Nr. OBL-TER-20201207. Išperkama 978’023 (devyni šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai dvidešimt trys vienetai) vnt. obligacijų po 1 (vieną) EUR, ir priskaičiuotų palūkanų 21’977  (dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai) EUR, iš viso 1’000’000 (vienas milijonas eurų) EUR.

5. Visos kitos Naujų Akcijų pasirašymo bei apmokėjimo sąlygos bus apibrėžtos atskiroje Naujų Akcijų pasirašymo sutartyje, sudarytoje tarp Bendrovės ir Akcininko.

6. Pasirašius Naujų Akcijų pasirašymo sutartį bus patvirtinta nauja Bendrovės Įstatų redakcija, pakeičiant dabartinių Įstatų punktą 3.1., pagal žemiau nurodytą redakciją:

„3.1 Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 1 002 500 (vienam milijonui dviems tūkstančiams penkiems šimtams eurų) EUR. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 1 002 500 (vieną milijoną du tūkstančius penkis šimtus) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas euras) EUR."

 

         Rytis Zaloga
         
         Direktorius
         
         Email: rytis.zaloga@lordslb.lt
         Tel. +370 650 32044